<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي ژئومکانیکی ماسه انزلی با توجه به نتایج آزمونهاي صحرایی وآزمایشگاهی

چکیده
دراین مقاله سعی شده که رفتار ماسه ي انزلی درشرایط مختلف با استفاده از دستگاه سه محوري و برش مستقیم مورد مطالعه قرارگیرد. با توجه بااین که اخذ نمونه هاي دست نخورده از خاك هاي ماسه اي دشوار است امکان ارزیابی وتعیین رفتار خاك هاي دانه اي درشرایط واقعی موجوددر محل بسیار مشکل است. بنا براین روش هاي صحرایی از مدت ها پیش براي بررسی مشخصات خاك هاي دانه اي در شرایط دست نخورده بهکار می رود. درآزمون هاي صحرایی شاخصی از وضعیت خاك که با استفاده از آزمایش هاي درجا به دست می آید با مشخصات فیزیکی یامکانیکی خاك مرتبط می گردد. درنتیجه دراین تحقیق ابتدا سعی می شود که باگردآوري مطالعات صحرایی انجام شده از بندرانزلی پارامترهايمختلف ماسه ي انزلی همانند دانه بندي، میزان دانسیته ي نسبی، درصدرطوبت وچگالی آن دراعماق مختلف مورد بررسی قرارگیرد. درادامه باتوجه به داشتن منحنی دانه بندي و دیگر خصوصیات این نوع ماسه اقدام به نمونه سازي از ماسه ي انزلی تحت شرایط حاکم بر سایت می شود. درادامه رابطه اي جدید بین زاویه اصطکاك داخلی ماسه انزلی و عدد نفوذ استاندارد ارایه شده است.


واژه هاي کلیدي :

ماسه بندر انزلی . آزمایش سه محوري . آزمایش نفوذ استاندارد . زاویه اصطکاك داخلی 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه بندر انزلی , آزمایش سه محوري , آزمایش نفوذ استاندارد , زاویه اصطکاك داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 208
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر خردههاي لاستیک فرسوده بر روي مقاومت برشی ماسه (خاك حاشیه جنوبی دریاي کاسپین، شهر رشت)

خلاصه
خاك مسلح ساختاري است از 2 نوع ماده مختلف که عملکرد توأم آنها ضعف هر یک را به حداقل ممکنه محدود می کند.گاهی هدف از اصلاح خاك مبارزه با تورم احتمالی درخاکهاي متورم شونده است و گاه افزایش مقاومت برشی و کششی توده خاك توسط مسلح کننده به منظور افزایش ظرفیت باربري و یا کاهش فشارهاي جانبی و افزایش ارتفاع دیوارها ي خاکی می تواند هدف اصلاح خاك قرار گیرد.در پروسه ساخت لاستیک مواد خام به صورت خاصی ترکیب می شوند که خواص یکتایی را براي لاستیک مانند انعطاف پذیري ، مقاومت ، ضریب برجهندگی و مقاومت اصطکاکی بالا بوجود می آورند.حال اگر بتوانیم از خواص فوق در لاستیک فرسوده یکبار دیگر استفاده کنیم ، استفاده بهینه اي از این مواد فرسوده خواهد شد. در تحقیق حاضر تفاوت مقاومت برشی ماسه خالص و ماسه مسلح شده با تراشه هاي لاستیک فرسوده با درصد هاي وزنی مختلفی از 196کیلوپاسکال با استفاده از آزمایش برش مستقیم / 146 و 2 /06 ، 98/ 30 و 50 درصد) تحت سه تنش نرمال 1 ، 15 ، ماسه و تراشه لاستیک ( 0 مورد بررسی قرار گرفته است. خلاصه نتایج: با افزایش مقدار خرده لاستیک در خاکهاي ماسه اي مقاومت برشی افزایش می یابد که نشاندهنده تأثیر مثبت افزودن  خردههاي لاستیک فرسوده به خاکهاي ماسه اي می باشد ، ولی باید توجه نمود که ابتدا ابعاد بهینه براي هر تراکم شناخته شود تا با کمترین درصد تراشههاي لاستیک بیشترین مقاومت برشی براي خاك مورد نظر بدست آید.


کلمات کلیدي:

آزمایش برش مستقیم، مقاومت برشی ، زاویه اصطکاك داخلی ، چسبندگی

نویسندگان :

یاسر حسینپور ، حسین حسینپور ، محمدرضا عطرچیان ، زهرا مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش برش مستقیم , مقاومت برشی , زاویه اصطکاك داخلی , چسبندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 616
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي حفاري تونل درشرایط حفاري متفاوت به روش TBM وNATM دربرابرنشست(مطالعه تونل امدادمشهد)

چکیده:
امروزه توسعه شبکه حمل ونقل درون شهري ازالزامات توسعه شهرهاي بزرگ بشمارمی رود.دراین بین،بخشی ازاین توسعه مرهون ساخت تونل هاي شهري می باشد.تونل امدادمشهدنیزبعلت دسترسی آسان بیماران وپزشکانی که بین دوبیمارستان بایدترددنمایند احداث گردیده است.یکی ازمسائلی که همواره تونلسازي درفضاهاي شهري راباچالش مواجه می سازد،امکان ایجادنشست هاي قابل توجه حین حفاري تونل وایجادمشکل براي سازه هاي اطراف می گردد.دراین مقاله به بررسی نشست به روش تحلیل،روش المانمحدود استودراین راستاازنرم افزار 8 TBM وNATM دوروش حفاري استفاده می گردد. Plaxis v می پردازیم.

کلمات کلیدي :

TBM،NATM ،فرونشست،تونل امدادمشهد ،Plaxis ،ضریب چسبندگی،زاویه اصطکاك داخلی

نویسندگان :

علی غفاري سرجامی ، سعیدابریشمی ، مرتضی جیریایی شراهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , NATM , فرونشست , تونل امدادمشهد , Plaxis , ضریب چسبندگی , زاویه اصطکاك داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 936
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارتباط زاویه اصطکاك داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانه

خلاصه
مصالح درشت دانه قسمت عمده اي از حجم بدنه سدهاي خاکی را تشکیل می دهد، لذا هزینه هاي قابل توجهی از ساخت سد هاي خاکی به تامین مصالح پوسته سد اختصاص دارد. از آنجائیکه انجام آزمایشات سه محوري و برش مستقیم نیاز به زمان و هزینه نسبتا زیادي دارد، لذا در صورتی که بتوان با استفاده از خصوصیات فیزیکی سنگدانه ها، مانند دانه بندي و...، پارامترهاي مقاومت برشی را برآورد نمود، آنگاه در زمان و هزینه هاي  آزمایشات مذکور صرفه جویی بسزائی بعمل خواهد آمد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده بر روي منابع قرضه درشت دانه سدهاي مختلف، تحلیل هاي آماري لازم صورت گرفته است. در تحلیل هاي آماري مذکوراز نتایج آزمایشات، دانه بندي ، برش مستقیم و سه محوري استفاده شده است. نتایج تحلیل هاي آماري مذکور نشان می دهد که بین درصد عبوري مصالح از الک شماره 200 و زاویه اصطکاك داخلی مصالح درشت دانه ارتباط معناداري وجود دارد.


کلمات کلیدي:

دانه بندي ، الک شماره 200 ،مصالح درشت دانه، زاویه اصطکاك داخلی، سدخاکی

نویسندگان :

جلال بازرگان ، مهدي شهیدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دانه بندي , الک شماره 200 , مصالح درشت دانه , زاویه اصطکاك داخلی , سدخاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 959
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط بین زاویه اصطکاك داخلی و درصد کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست در مصالح درشت دانه سدهاي خاکی

خلاصه
مصالح درشت دانه قسمت عمده اي از حجم بدنه سدهاي خاکی را تشکیل می دهد، لذا هزینه هاي قابل توجهی از ساخت سد هاي خاکی به تامین مصالح پوسته سد اختصاص دارد. از آنجائیکه انجام آزمایشات سه محوري و برش مستقیم نیاز به زمان و هزینه نسبتا زیادي دارد، لذا در صورتی که بتوان با استفاده از خصوصیات فیزیکی سنگدانه ها، درصد کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست و...، پارامترهاي مقاومت برشی را برآورد نمود، آنگاه در زمان و هزینه هاي آزمایشات مذکور صرفه جویی بسزائی بعمل خواهد آمد. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده بر روي منابع قرضه درشت دانه سدهاي مختلف، تحلیل هاي آماري لازم صورت گرفته است. در تحلیل هاي آماري مذکوراز نتایج آزمایشات برش مستقیم و سه محوري استفاده شده است. نتایج تحلیل هاي آماري مذکور نشان می دهد که بین درصد کلوخه هاي رسی و دانه هاي سست و زاویه اصطکاك داخلی مصالح درشت دانه ارتباط معناداري وجود دارد.


کلمات کلیدي:

مصالح درشت دانه، زاویه اصطکاك داخلی، درصدکلوخه هاي رسی ودانه هاي سست، سدخاکی

نویسندگان :

فرهنگ فرخی ، مهدي شهیدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مصالح درشت دانه , زاویه اصطکاك داخلی , درصدکلوخه هاي رسی ودانه هاي سست , سدخاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 838
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه