<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در توسعه بخش شرقی خط 2 متروی تبریز

خلاصه
حفارهای سطحي و زیرسطحي همواره یکي از پرهزینهترین و مخاطرهآمیزترین فعالیتهایي هستند كه بیش از سایر سازههای مهندسي نیازمند بررسيهای زمینشناسيمهندسي و در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در رفتار زمینشناسي ميباشند. تنوع ویژگیهای توده سنگ و شرایط زمینشناسي پیچیده باعث ميشود تا هر سازهزیرسطحي از نظر طراحي و ساخت منحصر به فرد باشد. بررسي رفتار و عملکرد زمین و شناخت دقیق مخاطرات و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها در پروژه-هایي كه با حفاریهای عمیق و یا زیرسطحي همراه هستند همواره از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله بررسي مخاطرات زمین شناسي مهندسي در ارتباط بادر توسعه بخش شرقي خط 2 متروی تبریز است. این بخش از مسیر مورد مطالعه با طول 5 NATM ترانشهبرداری عمیق سطحي و حفاری زیرسطحي تونل به روشكیلومتر در تودهسنگهای مارن، ماسه سنگ، رس سنگ و گل سنگ قرار گرفته است كه ازلحاظ زمینشناسي مهندسي سنگهای ضعیف بوده و جزو زمینهای مسأله داربه شمار ميروند. بررسیهای انجام یافته شامل ارزیابي رفتار و عملکرد زمین در شرایط سنگي نامناسب، زمین های آبدار، زون های گسله و چین خورده، نشت، ناپایداریدامنه ها،آب گرفتگي ميباشند. نتایج این بررسي نشان ميدهد كه عدم پیشبیني رفتار و مخاطرات زمینشناسي، خطرات جدی به همراه داشته و ميتواند پروژه را باچالشهای جدی مواجه ميسازد.

کلمات کلیدی:

زمین شناسی مهندسی . مخاطرات زمینشناسی . تونل سازی . NATM . ترانشه برداری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , مخاطرات زمینشناسی , تونل سازی , NATM , ترانشه برداری ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فرار آب از پی و تکیه گاه های سد سرمشک با بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی توده های سنگی ساختگاه

خلاصه
پارامترهای زمین شناسي و زمین شناسي مهندسي نقش بسیار مهمي در طراحي و اجرای سدها ایفا مي كنند و نقش هیچ یک از فاكتورهای طبیعي درروند سدسازی از فاكتورهای زمین شناسي و زمین شناسي مهندسي مهمتر نمي باشد. این بدین منظور نیست كه فقط باید خصوصیات كليسازندهای ساختگاه را بدست آورد، اما مواد و مصالح در دسترس نسبت به دیگر مصالح از اهمیت بسزایي برخودار مي باشند. مثالهای بسیار زیادیرا میتوان مطرح نمود كه عدم توجه دقیق به شرایط و وضعیت زمین شناسي ساختگاه برای ساختن سد مشکلات فراواني به همراه هزینه های سرسامآور برای احداث آن به بار آورده است. محل ساختگاه سد سرمشک در جنوب استان كرمان و حدود 25 كیلومتری شرق شهر رابر و 45 كیلومتریشمال شرق شهرستان بافت و در بر روی رودخانه سرمشک و از سرشاخه های رودخانه هلیل رود قرار دارد. در این ساختگاه با توجه به گمانههایحفاری شده خصوصیات نفوذپذیری و ژئوتکنیکي ساختگاه را استخراج نموده و با استفاده از وضعیت نفوذپذیری ساختگاه و ساختارهای زمینشناسي در آن مدلسازی نشت آب به وسیله نرم افزار SEEP/W انجام گردید كه نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد در محدوده محور و تکیهگاههای سد سرمشک، شاخص كیفي توده سنگ در رده خیلي خوب تا عالي بوده و با افزایش عمق شاخص كیفي توده سنگ افزایش یافته استكه این خود نشان دهنده كیفیت قابل قبول توده سنگ در محدوده محور این سد مي باشد و از طرفي نتایج بدست آمده از آزمایش نفوذپذیری درگمانه های حفر شده در محدوده ساختگاه و محاسبات نشت انجام گرفته با در نظر گرفتن تمامي عوارض زمین شناسي، چینه شناسي و زمین ریخت شناسي نشان میدهد نفوذپذیری توده سنگ به جز در مناطق هوازده سطحي و زون های خرد شده عمدتاً پایین مي باشد.


کلمات کلیدی:

زمین شناسی مهندسی . نشست . ساختگاه سد . خصوصیات ژئوتکنیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , نشست , ساختگاه سد , خصوصیات ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی وضعیت و دلایل اضافه حفاری در تونل مطالعه موردی تونل شهید حکیم (تهران)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش اتریشی . زمین شناسی مهندسی  . حفاری تونل . اضافه حفاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش اتریشی , زمین شناسی مهندسی , حفاری تونل , اضافه حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میزان تاثیرپذیری نرخ پیشروی ماشین تونل بری از مقاومت توده سنگ

 

 

 

کلمات کلیدی :

اندیس مقاومت زمین شناسی . تونل . رده بندی ژئومکانیکی . زمین شناسی مهندسی . نرخ پیشروی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندیس مقاومت زمین شناسی , تونل , رده بندی ژئومکانیکی , زمین شناسی مهندسی , نرخ پیشروی ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و تحلیل زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی زمین لغزش نقل در منطقه پادنای سمیرم

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین شناسی مهندسی . تحلیل پایداری . ضریب اطمینان . زمین لغزش نقل . سمیرم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , تحلیل پایداری , ضریب اطمینان , زمین لغزش نقل , سمیرم ,
:: بازدید از این مطلب : 366
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ضرورت بازنگري سرفصل هاي آموزشی و پژوهشی دانشكده هاي زمين شناسی با رویكرد ارتباط با صنعت (با نگرش ویژه به فناوري تونل سازي مكانيزه)

چكيده
در بسیاری از پروژه های صنعتی و عمرانی کشور، عدم توجه کافی کارفرمایان به ملاحظات زمین شناسی موجب بروز مخاطرات وچالش های عدیده شده است. در پروژه های عظیم تونل سازی مکانیزه نیز نیاز به مطالعات گسترده زمین شناسی است. این مطالعاتنیازمند دانش کافی از حوزه های مختلف زمین شناسی )مهندسی زمین، هیدروژئولوژی، تکتونیک، چینه شناسی، رسوب شناسی،ژئوفیزیک، ژئومورفولوژی و ...( است. در این پژوهش دیدگاه فارغ التحصیلان گرایش زمین شناسی مهندسی )شاغل در بخش صنعت(،پیرامون تجربیات آموزشی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل تمامی زمین شناسان مهندس فعال در صنایع کشور هستند که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 05 نفر انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته، جمع آوری و داده هابا کمک آمار توصیفی مورد تفسیر قرار گرفته اند.نتایج نظرسنجی نشان می دهد در بسیاری از دروس تخصصی و در قالب واحدهای عملی دوره کارشناسی، به کاربردهای تکنولوژیکیمباحث در صنایع مرتبط )تونل سازی، راه، معادن، سد، اکتشافات نفتی و ....( به حد مطلوب پرداخته نشده است و از دیدگاه غالب افرادجامعه آماری، سرفصل های فعلی نیازمند بازبینی است و می بایست دروس اختیاری جدید تدوین گردد. نتایج نشان می دهد بخشاندکی از واحدهای عملی و بازدیدهای صحرایی دانشجویان در فضاهای کاربردی برگزار می شود. به عقیده افراد، در حوزه پژوهش هایتحصیلات تکمیلی نیز بخش قابل توجهی از پایان نامه ها، جنبة پایه ای و بنیادین دارند. از طرفی مابین دانشکده های زمین شناسی ودانشکده های فنی مهندسی )در رشته های مرتبط به صنعت حفاری مکانیزه، نظیر: الکترونیک، مکانیک و ...( همکاری پژوهشی درقالب تحقیقات بین رشته ای، وجود ندارد. از این رو در بسیاری از تحقیقات دانشجویی، رویکرد هدفمند به صنایع کشور )من جملهصنعت تونل( وجود ندارد.نتایج نشان می دهد در شرایط فعلی، بازبینی سرفصل های آموزشی و فعالیت گسترده تر انجمن های زمین شناسی )در زمینه ارتباطهدفمند با صنایع کشور( می تواند موجب ارتقای پتانسیل دانش آموختگان زمین شناسی در مشاغل صنعتی شود. لذا در این مقاله بااشاره اجمالی به شرایط گروه های زمین شناسی و صنعت حفاری مکانیزه کشور، ضمن بررسی چالش ها به ارائه پیشنهاداتی مسئله گشاپرداخته شده است.


واژه هاي کليدي:

زمین شناسی مهندسی . صنعت تونل سازی مکانیزه . تحقیقات بین رشته ای

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , صنعت تونل سازی مکانیزه , تحقیقات بین رشته ای ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب ماشين حفاری تونل در شرایط زمينشناسی مهندسی مختلف و مختلط، مطالعه موردی خط 3 متروی تبریز

 

 

 

 

واژه های کليدی:

زمین شناسی مهندسی . مسائل ژئوتکنیکی . ماشین حفار تونل . حفاری مکانیزه . خط 3 متروی تبریز

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , مسائل ژئوتکنیکی , ماشین حفار تونل , حفاری مکانیزه , خط 3 متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 358
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب ماشين حفاری تونل در شرایط زمينشناسی مهندسی مختلف و مختلط، مطالعه موردی خط 3 متروی تبریز

 

 

 

 

واژه های کليدی:

زمین شناسی مهندسی . مسائل ژئوتکنیکی . ماشین حفار تونل . حفاری مکانیزه . خط 3 متروی تبریز

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , مسائل ژئوتکنیکی , ماشین حفار تونل , حفاری مکانیزه , خط 3 متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ضرورت بازنگري سرفصل هاي آموزشی و پژوهشی دانشكده هاي زمين شناسی با رویكرد ارتباط با صنعت (با نگرش ویژه به فناوري تونل سازي مكانيزه)

چكيده
در بسیاری از پروژه های صنعتی و عمرانی کشور، عدم توجه کافی کارفرمایان به ملاحظات زمین شناسی موجب بروز مخاطرات وچالش های عدیده شده است. در پروژه های عظیم تونل سازی مکانیزه نیز نیاز به مطالعات گسترده زمین شناسی است. این مطالعاتنیازمند دانش کافی از حوزه های مختلف زمین شناسی )مهندسی زمین، هیدروژئولوژی، تکتونیک، چینه شناسی، رسوب شناسی،ژئوفیزیک، ژئومورفولوژی و ...( است. در این پژوهش دیدگاه فارغ التحصیلان گرایش زمین شناسی مهندسی )شاغل در بخش صنعت(،پیرامون تجربیات آموزشی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل تمامی زمین شناسان مهندس فعال در صنایع کشور هستند که بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 05 نفر انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته، جمع آوری و داده هابا کمک آمار توصیفی مورد تفسیر قرار گرفته اند.نتایج نظرسنجی نشان می دهد در بسیاری از دروس تخصصی و در قالب واحدهای عملی دوره کارشناسی، به کاربردهای تکنولوژیکیمباحث در صنایع مرتبط )تونل سازی، راه، معادن، سد، اکتشافات نفتی و ....( به حد مطلوب پرداخته نشده است و از دیدگاه غالب افرادجامعه آماری، سرفصل های فعلی نیازمند بازبینی است و می بایست دروس اختیاری جدید تدوین گردد. نتایج نشان می دهد بخشاندکی از واحدهای عملی و بازدیدهای صحرایی دانشجویان در فضاهای کاربردی برگزار می شود. به عقیده افراد، در حوزه پژوهش هایتحصیلات تکمیلی نیز بخش قابل توجهی از پایان نامه ها، جنبة پایه ای و بنیادین دارند. از طرفی مابین دانشکده های زمین شناسی ودانشکده های فنی مهندسی )در رشته های مرتبط به صنعت حفاری مکانیزه، نظیر: الکترونیک، مکانیک و ...( همکاری پژوهشی درقالب تحقیقات بین رشته ای، وجود ندارد. از این رو در بسیاری از تحقیقات دانشجویی، رویکرد هدفمند به صنایع کشور )من جملهصنعت تونل( وجود ندارد.نتایج نشان می دهد در شرایط فعلی، بازبینی سرفصل های آموزشی و فعالیت گسترده تر انجمن های زمین شناسی )در زمینه ارتباطهدفمند با صنایع کشور( می تواند موجب ارتقای پتانسیل دانش آموختگان زمین شناسی در مشاغل صنعتی شود. لذا در این مقاله بااشاره اجمالی به شرایط گروه های زمین شناسی و صنعت حفاری مکانیزه کشور، ضمن بررسی چالش ها به ارائه پیشنهاداتی مسئله گشا پرداخته شده است.


واژه هاي کليدي :

زمین شناسی مهندسی . صنعت تونل سازی مکانیزه . تحقیقات بین رشته ای

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , صنعت تونل سازی مکانیزه , تحقیقات بین رشته ای ,
:: بازدید از این مطلب : 413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه الگو در انتخاب سیستم زهکشی بهینه تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگاه

خلاصه
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش رو در عملیات تونل سازی در مقاطع سنگی، جریان آب بدرون محیط تونل است که از طریق ناپیوستگی ها و خلل و فرج در دیواره ی تونل صورت می پذیرد. از جمله مهمترین مشکلاتی که به علت نشت آب به درون محیط تونل گریبانگیر عملیات می شود، می توان به مواردی همچون کاهش پایداری دیواره و سقف تونل، اعمال فشار مازاد بر سیستم نگهدارنده دائم و موقت، تأثیرات تخریبی بر وضعیت ژئومکانیکی سنگ و متعاقباً ایجاد خطرات جانی و مالی اشاره کرد. یکی از راههای مقابله با مشکلات ناشی از خطر نشت آب به درون تونل ها استفاده از یک سیستم بهینه زهکشی بادر نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این انتخاب است. در این تحقیق تلاش شده است تا یک الگو و دستورالعمل اجرایی به منظور تهیه یک سیستم زهکشی مناسب ارائه شود که در آن کلیه پارامترها و عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سیستم زهکشی مناسب لحاظ شده باشد. در انتخاب سیستم زهکشی تونل ( سیستم زهکشی داخلی یا خارجی) و روش زهکشی ، شناخت هر چه کاملتر و جامع تر از وضعیت زمین شناسی، تکتونیکی، هیدروژئولوژیک و آب و هوایی منطقه لازم و اساسی می باشد. این شناخت براساس مطالعات اولیه ساختگاه حاصل شده و هر چه کاملتر بودن این مطالعات منجر به بهینه شدن طراحی سیستم و روش زهکشی تونل خواهد شد. انتخاب سیستم زهکشی داخلی و یا خارجی بستگی به میزان هجوم آب زیرزمینی و دبی آن در تونل خواهد داشت. انتقال آب نشتی به تونل ، خصوصاً در خروجی تونل، در هنگام برخورد با زون های آبدار با دبی بالا، می تواند بهره برداری از تونل را با مشکل مواجه سازد به همین دلیل گاه در چنین مواردی علاوه بر لزوم استفاده از زهکش های طولی با ظرفیت بالا، نیازمند استفاده از سیستم زهکشی خارجی نیز می شوند. اما اگر دبی آب ورودی به تونل در حدی باشد که امکان کنترل آن از طریق زهکش های طولی داخلی میسر باشد، استفاده از سیستم زهکشی داخلی نسبت به زهکشی خارجی، مقرون به صرفه تر خواهد بود.

کلمات کلیدی :

تونل . زهکشی . زمین شناسی مهندسی

 

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , زهکشی , زمین شناسی مهندسی ,
:: بازدید از این مطلب : 407
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه