<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارائه روابط به منظور تعیین ضرایب انتشار طولی در فاضلاب روها و زهکش ها و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی

ارائه روابط به منظور تعیین ضرایب انتشار طولی در فاضلاب روها و زهکش ها و مقایسه با نتایج شبکه های عصبی مصنوعی

کلمات کلیدی :

ضریب انتشار طولی (دیسپرشن) . رگرسیون چندگانه . شبکه های عصبی مصنوعی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب انتشار طولی (دیسپرشن) , رگرسیون چندگانه , شبکه های عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 803
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روشهای تخمین تخلخل با تلفیق دادههای چاه پیمایی و لرزه نگاری

چكیده :
برای توصیف مخزن معمولا از اطلاعات چاهپیمایی و لرزهای استفاده میشود. دادههای چاه دارای دقت خوبی هستند ولی فضای محدودی از مخزن را پوشش میدهند. و با توجه به پیچیدگیهای زمینشناسی مخزن، نمیتوان این اطلاعات را به سادگی به کل مخزن تعمیم داد. از طرف دیگر اطلاعات لرزهای دقت کمتری دارند ولی محدوده وسیعی از مخزن را پوشش میدهند. بنابراین برای بدست آوردن پارامترهای مخزنی از جمله تخلخل و درصد اشباع در کل مکعب مخزن، میتوان از ترکیب این دو دسته اطلاعات استفاده کرد. در واقع پارامتر موردنظر )مانند تخلخل( از تعدادی چاه در مخزن به همراه مکعب لرزهای موجود است و محاسبه پارامتر موردنظر در کل مکعب مخزن موردنظر است. برای این کار روشهای متعددی از جمله رگرسیون خطی چندگانه، شبکههای عصبی و روشهای زمینآماری وجود دارد. در این کار ابتدا به معرفی نشانگرهای لرزهای و محاسبه آنها پرداخته و سپس تئوری روشهای تلفیق دادهها و تخمین پارامتر مورد نظر بصورت خلاصه بیان شدهاست. در مرحله بعد روشهای فوق برای بدست آوردن تخلخل در کل مکعب مخزن بر روی سه سری داده موجود اعمال شد. در هر کدام از دادهها یکی از روشها دارای بیشترین انطباق و کمترین خطا بود. بنابراین بهترین روش تخمین به طبیعت دادهها بستگی دارد و برای انتخاب بهترین روش، میبایست همه روشها بررسی شوند.

کلمات کلیدی :

نشانگر لرزه ای ، وارونسازی لرزه ای ، رگرسیون چندگانه ، شبکه عصبی مصنوعی ، کریجینگ

نویسندگان :

امین رحیمی دلخانی ، ناصر کشاورز فرج

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشانگر لرزه ای , وارونسازی لرزه ای , رگرسیون چندگانه , شبکه عصبی مصنوعی , کریجینگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1457
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی نرخ نفوذ TBM با اندیس فابریک تودهسنگ

نرخ نفوذ TBM با استفاده از دو تکنیک آماری رگرسیون چندگانه خطی و منطق فازی برای بانک اطلاعاتی گردآوری شده از حفر 5 / 6 کیلومتر تونل خدماتی البرز پیش بینی شده است. برای این کار چهار پارامتر اندیس فابریک توده سنگ، مقاومت فشاری ماده سنگ، نیروی پیشران متوسط دیسک و زاویه محور تونل با صفحات ناپیوستگی برای ساخت مدل ها درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از مدلسازی آماری و فازی برای تخمین نرخ نفوذ و مقایسه آن با مقادیر واقعی میدانی تطابق بسیار خوبی به ترتیب با ضریب همبستگی 89 و 90 % نشان داد. تطابق بهتر مدل فازی با مقادیر اندازه- گیری شده نسبت به مدل آماری خطی، نشان دهنده غیرخطی بودن مسأله عملکرد TBM و قابلیت منطق فازی در تحلیل چنین مسائل غیرخطی و پیچیده است.


واژه های کلیدی :

نرخ نفوذ TBM ، اندیس فابریک توده سنگ، رگرسیون چندگانه، منطق فازی.

نویسندگان :

منصور هدایتزاده ، کورش شهریار ، جعفر خادمی حمیدی 

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نرخ نفوذ TBM , اندیس فابریک توده سنگ , رگرسیون چندگانه , منطق فازی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1391
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی عملکرد TBM های سنگ سخت با استفاده از تحلیل رگرسیونی سیستم ردهبندی تودهسنگ RMR

در این تحقیق یک مدل تجربی برای پیش بینی عملکرد TBM با نگاه ویژه بر تعیین اندیس نفوذ میدانی و با تکیه بر اطلاعات پروژه تونل آبرسانی کرج – تهران ارائه شده است. در این راستا، از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای مرتبط کردن اندیس نفوذ میدانی با پارامترهای ورودی RMR به انضمام پارامترهایی همچون متوسط عمق تونل، مدول الاستیسیته و زاویه بین محور تونل و صفحات ناپیوستگی استفاده شده است. تحلیل اولیه از مدل ساخته شده نشان داد که زاویه آلفا، عمق و شرایط آب زیرزمینی به دلیل داشتن ارتباط ضعیف با اندیس نفوذ میدانی باید از مدل حذف شوند. با حذف پارامترهای مذکور و انجام تحلیلهای بعدی یک مدل پیش بینی اندیس نفوذ میدانی توسعه داده شد. در نهایت، اندیس نفوذ میدانی واقعی و پیش بینی شده بوسیله مدل، ارتباط بسیار نزدیکی با ضریب همبستگی 84 / 0 از خود نشان داد.


واژههای کلیدی:

عملکرد TBM ، اندیس نفوذ میدانی ( FPI )، سیستم ردهبندی RMR ، رگرسیون چندگانه

نویسندگان :

مهسا غلامی ، کورش شهریار ، جعفر خادمی حمیدی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عملکرد TBM , اندیس نفوذ میدانی ( FPI ) , سیستم ردهبندی RMR , رگرسیون چندگانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1373
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ ماشین TBM با استفاده از ویژگیهای توده سنگ( مطالعه موردی تونل البرز)

پیشبینی نرخ نفوذ TBM یکی از مباحث مهم در احداث پروژههای مکانیزه تونلسازی تمام مقطع میباشد. مدلها و روابط زیادی برای پیشبینی نرخ نفوذ TBM بر اساس پارامترهای توده سنگ و مشخصات ماشین ارائه شده است. تونل سرویس البرز بزرگترین سازه مسیر آزاد راه تهران - شمال با طولی برابر با 6300 متر میباشد. برای حفاری تونل البرز با قطر 2 / 5 متر از TBM نوع باز استفاده شده است. این مقاله سعی بر ارائه مدلی به منظور پیشبینی عملکرد TBM با توجه به شرایط و ویژهگیهای توده سنگ تونل سرویس البرز دارد. مدلی که در این مقاله ارائه شده است یک تحلیل آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر اساس پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ TBM میباشد. پارامترهای توده سنگ در نظر گرفته شده به عنوان متغیر در این مدل عبارتند از مقاومت فشاری تک محوره، تعداد درزه در واحد حجم، زاویه بین امتداد صفحات ناپیوستگی با محور تونل، فاصلهداری ناپیوستگی. در نهایت به منظور اعتبارسنجی مدل رگرسیون پیشنهادی، نرخهای نفوذ پیشبینی شده توسط مدل با نرخهای نفوذ واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مقدار ضریب همبستگی برابر 84 / 0 شده است.


واژه های کلیدی:

TBM ، نرخ نفوذ، رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه

نویسندگان :

حامد رعیت دوست تلوکی ، کاوه آهنگری

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , نرخ نفوذ , رگرسیون ساده , رگرسیون چندگانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ ماشین TBM با استفاده از ویژگیهای توده سنگ( مطالعه موردی تونل البرز)

پیشبینی نرخ نفوذ TBM یکی از مباحث مهم در احداث پروژههای مکانیزه تونلسازی تمام مقطع میباشد. مدلها و روابط زیادی برای پیشبینی نرخ نفوذ TBM بر اساس پارامترهای توده سنگ ومشخصات ماشین ارائه شده است. تونل سرویس البرز بزرگترین سازه مسیر آزاد راه تهران - شمال با طولی برابر با 6300 متر میباشد. برای حفاری تونل البرز با قطر 2 / 5 متر از TBM نوع باز استفاده شده است. این مقاله سعی بر ارائه مدلی به منظور پیشبینی عملکرد TBM با توجه به شرایط و ویژهگیهای توده سنگ تونل سرویس البرز دارد. مدلی که در این مقاله ارائه شده است یک تحلیل آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر اساس پارامترهای موثر بر نرخ نفوذ TBM میباشد. پارامترهای توده سنگ در نظر گرفته شده به عنوان متغیر در این مدل عبارتند از مقاومت فشاری تک محوره، تعداد درزه در واحد حجم، زاویه بین امتداد صفحات ناپیوستگی با محور تونل، فاصلهداری ناپیوستگی. در نهایت به منظور اعتبارسنجی مدل رگرسیون پیشنهادی، نرخهای نفوذ پیشبینی شده توسط مدل با نرخهای نفوذ واقعی مورد مقایسه قرار گرفته و مقدار ضریب همبستگی برابر 84 / 0 شده است.


واژه های کلیدی:

TBM ، نرخ نفوذ، رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه

نویسندگان :

حامد رعیت دوست تلوکی ، کاوه آهنگری

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , نرخ نفوذ , رگرسیون ساده , رگرسیون چندگانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1166
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه