<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

زمینشناسی مهندسی و بررسی نگهداري تونل راهآهن قزوین-رشت

خلاصه
تونلها یکی از شریانهاي حیاتی هستند که به علت صرف هزینههاي زیاد جهت احداث آنها و نیز مختل شدن ترافیک عبوري در اثر تخریب کامل و یا آسیبهاي جدي وارده بر آنها، رعایت نکات فنی ژئوتکنیکی در طراحی و نیز اجراي آنها، الزامی است. ردهبندي مهندسی تودهسنگ، پایه و اساس روشهاي طراحی تجربی بوده و میتواند به عنوان یک ابزار نیرومند در طراحی سازههاي زیرزمینی به کار گرفته شوند. اصولاً هدف از به کارگیري سیستمهاي طبقهبندي، ارزیابی یک سري از مشخصات با استفاده از تکنیکهاي ساده و امکان برآورد ماهیت ذاتی تودهسنگ و چگونگی رفتار آنها در شرایط مختلف مهندسی است. تونل شماره 7 راهآهن قزوین- رشت با دو خط ریل موازي و طول 594 متر بخشی از پروژه  12متر داراي سطح مقطعی معادل 104 مترمربع است. تودهسنگ- / 9 و عرض 5 / راهآهن قزوین- رشت است. این تونل با مقطع نعل اسبی، ارتفاع 4 هاي مسیر تونل عمدتاً شامل آندزیت بوده که در 300 متر خروجی به شدت دگرسان شده است. در این مقاله به منظور طبقهبندي سنگهاي مسیر استفاده شده است. پارامترهاي ژئومکانیکی توسط گمانههاي Q ، و شاخص تونلسازي در سنگ RMR تونل از طبقهبنديهاي ژئومکانیکی و قضاوت مهندسی تعیین شده است. در نهایت به RocLab اکتشافی، آزمایشهاي صحرایی، آزمونهاي آزمایشگاهی و با استفاده از نرم افزار و Q پرداخته شده و پساز ارائه کلاس نگهداري لازم، این روش با روشهاي تجربی VNIMI بررسی وضعیت پایداري تونل مذکور با روش یکی از روشهاي جدید، جامع و مؤثر VNIMI مورد مقایسه قرار گرفته و سیستم نگهداري مناسب طراحی گردیده است. روش تجربی RMR در تحلیل پایداري بوده که توسط مؤسسه تحقیقات معدن روسیه پیشنهاد شده و به جهت کسب موفقیت در طراحی و اجراي چندین سازة بزرگزیرزمینی، در آیین نامههاي معدنی و عمرانی نیز گنجانده شده است.

کلمات کلیدي:

طبقهبندي مهندسی سنگ، راهآهن قزوین-رشت، نگهداري تونل، روش VNIMI

نویسندگان :

محمد جواد رحیمدل ، راحب باقرپور ، سعید مهدوري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبقهبندي مهندسی سنگ , راهآهن قزوین رشت , نگهداري تونل , روش VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 867
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداري و تعیین نگهداري تونلهاي دو قلوي شبلی با استفاده از روش VNIMI (مطالعه موردي تونل جنوبی)

خلاصه
طراحی روش اجرا و انتخاب سیستم نگهداري تونل در سنگهاي ضعیف و هوازده از چالشهاي اصلی در تونلسازي است. یکی از روش هاي تحلیل پایداري سازه هاي سنگی، روش تجربی است که با توجه به ساختگاه و شرایط زمین به طبقه بندي آنها میپردازد و با توجه به کلاس مورد نظر سیستم یکی از روشهاي جامع و VNIMI اشاره کرد. روش VNIMI و Q ، RMR نگهداري مناسب را پیشنهاد میکند. از جمله این روشها میتوان به موثر در تحلیل پایداري است که توسط انستیتو تحقیقات معدن روسیه پیشنهاد شده و به جهت کسب موفقیت در طراحی و اجراي چندین سازه بزرگ زیرزمینی، در آیین نامه هاي معدنی و عمرانی نیز گنجانده شده است. در این مقاله، به طور خاص به بررسی وضعیت پایداري تونل جنوبی شبلی بخشی از RMR و Q پرداخته میشود و پس از ارایه کلاس نگهداري لازم، مقایسه این روش با روشهاي تجربی VNIMI طرح آزادراه زنجان تبریز به روش ارائه میشود.

کلمات کلیدي:

طبقه بندي مهندسی سنگ ،Q ،RMR ،روش VNIMI

نویسندگان :

مسعود شمس الدین سعید ، حامد شمس الدینی  ، پرویزمعارفوند

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبقه بندي مهندسی سنگ , Q , RMR , روش VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 926
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري و تخمين سامانه نگهداري تونل انتقال آب بهشت آباد با روش VNIMI

تونل انتقال آب بهشت آباد با هدف انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه كارون به فلات مركزي ايران مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته است اين تونل با طول تقريبي 64930 متر و قطر تمام شده 6 متر با آورد سالانه 1070 ميليون مترمكعب جهت رفع كمبود هاي آبي بخشهاي شرب صنعت، كشاورزي و غيره در فلات مركزي ايران بزرگترين تونل انتقال آب دركشور خواهد بود دراين مقاله با توجه به برداشت درزه هاي سطحي و نتايج حاصل از آزمايش برروي مغزه هاي حاصل از گمانه ها مسير تونل به پهنه هايي تقسيم و با استفاده از طبقه بندي مهندسي مقدار پارامترهاي Q,RMR براي هر پهنه تعيين شده است سپس به بررسي وضعيت پايداري تونل مذكور به روش VNIMI پرداخته شده و پس از ارائه كلاس نگهداري لازم اين روش با روشهاي تجربي RMR,Q مورد مقايسه قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

تونل بهشت آباد، نگهداري تونل، روش RMR، روش Q، روش VNIMI

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 محمدجواد رحيم دل  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتي شاهرود
 سعيد مهدوري  - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان
 راحب باقرپور  - عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل بهشت آباد , نگهداري تونل , روش RMR , روش Q , روش VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 2049
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه