<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ملاحظات بهینه در کنترل جابجایی های گودهای عمیق شهری

خلاصه
امروزه با توجه به توسعه روزافزون ساختوسازها در مناطق شهری نیاز به تامین فضاهای زیرزمینی روزبهروز در حال افزایش است. از طرفی با توجهبه عدم قطعیتهای فراوان موجود در ژئوتکنیک، طراحی اولیه این گودها معمولا با ضرایب اطمینان بالا انجام میپذیرد که اغلب غیراقتصادی هماست. لذا بهینهسازی طرح اولیه گودبرداری امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. یکی از پارامترهای اساسی مورد توجه در این طراحی به ویژه درگودهای عمیق، جابجاییهای دیواره گود است. در این مطالعه روشهای بهینه سازی گود برمبنای کاهش جابجاییها مورد بررسی قرار میگیرد.نتایج نشان میدهد انجام مطالعات ژئوتکنیکی تکمیلی، استفاده از شمع یا دیوار با طول گیرداری کافی، بهسازی خاک اطراف، ظرفیت اصطکاکبرشی کف فونداسیون، شرایط خوردگی نیلها و نیز حداکثر ظرفیت سیستم حائل موقت در طراحی سیستم حائل دائم میتواند نقش موثری در بهینهسازی طرح اولیه داشته باشد و جهت ارائه طرح اقتصادی باید تاثیر این عوامل را درنظرگرفت.


کلمات کلیدی:

گودبرداری عمیق . جابجایی افقی . جابجایی قائم . سازه نگهبان . بهینه سازی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری عمیق , جابجایی افقی , جابجایی قائم , سازه نگهبان , بهینه سازی , ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی

خلاصه
اندرکنش خاک و میخ در پشت روکش شاتکریت دیوارها از پیچیدگی خاص برخوردار است بطوریکه بسیج تنشهای برشی وجهت آن در طول میخ یکسان نمی باشد . این تنشها از سطح تقاطع منحنی گوه شکست یا لغزش خاک بسمت روکش دیواره بصورتفعال و مثبت و از تقاطع منحنی گوه شکست بسمت انتهای میخ در خلاف جهت یا منفی میباشدکه طول درگیری مفید میخ در خاکرا ایجاد کرده و عملا حداکثر نیروی کشش در میخ ها را در محل سطح منحنی گوه گسیختگی ایجاد می گردد .در این مقاله علیرغم تحقیقات Plumelle et al.,(1990) و همچنین پیشنهادات Briaud and Lim,(1997) و مطالعات Byrne et al.,(1998) و نمودارهای ارائه شده اولیه و طراحی مقدماتی نرمالیزه شده وتخمین اولیه طول میخ وحداکثر نیروی کشش طرحبا استفاده از نرم افزار SNAIL ، بصورتی دقیقتر با استفاده از تعادل حدی خاک به بررسی و تحلیل فشار و رانش حدی فعال خاکو ظرفیت بیرون کشیدگی میخها در خاکهای مختلف بادر نظر گرفتن موقعیت میخ در اعماق متفاوت و با احتساب زاویه شیب اجرایحفاری و تزریق ثقلی دوغاب سیمانی پرداخته شده و نتایج تحلیلها ارائه شده است ضمن آنکه با نتایج تحلیلهای عددی و خروجیهاینرم افزار عددی اجزای محدود PLAXIS نیز مقایسه و صحت سنجی گردیده است .

کلمات کلیدی:

میخ . سازه نگهبان . سطح گوه شکست . فشار فعال خاک . SNAIL . PLAXIS 

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ , سازه نگهبان , سطح گوه شکست , فشار فعال خاک , SNAIL , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد روش جت گروتينگ به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پروژه در شمال و جنوب ايران

خلاصه
يا تزريق با فشار بالا يكي از روش هاي مرسوم در دنيا جهت بهسازي خاك و سنگهاي (Jet grouting) روش جت گروتينگ700- سست ميباشد. در اين روش ستون هايي مدفون و همگن از مخلوط خاك و سيمان بوسيله پمپ تزريق با فشار بالا ( 400بار) درمحل توليد ميشوند. امروزه در خاكهاي سست ريزشي و نواحي داراي سطح آب زيرزميني بالا استفاده از روش جتگروتينگ براي پايدارسازي و آب بند كردن ديواره ها در پروژه هاي گودبرداري به عنوان يك راهكار فني و اقتصادي كاربردگستردهاي پيدا كرده است. به اين منظور مجموعه اي از ستونهاي جت گروتينگ به صورت مسلح شده با المان هاي فولادي ياپليمري و يا بصورت غير مسلح به عنوان سازه هاي نگهبان در گود به كار ميروند. همچنين براي محدود كردن تغيير شكلهايديواره گود، ميتوان ستونهاي جت گروتينگ را به كمك انكرهاي افقي يا مايل، پس تنيده نمود. در اين مقاله كاربرد روش جتگروتينگ در پايدارسازي ديواره گود در دو پروژه در مجاورت ساحل در شمال و جنوب ايران مورد بررسي قرار گرفته و نحوهطراحي و خروجي هاي حاصل از مدلسازي عددي با نتايج اندازهگيريهاي ميداني مقايسه شده است. مقايسههاي انجام شده نشانميدهند كه فرضيات در نظر گرفته شده در روند طراحي و مدلسازي عددي همخواني مناسبي با شرايط واقعي داشته و پارامترهايطراحي مورد تاييد ميباشند. همچنين بررسي نتايج اندازهگيري تغيير شكلهاي گودها بيانگر عملكرد مناسب ستونهاي جتگروتينگ به عنوان سازه نگهبان بوده، ضمن آنكه استفاده از اين روش با توجه به وجود سطح آب زيرزميني بالا در پروژههاي مورد مطالعه، نقش مؤثري در آببندي و جلوگيري از نفوذ آب به داخل محوطه گود داشته است.


كلمات كليدي:

جت گروتينگ . تزريق با فشار بالا . سازه نگهبان . پايدارسازي . گودبرداري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جت گروتينگ , تزريق با فشار بالا , سازه نگهبان , پايدارسازي , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 610
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار

خلاصه
امروزه با افزايش نياز به استفاده مناسب از فضا در مناطق شهري، احداث سازه هاي زيرزميني امري ضروري مي نمايد. نكته مهم در احداث سازه ه ايزيرزميني جلوگيري از نشست زمين در حين حفاري است كه اين نياز به وسيله سازه هاي نگهبان تامين مي گردد. به منظور نگهداري ديواره هايگودبرداريشده انواع مختلف سازه هاي نگهبان مورد استفاده قرار مي گيرد. چالش اصلي مهندسان در طراحي سازه هاي نگهبان تحليل دقيق رفتارخاك و سازه و برآورد نشست ها و تغييرشكل ها مي باشد. براي اين منظور بايد پارامترهاي ژئوتكنيكي تاثير گذار بر روي تغيير شكل ها بدرستيو همچنين سازه نگهبان بدون مهار با (Anchoring) شناسايي و اعمال شوند. در اين تحقيق دو نوع سازه نگهبان مهاربندي شده با مهار كششيمدل سازي شده و تاثير تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي تغييرشكل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. در Plaxis2D استفاده از نرم افزارنهايت تاثير پارامترهاي ژئو تكنيكي بصورت نمودارهاي مقايسه اي ارائه شده است، همچنين ساختار تغييرشكل ديوار گود در حالت مهاربندي شدهو بدون مهار ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش يكي از پارامترهاي مقاومتي خاك تاثير تغييرات ساير پارامترها در تغيير شكل هاي گودبرداري كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . مهار كششي . پارامترهاي ژئوتكنيكي . تغييرشكلها

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , مهار كششي , پارامترهاي ژئوتكنيكي , تغييرشكلها ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله ريز شمع افقي در خاك هاي دانه اي و سست.

چكيده
پس از اجراي موفقيت آميز سيستم ابداعي پايدار سازي ديواره هاي گود در خاك هاي سست و ريزشي با استفاده از ريز شمع هاي مايل و سازهنگهبان مركب فولادي براي اولين بار در پروژه ملي مجتمع آموزشي شهداي صنعت هسته اي واقع در بندر بوشهر در سال 1394 توسط نويسندهاول، اين مقاله به ارائه نتايج مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده توسط اين سيستم مي پردازد. در اين مطالعهانجام شده است، تاثير پارامتر هاي فاصله افقي بين ريز شمع ها، زاويه ريز شمع ها نسبت به PLAXIS 2D پارامتريك كه با استفاده از نرم افزارافق، طول ريز شمع ها و تراز آب زيرزميني در يك گود با سازند ماسه اي، تراز آب زيرزميني بالا و داراي پارامتر هاي فيزيكي و مكانيكي مشخصدر يك پلاك شهري واقع در بندر بوشهر، بر روي تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان ميدهند كه از بين پارامتر هاي موثر در تغيير مكان افقي ديواره، كاهش تراز آب زيرزميني و افزايش طول ريز شمع ها بيشترين تاثير را در كنترل تغييرمكان افقي ديواره را دارند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . ديواره ميخ گذاري شده . ريزشمع . نرم افزار PLAXIS . خاك هاي دانه اي و سست

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , ديواره ميخ گذاري شده , ريزشمع , نرم افزار PLAXIS , خاك هاي دانه اي و سست ,
:: بازدید از این مطلب : 459
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفع چالشهای حین تونلسازی با تلفیق روش خاص اجرایی و تحلیلی با مطالعه موردی تونلهای خط 2 متروی کرج

 چکیده
 با پیشرفت و توسعه حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و استفاده روز افزون از فضاهای زیرزمینی در این راستا، شاهد گسترش راه اندازی خطوط مترو در کلان شهرهای ک شور ه ستیم. اجرای ف ضاهای زیرزمینی در مجاورت المانها و تا سی سات شهری به دلیل ماهیت رفتار غیر خطی خاک از حساسیتهای ویژه ای برخوردار است. از جمله صعوبتهای موجود در عملیات تونلسازی می توان به اصلاح هندسی و رفع نقص مقاطع اجرا شده قبلی اشاره نمود که معمولا راه حل واحدی نداشته و بسته به شرایط موجود و وضعیت اجرایی ، راهکارهای متناسبب جهت حل مسببئله بایسببتی اتخاد گرد ند. در این مقاله به مطالعه موردی تونل خط 2 متروی کرج در برخی نقاط بحرانی که نیازمند ا صلاحات لازم در روش اجرا و ساز نگهبان کار شده دارد، پرداخته شده ا ست. همچنین را هحلهای پی شنهادی به ارائه شده است. PLAXIS همراه مدلسازیهای عددی با نرمافزار اجزا محدود

واژههای کلیدی:

مترو کرج . اصلاح هندسی . تونل . PLAXIS . سازه نگهبان

نویسندگان :

ملو آقامالیان  ، شهرام وهدانی  ، محمدرضا هوبخت

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو کرج , اصلاح هندسی , تونل , PLAXIS , سازه نگهبان ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد روش جت گروتينگ به عنوان سازه نگهبان در پايدارسازي ديواره گود: مطالعه موردي دو پروژه در شمال و جنوب ايران

خلاصه
يا تزريق با فشار بالا يكي از روش هاي مرسوم در دنيا جهت بهسازي خاك و سنگهاي (Jet grouting) روش جت گروتينگ700- سست ميباشد. در اين روش ستون هايي مدفون و همگن از مخلوط خاك و سيمان بوسيله پمپ تزريق با فشار بالا ( 400بار) درمحل توليد ميشوند. امروزه در خاكهاي سست ريزشي و نواحي داراي سطح آب زيرزميني بالا استفاده از روش جتگروتينگ براي پايدارسازي و آب بند كردن ديواره ها در پروژه هاي گودبرداري به عنوان يك راهكار فني و اقتصادي كاربردگستردهاي پيدا كرده است. به اين منظور مجموعه اي از ستونهاي جت گروتينگ به صورت مسلح شده با المان هاي فولادي ياپليمري و يا بصورت غير مسلح به عنوان سازه هاي نگهبان در گود به كار ميروند. همچنين براي محدود كردن تغيير شكلهايديواره گود، ميتوان ستونهاي جت گروتينگ را به كمك انكرهاي افقي يا مايل، پس تنيده نمود. در اين مقاله كاربرد روش جتگروتينگ در پايدارسازي ديواره گود در دو پروژه در مجاورت ساحل در شمال و جنوب ايران مورد بررسي قرار گرفته و نحوهطراحي و خروجي هاي حاصل از مدلسازي عددي با نتايج اندازهگيريهاي ميداني مقايسه شده است. مقايسههاي انجام شده نشانميدهند كه فرضيات در نظر گرفته شده در روند طراحي و مدلسازي عددي همخواني مناسبي با شرايط واقعي داشته و پارامترهايطراحي مورد تاييد ميباشند. همچنين بررسي نتايج اندازهگيري تغيير شكلهاي گودها بيانگر عملكرد مناسب ستونهاي جتگروتينگ به عنوان سازه نگهبان بوده، ضمن آنكه استفاده از اين روش با توجه به وجود سطح آب زيرزميني بالا در پروژههايمورد مطالعه، نقش مؤثري در آببندي و جلوگيري از نفوذ آب به داخل محوطه گود داشته است.


كلمات كليدي:

جت گروتينگ . تزريق با فشار بالا . سازه نگهبان . پايدارسازي . گودبرداري

نویسندگان :

جواد رئيسيانزاده ،حسام دهقان خليلي ، رضا كريمزاده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جت گروتينگ , تزريق با فشار بالا , سازه نگهبان , پايدارسازي , گودبرداري ,
:: بازدید از این مطلب : 458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي سازه هاي نگهبان مهاربندي شده و بدون مهار

خلاصه
امروزه با افزايش نياز به استفاده مناسب از فضا در مناطق شهري، احداث سازه هاي زيرزميني امري ضروري مي نمايد. نكته مهم در احداث سازه هاي  زيرزميني جلوگيري از نشست زمين در حين حفاري است كه اين نياز به وسيله سازه هاي نگهبان تامين مي گردد. به منظور نگهداري ديواره هاي گودبرداري شده انواع مختلف سازه هاي نگهبان مورد استفاده قرار مي گيرد. چالش اصلي مهندسان در طراحي سازه هاي نگهبان تحليل دقيق رفتار خاك و سازه و برآورد نشست ها و تغييرشكل ها مي باشد. براي اين منظور بايد پارامترهاي ژئوتكنيكي تاثير گذار بر روي تغيير شكل ها بدرستي و همچنين سازه نگهبان بدون مهار با (Anchoring) شناسايي و اعمال شوند. در اين تحقيق دو نوع سازه نگهبان مهاربندي شده با مهار كششي مدل سازي شده و تاثير تغييرات پارامترهاي ژئوتكنيكي بر روي تغييرشكل آنها مورد بررسي قرار گرفته است. در Plaxis2D استفاده از نرم افزار نهايت تاثير پارامترهاي ژئو تكنيكي بصورت نمودارهاي مقايسه اي ارائه شده است، همچنين ساختار تغييرشكل ديوار گود در حالت مهاربندي شده و بدون مهار ارائه شده است. نتايج نشان مي دهد با افزايش يكي از پارامترهاي مقاومتي خاك تاثير تغييرات ساير پارامترها در تغيير شكل هاي  گودبرداري كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . مهار كششي . پارامترهاي ژئوتكنيكي . تغييرشكلها

نویسندگان :

رين خسروي ، آرمين صاحب كرم علمداري، نويد اسمعيلي چوبر

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , مهار كششي , پارامترهاي ژئوتكنيكي , تغييرشكلها ,
:: بازدید از این مطلب : 454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره هاي گود پايدار شده به وسيله ريز شمع افقي در خاك هاي دانه اي و سست

چكيده
پس از اجراي موفقيت آميز سيستم ابداعي پايدار سازي ديواره هاي گود در خاك هاي سست و ريزشي با استفاده از ريز شمع هاي مايل و سازه نگهبان مركب فولادي براي اولين بار در پروژه ملي مجتمع آموزشي شهداي صنعت هسته اي واقع در بندر بوشهر در سال 1394 توسط نويسنده اول، اين مقاله به ارائه نتايج مطالعه پارامتريك عوامل موثر در كنترل تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده توسط اين سيستم مي پردازد. در اين مطالعه انجام شده است، تاثير پارامتر هاي فاصله افقي بين ريز شمع ها، زاويه ريز شمع ها نسبت به PLAXIS 2D پارامتريك كه با استفاده از نرم افزار افق، طول ريز شمع ها و تراز آب زيرزميني در يك گود با سازند ماسه اي، تراز آب زيرزميني بالا و داراي پارامتر هاي فيزيكي و مكانيكي مشخص در يك پلاك شهري واقع در بندر بوشهر، بر روي تغيير مكان افقي ديواره پايدار شده مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه از بين پارامتر هاي موثر در تغيير مكان افقي ديواره، كاهش تراز آب زيرزميني و افزايش طول ريز شمع ها بيشترين تاثير را در كنترل تغيير مكان افقي ديواره را دارند.

كلمات كليدي:

گودبرداري . سازه نگهبان . ديواره ميخ گذاري شده . ريزشمع . نرم افزار PLAXIS . خاك هاي دانه اي و سست

نویسندگان :

بهمن نيرومند ، حسينعلي قدرتي

 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , سازه نگهبان , ديواره ميخ گذاري شده , ريزشمع , نرم افزار PLAXIS , خاك هاي دانه اي و سست ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

قوس شدگی خاک و کاربرد آن در بهینه سازی فاصله ی بین شمع ها در سازه نگهبان

 

قوس شدگی خاک و کاربرد آن در بهینه سازی فاصله ی بین شمع ها در سازه نگهبان

 

کلمات کلیدی :

قوس شدگی خاک ، گودبرداری ، نرم افزار Plaxis 3D Tunnel ، سازه نگهبان

نویسندگان :

سعید حسینیان ، مسعود چراغی سیف آباد

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قوس شدگی خاک , گودبرداری , نرم افزار Plaxis 3D Tunnel , سازه نگهبان ,
:: بازدید از این مطلب : 1243
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه