<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ناقص در آببندي پي سدهاي خاكي

خلاصه
يكي از روشهاي آببندي پي سدهاي خاكي استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ميباشد. در اين تحقيق جهت اجراي ديوار آببندبتن پلاستيك ناقص سعي كردهايم با مدل كردن سد موردمطالعه توسط نرمافزار فلك و بهينهسازي در احجام اجرايي اين ديوار، هزينه و زماناجراي اين آيتم را كاهش دهيم. در اين تحقيق جهت واقعيت سازي مدل، از اطلاعات زمينشناسي سد كمندان (در اين سد ديوار آببند ناقصاستفادهشده ولي هنوز آبگيري نشده است) واقع دراستان لرستان، شهرستان ازنا استفادهشده است. پس از مدلسازي و آناليز نمونه موردمطالعهمشاهده گرديد با افزايش عمق ديوار آببند به ميزان چشمگيري دبي عبوري آب گذرا از پي سد كاهش مييابد و در اين طرح ديوار آببند باعمق 70 % پي سد منجر به كاهش 67 درصدي دبي آب گذرا از پي ميگردد.

كلمات كليدي:

سد خاكي . ديوار آببند ناقص . بتن پلاستيك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , ديوار آببند ناقص , بتن پلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 252
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل كنترل پايداري و ايمني در سدهاي خاكي با مطالعه موردي سد شيرين دره

خلاصه
پايداري يك سد خاكي در طراحي شامل كنترل پايداري شيرواني، وضعيت تراوش، كنترل تنشها و تغيير شكلهاي مجاز، تحليل لرزهاي و ...ميباشد. خروجي دادههاي ابزار دقيق در سدهاي خاكي يكي از مهمترين معيارها در طراحي بدنه وكنترل پايداري سد در حين اجرا و بهره بردارياست. اين دادههاي خروجي شامل وضيعت تنشهاي بدنه سد از سلولهاي تنشكل، فشار آب منفذي بدنه سد از پيزومترها، نشت از بدنه سد با استفادهاز تجهيزات كنترل دبي كار گذاسته شده در پاييندست سد، تغيير شكلهاي به وجود آمده در بدنه سد با استفاده از ايزارهاي درزهسنج و كرنشسنج، و رفتار سد در برابر زلزله با استفاده از دادههاي شتاب نگاشت و بررسي خروجي ابزارهاي ذكر شده در حين يا پس از وقوع زلزله ميباشد.مدلسازي عددي سدها، امكان انجام مقايسه با دادههاي ابزاردقيق و انجام آناليز برگشتي به منظور تدقيق پارامترهاي بكار گرفته شده و استفاده ازروشهاي عددي امكان تغيير پارامترها و انجام آناليز حساسيت را ممكن ميسازد. در اين پژوهش در ابتدا به معرفي سيستم ابزارگذاري سد شيرين دره،فرضيات آناليز و روش تعيين پارامترها پرداخته و دادههايخروجي ابزار دقيق سد تا سال 1392 شامل پارامترهاي نشت، فشار آب منفذي، تنشها و تغيير مكانهاي به وجود آمده در بدنه سد با نتايج حاصل از مدلسازي مقايسه و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

كنترل پايداري . سد خاكي . ابزارگذاري . مدلسازي . رفتار نگاري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كنترل پايداري , سد خاكي , ابزارگذاري , مدلسازي , رفتار نگاري ,
:: بازدید از این مطلب : 348
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ناقص در آببندي پي سدهاي خاكي

خلاصه
يكي از روشهاي آببندي پي سدهاي خاكي استفاده از ديوار آببند بتن پلاستيك ميباشد. در اين تحقيق جهت اجراي ديوار آببندبتن پلاستيك ناقص سعي كردهايم با مدل كردن سد موردمطالعه توسط نرمافزار فلك و بهينهسازي در احجام اجرايي اين ديوار، هزينه و زماناجراي اين آيتم را كاهش دهيم. در اين تحقيق جهت واقعيت سازي مدل، از اطلاعات زمينشناسي سد كمندان (در اين سد ديوار آببند ناقصاستفادهشده ولي هنوز آبگيري نشده است) واقع در استان لرستان، شهرستان ازنا استفادهشده است. پس از مدلسازي و آناليز نمونه موردمطالعهمشاهده گرديد با افزايش عمق ديوار آببند به ميزان چشمگيري دبي عبوري آب گذرا از پي سد كاهش مييابد و در اين طرح ديوار آببند باعمق 70 % پي سد منجر به كاهش 67 درصدي دبي آب گذرا از پي ميگردد.


كلمات كليدي:

سد خاكي . ديوار آببند ناقص . بتن پلاستيك

نویسندگان :

محمد انصاري ، زهره اميري فرد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , ديوار آببند ناقص , بتن پلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل كنترل پايداري و ايمني در سدهاي خاكي با مطالعه موردي سد شيرين دره

خلاصه
پايداري يك سد خاكي در طراحي شامل كنترل پايداري شيرواني، وضعيت تراوش، كنترل تنشها و تغيير شكلهاي مجاز، تحليل لرزهاي و ... ميباشد. خروجي دادههاي ابزار دقيق در سدهاي خاكي يكي از مهمترين معيارها در طراحي بدنه وكنترل پايداري سد در حين اجرا و بهره برداري است. اين دادههاي خروجي شامل وضيعت تنشهاي بدنه سد از سلولهاي تنشكل، فشار آب منفذي بدنه سد از پيزومترها، نشت از بدنه سد با استفاده از تجهيزات كنترل دبي كار گذاسته شده در پاييندست سد، تغيير شكلهاي به وجود آمده در بدنه سد با استفاده از ايزارهاي درزهسنج و كرنش سنج، و رفتار سد در برابر زلزله با استفاده از دادههاي شتاب نگاشت و بررسي خروجي ابزارهاي ذكر شده در حين يا پس از وقوع زلزله ميباشد. مدلسازي عددي سدها، امكان انجام مقايسه با دادههاي ابزاردقيق و انجام آناليز برگشتي به منظور تدقيق پارامترهاي بكار گرفته شده و استفاده از روشهاي عددي امكان تغيير پارامترها و انجام آناليز حساسيت را ممكن ميسازد. در اين پژوهش در ابتدا به معرفي سيستم ابزارگذاري سد شيرين دره، فرضيات آناليز و روش تعيين پارامترها پرداخته و دادههاي خروجي ابزار دقيق سد تا سال 1392 شامل پارامترهاي نشت، فشار آب منفذي، تنشها و تغيير مكانهاي به وجود آمده در بدنه سد با نتايج حاصل از مدلسازي مقايسه و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.


كلمات كليدي:

كنترل پايداري . سد خاكي . ابزارگذاري . مدلسازي . رفتار نگاري

نویسندگان :

عباسعلي قزلسوفلو ، شاهرخ شاهنده ،كيوان دژهوت كنگ

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كنترل پايداري , سد خاكي , ابزارگذاري , مدلسازي , رفتار نگاري ,
:: بازدید از این مطلب : 466
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي ميزان تاثير عمليات تزريق در آب بندي پي سدها (مطالعه موردي سد ونيار)

آب بندي پي و تكي هگاه سدها يكي از مراحل اساسي طراحي و اجراي اين ساز هها به شمار مي رود، چرا كه هرگونه نشت آب از مخزن سد ممكن است موجب ايجاد ناپايداري در بدنه سد شده و يا تأسيسات پايي ندست را با مشكل مواجه نمايد. در اين راستا يكي از روشهاي رايج آب بندي پي و تكي هگاهها، استفاده از عمليات مهندسي تزريق پرده آ ببند بوده كه با توجه به مزاياي آن به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين تحقيق پس از بررسي اجمالي روشهاي آب بندي پي سدها، عملكرد احداث پرده آ ببند سد ونيار به ارتفاع 92 متر از پي در حين اجرا مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در پروژه مذكور حدود 20000 متر طول گمانه تزريق پرده آب بند تا عمق حداكثر 70 متري از تراز سنگ بستر انجام شده است. به منظور بررسي عملكرد پرده ايجاد شده در حين اجرا تعدادي گمانه كنترلي در پي سد در امتداد پرده حفاري شده و نتايج عمليات تزريق پرده آ ببند در شرايط موجود تحليل شده است. به منظور بررسي ميزان از Seep/W تأثير و عملكرد پرده آب بند احداث شده با استفاده از روشهاي عددي به كمك نرم افزار اجزاء محدود آناليزهاي تراوش در حالتهاي بدون پرده و با وجود پرده انجام و نتايج مورد مقايسه و GeoSlope مجموعه نرم افزاري با يكديگر USArmy بررسي قرار گرفته اند. همچنين آناليز نشت با استفاده از روشهاي اجزاء محدود و روش تجربي مقايسه شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد كه بر اساس اطلاعات موجود، پرده آب بند احداث شده باعث كاهش حدود 15 درصدي آب گذري پي سد مي گردد.


كلمات كليدي:

آب بندي، تزريق، پي سد، سد خاكي، سد ونيار

نویسندگان :

اميرحسين صادقپور (دانشجوي دكتري دانشگاه علم و صنعت ايران)

محسن معجزي (كارشناس ارشد ژئوتكنيك)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب بندي , تزريق , پي سد , سد خاكي , سد ونيار ,
:: بازدید از این مطلب : 1325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير مكان زهكش بالادست بر پايداري شيب بالادست سد خاكي در حالت تخليه سريع مخزن ( سد مورد مطالعه – سد خاكي البرز )

بررسي پايداري شيب هاي سد خاكي در حالت تخليه سريع مخزن حائز اهميت مي باشد. در حين تخليه سريع مخزن افت آب داخل پوسته بالادست همزمان با پايين رفتن تراز آب مخزن صورت نمي گيرد و محبوس ما ندن آب در بدنه بالا دست سبب مي گردد تا تنش هاي موثر كاهش يابد. وجود زهكش در بدنه سد سبب م يگردد كه آب محبوس مانده در ارتفاع سد زهكش گردد و از بوجود آمدن فشار آب حفر هاي ممانعت بعمل آيد. بدين علت در اين مقاله به بررسي تاثير مكان زهكش مايل در تخليه وكاهش فشار آب حفره اي در شرايط تخليه سريع مخزن مي پردازيم و تاثير آنرا بر عدد پايداري شيب بالادست مورد تحليل قرار م يدهي م. سه مقطع از بدنه سد خاكي مورد مطالعه، سد خاكي البرز، در Slope/w حالت هاي بدون زهكش، زهكش نزديك (مجاور) به هسته و زهكش نزديك به پوسته بالادست در نرم اف زار مدل گرديده و توسط اين نرم افزار تحليل پايداري بر روي آنها صورت مي پذيرد. در نهايت با توجه به نتايج حاصله تاثير مكان زهكش مايل بر عدد پايداري مورد بحث قرار مي گيرد.


كلمات كليدي :

سد خاكي، كاهش تراز آب مخزن، زهكش مايل، شيب بالادست، عددپايداري

نویسندگان :

فرشاد پورداد (كارشناسي ارشد سازه هاي هيدروليكي و مدرس موسسه آموزش عالي طبري بابل)

نيما لطيفي (كارشناسي ارشد مكانيك خاك و عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي پرديسان فريدونكنار)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , كاهش تراز آب مخزن , زهكش مايل , شيب بالادست , عددپايداري ,
:: بازدید از این مطلب : 1327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي كاربرد ژئوتكستايل در ناحيه فيلتر پايين دست سدهاي خاكي با هسته رسي

امروزه بكارگيري از مواد و مصالح مصنوعي در پروژه هاي مهندسي عمران پيشرفت زيادي داشته است و بصورت گسترده اي در اجراي طرح هاي عمراني مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله مصالح دانه اي فيلتر متداول ماسه اي از حيث تحليل تراوش، بر FLAC و جاگزيني آن با فيلتر كامپوزيت ژئوتكستايل – ماسه به كمك مدلسازي عددي روي سد خاكي گرده بين مورد بررسي قرار گرفته است. اين سد بين واقع در استان آذربايجان غربي بعنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است. نتايج حاصله بيانگر آنست كه كاربرد ژئوتكستايلها به عنوان فيلتر پايين دست هسته در سدهاي خاكي بويژه در مواردي كه مصالح مناسب و مرغوب در محل موجود نيست و يا تامين آن هزينه زيادي را در بر دارد با عنايت به سرعت بالاي اجراي ژئوتكستايلها، مي تواند مورد توجه واقع شود.


كلمات كليدي:

سد خاكي، ژئوتكستايل، فيلتر، ژئوسينتتيك

نویسندگان :

مجيد نيكخواه (دانشجو دكتراي دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران)

مائده مقصوديان (كارشناس ارشد مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران)

ابوالفضل شمسايي (استاد، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، تهران)

رضا اشجاري (دانشجو دكتراي دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , ژئوتكستايل , فيلتر , ژئوسينتتيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر تغيير هندسه سد خاكي بر رفتار آن در مرحله ساخت با توجه به پديده قوسزدگي

شكست هيدروليكي از موارد مهم خرابي سدهاي خاكي است و يكي از عوامل ايجاد شكس تهيدروليكي، قوس زدگي مي باشد. قوس زدگي در سدها، در اثر اختلاف نشست هسته، فيلتر و پوسته ي سد بوجود ميآيد. اگر هسته (Arching) نشستپذيري زيادي داشته باشد، قوس زدگي و از آنجا شكس تهيدروليكي پديد مي آيد. با در نظر گرفتن پديده قوسزدگي، طرح هندسه سد خاكي از پيچيدهترين نكات تصميمگيري در طراحي است. در اين تحقيق با استفاده از جهت Drucker-Prager مدلهاي دوبعدي در حالت كرنشمسطح ساخته شده و از مدل ANSYS نرم افزار 8.0 شبيهسازي رفتار خاك استفاده شده است. نتايج تحليلها نشان ميدهد مقدار تنش در هسته نسبت به نواحي مجاور كمتر ميباشد كه اين مساله ناشي از وقوع قوسزدگي و آويزان شدن مصالح هسته از مصالح سختتر پوسته ميباشد.


كلمات كليدي:

سد خاكي، هندسه سد خاكي، قوسزدگي، انتقال تنش

نویسندگان :

مهدي محمدرضائي (كارشناس ارشد ژئوتكنيك- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد شبستر)

سيد عبدالعظيم امير شاه كرمي (استاديار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اميركبير تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , هندسه سد خاكي , قوسزدگي , انتقال تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1338
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آناليز پايداري شيرواني سد خاكي در شرايط مختلف بهره برداري به روش اجزاء محدود و مقايسه با نتايج حاصل از روش تعادل حدي

مشاهده و ثبت رفتار سدهاي خاكي طي مراحل ساخت، آبگيري و بهره برداري از اهميت قابل توجهي برخوردار است، با توجه به اينكه اغلب مشكلات سد در اولين دوره آبگيري آن نمايان مي شود، آبگيري و تخليه سريع مطمئناً باعث تضعيف پايداري سدهاي خاكي خواهد شد. دستيابي به اطلاعات لازم از چگونگي تغييرات تنش وارد بر ذرات خاك در شرايط فوق زمينه را براي طراحي بهتر و كنترل ضريب اطمينان فراهم مي سازد. براي نيل اين مهم، مطالعاتي جهت بررسي پايداري شيب ها درفازهاي مختلف آبگيري اوليه، نشت دائم و همچنين تخليه سريع مخزن سد و به دنبال آن تشخيص گوه محتمل به لغزش از نرم افزار هاي Geoslope و plaxis كه از نرم افزارهاي، محبوب نزد طراحان براي مدل سازي و آناليز ضريب اطمينان مي باشند استفاده شده است كه با توجه به نتايج بدست آمده از دو نرم افزار ، مشخص شد كه شيب هاي سد خاكي مورد مطالعه در تمامي حالتهاي فوق از پايداري لازم برخوردار ميباشد و همچنين نتايج نرم افزار plaxis كه بر اساس تحليل ضريب اطمينان به روش اجزاء محدود ميباشد هماهنگي قابل قبولي با نتايج نرم افزار Geoslope كه بر پايه تحليل ضريب اطمينان به روش تعادل حدي ميباشد دارد.

 

كلمات كليدي:

سد خاكي، آبگيري اوليه، تخليه سريع، نرم افزار plaxis، نرم افزار Geoslope

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي , آبگيري اوليه , تخليه سريع , نرم افزار plaxis , نرم افزار Geoslope ,
:: بازدید از این مطلب : 1401
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه