<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی پی ساختگاه سد خاکی مخزنی سیلوه بر اساس شاخص های ژئو تکنیکی

 

 

کلمات کلیدی :

سد سیلوه . ساختگاه . پرده آب بند . تزریق . بهسازی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سیلوه , ساختگاه , پرده آب بند , تزریق , بهسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 250
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ویژگی های مهندسی ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ و تحلیل سینماتیک

خلاصه
ارزیابی ویژگی های مهندسی ساختگاه سد دربند با استفاده از طبقه بندی های مهندسی توده سنگ و تحلیل سینماتیک در این پژوهش انجام شدهاست. برای این منظور، از اطلاعات 25 حلقه گمانه حفر شده در ساختگاه سد و به طول 1377 متر استفاده شده است. براساس کیفیت توده سنگ( RQD ) 3 و طبقه بندی ژئومکانیکی ) RMR ) 4 صورت گرفته، توده سنگ تکیه گاه های ساختگاه سد دربند کیفیت مطلوب دارند. مطابق طبقه بندیپایداری پی سد ) DMR ) 5 ، توده سنگ در تکیه گاه راست وضعیت مناسب تری نسبت به تکیه گاه چپ دارد، به طوری که مقدار DMR تکیه گاهراست 59 و در تکیه گاه چپ 54 به دست آمده است. همچنین طبق تحلیل سینماتیک 6 صورت گرفته، در تکیه گاه راست احتمال وقوع گسیختگیوجود ندارد. درصورتی که در تکیه گاه چپ گسیختگی صفحه ای رخ خواهد داد. مقایسه نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر، بیانگر این موضوعاست که تکیه گاه چپ ناپایدار می باشد.


کلمات کلیدی:

سد دربند . ساختگاه . توده سنگ . طبقه بندی DMR . تحلیل سینماتیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد دربند , ساختگاه , توده سنگ , طبقه بندی DMR , تحلیل سینماتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير خصوصيات ساختگاه و حركت ورودي بر پاسخ لرزه اي نهشت هاي خاكي سطحي و عميق

خلاصه
هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير ساختگاه و حركت ورودي بر روي پاسخ لرزه اي زمين است. براي اين منظور تعداد 6 زلزلهجهت انجام آناليزهاي پاسخ زمين به صورت آناليز معادل DEEPSOIL حوزه نزديك و دور در نظر گرفته شده و از نرم افزار 6.0خطي و غير خطي در 4 ساختگاه مختلف استفاده شده است. در بيشتر موارد آناليز پاسخ زمين مربوط به زمين لرزه هاي حوزه دور ونزديك، حركت ورودي لرزه اي با عبور از لايه هاي خاكي تقويت شده و شتاب ماكزيمم نسبت به حركت ورودي افزايش مي يابد..ليكن با مقايسه نتايج آناليز غير خطي ميتوان دريافت كه حركت ورودي با عبور از لايه خاكي تضعيف مي گردد و شتاب ماكزيممكاهش مي يابد. با مقايسه نموداري هاي شتاب ماكزيمم در برابر عمق براي زلزله هاي حوزه دور، به نظر مي رسد كه شتاب ماكزيممروند صعودي را در عمق تا سطح زمين طي ميكند وليكن در كل نمي توان روند فوق را به همه نتايج تعميم داد. با مقايسه نمودار هايجابجايي ماكزيمم در برابر عمق براي زلزله هاي حوزه دور نمودار ماكزيمم جابجايي در عمق با افزايش ضخامت نهشت خاكي به سمت جابجايي هاي بيشتر انتقال مي يابد.


كلمات كليدي:

آناليز معادل خطي . آناليز غيرخطي . ساختگاه . پاسخ لرزه اي . نهشت خاكي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز معادل خطي , آناليز غيرخطي , ساختگاه , پاسخ لرزه اي , نهشت خاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير خصوصيات ساختگاه و حركت ورودي بر پاسخ لرزه اي نهشت هاي خاكي سطحي و عميق

خلاصه
هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير ساختگاه و حركت ورودي بر روي پاسخ لرزه اي زمين است. براي اين منظور تعداد 6 زلزله جهت انجام آناليزهاي پاسخ زمين به صورت آناليز معادل DEEPSOIL حوزه نزديك و دور در نظر گرفته شده و از نرم افزار 6.0 خطي و غير خطي در 4 ساختگاه مختلف استفاده شده است. در بيشتر موارد آناليز پاسخ زمين مربوط به زمين لرزه هاي حوزه دور و نزديك، حركت ورودي لرزه اي با عبور از لايه هاي خاكي تقويت شده و شتاب ماكزيمم نسبت به حركت ورودي افزايش مي يابد.. ليكن با مقايسه نتايج آناليز غير خطي ميتوان دريافت كه حركت ورودي با عبور از لايه خاكي تضعيف مي گردد و شتاب ماكزيمم كاهش مي يابد. با مقايسه نموداري هاي شتاب ماكزيمم در برابر عمق براي زلزله هاي حوزه دور، به نظر مي رسد كه شتاب ماكزيمم روند صعودي را در عمق تا سطح زمين طي ميكند وليكن در كل نمي توان روند فوق را به همه نتايج تعميم داد. با مقايسه نمودار هاي جابجايي ماكزيمم در برابر عمق براي زلزله هاي حوزه دور نمودار ماكزيمم جابجايي در عمق با افزايش ضخامت نهشت خاكي به سمت جابجايي هاي بيشتر انتقال مي يابد.


كلمات كليدي:

آناليز معادل خطي . آناليز غيرخطي . ساختگاه . پاسخ لرزه اي . نهشت خاكي

نویسندگان :

مهدي قليخاني ،كاظم بدو

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز معادل خطي , آناليز غيرخطي , ساختگاه , پاسخ لرزه اي , نهشت خاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حوزیان (شهرستان الیگودرز)

خلاصه
51 متر, / سد حوزیان در کیلومتر 5 جاده الیگودرز به اصفهان واقع شده و از نوع خاکی با هسته رسی می باشد.ارتفاع سد از بستر رودخانه 315 میلیون متر مکعب با هدف تامین آب موردنیاز اراضی زراعی که فعلاً به صورت دیم کشت / طول تاج 533 متر و حجم مخزن 2 می گردند به وسعت بالغ بر 2200 هکتار در محدوده جنوب غربی شهر الیگودرز احداث می گردد. براساس مطالعات زمین شناسی صورت گرفته سازند هاي محدوده شیست هاي ژوراسیک معادل سازند شمشک می باشد و از نظر ویژگی هاي آبرفتی یا مواد روباره شامل مصالح ماسه اي تا گراولی بوده که عمق در پی 17 متر و در تکیه گاه ها 2 تا 3 متر است.داده هاي تکتونیکی وضعیت گسل هاي محدوده ساختگاه شامل دو گسل کوچک به صورت زون هاي کوچک خرد شده یکی در تکیه گاه راست و یکی در تکیه گاه چپ قرار دارد که تاثیري بر پایداري سد ندارند.


کلمات کلیدي:

سد حوزیان, ساختگاه, گمانه, تکیه گاه, سنگ

نویسندگان :

محمد حسن رحیمی ،حسین رحیمی ،علیرضا عباس نژاد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد حوزیان , ساختگاه , گمانه , تکیه گاه , سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1061
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات ساختگاه بر پارامترهای حرکت زمین در جزیره قشم

سالهاست كه اثر شرایط محلي زمين شناسي و خاک بر شدت لرزشهای زمين و خرابيهای ناشي از زلزله شناخته شده است. بررسي خسارات وارده به سازهها بعد از وقوع زلزلهها نشان ميدهد كه شرایط ساختگاهي تاثير قابل توجهي بر چگونگي خرابيها داشته است. از آنجا كه بار زلزله جزء بارهای دیناميکي است كه بر پيها و سازههای خاكي اثر مينماید و اثرات شدیدی ميتواند بر سازه اعمال كند، بررسي ساختگاه تحت اثر این بار دیناميکي بسيار مهم و ضروری ميباشد. امواج زمين لرزه در حين عبور از سنگ بستر و وارد شدن به محيط دیگر تغيير ماهيت ميدهند. به عبارتي خصوصيات یک زلزله با توجه به مشخصات فيزیکي و مشخصات دیناميکي ساختگاه، ميتواند در فركانسهای مشخصي تشدید و یا تضعيف شود. در این مطالعه از لوگ ساختگاهي مربوط به جزیره قشم و همچنين از زلزلههای گوناگون با پارامترهای مختلف از حركت نيرومند زمين (شتاب ماكزیمم ماندگار- محتوی فركانسي- مدت حركت)جهت بررسي اثرات ساختگاه بر پارامترهای مذكور استفاده شده جهت بررسي اثرات مذكور استفاده گردیده است. نتایج نشان ميدهد كه شکل تابع (EERA) است. بدین منظور از نرم افزار تحليل معادل خطي تبدیل كه تابعي از نوع ساختگاه است اثر زیادی بر پارامترهای حركت نيرومند زمين دارد. همچنين با استفاده از محدوده پریود بحراني كه از نمودار طيف پاسخ حاصل از زلزلههای مختلف برای این ساختگاه در سطح خاک بدست ميآید، ميتوان محدوده ارتفاع بحراني را برای ساختمانهای فولادی و بتني كه باعث پدیده تشدید و در نهایت تخریب سازه ميگردد، بدست آورد.

کلمات کلیدی:

ساختگاه، حرکت نیرومند زمین، تحلیل معادل خطی

نویسندگان :

محمد حسین کیقبادی (دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان)

محمد قنبر دزفولی (دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان)

عادل عساکره (استادیار گروه عمران دانشگاه هرمزگان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختگاه , حرکت نیرومند زمین , تحلیل معادل خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود مقاله تحلیل سه بعدی نشست خاک ساختگاه بر خطوط لوله نفت مدفون قوسی شکل، عبوری از زیر بستر رودخا

امروزه لوله خطوط نفتی بعنوان یکی از مهمترین شریان های حياتي كشورهای نفت خيز محسوب شده و جهت استفاده بهينه از آن باید بصورتي
عمل كرد كه كمترین آسيب به محيط زیست رسيده و ازجنبه فني و اقتصادی، احداث این خطوط قابل توجيه باشد . ساختگاه های خطوط لوله
مدفون مي تواند بسيار متنوع و صعب العبور باشد. از موانع صعب العبور، مي توان به رودخانه ها اشاره نمود.
مي باشد. برای (HDD روشيکهنسبتبهروشهایمتداولجهتعبورخطوطلولهنفتياززیربستررودخانهاخيرابيشتركاربردپيدانموده،روشحفاریدرجهتافق ( ي
با توجه به مطالعات عددی بسيار اندک پيشين، مدل سازی عددی سيستم HDD شناخت پارامترهای تأثيرگذار رفتار خطوط لوله اجرا شده به روش
مركب خاک- لوله توسط نرم افزار تفاضل محدود انجام گرفت . در این تحقيق ، اثر جابجایي های در حد مجاز یک خط لوله به وسيله نرم افزار
پس از اعتبارسنجي نرم افزار براساس تحقيقات گذشته، مورد ارزیابي قرار گرفته و نتایج حاصله بيانگر این است كه، FLAC3D تفاضل محدود
و همچنين عواملي نظير زاویه انحنا و شيب ورودی یا خروجي )ψ ،υ ،E ،φ ،C( عواملي همچون عمق خط لوله از بستر رودخانه، مشخصات خاک
لوله، در تعيين مقدار جابجایي خاک زیر بستر رودخانه تأثير بسزایي داشته است. با توجه به این شرایط مي توان جهت دستيابي به طراحي و اجرای
مناسب خط لوله به لحاظ فني و اقتصادی اقدام به محاسبه عمق بهينه جهت حفاری و زاویه بهينه انحنای لوله نمود.

کلمات کلیدي:خط لوله، روش حفاری جهت دار افقي، نشست خاک، نرم افزار تفاضل محدود flac 3d

سید امین فضل هاشمي 1، مهدي سیاوش نیا 2
- 1 مهندس ارشد برآورد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
2 ا -ستادیار و عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , تحلیل , سه بعدی , نشست , خاک , ساختگاه , خطوط , لوله نفت , مدفون , قوسی شکل , زیر بستر , رودخا ,
:: بازدید از این مطلب : 1612
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه موردي مقايسه ارزيابي نتايج دو نرم افزار در بررسي رفتار تونل سد نم رود

ساختگاه تونلهاي سد خاكي نم رود در محيطي بسيار ناپيوسته و تكتونيزه شده واقع مي باشد . در ابتدا با بررسي پيوسته فضاي حفاري شده، برداشتهاي مكرر، تهيه نقـشه هـاي زمـين شناسـي و ژئوتكنيكي اطلاعات لازم جمع آوري شده و با بررسي اين داده ها، رفتار زمين قبل از حفاري با نرم افزارهاي Udec و Flac كه به ترتيب بر پايه اجزاي مجزا و تفاضل محدود است، شبيه سازي شد و توسط خروجيهاي حاصل از برنامه ، روش هاي اجرايـي و نگهـداري مناسـب بـا شـرايط محيطـي اتخاب گرديد.

 

كلمات كليدي:

ساختگاه، Udec، Flac، اجزاي مجزا، تفاضل محدود، ، سد نم‌رود

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختگاه , Udec , Flac , اجزاي مجزا , تفاضل محدود , سد نم‌رود ,
:: بازدید از این مطلب : 1431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد خير آباد نيكشهر

سد مخزني خيرآباد در 12 كيلومتري شمال شرقي شهرستان نيكشهر، در جنوب شرقي ايران واقع است . به منظور ارزيابي خصوصيات توده سنگ پي و شناخت دقيق توده سنگ ساختگاه سد، تعداد 6 گمانه اكتشافي در محل ساختگاه سد حفاري شد . همچنين با انجام تعداد 28 آزمون تراوايي لوژان در گمانه هاي اكتشافي، خصوصيات تراوايي سنگ پي مورد ارزيابي قرار گرفت . ارزيابي هاي انجام شده روي نفوذپذيري و سالم بودن سنگ پي نشان داد كه به طور كلي با افزايش عمق سنگ سالم تر شده و نفوذپذيري آن كمتر مي شود . در مرحله بعد با انجام تزريق آزمايشي در سنگ پي، كيفيت تزريق پذيري محيط مورد ارزيابي قرار گرفت . در حالت كلي نتايج تزريق آزمايشي مطلوب ارزيابي شده و انجام عمليات تزريق و ايجاد پرده آب بند در ساختگاه سد ضروري تشخيص داده شد.

 

كلمات كليدي:

ساختگاه، سد خيرآباد، آزمون تراوايي لوژان، تزريق، پرده آب بند

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران


نويسند‌گان:

 عباس مجدي  - استاديار دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه تهران
 محمدحسين خسروي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، دانشكده مهندسي معدن، دانشگاه تهر
 سياوش ليتكوهي  - مدير عامل شركت خدمات مهندسي مكانيك خاك ( SES )
 
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختگاه , سد خيرآباد , آزمون تراوايي لوژان , تزريق , پرده آب بند ,
:: بازدید از این مطلب : 2232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه