<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تونلهای با روباره کم با نگاهی به تونل شماره 3 پروژه محور چهار خطه هراز

چکیده
 راهها از مهمترین تاسیسات زیربنایی هر کشور محسوب میشوند که میتوانند تاثیرات مهمیدر زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی حتی نظامیداشته باشند. جاده هراز به عنوان یکی از مهمترین جادههای کشور که تهران را به شمال کشور متصل میسازد از سالها پیش جهت اهداف اقتصادی ( جابجایی محصولات تولیدی در شمال کشور و تامین مایحتاج مردم این خطه ) و یا نیازهای تفریحی مردم تهران با ترافیک بسیار سنگینی مواجه بوده است که به دلیل مشکلات زیاد در طراحی و اجرای آن، همه ساله تعداد زیادی از هموطنان در این جاده به عنوان حادثه خیزیترین جاده کشور جان خود را از دست میدهند که طرح چهارخطه کردن آن با هدف کاهش سوانح و همچنین دسترسی آسان تر تهران به سواحل دریای خزر مورد توجه قرار گرفته است. پروژه چهار خطه محور هراز با توجه به صعوبت اجرایی که عملیات در جوار جاده قدیم، پس از طراحی تونل شماره 3 با معضل عبور از زیر جاده موجود مواجه گردید گونه ای که روباره تونل طراحی شده حداقل 7 و حداکثر 12 متر میباشد ولی با این توصیف که این طول 34 متر که به صورت مایل زیر جاده موجود میباشدراکفیلی از جنس مصالح حاصل از حفاری خروجی تونل 6 قدیم ( آندزیت بازالت با درزه داری کم و میباشد، حفاری در شرایط فوق به صورت سنتی بسیار مشکل ( RQD~ 50- 60 – RMR~ 51 – Q~ گسلهایی با باز شدگی بالا – 1.5 با ریسک زیاد همراه خواهد بود که با توجه به توضیحات فوق ریزش جاده موجود برابر با ضرر بسیار زیاد از لحاظ اقتصادی، توریستی ... میباشد. در این مقاله مطالعات انجام شده در خصوص تونلهای مختلفی که با این روش، حفاری گشته مورد بررسی قرار گرفته و پایان روش اجرا شده در پروژه مذکور توضیح داده خواهد شد.


واژههای کلیدی:

تونل . حفاری . روباره کم . ریزش . پروژه چهار خطه محور هراز

نویسندگان :

نوید گوهری

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاری , روباره کم , ریزش , پروژه چهار خطه محور هراز ,
:: بازدید از این مطلب : 504
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب و بهروز رسانی کلاس حفاری و نگهداری مطابق شرایط زمین ( مطالعه موردی تونل سبزکوه)

چکیده
 به طور کلی انجام مطالعات زمینشناسی و ژئوتکنیک، پیش از حفاری تونل برای تضمین ایمنی ضروری است. همچنین این مطالعات باید طی حفاری تونل ادامه یابد، چرا که شرایط زمین در حالی که تونل در دست ساخت است، به طور غیرمنتظره میتواند تغییر کند. پایداری تونل یکی از مسائل اصلی در حفاری تونل در زمینهای نرم و آبرفتی به منظور حفظ فرآیند ساخت پایدار و اجتناب از ریزشهای موضعی است. انتخاب یک روش حفاری مناسب، متاثر از مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک و استفاده جامع و مناسب از این اطلاعات در طراحی تونل است. این مقاله یک مطالعه موردی از سازوکارهای ناپایداری، و مراحل حفاری و بازبینی قسمت کوتاهی از تونل سبزکوه ( نزدیک به 200 متر) به عنوان بخشی از 11 کیلومتر تونل انتقال آب در جنوب غربی ایران است. گام 1 متر بدون اجرای سیستم نگهداری در حفاری تونل سبزکوه باعث بسیاری از مشکلات / حفاری 5 شد. بنابراین، برای غلبه بر شرایط پیچیده زمین و ریزش تونل، روش حفاری از تمام مقطع به حفاری مرحلهای تغییر پیدا کرد. در فرآیند ساخت تونل سبزکوه مدل ژئوتکنیکی به طور مستقل و بدون توجه به مدل زمینشناسی، برنامهریزی، اجرا و تحلیل شد. عدم برقراری ارتباط منطقی بین این دو مدل همچنین پیچیدگی شرایط زمین و عدم قطعیتها، اطلاعات نامناسبی را در اختیار طراحان قرار داد. پس از ناکارآمدی روش حفاری اولیه با بهرهگیری از تجربیات مشابه، یک پایگاه دادهها به منظور جمعآوری دادههای به دست آمده از مطالعات میدانی و مطالعات حین ساخت در این ناحیه ایجاد شد. از این پتانسیل با بهرهگیری جامع و کامل از این دادهها به منظور بازنگری در فرآیند ساخت تونل استفاده شد. ویژگی اصلی این سیستم توانایی به روز رسانی دادههای اضافی جمعآوری شده در طی فرآیند ساخت بود.نتایج بازنگری، حاکی از مدل زمینشناسی پیچیده ای در منطقه بود که شناسایی، تحلیل و رفتار- سنجی مداوم و مستمر حرکت توده خاک پیرامونی را برای دستیابی به اقتصادیترین و پایدارترین روش حفاری و نگهداری در شرایط مواجهه با وضعیتهای متفاوت تونل ضروری م یدانست. بنابراین روش حفاری مرحلهای به دلیل انعطا فپذیری و کارآمدی آن با شرایط ساختگاه تونل انتخاب شد. این مقاله به بررسی برخی از چالش های ژئوتکنیکی کلیدی در طراحی تونل، از جمله شرایط زمین، انتخاب پارامترهای طراحی مناسب، و ارزیابی حفاری و مراحل نصب سیستم نگهداری بر اساس رفتارنگاری و تجزیه و تحلیل رفتار زمین، طی ساخت بحث میکند. این مطالعه موردی یک بار دیگر اهمیت تشخیص زود هنگام یا پیشبینی مناطق با پتانسیل بالای خرابی ( از طریق حفاری گمانه پیشرو و رفتارنگاری) در تونل را به ویژه در زمینهای مختلط یا مشکلدار با لایههای متناوب، گسلها و مناطق با فشار موضعی آب بالا نشان میدهد. از آنجا که به روشهای تشخیص مکانیکی نمیتوان به طور کامل اعتماد کرد، استفاده از پرسنل با تجربه با اتکا به پیشبینی و برخورد موثر با مشکلاتی همچون ناپایداری، بی درنگ بهترین تضمین برای تکمیل موفقیتآمیز یک پروژه تونلزنی است.

واژه های کلیدی:

مدل زمینشناسی، بهروز رسانی، ریزش، حفاری مرحلهای، رفتارنگاری.

نویسندگان :

جعفر خادمی حمیدی  ، مجید طارمی ، عباس افتخاری ، رضا ظریفپور

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل زمینشناسی , بهروز رسانی , ریزش , حفاری مرحلهای , رفتارنگاری , ,
:: بازدید از این مطلب : 1145
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت ریزش تونل قطعه 3 (ب) اجرایی طرح راه آهن قزوین ،رشت ،بندر انزلی

 

تثبیت ریزش تونل قطعه 3 (ب) اجرایی طرح راه آهن قزوین ،رشت ،بندر انزلی

 

کلمات کلیدی :

ریزش ، گسل ، تثبیت ، تراوایی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزش , گسل , تثبیت , تراوایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1239
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فنی اجرایی ریزشهای تونل قطعه یک امامزاده هاشم (ع)

 

بررسی فنی اجرایی ریزشهای تونل قطعه یک امامزاده هاشم (ع)

 

کلمات کلیدی :

ریزش ، فنی اجرایی ، تونل امامزاده هاشم (ع)

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزش , فنی اجرایی , تونل امامزاده هاشم (ع) ,
:: بازدید از این مطلب : 1120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی دلایل ریزش تونل سنتی مترو قم ایستگاه A2 و A1 به طول 30 متر و اقدامات صورت گرفته جهت عبور از این محدوده

 

بررسی دلایل ریزش تونل سنتی مترو قم ایستگاه A2 و A1 به طول 30 متر و اقدامات صورت گرفته جهت عبور از این محدوده

 

کلمات کلیدی :

تونلسازی سنتی ، ریزش ، Collapse ، روش NATM ، حفاری دو مرحله ای ، تاثیر آب و رطوبت بر تونل

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی سنتی , ریزش , Collapse , روش NATM , حفاری دو مرحله ای , تاثیر آب و رطوبت بر تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 1154
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

گذر از زون ریزشی با تکنیک تیر آهن رانی (IAST) :مطالعه موردی در ایران

 

گذر از زون ریزشی با تکنیک تیر آهن رانی (IAST) :مطالعه موردی در ایران

 

کلمات کلیدی :

تونلزنی ، زمین های سست ، ریزش ،IPE Arch Support Technique

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلزنی , زمین های سست , ریزش , IPE Arch Support Technique ,
:: بازدید از این مطلب : 1068
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشهای مهار ریزش در حفاری مکانیزه با OPEN T. B. M مطالعه موردی تونل انتقال آب گاوشان- ناحیه توانکش

تونل انتقال آب گاوشان با طولی بالغ بر 139 / 20 کیلومتر در جنوب استان کردستان واقع شده و عملیات ساختمانی آن اخیرا به اتمام رسیده است. از لحاظ تقسیمات زمین شناسی ساختمانی، نیمه شمالی مسیر تونل در زون سنندج - سیرجان و نیمه جنوبی آن در حد فاصل یک زون افیولیتی و زون رورانده زاگرس قرار دارد. لیتولوژی مسیر تونل از سنگهای رسوبی شامل ماسه سنگ، شیل، آهک و کنگلومرا تا سنگهای آذرین و دگرگونی شامل دیاباز، دیوریت گابرو، پریدوتیت و آمفیبولیت متغیر بوده بطوریکه گسل مروارید مسیر تونل را به دو نیمه شمالی ( با رخساره فلیش) و نیمه جنوبی ( زون افیولیت ملانژ) تقسیم نموده است. حفاری ناحیه مورد مطالعه ( کیلومتراژ 555 + 11 تا 585 + 11 ) با رو شهای انفجاری و مکانیزه ( بوسیله دستگاه OPEN TBM ) به انجام رسیده است. در این مقاله با بحث در مورد روش حفاری مکانیزه و با در نظر گرفتن شواهد حین ساخت و ریسکهای موجود، ریزشهای اتفاق افتاده دسته بندی گردیده و نحوه رفتار با هر کدام مورد بحث قرار گرفته است.


واژه های کلیدی:

حفاری مکانیزه، ریزش، نحوه مهار ریزش، گاوشان.

نویسندگان :

سید بشیر مختارپوریانی ، کورش کشوریان ، رضا کیانی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , ریزش , نحوه مهار ریزش , گاوشان , ,
:: بازدید از این مطلب : 1164
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر سربار در جابجایی دیواره گود به کمک نرم افزارFLAC3d

تحلیل عملکرد دیواره گود معمولاً در حالت دو بعدي انجام میشود، حال آنکه تحلیل دیواره گود در شرایطی که سربار سطحی در بالادست آن قرار داشته باشد مسئلهاي کاملاً سه بعدي بوده و تحلیل آن به صورت دو بعدي خالی از اشکال نیست. بررسی مقادیر تغییر شکل گوشه ناحیه گودبرداري شده تنها در تحلیلهاي سه بعدي امکانپذیر است. افزایش تنش در خاكها به مقدار بار در واحد سطحی از خاك، که پی بر روي آن قرار داده میشود بستگی دارد. چنانچه سربار اعمالی در مجاورت محلی باشد که گودبرداري در آن مد نظر است سبب ایجاد جابجایی در دیوارههاي گود خواهد شد. هر چه سربار اعمالی بیشتر باشد مقدار جابجایی دیواره گود نیز افزوده و عمق پایدار گود کاهش خواهد یافت.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، سربار، ریزش، جابجاییFLAC3d ،

نویسندگان :

عطا رادفر (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشگاه فردوسی)

بهرام امینی (کارشناس ارشد سازه، شرکت مهندسین مشاور خدمات مهندسی خاك)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سربار , ریزش , جابجایی , FLAC3d ,
:: بازدید از این مطلب : 1424
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه