<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت در اجرای دیوار و پرده آب بند نسبت به دیوار آب بند تا بستر ناتراوا

چکیده
امروزه احداث سدهای بزرگ به خصوص سدهای خاکی با توجه به برنامه زمان بندی، مسائل اجرایی، مالی، زمانی و تحریم ها در زمان مشخص میسر نمی باشد. آنالیز حساسیت به عنوان روشی موثر در حین اجرای کار، می تواند بسیاری از این مشکلات را بهبود بخشیده و در کاهش هزینه و زمان اثر بخش باشد. مطمئنا آنچه در احداث سدها حائز اهمیت است تداخل جبهه های کاری و اثربخشی آن ها بر روی یکدیگر است که می توان با مدیریت ارزش و تغییر در الگوی روش های ساخت و انجام آنالیزهای متعدد به این امر دست یافت. به همین منظور در تحقیق حاضر با انجام آنالیز حساسیت در اجرای سیستم دیوار و پرده آببند سد خاکی نرگسی و تبدیل آن به دیوار آببند تا بستر ناتراوا و با توجه به تداخل عملیات اجرایی گذشته و پیش رو، هزینه های کنونی پروژه ثابت و زمان اجرای آن تا 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نه تنها باعث کاهش هزینه های آتی و زمان اجرای پروژه شده است بلکه باعث افزایش ضریب ایمنی کارگاه در برابر خطرات جانی و مالی ناشی از اجرای طرح ماقبل آن نیز خواهد بود.

کلمات کلیدی :

آنالیز حساسیت . دیوار آببند . پرده آببند . هزینه . زمان

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , دیوار آببند , پرده آببند , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 757
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی

چکیده :
 صرفه جویی در زمان، هزینه و سهولت در روش اجرای کار در عین رعایت اصول کیفی به عنوان یک اصل اساسی در پروژههای عمرانی مد نظر قرار دارد.اجرای پروژه سد بتن غلتکی به علت سابقه کوتاه مدت ساخت در کشور عزیزمان، میتواند تجارب متعددی را در مهندسی ارزش انتقال دهد. در این مقاله سعی شده با استفاده از تجربیات، ایدههای خلاقانه، روش علمی متفاوت در اجرای سد بتن غلتکی با کاهش هزینه و زمان توام با افزایش راندمان ارائه گردد.

واژههای کلیدی :

سد بتن غلتکی . نوار ژئو تکستال . قالب چیفا . هزینه . زمان.

نویسندگان :

علی حقیقت بین . مجتبی سرمست

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتن غلتکی , نوار ژئو تکستال , قالب چیفا , هزینه , زمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 474
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی روشهای اجرایی سدهای بتن غلتکی با رویکرد مهندسی ارزش؛ مطالعه موردی

چکیده :
 صرفه جویی در زمان، هزینه و سهولت در روش اجرای کار در عین رعایت اصول کیفی به عنوان یک اصل اساسی در پروژهها عمرانی مد نظر قرار دارد. اجرای پروژه سد بتن غلتکی به علت سابقه کوتاه مدت ساخت در کشور عزیزمان، میتواند تجارب متعددی را در مهندسی ارزش انتقال دهد. در این مقاله سعی شده با استفاده از تجربیات، ایدههای خلاقانه، روش علمی متفاوت در اجرای سد بتن غلتکی با کاهش هزینه و زمان توام با افزایش راندمان ارائه گردد .


واژههای کلیدی :

سد بتن غلتکی . نوار ژئو تکستال . قالب چیفا . هزینه . زمان.

نویسندگان :

علی حقیقت بین . مجتبی سرمست

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتن غلتکی , نوار ژئو تکستال , قالب چیفا , هزینه , زمان , ,
:: بازدید از این مطلب : 538
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندرکنش زمان و هزینۀ انجام پروژههاي عمرانی اتمام یافته با تأخیر

خلاصه
اجراي پروژه هاي عمرانی از قبیل راه سازي، ساختمان سازي، آب و فاضلاب و غیره تاثیر فراوانی بر کیفیت زندگی، شرایط اجتماعی و اقتصادي جامعه دارد به همین علت هرچه زمان اتمام آنها کوتاه تر باشد اثرات مثبت ناشی از انجام این پروژه ها زودتر نمایان می شود از طرفی این پروژه ها از لحاظ مالی حجم زیادي از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند که بیانگر لزوم انجام پروژه هاي عمرانی در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن است . در مورد یافتن نقطه بهینه رابطه هزینه-زمان اجراي پروژه هاي عمرانی و فشرده کردن زمان کار، تحقیقات زیادي صورت گرفته اما آنچه در این میان بی نصیب یا کم نصیب مانده است بررسی شرایطی و عواقب حالتی است که پروژه با تاخیر و در زمانی بسیار طولانی تراز زمانی بهینه به اتمام می رسد و تاثیري که این مسئله در هزینه صرف شده براي پروژه برجاي می گذارد. در این مقاله به بررسی هزینه هاي مختلف یک پروژه عمرانی یعنی هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم همچنین هزینه کل پروژه و رابطه این  هزینه ها با زمان لازم براي انجام پروژه می پردازیم. سپس باعنایت به شرایط انجام این پروژه ها در کشور ما که در بسیاري مواد با تاخیر و صرف هزینه هاي بیشتري از بودجه پیش بینی شده صورت می پذیرند، به بررسی هزینه اجراي آنها با توجه به طولانی شدن زمان و تغییراتی که به این دلیل در هزینه ها رخ می دهد با استخراج، تحلیل و انجام محاسبات لازم بر روي آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در مورد تغییرات قیمت مصالح، 1386  و 1387 می پردازیم تا بتوانیم رابطه زمان -هزینه حالتی را که مدت اجراي یک ، دستمزد نیروي کار وکرایه ماشین آلات در سالهاي 1385 پروژه چند برابر زمان قرارداد به طول می انجامد مورد ارزیابی قرار دهیم.


کلمات کلیدي:

پروژه عمرانی، هزینه، زمان

نویسندگان :

عبدالحسین چاغروندي، مهدي مهدوي عادلی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پروژه عمرانی , هزینه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 493
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی طیف پاسخ فرکانس- زمان در تحلیل لرزه اي سازه ها

خلاصه
در این مقاله مفهوم جدیدي از طیف پاسخ سه بعدي مبتنی فرکانس- زمان ارائه شده است.این طیف تابعی از زمان تناوب(فرکانس) و زمان می باشد. از آنجا که طیف پاسخ فرکانس- زمان همه خصوصیات حرکت زمین (شدت،محتواي فرکانسی و مدت زمان موثر)را در بر میگیرد، ابزار مناسبی براي تحلیل لرزه اي سازه ها محسوب می شود. در این نوشتار طیف پاسخ فرکانس- زمان براي سه زمین لرزه نورتریج، طبس و چی چی محاسبه و نتایج با هم مقایسه شده اند. خصوصیات این طیف ها و هم چنین کاربرد آنها در تحلیل خرابی سازه ها مورد بررسی قرار گرفته وتعریف جدیدي از خط خرابی سازه ها ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

طیف پاسخ فرکانس- زمان، تحلیل لرزه اي، خط خرابی

نویسندگان :

افسانه ایرانمنش  ، ایمان جعفري ، سعید شجاعی باغینی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طیف پاسخ فرکانس , زمان , تحلیل لرزه اي , خط خرابی ,
:: بازدید از این مطلب : 913
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح مقاومت فشاري خاك ریزدانه با استفاده از محلول اشباع آهک

اخیراً روش ساده و کم هزینه تقویت باربري خاك هاي ریزدانه از طریق استفاده ازمحلول اشباع آهک مطرح شده است. در این مقاله بررسی اثر حجم محلول اشباع آهک وارده به خاك و همچنین اثر مدت حضور این محلول در خاك بر بالا بردن مقاومت فشاري آن می باشد.دو سري آزمایش بر یک خاك رس لاغر انجام شد. از مجموعه اول نمونه ها، محلول اشباع آهک درحجم هاي متفاوت به نمونه ها وارد گردید، نمونه ها بلافاصله مورد آزمایش مقاومت تک محوري قرار گرفتند.از مجموعه دوم،پس ازعبور محلول اشباع آهک و بعد از مدتی نگهداري، آزمایش تک محوري انجام شد. نتایج حاکیت از افزابش مقاومت فشاري نمونه ها با گذشت زمان به صورت تابعی نمایی دارد و نرخ آن تابع مستقیمی از حجم محلول اشباع آهک ورودي به خاك م یباشد. همچنین مقاومت فشاري خاك تابعی خطی از حجم محلول ورودي به خاك است و نرخ افزایش آن تابع زمان نگهداري می باشد.


کلمات کلیدي:

مقاومت فشاري، خاك ریزدانه، زمان، حجم محلول

نویسندگان :

محمد هادي داودي (استادیار مرکز تحیقات کم آبی و خشکسالی)

مهدي رستمی (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاري , خاك ریزدانه , زمان , حجم محلول ,
:: بازدید از این مطلب : 1551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر نانو ذرات بر روی فرآیند خود ترمیمی در رس

خاكهای رسي غالبا دارای مشکلاتي از جمله نشست زیاد،مقاومت برشي پایين و دشواری تراكم مي باشند.از این روتثبيت رس ها با استفاده از افزودني های مختلف همواره مورد توجه محققين و مهندسين فعاليت های عمراني و عمليات خاكي بوده است. خاصيت خودترميمي رس به معنای بسته شدن ترک های خارجي ایجاد شده در آن مي باشد این ترميم به گونه ای است كه لایه به شکل فبل از ترک خوردگي خود باز نمي گردد. در این تحقيق خاصيت خود ترميمي لایه های رسي با تاثير ميزان افزایش مقاومت بدست آمده از افزودن نانو رس مونتموریلونيت به خاک در زمان 5 درصد افزودن نانو رس مونتموریلونيت پارامترهای مقاومتي خاک های رسي تحت آزمایش ،2/5 ، های مختلف مورد ارزیابي قرار گرفته است.
تک محوری را تغيير داده به طوریکه افزایش قابليت خودترميمي خاک های رسي در گذشت زمان بدست آمد.


کلمات کلیدی:

خاک های رسی، خودترمیمی، ترک، نانو رس مونتموریلونیت، زمان

نویسندگان :

مینا محمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران)

عسکر جانعلیزاده (هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

فرزاد فرخ زاد (مربی موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران)

علیرضا حیدری عبدالهی (مدرس دانشگاه پیام نور کرج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک های رسی , خودترمیمی , ترک , نانو رس مونتموریلونیت , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1536
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي نقش مديريت در اجراي سازه‌هاي زيرزميني با نگرشي بر تونل امامزاده هاشم

يكي از مشكلات بزرگ پروژه هاي عمراني در ايران تأخيراتي است كه در انها به وقوع مي پيوندد و مي توان گفت تقريباهمه پروژه ها كم ويازياد اين تأخير را دارند كه حتماً به همراه آن ، افزايش هزينه وجود خواهد داشت واز آنجا ئيكه عوامل اصلي اجراي پروژه ها، كارفرما – مشاور و پيمانكار مي باشند لذا اگر اين عوامل وظايف خود رابخوبي انجام ندهند، تاخير و افزايش هزينه را در پي خواهد داشت . البته تنها سه عامل فوق، باعث اين مشكل نشده بلكه عوامل طبيعي ،عوامل انساني و سايرعوامل و دستگاه هاي دولتي و خصوصي نيزاثر گذار بوده كه در اين مقاله موردبررسي قرار خواهند گرفت . ضمنا در انتها نمودار تاخيرات در پروژه امامزاده هاشم آورده شده است.

 

كلمات كليدي:

تونل امامزاده هاشم، تاخير، هزينه، نيروي انساني، زمان، پيمانكار، مشاور

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 حسن صادقي  - استادياردانشگاه امام حسين ( ع ) ، گروه مهندسي عمران

 

 ابوالقاسم مظفري  - مربي دانشگاه امام حسين ( ع ) ، گروه مهندسي عمران

 

 حسينعلي اميني علويجه  - كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت، موسسه حرا

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل امامزاده هاشم , تاخير , هزينه , نيروي انساني , زمان , پيمانكار , مشاور ,
:: بازدید از این مطلب : 1684
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهره گيري از مهندسي ارزش در بازنگري طرح تونل انحراف سد هراز

كاستن از هزينه و زمان در پروژه هاي عمراني بدون كاستن از كيفيت از مسائلي است كه ذهن اكثر پيمانكاران را به خود مشغول كرده است با توجه به اينكه هزينه هاي تونل سازي بسيار بالا مي باشد كنترل هزينه و زمان از اهميت بسيار بالايي برخوردار است بنابراين لزوم وجود يك روش مديريتي براي كنترل هزينه و زمان ضروري به نظر مي رسد يكي از روشهايي كه مي توان با توجه به ان به اين نتيجه دست پيدا كرد مهندسي ارزش مي باشد دراين مقاله با بررسي تونل انحرافي سد هراز كاربرد اينروش تونل سازي مورد بررسي قرارگرفت و تاثير اين روش در كاهش زمان و هزينه ارزيابي گرديد. نتايج حاصله نشان ميدهد كه با استفاده از مهندسي ارزش بطور قابل ملاحظه اي هزينه و زمان پروژه را كاهش داده اين نشان ميدهد كه با استفاده از يك سيستم درست و برنامه ريزي شده براي مهندسي ارزش در طول اجرا و در مسائل پيش رو مي توان به ميزان زيادي برهزينه و زمان پروژه ها تاثير گذاشت بطوريكه ميت وان سود زيادي را از اين طريق نصيب ذينفعان پروژه كرد.

 

كلمات كليدي:

مهندسي ارزش، تونل، هزينه، زمان

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

 سعيد حسامي - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
 محمدجواد طاهري اميري  - استاديار دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
 حسام آذري جعفري  - دانشجوي كارشناسي ارشد موسسه آموزش عالي طبري بابل
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسي ارزش , تونل , هزينه , زمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1651
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 28 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه