<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اهمیت معیار های اثرات زیست محیطی و اجتماعی در مطالعات سدها (مظالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری )

چکیده
 تعریف پروژه و طرحهای توسعه منابع آب همواره یکی از اصلی ترین مؤلفههای برنامه ریزی منابع آب میباشد و با توجه به نقش بیبدیل آب به عنوان یک عنصر حیاتی در توسعه اقتصادی کشور، کنترل و استفاده بهینه از منابع آب موجود از اهمیت قابل توجهی برخودار است. بنابراین اولویتبندی پروژههای ملی و منطقهای مدیریت و بهره برداری از منابع آب به دلیل محدودیت منابع مالی اهمیت بسیار دارد. در این تحقیق 9 طرح در حال مطالعه سدسازی استان چهارمحال و رتبه ELECTRE III و Topsis ، بختیاری با کاربرد یازده معیار کیفی و کمی با استفاده از روشهای فاصلههای وزنی به عنوان مناسب ترین روش انتخاب شد و پس Topsis بندی شدند. با توجه به تحلیل حساسیت نتایج در گام اول روش از آن به بررسی میزان حساسیت نسبی معیار اثرات زیست محیطی و اجتماعی درسدهای مورد مطالعه توسط روشهای مذکور پرداخته شد. تحلیل حساسیت در سه حالت مختلف انجام گرفت. در تحلیل حساسیتهای تغییر در مقادیر 5 درصد بیشترین حساسیت / ماتریس کارائی، تغییردر وزن هر معیار و حذف هر معیار، معیار زیست محیطی با متوسط 04 1 ) داشت، لذا تخمین این پارامتر باید با دقت / 4/ 99 درصد) و اثرات اجتماعی( 85 ) B/ C را نسبت به دو معیار اقتصادی بیشتری در مطالعات سدها لحاظ شود.

کلمات کلیدی :

رتبه بندی . تحلیل حساسیت . زیست محیطی . ELECTRE III . Topsis . فاصله های وزنی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رتبه بندی , تحلیل حساسیت , زیست محیطی , ELECTRE III , Topsis , فاصله های وزنی ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد فنی و اقتصادي ژئوممبرین و مقایسه آن با سایر سیستم هاي نفوذناپذیر

خلاصه
نفوذ ناپذیري در بسیاري از پروژه هاي عمرانی به منظور جلوگیري از نشت آب و خسارت هاي ناشی از آن صورت می گیرد که امروزه با توجه به روشهاي نوین موجود، بررسی هاي دقیق تري در این مورد انجام می شود. با توجه به آنچه که در مورد ویژگی هاي فنی انواع روش هاي مطرح می گردد انواع روش هاي مطرح شده به تنهایی یا به صورت توامان قابل استفاده می باشند بدین معنی که می توان با توجه به وضعیت و شرایط هر ناحیه از نظر عوارض طبیعی، نفوذپذیري بستر، شرایط اقتصادي و... در این مورد تصمیم گیري نمود. همانطور که ملاحظه می شود گزینه آسفالت با توجه به رتبه فنی و هزینه بالا چندان مناسب به نظر نمی رسد. در بین گزینه هاي باقیمانده با از سایر ژئوممبرین ها HDPE توجه به شرایط محل و اهداف طرح از لحاظ فنی می توان گزینه مورد نظر و مطلوب را انتخاب نمود. از آنجایی که استفاده از ژئوممبرین عملکرد بهتري در نفوذپذیري اندك خصوصاً در مقابل مواد شیمیایی و سرعت اجراي آن دارد استفاده از این نوع ژئوممبرین در آب بند ها ، کانال هاي انتقال آب، سدهاي خاکی و در سازه هایی که نیاز به کنترل و بهداشتی بودن و غیر قابل نفوذ بودن آب مدنظر است توصیه میگردد. از طرفی دیگر از آنجایی که در ساخت و احداث دریاچه هاي مصنوعی گزینه لایروبی، هزینه احداث پروژه اي با چنین مساحتی اجراي لایه خاکی متراکم با تمهیداتی همچون اصلاح پلان و اجراي سنگچین در ساحل دریاچه جهت کنترل فرسایش ضمن حفظ محیط طبیعی محل گزینه مناسبی خواهد بود. در سایت هاي دفن زباله، کانال هاي انتقال فاضلاب صنعتی و ... که گزینه بهداشتی آن مدنظر نیست ولی گزینه غیر قابل نفوذ بودن آن مدنظر است به دلیل آشنایی پیمانکاران و حتی کارگران محلی با روش نصب ژئوممبرین هاي قیري و همچنین هزینه به مراتب پایینتر این نوع ژئوممبرین نسبت (PBGM)  به سایر ژئوممبرین ها به دلیل تولید بومی آن پیشنهاد می گردد.


کلید واژه:

نفوذناپذیري، مقایسه، آزمایشگاهی، اقتصادي، زیست محیطی، بستر

نویسندگان :

سینا حاجتی ضیابري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذناپذیري , مقایسه , آزمایشگاهی , اقتصادي , زیست محیطی , بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

یک ردیاب رنگی جدید برای مطالعات زیست محیطی ژئوتکنیک در مقیاس آزمایشگاهی

امروزه ردیاب های رنگي و معدني كاردبردهای گسترده ای در مسال آب و خاک و ژئوتکنيک زیست محيطي دارند. بنابراین معرفي و كاربرد یک ردیاب جدید مي تواند هم از نظر ایمني زیست محيطي و هم از نظر مسائل اقتصادی برای مسائل تحقيقاتي و اجرایي بسيار سودمند باشد. در این تحقيق مطالعه ردیابي بر روی یک ستون آزمایشگاهي خاک بک بعدی، به منظور امکان تخمين مدل انتقال انتشار ردیاب های رنگي صورت مي گيرد .با استفاده از مدل عددی كه بر پایه المان محدود مي باشد، نمودارهایي كاربردی برای تعيين الگوی كلي انتشار ردیاب های رنگي و انتشار آلودگي در خاک های مختلف ارائه شده است . این روش به محققان این امکان را مي دهد تا با داشتن مشخصاتي كلي از محيط خاكي محل از قبيل نفوذپذیری خاک ، ميزان نشت آلودگي به داخل محيط خاک تخمين مناسبي از محدوده انتشار جبهه ردیابي یا آلودگي در خاک حاصل شود. نتایج آزمایشگاهي بدست آمده حاكي از آن است كه ردیاب جدید مورد آزمایش بخوبي منحني های رخنه را تشکيل داده است و همچنين نرخ جذب بسيار كمي از خود نشان داده است.

کلمات کلیدی:

ردیاب، زیست محیطی، ژئوتکنیک، منحنی های رخنه

نویسندگان :

نرگس کریمیان (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

اردشیر شکرالهی (دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه یاسوج )

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ردیاب , زیست محیطی , ژئوتکنیک , منحنی های رخنه ,
:: بازدید از این مطلب : 1639
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

یک ردیاب رنگی جدید برای مطالعات زیست محیطی ژئوتکنیک در مقیاس آزمایشگاهی

امروزه ردیاب های رنگي و معدني كاردبردهای گسترده ای در مسال آب و خاک و ژئوتکنيک زیست محيطي دارند. بنابراین معرفي و كاربرد یک ردیاب جدید مي تواند هم از نظر ایمني زیست محيطي و هم از نظر مسائل اقتصادی برای مسائل تحقيقاتي و اجرایي بسيار سودمند باشد. در این تحقيق مطالعه ردیابي بر روی یک ستون آزمایشگاهي خاک بک بعدی، به منظور امکان تخمين مدل انتقال انتشار ردیاب های رنگي صورت مي گيرد .با استفاده از مدل عددی كه بر پایه المان محدود مي باشد، نمودارهایي كاربردی برای تعيين الگوی كلي انتشار ردیاب های رنگي و انتشار آلودگي در خاک های مختلف ارائه شده است . این روش به محققان این امکان را مي دهد تا با داشتن مشخصاتي كلي از محيط خاكي محل از قبيل نفوذپذیری خاک ، ميزان نشت آلودگي به داخل محيط خاک تخمين مناسبي از محدوده انتشار جبهه ردیابي یا آلودگي در خاک حاصل شود. نتایج آزمایشگاهي بدست آمده حاكي از آن است كه ردیاب جدید مورد آزمایش بخوبي منحني های رخنه را تشکيل داده است و همچنين نرخ جذب بسيار كمي از خود نشان داده است.

کلمات کلیدی:

ردیاب، زیست محیطی، ژئوتکنیک، منحنی های رخنه

نویسندگان :

نرگس کریمیان (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج)

اردشیر شکرالهی (دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه یاسوج)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ردیاب , زیست محیطی , ژئوتکنیک , منحنی های رخنه ,
:: بازدید از این مطلب : 1591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه