<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دیوار برشی فولادي داراي بازشو در قاب دوبعدي بر روي بستر خاك نوع دو

خلاصه
چکیده: در دهههاي اخیر دیوارهاي برشی فولادي بعنوان سیستمی مقاوم در برابر بارهاي جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مزایاي خاصاینسیستم نسبت به سایر سیستمهاي مقاوم در برابر بارهاي جانبی سبب شده که استفاده از آن در ساختمانهاي بلند گسترش یابد. این سیستم از نظرسختی برشی از سختترین سیستمهاي مهاربندي از جمله مهاربند همگرا، سختتر عمل نموده و با توجه به امکان ایجاد بازشو در هر نقطه از آن،2 و 3 ، کارایی همه سیستمهاي مهاربندي را دارا میباشد. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار دیار برشی فولادي با بازشو در قابهاي دوبعدي 1طبقه مستقر بر روي زمین نوع دو با استفاده از روش المان محدود تحت بارگذاري استاتیکی و چرخهاي پرداخته شده و تاثیر کاربرد سخت کنندهناودانی بر بهبود رفتار آن مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهند که وجود بازشو در دیوار برشی در قابه هاي مستقر بر زمین نوع دو بهمقدار بسیار زیاد باعثکاهشمقاومتنهایی میشود و کاربرد سختکننده می تواند بخشی از این کاهشمقاومت را جبران مینماید.


کلمات کلیدي:

دیوار برشی . بازشو . سختی .  زمین نوع دو . هیسترزیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی , بازشو , سختی , زمین نوع دو , هیسترزیس ,
:: بازدید از این مطلب : 257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع

خلاصه
بسياری از پروژه های عمراني در حين ساخت و یا در طول دوره بهره برداری در اعماق مختلف با تغيير شرایط رطوبتي نظير بارندگي، ترکيدگيلوله های آب و فاضلاب، نشت از چاه های جاذب یا بالا آمدن سطح آب زیرزميني مواجه مي شوند و امکان اشباع شدن خاک و درنتيجه کاهشمقاومت برشي آن فراهم مي آید. با این وجود اثرات افزایش رطوبت در مطالعات ژئوتکنيک اغلب لحاظ نمي شود؛ بدین معنا که در آزمایشگاههای ژئوتکنيک آزمایش های تعيين مقاومت برشي بر روی نمونه هایي با رطوبت طبيعي صورت مي گيرد و بالطبع نتایجي به دور از واقعيت حاصلمي شود. از اینرو در این تحقيق، خاک ریزدانه مشهد در حالت اشباع تحت شرایط تحکيم یافته زهکشي شده توسط دستگاه برش مستقيم موردآزمایش قرار گرفته و نشست حاصل از تحکيم خاک، رفتار تنش – کرنش، تغيير حجم نمونه در حين برش و پارامترهای مقاومت برشي خاک 23711 و 23111 گرم بر سانتيمتر مکعب بررسي گردیده اند. نتایج حاصل شده نشان مي دهد که ، تحت وزن مخصوص های خشک اوليه 236.1افزایش درصد رطوبت تأثير قابل توجهي بر کاهش چسبندگي مؤثر خاک داشته است. همچنين با افزایش وزن مخصوص خشک اوليه و نزدیک شدن به درصد تراکم بيشينه پارامترهای مقاومت برشي بهبود یافته، افزایش سختي، ترد شدگي و رفتار اتساعي در خاک مشاهده گردیده است.


کلمات کلیدی:

خاک اشباع . مقاومت برشی . دستگاه برش مستقیم . تحکیم . سختی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک اشباع , مقاومت برشی , دستگاه برش مستقیم , تحکیم , سختی ,
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی با ورق نازک . سختی . مقاومت نهایی . ضریب رفتار . اندرکنش قاب و صفحه

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی با ورق نازک , سختی , مقاومت نهایی , ضریب رفتار , اندرکنش قاب و صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوار های برشی فولادی نازک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی با ورق نازک . سختی . مقاومت نهایی . ضریب رفتار . اندرکنش قاب و صفحه

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی با ورق نازک , سختی , مقاومت نهایی , ضریب رفتار , اندرکنش قاب و صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیز افزایش یابنده دینامیکی (IDA)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ناپایداری دینامیکی . دینامیکی غیر خطی افزایش یابنده . قاب خمشی متوسط . مقاومت . سختی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناپایداری دینامیکی , دینامیکی غیر خطی افزایش یابنده , قاب خمشی متوسط , مقاومت , سختی ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین تاثیر مشخصات سختی سازه بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مهاربند فولادی با حرکت گهواره ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

حرکت گهواره ای . سیستم فولادی مهاربندی . سختی . تحلیل دینامیکی غیر خطی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حرکت گهواره ای , سیستم فولادی مهاربندی , سختی , تحلیل دینامیکی غیر خطی ,
:: بازدید از این مطلب : 287
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل استاتیکی غیر خطی سازه هاي بتن مسلح :مقایسه عددي و تجربی

خلاصه
Ansys در این تحقیق یک قاب بتنی سه طبقهي یک دهانه مورد بررسی عددي قرار گرفته شده است. بدین منظور از نرم افزارهاي اجزاء محدود استفاده شده است و نتایج هر دو تحلیل با نمونهي آزمایشگاهی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. در این راستا نمودار پوش- Sap و 2000 آور هر یک از تحلیل ها بدست آمده و پارامترهاي مرتبط شامل سختی اولیه، مقاومت نهایی و شکل پذیري استخراج شده است. نتایج تحقیق بیانگر از دو مورد دیگر بیشتر بوده و نمونه آزمایشگاهی نیز Ansys این است که سختی اولیه، مقاومت نهایی و شکل پذیري قاب مدل شده با نرم افزار داراي  پارامترهاي رفتاري بالاتري نسبتبه مدل ساخته شده در  Sap2000میباشد.


کلمات کلیدي:

تحلیل استاتیک غیر خطی، منحنی پوشآور، سختی، مقاومت نهایی، شکل پذیري

نویسندگان :

محمد کاظم یزدانیان ، عبدالرسول رنجبران ، حسین صوفی ، کثیر زارعی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیک غیر خطی , منحنی پوشآور , سختی , مقاومت نهایی , شکل پذیري ,
:: بازدید از این مطلب : 641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار دینامیکی ماسه سواحل انزلی در چارچوب مکانیک خاك حالت بحرانی

در این تحقیق با استفاده از دستگاه سه محوري تناوبی تعدادي آزمایش در شرایط زهکشی نشده روي ماسه سواحل انزلی در انطباق با مکانیک خاك حالت بحرانی انجام و بررسی شد. نمونه هاي آزمایش با دو روش نمونه سازي "زیرآب" و بر اساس داده هاي حاصل از تحکیم همسان نمونه ها براي این خاك NCL "متراکم" ساخته شد. موقعیت تقریبی خط خاص بدست آمد. همچنین تاثیر روش ساخت نمونه در رسیدن به این خط براي نمونه هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بارگذاري دینامیکی، تاثیر روش ساخت نمونه برروند تولید فشار آب حفره اي و تغییرات مدول برشی سکانت بررسی شد. نتایج نشان می دهند که نمونه هاي ساخته شده به روش زیرآب نسبت به سایر نمونه ها در بارگذاري دینامیکی فشار آب حفره اي بیشتر تولید می کنند.


کلمات کلیدي:

مکانیک خاك حالت بحرانی، آزمایش سه محوري تناوبی، زهکشی نشده، آب حفره اي، سختی

نویسندگان :

صنعان عزیزي (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج)

عباس قدیمی (عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکانیک خاك حالت بحرانی , آزمایش سه محوري تناوبی , زهکشی نشده , آب حفره اي , سختی ,
:: بازدید از این مطلب : 1526
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین توان باربري و سختی ریز شمع با استفاده از گردآوري نتایج آزمایش هاي بارگذاري موردي

ظرفیت باربري و سختی ریز شمع به عوامل مختلفی از جمله، نحوه ایجاد پیوند جداري ،نوع المان تسلیح ، ابعاد و اندازه آن ونیز جنس خاك بستگی دارد. در این پژوهش در بخش اول نتایج واقعی حاصل از 52 مورد آزمایش بارگذاري ریزشمع در انواع خاکها و روشهاي مختلف اجرا، گزارش شده و براي آزمایشهاي مذکور، نسبت باربري نهایی تخمینی به واقعی (براي مقادیر مختلف ضرایب مقاومت اسمی پیوند دوغاب) محاسبه و مورد بررسی آماري قرار گرفته و ضرایب اطمینان پیشنهادي مربوط به ظرفیت باربري ریز شمع ، به صورت دقیق تر ارائه شد. و در بخش دوم، رابطه بین سختی الاستیک فشاري ریزشمع با وزن مخصوص و مدول الاستیک براي انواع خاك، در 75 مورد مطالعاتی با روش اجرا و مشخصات هندسی یکسان تعیین شده است.


کلمات کلیدي:

ریز شمع، ظرفیت باربري، سختی،آزمایش بارگذاري ریز شمع

نویسندگان :

محمد رضا احمدي گلسفیدي (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان، دانشکدة فنّی و مهندسی)

فرزین کلانتري (استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، گروه عمران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریز شمع , ظرفیت باربري , سختی , آزمایش بارگذاري ریز شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 1313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روش عددی المان محدود جهت بررسی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر عملکرد دیوارهای حائل دیافراگمی

امروزه كنترل تغييرشکل خاک در گودبرداریهای عميق در مناطق شهری پرازدحام با هدف حداقل كردن تاثير گودبرداری بر سازههای مجاور اهميت زیادی دارد. بنابراین یک روش مناسب برای مدل كردن رفتار خاک با هدف تعيين پاسخ واقعي خاک به گود برداری و ساخت دیوار و همچنين پيش بيني مقدار و الگوی تغيير مکان زمين، از جمله مسائل بسيار مهم در مکانيک خاک ميباشد. دیوارهای حائل دیافراگمي نوعي از دیوارهای حائل صلب از جنس بتن ميباشند كه با هدف ایجاد تکيهگاه جانبي برای جداره قائم خاک و جلوگيری از گسيختگي آن ساخته مي- شوند. در این تحقيق تاثير پارامترهای مختلف در پيش بيني تغييرمکان زمين با استفاده از روشهای عددی بررسي شده و همچنين سعي شده است مناسبترین مدل برای خاک در تحليلهای دیوار حائل دیافراگمي تعيين و نتایج تحليلهای صورت گرفته با نتایج سایر مطالعات مورد بررسي قرار  و با فرض مدل رفتاری موهر- كلمب برای خاک انجام گرفته PLAXIS گيرد. تحليل پارامتریک در این تحقيق با استفاده از برنامه المان محدود است. ضریب فشار جانبي اوليه، سختي خاک و ... به عنوان پارامترهای تاثيرگذار در تحليل مورد بررسي قرار گرفتهاند. نتياج حاصل از تحقيق حاكي از این است كه مدول خاک مهمترین پارامتر در پيش بيني تغييرمکان خاک ميباشد. بعلاوه، مدل مورد استفاده در تحليلهای المان محدود نيز از موارد بسيار مهم ميباشد.

كلمات كليدي:

ديوار ديافراگمي،تحليل المان محدود،مطالعه پرامتریک،سختی .

نویسندگان:

پیمان حميدي (دانشجوي دكتري مكانيك خاك و پي، دانشكده فني دانشگاه تبريز)

حامد نوروزي (كارشناس ارشد خاك و پي، شركت مهندسين مشاور خاك و راه آزما)

داود كرمي (كارشناس ارشد رسوب شناسي، شركت مهندسين مشاور خاك و راه آزما)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (مجلات داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ديوار ديافراگمي , تحليل المان محدود , مطالعه پرامتریک , سختی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1699
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه