<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر پارامترهاي فیزیکی بر زاویه اصطکاك ماسه متراکم با استفاده از رگرسیون چند متغیره

خلاصه
این مقاله اثر پارامترهاي فیزیکی بر مقاومت برشی ماسه را مودرارزیابی قرار میدهد، که به عنوان مصالح پر کننده براي تثبیت مکانیکی دیوارهايخاکریز و تقویت شیبهاي خاکی مورد استفاده قرار میگیرند. خصوصیات فیزیکی ومقاومت برشی براي 30 نمونه ماسه متراکم که از نقاطمختلف گردآوري شدهاند، اندازهگیري شده است. ماسههاي داراي منشأ هوازدگی، ریزتر، گردگوشهتر و داراي دانه بندي ضعیف بوده و کمترینزاویهي اصطکاك را داراهستند. درحالی که ماسههاي داراي منشأ یخچالی دوران جدید داراي ذرات درشتترو دانه بندي خوب بوده و نسبتاتیزگوشه هستند. این نشان دهنده این است که خصوصیات خاكها به طور وسیعی تحت تأثیر فرایند شکلگیري خاك است. پس از انجامآزمایشها یک مدل رگرسیون چند متغیره بر روي دادهها پیاده شد که میتواند براي پیشبینی زاویهي (Rs ) و میزان کرویت ذرات (d max ) وزن مخصوص خشک ماکزیمم ،(D مؤثر ذرات ( 10 اصطکاك ماسه متراکم بر اساس اندازهي مورد استفاده قرار بگیرد.


کلمات کلیدي:

زاویه اصطکاك ماسه . برش مستقیم . رگرسیون چند متغیره . وزن مخصوص ماکزیمم . منحنی دانه بندي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زاویه اصطکاك ماسه , برش مستقیم , رگرسیون چند متغیره , وزن مخصوص ماکزیمم , منحنی دانه بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

الزامات معماری موثر در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های اتوبوس(مطالعه ی موردی شهر مشهد)

خلاصه
هدف از این پژوهش بررسی تعاملات اجتماعی در فضای ایستگاهی اتوبوس ها و دستیابی به عوامل معماری تاثیرگذار جهت جذب حداکثر تقاضا برای استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی است.اهمیت این امر حاکی از این مفهوم است که که تعاملات اجتماعی فردی و فرافردی در فضا های عمومی حایذ اهمیت شمرده می شود و فضا های ایستگاهی به عنوان فضا های عمومی نقش مهمی در ارتباطات فردی و زندگی شهری  دارند.در این پژوهش ابتدا سوابق موضوع مورد بررسی قرار گرفت و سپس نگاه سیستماتیک به ایستگاه ها به عنوان یک ظرفیت 011 % ،برای جذب مسافر بررسی گردید.بر ی دسترسی به ویژگی های معماری تاثیرگذار در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های اتوبوس و تحلیل وضعیتموجود در یک نمونه گیری آماری ، تعدادی از ایستگاه های اتوبوس شهر مشهد تحت تحقیقات میدانی قرار گرفت.پس از انجام مطالعات میدانی به بررسی و دستیابی به اولویت های معماری در زمینه ی اجتماع پذیر کردن و ارتقای تعاملات اجتماعی پرداخته شد و بر اساس نتایج میدانی صورت پذیرفته، اولویت ها از روش های ANP ، AHP و TOPSIS مشخص گردید. درادامه پس از اولویت دهی به این پارامتر ها ، 3 معادله ی رگرسیون خطی چند متغیره ، جهت برنامه ریزی، مدیریت و پیش بینی تولید سفر بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

الزامات معماری،ایستگاه های اتوبوس .  ANP-AHP-TOPSIS . ،رگرسیون چند متغیره

نویسندگان :

مهرداد محمد نژاد، محمد غیبی  ، محمدحسین شیخ

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الزامات معماری , ایستگاه های اتوبوس , ANP-AHP-TOPSIS , رگرسیون چند متغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 415
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی برای پیش بینی میزان بوستر به منظور کنترل خردایش با الگوریتم فازی عصبی

چكیده :
یکی از اساسی ترین مراحل استخراج در معادن روباز، عملیات چالزنی آتشباري است، و مهمترین هدف یک - عملیات چالزنی و آتشباري، رسیدن به یک خردایش مناسب می باشد. این موضوع در عملیات بعدي شامل بارگیري، باربري و سنگ شکنی جنبه کاملا حیاتی داشته و موجب کاهش هزینه ها کلی میشود. بوستر به طورعمده نقش آغازگر را در چال هاي انفجاري بر عهده داشته و مقدار آن تاثیر زیادي برخردایش سنگ دارد. یافتن مقدار بوستر بهینه براي انجام یک عملیات انفجار مطلوب امري ضروري است. در این مطالعه از الگوریتم فازي عصبی به منظور پیش بینی مقدار بوستر براي رسیدن به خردایش قابل قبول در معدن سرب و روي انگوران استفاده شده است . ورودي هاي شامل قابلیت انفجار، شاخص کیفیت سنگ، مقاومت فشاري تک محور ه، بارسنگ، 80D خردایش و فاصله ردیفی چال میباشد. در ادامه مدل عصبی فازي، رابطه آماري با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره ارائه شد و نتایج به دست آمده از دو مدل مورد مقایسه قرار گرفت. در نهایت، با انجام آنالیز حساسیت، مشخص گردید که پارامترهائی مانند شاخص قابلیت  انفجارپذیري، شاخص کیفیت سنگ بیشترین تأثیر و پارامترهایی نظیر بارسنگ و فاصله ردیفی چالها کمترین تاثیر را در میزان بوستر در عملیات آتشباري دارند.

کلمات کلیدی :

بوستر ، الگوریتم فازي عصبی ، رگرسیون چند متغیره ، تحلیل حساسیت

نویسندگان :

ابراهبم ابراهیمی ، صابر علمداری

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بوستر , الگوریتم فازي عصبی , رگرسیون چند متغیره , تحلیل حساسیت ,
:: بازدید از این مطلب : 967
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد نشست تونل مترو شیراز با حفاری EPB TBM به روش شبکه عصبی

چکیده
حفاری در تونلها میتواند باعث حرکت زمین شود که به صورت نشست در سطح زمین نمایان میشود. عوامل مختلفی از قبیل عمق، فشار سینه کار و فشار تزریق بر میزان نشست تأثیرگذار هستند. در این پژوهش همه پارامترهای تأثیرگذار بر نشست در محیطهای رسی، در حفاری متروی شیراز با استفاده از EPB TBM معرفی میشود. با توجه به تعدد پارامترهای موثر در بوجود آمدن نشست و پیچیدگی روابط میان آنها از شبکه عصبی مصنوعی برای ارائه مدلی جهت پیشبینی میزان نشست استفاده شده است. در ادامه مدل ساخته شده شبکه عصبی و رابطه آماری (رگرسیون چند متغیره) مقایسه شده است. مطالعات انجام شده نشان میدهد که فشار سینه کار، فشار تزریق، همگرایی، مدول الاستیک خاک و عمق تونل بیشترین تأثیر را بر میزان نشست دارند.

کلمات کلیدی :

نشست - EPB TBM - مطالعه پارامتری - شبکه عصبی - رگرسیون چند متغیره

نویسندگان :

وحید وزیری , ابراهیم ابراهیمی ایالوئی , امیر سقط فروش

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , EPB TBM , مطالعه پارامتری , شبکه عصبی , رگرسیون چند متغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 1189
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ای بر عدم قطعی تهای موجود در ارائه روابط تجربی پیش بینی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خرابي های ناشي از زلزله ممکن است به طور مستقيم منسوب به اثرات زلزله و يا نتيجه ی غيرمستقيم خرابي های آن باشند.گسترش جان ي با ي تغي ر يشکل جانبی زمین پد د یه ای م یباشد كه در نتیجه ی روانگرايي خاک اتفاق م یاف د. تروش های ب ا سیری جهت برآورد تغييرمکان های ناشي از گسترش جانبي توسط محققین ارائه شده است كه هر كدام از اين روش ها با محدوديت های اجتناب ناپذيری همراه است.يکی از روش های پر كاربرد در ارزيابی گسترش جانبی زمين استفاده از روش ها ی تجربی م یباشد. در ارائه يک مدل تجربي به اندازه گير ی متغيرها در آزمايشگاه و محل احتياج است. همواره ماهيت اندازه گيری مستعد به وجود آمدن خطا مي باشد و اين مشکل به طور طبيعي عدم قطعيت هايي را در پيش بين یها ايجاد م یكنند. علاوه بر اين عدم قطعيت های بسياری به صورت ذاتی در مدل های تجربی وجود دارد كه ناشی از عدم وجود مشاهدات كافی و همچنین پيچيدگی مسئله است.در اين مقاله پس از مطالعه پارامتريک تعدادی از روابط تجربي پيشنهاد شده برای گسترش جانبي به بررسي پايگاه داده های آنها پرداخته رابطه ای پيشنهاد مي شود. مدل پيشنهادی از دقت بالايي نسبت به ديگر روابط موجود برخوردار (MR) مي شود و با استفاده از رگرسيون چند متغيره است. در ارائه اين مدل سعي شده است بخشي از عدم قطعيت های موجود با حذف داده ها ی تک گمانه هايي با فاصله بيشتر از 5 متر از پايگاه داده ها، به حداقل رسانيده شود.


کلمات کلیدی:

عدم قطعیت، روانگرایی، گسترش جانبی، مطالعه پارامتریک، رگرسیون چند متغیره

نویسندگان :

یاسرجعفریان (عضو هئیت علمی پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

احسان نصری (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , روانگرایی , گسترش جانبی , مطالعه پارامتریک , رگرسیون چند متغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 1362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه