<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر الیاف نایلون (6-6) و خرده های لاستیک فرسوده بر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسه ای

خلاصه
خاک مسلح ساختاری است از 2 نوع ماده مختلف که عملکرد توأم آنها ضعف هر یک را به حداقل ممکن محدود میکند. گاهی هدف از اصلاحخاک مبارزه با تورمهای احتمالی در خاکهای متورم شونده است و گاه افزایش مقاومت برش و کشش توده خاک توسط مسلح کننده به منظور)2.1* 5.1 ( و ) 2.1 * افزایش ظرفیت باربری و ... میتواند هدف اصلاح خاک قرار گیرد. در این تحقیق خردههای لاستیک فرسوده در ابعاد ) 5.17( میلیمتر - 6( میباشدکه به صورت ضایعاتی و در طول بین ) 3 - سانتیمتر برش خوردهاند، همچنین الیاف مورد استفاده از جنس نخ تایر نایلون ) 66( را به صورت مجزا و توأم با هم تحت آزمایش - به کار برده میشوند. در این مقاله بنا داریم تأثیر خردههای لاستیک فرسوده و الیاف نایلون ) 6برش مستقیم بزرگ مقیاس مورد بررسی قرار دهیم. نتایج این آزمایش نشان میدهد که افزودن تسلیح کنندهها تأثیر بسزایی روی چسبندگی ومقاومت خاک داشته اند، هر چند در مورد زاویه اصطکاک داخلی خاک نیز افزایش مقاومت را شاهد هستیم.

کلمات کليدی:

خاک مسلح . الياف نایلون (6-6) . خرده هایلاستيک فرسوده . چسبندگی . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , الياف نایلون (6-6) , خرده هایلاستيک فرسوده , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی تاثیر پارامترهای برجای خاک بر میزان نشست سطحی زمین ناشی از تونل سازی (مطالعه موردی بخش شمالی خط 1 متروی اصفهان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل حساسیت . نشست سطحی . ودول الاستیسیته . ضریب پواسون . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , نشست سطحی , ودول الاستیسیته , ضریب پواسون , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های پروژه گود برداری بانک پاسارگاد

خلاصه
پروژه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد در تهران، بلوار میرداماد واقع شده و محدوده طرح به مساحت 2836 متر مربع از سممت نوموب بمه خیابمان داممافشار محدود شده است. عمق گودبرداری نسبت به بلوار میرداماد 33 متر و نسبت به خیابمان دامم افشمار حمدود 5 / 27 متمر خوادمد بمود. بمرای مطالعمازیرسطحی ای محدوده، حفاریهای شواسایی و آزمایشا مختلفی انجام شده است. ای شواسایی دا باحفر گمانه و چادک و انجام آزمایشهای برنا وآزمونهای آزمایشگادی صور گرفته است. به علت عدم امکان تهیه نمونه دست نخورده از خاک دای درشتدانه مونود، بمه مقمدار قابم تمونهیآزمایشدای برنا انجام شده است. قب از شروع عملیا حفاری، تخریب ساختمانهای مونود در محدوده طرح شمروع شمده اسمت. بمه دممی دلیم دربخشهایی از سطح زمی خاک دستی به ضخامت حداکثر 2 متر ونود دارد. ای خاک دستی متشک از قطعا بت ، نخاله ساختمانی و غیره میباشمد کمهدر دوگام عملیا تخریب ساختمان ایجاد شده است. در ای مقاله مشخصا زمی شواسی مهودسی و پارامتردای ژئوتکویکی آبرفتهمای محمدوده ایمطرح بررسی شده است. برای ای موظوراز نتایج آزمایشهای SPT ، پرسیومتری، بارگذاری، و برش برنا وآزمایشا آزمایشگادی استفاده شده اسمت.بر اساس نتایج آزمایشا برش مستقیم خاک مقدار چسبودگی بی 03 / 0 و 14 / 0 کیلوگرم برسانتی متر مربع بوده و زاویه اصطکاک داخلی خاک بی 22و 41 درنه قرار دارد.


کلید واژه ها:

آزمایشهای SPT . پرسیومتری، برش برجا . چسبندگی . زاویه اصطکاک داخلی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایشهای SPT , پرسیومتری، برش برجا , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامتر مقاومتی خاک مسلح شده با ژئوتکستایل در آزمایش برش مستقیم

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت برشی خاک . زاویه اصطکاک داخلی . چسبندگی  . آزمایش برش مستقیم . ژئوتکستایل بافته شده

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی خاک , زاویه اصطکاک داخلی , چسبندگی , آزمایش برش مستقیم , ژئوتکستایل بافته شده ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین پارامترهای مقاومتی خاک به وسیله شبکه های عصبی- فازی در شهر اصفهان

خلاصه
در مهندسی ژئوتکنیک، تعیین پارامتریهای مقاومتی خاک نقشی اساسی ایفا می کند. این پارامترها بستگی به ویژگی های زمین شناسی هر منطقه داشتهو با حفر گمانه و انجام آزمایش های ژئوتکنیک تعیین می شود. در این پژوهش، بر اساس اطلاعات حاصل از گزارشات ژئوتکنیک مهندسی ساختماندر بخشی از شهر اصفهان، از شبکه عصبی-فازی برای تخمین مقادیر چسبندگی و ضریب اصطکاک داخلی خاک استفاده شده است. نتایج نشان میدهد شبکه های عصبی-فازی توانایی بالایی در تخمین مقادیر مرتبط با مقاومت برشی خاک دارد و می توان از آن برای تخمین مقادیر فوق در نقاطمختلف شهر استفاده نمود. مقادیر حاصل از شبکه عصبی-فازی، می تواند بدون حفر گمانه و انجام ازمایش های میدانی، تخمین مناسبی از مقادیر چسبندگی و ضریب اصطکاک داخلی خاک به دست دهد.


کلمات کلیدی:

چسبندگی . زاویه اصطکاک داخلی . شبکه عصبی-فازی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی , شبکه عصبی-فازی ,
:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک شیستی با تغییر در رطوبت و دانسیته

شيستها از جمله فراوانترین سنگهای دگرگونياند كه دارای شيستوزیته ميباشند، علي رغم مطالعات متعددی كه در خصوص رفتار مهندسي این مصالح صورت گرفتهاست، فقدان یک مطالعه جامع از منظر مهندسي ژئوتکنيک بر روی خاكهای با منشأ شيستي مشهود است. پژوهش حاضر به مطالعه تأثير رطوبت و دانسيته بر پارامترهای مقاومت برشي(چسبندگي و زاویه اصطکاک داخلي) خاک با منشأ شيستي همدان ميپردازد. برای این منظور از آزمایش برش مستقيم استفاده شده است. نمونهها در 4 دانسيته مختلف و 5 درصد رطوبت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتهاند. نتایج حاكي از آن است كه چسبندگي با افزایش رطوبت تا رطوبت بهينه افزایش یافته و در رطوبت بهينه به بيشترین مقدار ميرسد، به عنوان مثال در 2برابری چسبندگي مشاهده ميشود. اما با افزایش بيشتر رطوبت، چسبندگي / دانسيته ماكزیمم با افزایش رطوبت از 6 به 10 درصد، افزایش 5 كاهش مييابد. از سوی دیگر، زاویه اصطکاک داخلي با افزایش رطوبت از% 6 به % 15 ، به طور متوسط % 50 كاهش نشان داده است. افزایش دانسيته نيز به طور كلي موجب افزایش چسبندگي شده، اما نرخ افزایش چسبندگي با دانسيته، با افزایش رطوبت بيشتر از بهينه، كمتر شده است. همچنين تغييرات زاویه اصطکاک داخلي شيست مورد آزمایش با دانسيته نشان دهنده حساسيت كم این پارامتر به تغييرات دانسيته ميباشد.


کلمات کلیدی:

شیست، مقاومت برشی، چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی، آزمایش برش مستقیم

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

پریسا سلیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

مینا زنگنه (کارشناس ارشد عمران، دانشگاه بوعلی سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیست , مقاومت برشی , چسبندگی , زاویه اصطکاک داخلی , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیرات اندازه ذرات و تغییر در تنش قائم در زاویه اصطکاک داخلی و زاویه اتساع و سختی برشی خاک های دانه ای با آزمایش برش مستقیم

آزمایش برش مستقم ی بدلیل سهولت و قابلیت تکرار مناسب، یکی از پركاربردترین آزما ش یات مهندسی ژئوتکنیک می باشدكه بواسطه آن می توان پارامترهای برشی خاک مانند زاو ه ی اصطکاک داخلی و زاو ه ی اتساع و سختی برشی خاک را مورد برسی قرار داد. در این پژوهش تلاش شد با انجام آزمایشات برش مستقيم بر روی خاک های دانه ای، تاثير اندازه ذرات و تنش قائم را بر روی پارانتر های برشي خاک بدست آورده شود. بدین منظور از پنج نوع خاک با اندازه متوسط ذرات مختلف و نمودارهای دانه بندی مختلف و چهار مقدار تنش برشي استفاده شد. تراكم خاک ها 70 %بوده و تمامي نمونه ها در رطوبت بهينه بودند. نتایج حاكي از افزایش در زاویه اصطکاک و زاویه اتساع و همچنين كاهش در سختي برشي خاک با افزایش اندازه متوسط ذرات است.


کلمات کليدی:

برش مستقيم بزرگ مقياس، زاویه اصطکاک داخلی، زاویه اتساع، سختی برشی

نویسندگان :

فرزاد موسی خانی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی)

علی لکی روحانی (استادیار دانشگاه زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برش مستقيم بزرگ مقياس , زاویه اصطکاک داخلی , زاویه اتساع , سختی برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارائه رابطه جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ماسه انزلی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد

یکي از معمول ترین آزمایش هاي صحرایي جهت تعيين خصوصيات خاک، آزمایش نفوذ استاندارد مي باشد. از جمله مزیتهاي مهم این آزمایش این است كه كم هزینه بوده و طي زمان كمتري نسبت به سایر روشهاي آزمایشگاهي به نتيجه مطلوب مي رسد و همچنين مي توان آن را براي تمام انواع خاک و سنگ ضعيف به كار برد. در این تحقيق به بررسي عملي آزمایش نفوذ استاندارد در ارتباط با مقاومت برشي خاک هاي دانه اي پرداخته شده و سعي شده است روابط مربوط به زاویه اصطکاک داخلي خاكهاي ماسه اي و عدد نفوذ استاندارد از روي اطلاعات جمع آوري شده و آزمایش هاي سه محوري انجام شده روي نمونه هاي اخذ شده از مناطق مختلف بندر انزلي ارائه شوند. سپس ميان نتایج به دست آمده با روتبط موجود كه غالباً خطي با ضرایب متفاوت مي باشند مقایسه صورت گرفته است كه امکان ارائه رابطه با كمترین خطا براي ماسه انزلي فراهم گردد. نتایج حاصل نشان مي دهد كه داده ها از یک نمودار خطي پيروي مي كنند كه مي توان ضرایب آنها را درونيابي كرده و در رابطه 0.46 60 18 ارائه داد و با رسم نمودار و N مقایسه آن با روابط ارائه شده پيشين این نتيجه حاصل مي شود كه رابطه فوق بيشترین قرابت را با رابطه بولز 1996 دارا بوده و با دقتبهتري زاویه اصطکاک داخلي را تخمين مي زند.


واژه های کلیدی :

ماسه انزلی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سه محوری، زاویه اصطکاک داخلی

نویسندگان :

علی قربانی (استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه گیلان)

نیما نظرپور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه گیلان)

هادی حسن زاده شوئیلی (دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه انزلی , آزمایش نفوذ استاندارد , آزمایش سه محوری , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تاثیر پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک های ساحلی در عمق کوبش و ضخامت سپرهای لغزش گیر ساحلی با مدنظر قرار دادن شرایط جزر و مدی دریاها

در این مقاله باتوجه به اهميت پارامترهایي نظير زاویه اصطکاک داخلي ماسه های ساحلي و چسبندگي بين ذرات رس این نواحي،در عمق كوبش و همچنين ماكزیمم لنگر وارده بر سپرهای لغزشگير ساحلي و به طبع آن ضخامت مورد نياز این سپرها با توجه به پایين و بالا رفتن سطح آب در اثر جزر و مد اب دریاها مورد بررسي قرار گرفته است و برای این منظور در این مقاله سپرهایي با عمق معمول كه نياز به سيستم مهارشده در قسمت پشت خاكریز ندارند مدنظر قرارگرفته شده است و برای دو نوع خاک بستر ماسه ای با زوایای اصطکاكي مختلف و خاک رسي با خصوصيات چسبندگي مختلف با توجه به شرایط تعيين كننده جزرومدی مدنظر قرار گرفته شده است كه منجر به جمع شدن آب جلوی وجه این سپر و اعمال نيروی هيدرواستاتيک از سمت دریا ميشود،در هنگام جزر نيز سطح آب دریا عقب نشيني كرده و آبي جلوی وجه جمع نميشود و سپر تنها بعنوان دیوار لغزشگير عمل ميکند.همچنين با توجه به اینکه این دیوار در ناحيه قسمت جزر و مدی فرض شده است و امواج بزرگي با آن برخورد ندارند از اعمال نيروی هيدرودیناميکي امواج صرقنظر كرده و صرفا نيروی هيدرواستاتيکي آن مدنظر قرار داده شده است.


کلمات کلیدی:

دیوار لغزشگیر ساحلی،زاویه اصطکاک داخلی،خاصیت چسبندگی،ضخامت شیت پایل،جزرومد

نویسندگان :

امین رزاقی کلجاهی (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه تبریز)

حمید احمدی (استادیار سازه های دریایی دانشگاه تبریز)

محمدعلی لطف اللهی یقین (استاد سازه های دریایی دانشگاه تبریز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار لغزشگیر ساحلی , زاویه اصطکاک داخلی , خاصیت چسبندگی , ضخامت شیت پایل , جزرومد ,
:: بازدید از این مطلب : 1451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 14 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی مشخصات ژئوتکنیکی مخلوط های ماسه و پودر تایر با استفاده از ماسه بندر امیر آباد

دراین پژوهش مابه ارزیابي مشخصات ژئوتکنيکي مخلوط های ماسه و پودر تایر با استفاده از ماسه بندر امير آباد مازندران پرداخته ایم.بدین منظور ما هریک از 6 مخلوط وزني ماسه و پودر تایر(0%و 5%و 10 %و 15 %و 20 %و 30 %درصد وزني ماسه خالص)راتحت تنشهای نرمال 15 و 30 و 60و 120 و 227 كيلوپاسکال در دستگاه برش مستقيم مورد آزمایش قرار داده ایم. ماسه بندر امير آباد كه ماسه بد دانه بندی شده ونيزاندازه پودر تایر 1 تا 5 ميليمتر بوده و همچنين آزمایش در شرایط اشباع انجام گرفته است.نتایج آزمایش های انجام شده نشان مي دهدكه با افزایش تنش نرمال ،مقاومت برشي افزایش مي یابدوهمچنين با افزایش درصد پودر تایر تا 15 % وزني، زاویه اصطکاک داخلي ومقاومت برشي افزایش مي یابدو پس از آن با افزایش درصد پودر تایر تا 30 % وزني زاویه اصطکاک داخلي ومقاومت برشي كاهش مي یابد ولي همچنان از ماسه خالص بيشتر است .


کلمات کلیدی:

ماسه ، پودر تایر، مقاومت برشی ،برش مستقیم،زاویه اصطکاک داخلی

نویسندگان :

امیرحسین رسولی جمنانی  (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک وپی دانشگاه گیلان- رشت)

میر احمد لشته نشایی (دانشیار گروه عمران،دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه گیلان -رشت)

مهران کریم پورفرد (استادیار گروه عمران،دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه گیلان –رشت)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , پودر تایر , مقاومت برشی , برش مستقیم , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه