<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازی اطلاعات ساخت و ساز برای پروژه های سدسازی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

CIM . سدسازی . IFC . مدیریت ساخت

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , CIM , سدسازی , IFC , مدیریت ساخت ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نگاهی اجمالی برنقش سدسازی در مسائل زیست محیطی از دیدگاه منابع آب

چکیده
امروزه بروز مشکلات زیست محیطیِ در ارتباط با آب، از جمله کم آبی دریاچه ی ارومیه و خشک شدن دریاچه های بختگان و هامون وخشکی زاینده رود و کارون و اثرات اجرای طرح های سدسازی، در کانون توجه عمومی قرار گرفته است. با تفکر در خصوص عوامل مؤثر در بروز این پدیده ها ، بدون آنکه قصدی در دفاع هواخواهانه و یک جانبه از مهندسان مشاور باشد می توان گفت که، طرح های سد سازی و نقش مهندسان مشاور آنها، در پدید آوردن این مشکلات اگرکمتر از سایر عوامل نباشد حتما بیش از آنها نیست. در این نوشته، مواردی چند از این عوامل، هم چون، نحوه ی پیدایش طرح ها، خشکسالی، اقتصاد طرح، پی آمدهای اجتماعی، توسعه ی کشاورزی برشمرده می شود و در حد توان، ومبتنی برمشاهدات و تجربیات دوره ی کاری، نکاتی در هر مورد مطرح می شود.

کلمات کلیدی:

سدسازی . مشکلات زیست محیطی . مهندسان مشاور . منابع آب

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدسازی , مشکلات زیست محیطی , مهندسان مشاور , منابع آب ,
:: بازدید از این مطلب : 426
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهندسی دوبارهی سدسازی- مدیریت منابع آب

چکیده
 تاکنون عقیده براین بوده که ایران باتوجه به تنوع اقلیم و گونههای گیاهی، منطقهی م ستعدی برای تو سعه ی ک شاورزی ا ست و از اینرو، کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است. در حالیکه ایران باتوجه به محدودیت بارش و منابع آب، اصولاٌ نمیتواند یک کشور کشاورزی محور باشد، بسیاری از سدهایی که با هدف تامین آب کشاورزی احداث شده، با مشکلات زیست محیطی و کاهش آورد همراه ه ستند. این امر در سال های اخیر، اثرات زیانبار متعددی در پی دا شت ه ا ست. مهمترین تبعات تو سعه بهره برداری از منابع آب؛ تخریب محیط زیست، بروز توفانهای ریزگردی، خشک شدن تالابها، پیشروی کویرها و... است. در حال حاضر بیش از 80 درصد آب تجدیدپذیر کشور به مصرف می رسد که سهم ممتازه متعلق به کشاورزی است. اکثرسدهایی که با هدف توسعه کشاورزی ایجاد شده، بجز تخریب تالابها و سفرهها، دستاورد قابل توجهی نداشته است. این شرایط نماینگر ضرورت بازاندیشی بنیادین در طرحهای توسعهی منابع آب از جمله طرحهای سد سازی ا ست که می تواند درچهارچوب مطالعات مهند سی دوباره ی همه سدها محقق شود . نکته قابل توجه وجود اراده و شهامت انجام مهند سی دوباره ا ست ، زیرا مهند سی دوباره سی ستم را گام به گام ا صلاح نمی کند بلکه با برهم زدن فرضیات طراحی اولیه تلاش میکند به محصولی جدید برسد.


واژههای کلیدی:

مهندسی دوباره . تغییر اقلیم . سدسازی . ارتقا بهرهوری . منابع آب

نویسندگان :

مسعود اقبالی احمدآبادی ، کامیار پهلوان

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی دوباره , تغییر اقلیم , سدسازی , ارتقا بهرهوری , منابع آب ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روند سدسازی در ایران و دنیا ( مطالعه موردی حوضه سفیدرود و کلرادو)

چکیده
 برنامهریزی 98 سد در بالادست سد سفیدرود ( دردست مطالعه، اجرا و بهره برداری)، منجر به کاهش شدید آورد ورودی این سد و و در پی آن کمبود تامین حقابههای شبکه آبیاری و زهکشی سد سفیدرود شدهاست. پتانسیل حوضه سفیدرود بسیار کمتراز حجم کل مخازن این سدها است[ 1 ]. اما حوضهکلرادو که مساحت آن 20 برار بزرگتر از حوضه سفیدرود است، با 40 سد، بسیار برنامهریزی شده و متعادل است. و سدهای احداث شده روی این رودخانه با عمر بیشاز 80 سال همچنان با موفقیت به کار خود ادامه میدهند[ 2 ]. عدم نگرش یکپارچه به منابع آب خسارات شدیدی را در پایداری حوضه سفیدرود بر جای خواهد گذاشت.


واژههای کلیدی:

حوضه سفیدرود بزرگ . سدسازی . حوضه رودخانه کلرادو . مدیریت یکپارچه منابع آب.

نویسندگان :

فاطمه زیدعلی ، دکتر حسین بابازاده ، علی فقیهی محدث

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضه سفیدرود بزرگ , سدسازی , حوضه رودخانه کلرادو , مدیریت یکپارچه منابع آب , ,
:: بازدید از این مطلب : 501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روش پیشنهادی جهت حفاری تونل های مایل ( مطالعه موردی تون لهای سرریز سد رودبار لرستان)

امروزه احداث سد جهت ذخیره سازی آبهای سطحی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در پروژه های سدسازی بخش سرریز به عنوان یکی از قسمت های مهم تلقی می شود که می تواند به دو صورت روباز و تونلی طراحی و اجرا گردد. با توجه به اهمیت سازه سرریز در سدهای خاکی و شرایط ساختگاه سد رودبار لرستان سازه سرریز به صورت دو رشته تونل طراحی شده است. هر کدام از تونل ها دارای قطری حدود 13 متر می باشند. قسمت ابتدایی این تونل ها به صورت مایل و با شیب حدود 80 درصد و طول تقریبی 80 متر طراحی شدهاست. با توجه به اهمیت حفاری این تونل ها، دراین مقاله به بررسی روش های مختلف شامل حفاری پیش آهنگ به صورت قائم یا شیبدار، حفاری از بالا به پایین یا حفاری ازپایین به بالا و.... پرداخته شده است. در نهایت مناسب ترین روش جهت حفاری آنها با توجه به زمان بندی مورد نظر و امکانات موجود ارائه شده است.


واژه های کلیدی:

سدسازی، سرریز تونلی، روش حفاری.

نویسندگان :

مسلم باقری

مصطفی شاکرمی

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدسازی , سرریز تونلی , روش حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 950
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه