<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در كنترل بلندشدگي فونداسيون: مطالعه موردي منارههاي مصلي بزرگ بندرعباس

خلاصه
30 ) ميباشند. اين المانها قادر به تحمل نيروهاي محوري cm كمتر از FHWA ريزشمعها، شمعهاي با قطر كوچك (طبق آييننامهقابل توجهي هستند. موارد كاربرد زيادي براي ريزشمع در پروژه هاي عمراني وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به كنترل بلندشدگيدر فونداسيون سازهها اشاره نمود. بكارگيري اين المانهاي مسلح با آرماتور در زير سازههاي بلند كه خطر بلندشدگي پي (Uplift)در اثر وقوع زلزله در آنها بالا است، باعث ميگردد لنگرهاي واژگون كننده ناشي از نيروهاي لرزهاي جانبي توسط مقاومت محوري(كششي) ريزشمعها مهار گردد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي موردي استفاده از ريزشمع كششي در پروژه اجراي منارههايمصلي بزرگ بندرعباس با ارتفاع 70 متر، نحوه محاسبه و مدلسازي عددي با نتايج آزمايشات انجام شده در محل پروژه مقايسه گردد.و همچنين مدلسازيهاي عددي به كمك نرمافزارهاي مبتني بر روش المان محدود FHWA در اين پروژه ريزشمعها برمبناي آييننامه Creep  ) و خزش (Proof test) طراحي شدهاند. نحوه طراحي و عملكرد آنها با مقايسه با دادههاي بدست آمده از آزمايشات تصديقمورد ارزيابي قرار گرفت. مقايسههاي انجام شده نشان ميدهند كه فرضيات اتخاذ شده در نحوه محاسبه و مدلسازي عددي به (test واقعيت نزديك و پارامترهاي طراحي مورد تاييد بوده است.


كلمات كليدي:

ريزشمع . بلندشدگي فونداسيون . مدلسازي عددي . آزمايش تصديق

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , بلندشدگي فونداسيون , مدلسازي عددي , آزمايش تصديق ,
:: بازدید از این مطلب : 249
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله

خلاصه
ريزشمع، يك شمع جايگزيني با قطر كم (كمتر از 300 ميليمتر) است، كه غالبا با تسليح فولادي سبك و تزريق دوغاب همراه است. ريزشمعهابهطور افزايندهاي براي مقاومسازي لرزهاي سازهها و پايدارسازي شيبها در حال استفاده هستند. بااينوجود اطلاعات مهندسي از عملكرد لرزهاي ريزشمعهاخيلي محدود است. اين محدوديت به علت ابهام در رفتار تكي و گروهي ريزشمعها ناشي از تعداد كم آزمايشهاي با مقياس واقعي و نيز مطالعاتمدلسازي عددي است. در تحقيق حاضر، مدلهاي عددي تقويت نشده و تقويتشده خاكريز، با استفاده از روش اجزا محدود، در حالت كرنش مسطحو تحت بارگذاري ديناميكي، شبيهسازي و تحليلشده است. بهمنظور تقويت خاكريز از گروه ريزشمع استفادهشده است. ميزان تأثير گروه ريزشمع درافزايش پايداري خاكريز و همچنين موقعيت بهينه گروه ريزشمع در طول شيب خاكريز بررسيشده است. نتايج نشان ميدهد كه گروه ريزشمع در افزايش پايداري خاكريز نقش مؤثر دارد و استفاده از گروه ريزشمع، در قسمت پايين طول شيب خاكريز، راه بهينه جهت تقويت خاكريز است.


كلمات كليدي:

ريزشمع . مدلسازي عددي . تحليل ديناميكي . پايداري شيب

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , مدلسازي عددي , تحليل ديناميكي , پايداري شيب ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله ريز شمع افقي در خاك هاي دانه اي و سست.

چكيده
پس از اجراي موفقيت آميز سيستم ابداعي پايدار سازي ديواره هاي گود در خاك هاي سست و ريزشي با استفاده از ريز شمع هاي مايل و سازهنگهبان مركب فولادي براي اولين بار در پروژه ملي مجتمع آموزشي شهداي صنعت هسته اي واقع در بندر بوشهر در سال 1394 توسط نويسندهاول، اين مقاله به ارائه نتايج مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده توسط اين سيستم مي پردازد. در اين مطالعهانجام شده است، تاثير پارامتر هاي فاصله افقي بين ريز شمع ها، زاويه ريز شمع ها نسبت به PLAXIS 2D پارامتريك كه با استفاده از نرم افزارافق، طول ريز شمع ها و تراز آب زيرزميني در يك گود با سازند ماسه اي، تراز آب زيرزميني بالا و داراي پارامتر هاي فيزيكي و مكانيكي مشخصدر يك پلاك شهري واقع در بندر بوشهر، بر روي تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان ميدهند كه از بين پارامتر هاي موثر در تغيير مكان افقي ديواره، كاهش تراز آب زيرزميني و افزايش طول ريز شمع ها بيشترين تاثير را در كنترل تغييرمكان افقي ديواره را دارند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . ديواره ميخ گذاري شده . ريزشمع . نرم افزار PLAXIS . خاك هاي دانه اي و سست

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , ديواره ميخ گذاري شده , ريزشمع , نرم افزار PLAXIS , خاك هاي دانه اي و سست ,
:: بازدید از این مطلب : 487
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از ريزشمع ظرفيت بالا در كنترل بلندشدگي فونداسيون: مطالعه موردي منارههاي مصلي بزرگ بندرعباس

خلاصه
30 ) ميباشند. اين المانها قادر به تحمل نيروهاي محوري cm كمتر از FHWA ريزشمعها، شمعهاي با قطر كوچك (طبق آييننامهقابل توجهي هستند. موارد كاربرد زيادي براي ريزشمع در پروژه هاي عمراني وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به كنترل بلندشدگيدر فونداسيون سازهها اشاره نمود. بكارگيري اين المانهاي مسلح با آرماتور در زير سازههاي بلند كه خطر بلندشدگي پي (Uplift)در اثر وقوع زلزله در آنها بالا است، باعث ميگردد لنگرهاي واژگون كننده ناشي از نيروهاي لرزهاي جانبي توسط مقاومت محوري(كششي) ريزشمعها مهار گردد. در اين مقاله سعي شده است با بررسي موردي استفاده از ريزشمع كششي در پروژه اجراي منارههايمصلي بزرگ بندرعباس با ارتفاع 70 متر، نحوه محاسبه و مدلسازي عددي با نتايج آزمايشات انجام شده در محل پروژه مقايسه گردد.و همچنين مدلسازيهاي عددي به كمك نرمافزارهاي مبتني بر روش المان محدود FHWA در اين پروژه ريزشمعها برمبناي آييننامه Creep ) و خزش (Proof test) طراحي شدهاند. نحوه طراحي و عملكرد آنها با مقايسه با دادههاي بدست آمده از آزمايشات تصديقمورد ارزيابي قرار گرفت. مقايسههاي انجام شده نشان ميدهند كه فرضيات اتخاذ شده در نحوه محاسبه و مدلسازي عددي به (testواقعيت نزديك و پارامترهاي طراحي مورد تاييد بوده است.


كلمات كليدي:

ريزشمع . بلندشدگي فونداسيون . مدلسازي عددي . آزمايش تصديق

نویسندگان :

حسام دهقان خليلي ، جواد رئيسيانزاده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , بلندشدگي فونداسيون , مدلسازي عددي , آزمايش تصديق ,
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقويت خاكريز با استفاده از گروه ريزشمع تحت بار زلزله

خلاصه
ريزشمع، يك شمع جايگزيني با قطر كم (كمتر از 300 ميليمتر) است، كه غالبا با تسليح فولادي سبك و تزريق دوغاب همراه است. ريزشمعها بهطور افزايندهاي براي مقاومسازي لرزهاي سازهها و پايدارسازي شيبها در حال استفاده هستند. بااينوجود اطلاعات مهندسي از عملكرد لرزهاي ريزشمعهاخيلي محدود است. اين محدوديت به علت ابهام در رفتار تكي و گروهي ريزشمعها ناشي از تعداد كم آزمايشهاي با مقياس واقعي و نيز مطالعات مدلسازي عددي است. در تحقيق حاضر، مدلهاي عددي تقويت نشده و تقويتشده خاكريز، با استفاده از روش اجزا محدود، در حالت كرنش مسطح و تحت بارگذاري ديناميكي، شبيهسازي و تحليلشده است. بهمنظور تقويت خاكريز از گروه ريزشمع استفادهشده است. ميزان تأثير گروه ريزشمع در افزايش پايداري خاكريز و همچنين موقعيت بهينه گروه ريزشمع در طول شيب خاكريز بررسيشده است. نتايج نشان ميدهد كه گروه ريزشمع در افزايش پايداري خاكريز نقش مؤثر دارد و استفاده از گروه ريزشمع، در قسمت پايين طول شيب خاكريز، راه بهينه جهت تقويت خاكريز است.


كلمات كليدي:

ريزشمع . مدلسازي عددي .تحليل ديناميكي . پايداري شيب

نویسندگان :

سميرا بهمني دهكردي ، علي نورزاد ، سعيد خرقاني ، احمدرضا محبوبي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , مدلسازي عددي , تحليل ديناميكي , پايداري شيب ,
:: بازدید از این مطلب : 531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله ريز شمع افقي در خاك هاي دانه اي و سست

چكيده
پس از اجراي موفقيت آميز سيستم ابداعي پايدار سازي ديواره هاي گود در خاك هاي سست و ريزشي با استفاده از ريز شمع هاي مايل و سازه نگهبان مركب فولادي براي اولين بار در پروژه ملي مجتمع آموزشي شهداي صنعت هسته اي واقع در بندر بوشهر در سال 1394 توسط نويسنده اول، اين مقاله به ارائه نتايج مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده توسط اين سيستم مي پردازد. در اين مطالعه انجام شده است، تاثير پارامتر هاي فاصله افقي بين ريز شمع ها، زاويه ريز شمع ها نسبت به PLAXIS 2D پارامتريك كه با استفاده از نرم افزار افق، طول ريز شمع ها و تراز آب زيرزميني در يك گود با سازند ماسه اي، تراز آب زيرزميني بالا و داراي پارامتر هاي فيزيكي و مكانيكي مشخص در يك پلاك شهري واقع در بندر بوشهر، بر روي تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه از بين پارامتر هاي موثر در تغيير مكان افقي ديواره، كاهش تراز آب زيرزميني و افزايش طول ريز شمع ها بيشترين تاثير را در كنترل تغيير مكان افقي ديواره را دارند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . ديواره ميخ گذاري شده . ريزشمع . نرم افزار PLAXIS . خاك هاي دانه اي و سست

نویسندگان :

بهمن نيرومند ، حسينعلي قدرتي

 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , ديواره ميخ گذاري شده , ريزشمع , نرم افزار PLAXIS , خاك هاي دانه اي و سست ,
:: بازدید از این مطلب : 429
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي نتايج آزمايش هاي بارگذاري فشاري ريزشمع در خاك هاي ماسه اي و رسي

يكي از مزاياي استفاده از ريزشمع در مهندسي پي، انجام آزمايش ساده بارگذاري درجا جهت تعيين رفتار مكانيكي آن مي باشد. به علت راحتي و مقرون به صرفه بودن، تعداد آزماي شهاي بارگذاري در هر پروژه افزايش مي يابد. بنابراين، يك بانك اطلاعاتي به منظور تفسير نتايج آزمايش با در نظر گرفتن خصوصيات سايت موجود خواهد بود. در اين مطالعه  9عدد آزمايش بارگذاري فشاري ريزشمع به صورت تمام مقياس در خاك هاي رسي و ماسه اي ارزيابي شده است و نتايج آن با توجه به نوع خاك مورد بحث قرار گرفته است. نتايج مربوط به رفتار الاستيك و الاستوپلاستيك ريزشم عها با توجه به نوع خاك ارائه شده است. اين نتايج مي تواند به عنوان مبنايي جهت تفسير آزمايش در هر بارگذاري ريزشمع مورد استفاده قرار گيرد.


كلمات كليدي:

ريزشمع، آزمايش فشاري ريزشمع، سختي ريزشمع، طول آزاد ريزشمع

نویسندگان :

محسن صابرماهاني (دكتراي ژئوتكنيك، شركت خدمات بهسازي خاك سامان پي)

حميدرضا الهي (دكتراي ژئوتكنيك، شركت خدمات بهسازي خاك سامان پي)

حميد رضا هاشمي (كارشناس ارشد ژئوتكنيك، شركت خدمات بهسازي خاك سامان پي)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ريزشمع , آزمايش فشاري ريزشمع , سختي ريزشمع , طول آزاد ريزشمع ,
:: بازدید از این مطلب : 1454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه