<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

نحوه جمع آوری وزهکشی بیوگاز در سیستم لند فیل

چکیده
به طور کلی به گازی که در اثر دفن پسماندها که حدود 07 تا 07 درصد آن متان است بیوگاز اطلاق میشود.اگر بتوان با روشهای علمی این گاز را محبوس وسپس جمع آوریکرد ،میتوان از انتشار آلودگی در محیط زیست جلوگیری کرد همچنین میتوان از گاز بدست آمده به عنوان یک منبع انرژی استفاده نمود.در این تحقیق ابتدا به بررسی تعریف کلیاز پسماند و زباله پرداخته میشود وسپس نحوه ی جمع آوری بیوگاز حاصل شده از منابع لند فیل و زهکشی این گاز بیان میگردد. نحوه جمع آوری این گاز به دوصورت فعال وغیر فعال میباشد،در این تحقیق همچنین طریقه زهکشی این گاز مورد بررسی قرار داده میشود.یکی ازمعضلات دفن علمی پسماندها نشست خاک درمحل پوشش لندفیلهاست.بهطور کلی دفن پسماندها به مرور زمان و نیز کوبیدن لایه به لایه آنها موجب تغییر حجم ونشست خاک میشودوبا توجه به این نشست سیستم عایق بندیوزهکشی پوشش دچار نقصمیگردد. لذا برای حل این مشکل ،لازم است سیستم انعطاف پذیری درلایه های پوشش نهایی درقسمت فوقانی لندفیلها قرار داده شود تا بتواند نشستناشی ازکاهش حجم پسماند را تحمل کند.بدین منظور میتوان از مصالحی مانند ژئوسنتتیکهاکه دارای قابلیت انعطاف پذیری بالایی هستند استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

لندفیل . پسماند . بیوگاز . زهکشی . جمع آوری . گازمتان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لندفیل , پسماند , بیوگاز , زهکشی , جمع آوری , گازمتان ,
:: بازدید از این مطلب : 118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر آب بر نا پایداری شیروانی های خاکی

خلاصه
آب مایه حیات است، اما وجود آن در شیروانیهای خاکی میتواند عواقب جبرانناپذیری را به همراه داشته باشد. زیرا آب به علت خاصیتسیالگونه خود به راحتی در خلل و فرخ خاکها حرکت نموده و به علت کاهش تنش موثر و در نتیجه کاهش مقاومت خاک میتواند اثرات مخربیبر پایداری شیروانیهای خاکی داشته باشد. بالا آمدن آب زیر زمینی در خاکهای ریزدانه سبب تورم دانههای خاک و در خاکهای درشت دانهسبب تقلیل زاویه اصطکاک داخلی دانههای خاک میشود که همگی منجر به کم شدن ظرفیت باربری نهایی خاک خواهد شد. از این رو درمطالعات پایداری شیروانیها، وجود آب یک مسئله بحرانی بوده که عدم توجه به آن میتواند اثرات مخربی در کوتاه مدت یا دراز مدت داشته باشد.بنابراین بایستی با روشهای مناسب زهکشی، از تجمع آب در شیروانیهای مستعد لغزش جلوگیری نمود و در هنگام بارندگی و بالا آمدن آبهایزیر زمینی که مهمترین عوامل حضور آب در خاک میباشد، قبل از رسیدن خاک به حالت گسیختگی، این آبهای مخرب به بیرون خاک هدایتگردد. لذا در این پژوهش، پایداری یک شیروانی خاکی مستعد لغزش را در حضور یا عدم حضور آب بررسی نموده و ضریب اطمینان بدست آمده در دو حالت را با یکدیگر مقایسه مینماییم.


کلمات کلیدی:

آب . شیروانیهای خاکی . تنش موثر . مقاومت خاک . زهکشی . ضریب اطمینان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب , شیروانیهای خاکی , تنش موثر , مقاومت خاک , زهکشی , ضریب اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 580
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر شرایط زهکشی بر رفتار خاک های دانه ای به وسیله یک مدل رفتاری کشسان-خمیری

خلاصه
مقاومت برشی ماسه شل در هنگام زمینلرزه میتواند به گونه قابل ملاحظهای کاهش یابد که از آن در ادبیات فنی با نام روانگرایی یاد میشود.روانگرایی میتواند آسیبهای مخربی به طبیعت و سازههای ساخت انسان وارد نماید. یافتههای تجربی نشان میدهد که رفتار ماسه به هنگام زمین-لرزه در عمل مقداری تغییر حجم داشته و در نتیجه زهکشی به صورت محدود رخ میدهد و فرض زهکشی نشده بودن رفتار ماسه تنها یک سادهسازی میباشد. دادههای آزمایشگاهی موجود نشان میدهد که فراهم کردن امکان تغییر حجم و تامین شرایط زهکشی محدود در نمونههای ماسهبرش یافته میتواند باعث تغییر رفتار خاک شده و مقاومت برشی آن را به شدت کاهش یا افزایش دهد. در این مقاله، توانایی یک مدل رفتاریکشسان-خمیری در شبیه سازی رفتار نمونههای زهکشی نشده، زهکشی شده وتقریباً زهکشی شده ارزیابی میگردد. بدین منظور، ابتدا پارامترهایمدل بر پایه دادههای تجربی گزارش شده برای نمونههایزهکشی نشده و زهکشی شده بدست آورده شده است. سپس بدون تغییر در پارامترها،رفتار نمونههای تقریباً زهکشی شده همان ماسه به وسیله مدل شبیه سازی شده است. نشان داده شده است که مدل رفتاری میتواند رفتار نمونههای زهکشی شده، زهکشی نشده و تقریباً زهکشی شده را تنها با به کارگیری یک دسته پارامتر به خوبی پیشبینی کند.


کلمات کلیدی:

زهکشی . ماسه . مسیر تنش . مقاومت برشی . مدل رفتاری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زهکشی , ماسه , مسیر تنش , مقاومت برشی , مدل رفتاری ,
:: بازدید از این مطلب : 398
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه الگو در انتخاب سیستم زهکشی بهینه تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگاه

خلاصه
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات پیش رو در عملیات تونل سازی در مقاطع سنگی، جریان آب بدرون محیط تونل است که از طریق ناپیوستگی ها و خلل و فرج در دیواره ی تونل صورت می پذیرد. از جمله مهمترین مشکلاتی که به علت نشت آب به درون محیط تونل گریبانگیر عملیات می شود، می توان به مواردی همچون کاهش پایداری دیواره و سقف تونل، اعمال فشار مازاد بر سیستم نگهدارنده دائم و موقت، تأثیرات تخریبی بر وضعیت ژئومکانیکی سنگ و متعاقباً ایجاد خطرات جانی و مالی اشاره کرد. یکی از راههای مقابله با مشکلات ناشی از خطر نشت آب به درون تونل ها استفاده از یک سیستم بهینه زهکشی بادر نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این انتخاب است. در این تحقیق تلاش شده است تا یک الگو و دستورالعمل اجرایی به منظور تهیه یک سیستم زهکشی مناسب ارائه شود که در آن کلیه پارامترها و عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سیستم زهکشی مناسب لحاظ شده باشد. در انتخاب سیستم زهکشی تونل ( سیستم زهکشی داخلی یا خارجی) و روش زهکشی ، شناخت هر چه کاملتر و جامع تر از وضعیت زمین شناسی، تکتونیکی، هیدروژئولوژیک و آب و هوایی منطقه لازم و اساسی می باشد. این شناخت براساس مطالعات اولیه ساختگاه حاصل شده و هر چه کاملتر بودن این مطالعات منجر به بهینه شدن طراحی سیستم و روش زهکشی تونل خواهد شد. انتخاب سیستم زهکشی داخلی و یا خارجی بستگی به میزان هجوم آب زیرزمینی و دبی آن در تونل خواهد داشت. انتقال آب نشتی به تونل ، خصوصاً در خروجی تونل، در هنگام برخورد با زون های آبدار با دبی بالا، می تواند بهره برداری از تونل را با مشکل مواجه سازد به همین دلیل گاه در چنین مواردی علاوه بر لزوم استفاده از زهکش های طولی با ظرفیت بالا، نیازمند استفاده از سیستم زهکشی خارجی نیز می شوند. اما اگر دبی آب ورودی به تونل در حدی باشد که امکان کنترل آن از طریق زهکش های طولی داخلی میسر باشد، استفاده از سیستم زهکشی داخلی نسبت به زهکشی خارجی، مقرون به صرفه تر خواهد بود.

کلمات کلیدی :

تونل . زهکشی . زمین شناسی مهندسی

 

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , زهکشی , زمین شناسی مهندسی ,
:: بازدید از این مطلب : 417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و ارزیابی مشخصات ژئومکانیکی ژئوگریدها جهت مقاوم سازي سازههاي خاکی

خلاصه
ژئوگریدها به عنوان یکی از انواع ژئوسنتتیکها، محصولات پلیمري هستند که معمولا به شکل شبکههاي منظم در یک و یا دو جهت ساخته میشوند. ژئوگریدها در بسیاري از پروژههاي عمرانی نظیر احداث راهها، فرودگاهها، شبکههاي خطوط راه آهن، بندها و سدهاي خاکی، دیوارهاي نگهبان و نظایر آنها کاربرد دارند. لذا استفاده از مصنوعات پلیمري نظیر ژئوگریدها در احداث خاکریزها با کاربريهاي مختلف در پروژههاي عمرانی نظیر شبکه راهها و راهآهن به سرعت در حال گسترش است. تاکنون سه نسل ژئوگرید در دنیا تولید شده است که تفاوت اصلی آنها در نحوه اتصال تار و پود و در نتیجه مقاومت دراز مدت آنها میباشد. از شبکههاي ژئوگرید به علت دارا بودن مشخصات ممتاز، نظیر مقاومت کششی مناسب و انعطافپذیري قابل توجه میتوان به طور مستقیم در تسلیح و جداسازي لایههاي خاکریز و لایههاي روسازي راهها استفاده نمود. کاربردهاي ژئوگریدها به سه دسته تسلیح و تقویت، جداسازي و زهکشی و فیلتراسیون دستهبندي میگردد. در ساخت ژئوگریدها عمدتا از پلیمرهایی با دانسیته بالا مثل پلیاتیلن و پلیپروپیلن استفاده میشود. بسیاري از ویژگیهاي ژئوگریدها را میتوان به صورت مستقیم اندازهگیري نمود. این ویژگیها شامل ویژگیهاي فیزیکی و مکانیکی میباشد. در امور مربوط به طراحی این گونه سازههاي خاکی، داشتن اطلاعات از مشخصات ژئومکانیکی ژئوگریدها از جمله الزامات میباشد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا اهتمام کاملی بر مشخصات ژئومکانیکی ژئوگرید گردد و اغلب مشخصات تعیین کننده در مبحث طراحی اشاره شود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید، المان سختکننده، تسلیح، جداسازي، زهکشی

نویسندگان :

مهدي شیردل ، سید اشکان موسوي ، سید حسین موسویان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , المان سختکننده , تسلیح , جداسازي , زهکشی ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی اندرکنش تونل های زیر سطح آب زیرزمینی و زمین اطراف

خلاصه
احداث تونل زیر سطح آب زیرزمینی، موجب اندرکنش بین پوشش تونل و زمین اطراف در بلند مدت می شود. به منظور طراحی پوشش، فاکتورهایی مانند نفوذ آب زیرزمینی و فشار آب حفره ای خارجی وارد بر پوشش، می بایست مورد توجه قرار گیرند. افزایش فشار آب حفره ایباعث افزایش نفوذ آب و ایجاد خرابی در پوشش می شود. در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی تاثیرات به کارگیری زهکش محیطی در تونل بر توزیع فشار آب حفره ای و میزان بار وارد بر پوشش، مد لسازی عددی تونل فرضی واقع در زیر سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش تفاضل محدود انجام شد. شرایط مرزی مختلفی از قبیل تونل زهکشی شده، تونل زهکشی نشده و سیستم زهکشی با نفوذپذیری متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل همبسته هیدرولیکی مکانیکی نشان می دهند که افزایش فشار آب حفره ای وارد بر پوشش تونل، بستگی به  نفوذپذیری نسبی بین پوشش و زهکش و میزان عملکرد زهکش در بلندمدت دارد. با کاهش عملکرد زهکش بار فشار آب حفره ای وارد بر پوشش افزایش م ییابد.


کلمات کلیدی:

پوشش تونل، زهکشی، فشار آب حفره ای، آب زیرزمینی.

نویسندگان :

میلاد سوری ، محمد علیایی

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوشش تونل , زهکشی , فشار آب حفره ای , آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 923
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایدارسازي و اصلاح پی کانال صندوقهاي دمکمر (پر و ژه دز به قمرود)

طرح کانال دم کمر و سیفون انوج، بخشی از طرح عظیم عمرانی انتقال آب از سرشاخههاي دز به قمرود میباشد ای . پروژه در طولی بالغ بر 1200 متر داراي مسائل و مشکلات پیچیده و عدیده ژئوتکنیکی مانند وجود زمین لغزشهاي فعال، زمین باتلاقی و لجنی، وجود واریزه ناپایدار، لایههاي ضخیم رسی مستعد تحکیم، سطح سفره آب زیرزمینی بالا و وجود
چشمههاي متعدد در دامنه شیروانی میباشد .د ر مطالعات انجام شده سعی براین بوده است تا با بررسی جامع و دقیق مشکلات ژئوتکنیکی مذکور، امکان یافتن راهکار بهینه اصلاح و پایدارسازي بستر کانال از میان راهکارهاي مهندسی موجود و با توجه به جمیع مسائل فنی و اقتصادي میسر گردد .


کلمات کلیدي:

کانال، زمینلغزش، پایدار سازي، اصلاح پی، زهکشی

نویسندگان :

علیرضا مجیدي (د)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کانال , زمین لغزش , پایدار سازي , اصلاح پی , زهکشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1549
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهسازی خاک با ستونهای خرده سنگی و برخی کاربردهای آن

با توجه به گسترش روز افزون جمعيت و در نتيجه رشد چشمگير ساخت و ساز در شرایط مختلف زمين، نياز به استفاده از بستر مناسب جهت احداث سازهها، لزوم بهسازی بستر خاكي اهميت پيدا ميكند. در ميان روشهای مختلف در زمينه بهسازی خاک بستر از جمله تزریق در خاک، مسلح كردن خاک، ریزشمعها، تراكم و پيش بارگذاری و ...، روش احداث ستونهای خرده سنگي، روشي سازگار با محيط زیست و در جهت كاهش آلودگيهای زیست محيطي، صوتي و ... بوده و از اهميت به سزایي برخوردار است. امروزه استفاده از ستونهای خرده سنگي به منظور بهسازی خاک بستر جهت احداث سازهها، روشي مفيد و هماهنگ با محيط زیست است، كه علاوه بر بهبود ظرفيت باربری خاک محل، سبب زهکشي به ویژه در زمينهای سست با نشست پذیری زیاد و زمينهای رسي شده و كاهش نشست را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این اجرای این ستونها سبب كاهش پتانسل روانگرایي در خاکهای ماسهای نيز ميگردد. در این مقاله به معرفي ستونهای خرده سنگي، موارد كاربرد، مزیتها و نحوه طرح و اجرای آنها پرداخته ميشود و در انتها به بررسي سه مطالعه موردی از طرح و اجرای این ستونها كه شامل كنترل ظرفيت باربری و نشست بستر رسي در پروژهای واقع در شهر نيشابور قبل و بعد از اجرای ستونهای خرده سنگي، كاهش ن شستهای نامتقارن بستر كوله خاک مسلح در نواحي شمال ایران با استفاده از اجرای این ستونها و لزوم استفاده از این روش به منظور بهسازی خاک منطقه در پروژهای در شهر كرمان ميباشند، پرداخته ميشود.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک، زهکشی، ستون خرده سنگی، ظرفیت باربری، نشست.

نویسندگان :

ندا افشارکاوه (دانشآموخته کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

کامبیز بهنیا (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , زهکشی , ستون خرده سنگی , ظرفیت باربری , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 2047
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه