<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل سازی فیزیکی جهت بررسی تاثیرات حفر تونل برباربری شمع در سانتریفیوژ

 

 

 


کلمات کلیدی :

شمع . گروه شمع . سانتریفیوژ . تونل . حفاری

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , گروه شمع , سانتریفیوژ , تونل , حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر اندازه پولک های رسی بر رفتار واگرائی خاک های رسی

خلاصه
پدیده واگرایی خاك، میتواند سبب ایجاد گسیختگی و خسارت جبرانناپذیر به پروژههای عمرانی و زیستمحیطی شود. در این راستا، حضور خاك-های واگرا در سازههایی مانند سدهای خاکی و کانالهای آبیاری میتواند سبب بروز مشکلات فراوانی مانند آبشستگی درونی، رگاب و یا حتیتخریب پروژه شوند. از طرفی با وجود مطالعات گسترده قبلی در خصوص رفتار خاكهای واگرا، در زمینه تأثیر اندازه پولکهای رسی بر مشخصاتواگرایی و pH خاكهای واگرای رسی مطالعات بسیار محدودی صورت گرفتهاست. بر این اساس هدف این مقاله تعیین تأثیر اندازه پولکهای رسی بررفتار واگرایی و ارزیابی pH پولک های بخش واگرای رسی میباشد. در این تحقیق از بنتونیت )حاوی کانی مونت موریلونیت با خاصیت خمیری زیاد(و خاك رس طبیعی واگرا به دلیل داشتن کانیهای با دامنه خمیری کم )کائولینیت و ایلیت( استفاده شده است. در این راستا، خاك رس بنتونیت با و 0222 )دور بر دقیقه( به پنج لایه مختلف در هر سرعت تفکیک شده و برای هر لایه ،0222 ، استفاده از سانتریفیوژ و با سرعتهای مختلف 222خصوصیات واگرایی خاك مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. هم چنین خاك واگرای طبیعی پس از سانتریفیوژ در سرعتهای ذکرشده به چهار لایه مختلف در هر سرعت تفکیک شده و در این نمونه نیز برای هر لایه خصوصیات واگرایی خاك مورد ارزیابی و اندازهگیری قرارگرفتهاست. با توجه به نتایج بدست آمده، اندازه پولک های رسی مونت موریلونیت ارتباط مستقیمی با پتانسیل واگرایی دارد، بهطوریکه پولکهای رسیبا اندازه کوچکتر، از درصد واگرائی بزرگتری برخوردار هستند و با افزایش اندازه پولکهای مونتموریلونیت در بنتونیت واگرا، از پتانسیل واگرایی آنهاکاسته می شود. در واقع به نظر میرسد بین خصوصیات فیزیکی کانی رسی، با پدیده واگرایی ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تغییرات pH بخشهای مختلف خاك بنتونیت و خاك واگرای طبیعی، به پیوندهای شکسته بین پولکهای رسی آن نسبت داده شده است.


کلمات کلیدی:

خاك واگرا . بنتونیت . سانتریفیوژ . تغییر پتانسیل واگرایی . pH  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك واگرا , بنتونیت , سانتریفیوژ , تغییر پتانسیل واگرایی , pH , ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی رفتار تونلهای سگمنتی در گسلش نرمال 60 درجه در سانتریفیوژ ژئوتکنیکی

 

 

کلمات کلیدی :

تونل ،لاینینگ سگمنتی ،گسلش ،سانتریفیوژ ،زلزله

 

 

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , لاینینگ سگمنتی , گسلش , سانتریفیوژ , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 1195
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي افقی

رفتار خاك در برابر احداث تونل یکی از مباحث مورد مطالعه در حوزه ژئوتکنیک است که میزان تغییرشک لهاي اطراف تونل و از جمله نشست نهایی سطح زمین را بررسی می کند. در مقاله حاضر مطالع هاي بر روي رفتار تون لهاي احداث شده در خاك ماسه اي با لایه هاي افقی رسی با استفاده از مد لسازي فیزیکی توسط سانتریفیوژ مکانیک خاك و شبیه سازي عددي انجام شده است. آزمایش ها توسط دستگاه سانتریفیوژ مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته است.  در این مطالعه مجموعه اي از 15 آزمایش سانتریفیوژ انجام شده و تغییرشکل ها در حالات مختلف لای ههاي خاك با ارتفاع هاي مختلف لایه و دانسیته هاي نسبی متفاوت بررسی شده است. به منظور کنترل نتایج حاصل از مد لسازي انجام و نتایج آنها با یکدیگر FLAC2D فیزیکی انجام گرفته با سانتریفیوژ، مد لسازي عددي نیز توسط نرم افزار مقایسه شد.

کلمات کلیدي:

سانتریفیوژ، تونل، تغییرشکل، مدل سازي، نرم افزار  FLAC2D

نویسندگان :

حبیب شاه نظري (استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران)

شاهرخ شاهنده (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران - خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد قلی پور (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران - خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سانتریفیوژ , تونل , تغییرشکل , مدل سازي , نرم افزار FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1671
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تغییر شکل زمین و پایداري تونل ها در خاك هاي ماسه اي لایه اي شیب دار

بررسی رفتار خاك در برابر احداث تونل یکی از مباحث مورد مطالعه در حوزه ژئوتکنیک است که میزان تغییرشک لهاي تونل و نشست زمین را بدست می دهد. در مقاله حاضر مطالعه اي بر روي رفتار تونل در خاك ماس هاي شیب دار با مدل سازي فیزیکی توسط سانتریفیوژ مکانیک خاك و شبیه سازي عددي انجام شده است. آزمایش ها توسط دستگاه سانتریفیوژ مرکز تحقیقات ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام گرفته که مجموعه اي از 15 آزمایش سانتریفیوژ انجام و تغییرشک لهاي تونل در حالات مختلف لای ههاي خاك شیب دار و دانسیته هاي نسبی متفاوت بررسی شده است. به انجام رسیده FLAC2D جهت مقایسه نتایج آزمایش هاي مدل سازي فیزیکی، مد لسازي عددي نیز توسط نرم افزار که نتایج تطابق قابل قبولی با نتایج مد لسازي فیزیکی را بدست داده است.

 کلمات کلیدي:

سانتریفیوژ، تونل، تغییرشکل، مدل سازي، نرم افزار .FLAC2D

نویسندگان :

حبیب شاه نظري (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

سجاد قلی پور (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران، خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

شاهرخ شاهنده (دانشجوي کارشناسی ارشد عمران، خاك و پی دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سانتریفیوژ , تونل , تغییرشکل , مدل سازي , نرم افزار , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه