<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تخمین سرعت میانگین موج برشی Vsz بااستفاده رابطه طول موج عمق حاصل ازتحلیل امواج سطحی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آنالیزامواج سطحی . منحنی پاشش . سرعت موج برشی . سرعت میانگین موج برشی . رابطه طول موج عمق

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیزامواج سطحی , منحنی پاشش , سرعت موج برشی , سرعت میانگین موج برشی , رابطه طول موج عمق ,
:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی سرعت موج برشی یاسوج

چکیده
در تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی مانند بررسی اندرکنش خاک و سازه، بررسی اثرات ساختگاه )نوع زمین(، طراحی لرزه ای سازهها،تحلیل دینامیکی شالوده ماشین آلات مرتعش، مدلسازی سازههای مدفون در زمین و بسیاری موارد دیگر نیاز به اطلاع از پارامتر هایخاک مانند سرعت موج برشی میباشد. یکی از کاربردههای عمده و مورد استفادهی متداول از سرعت موج برشی در طبقه بندی نوعزمین در آیین نامههای موجود است. در این تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیک در نقاط مختلف شهر یاسوج تدوین گشتهبه منظور برآورد مقادیر سرعت موج برشی در مناطق مختلف )SPT( است. از روابط تجربی و نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارداین شهر استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از نتایج نقشه پهنهبندی سرعت موج برشی شهر یاسوج را با استفاده از نرم افزارARC GIS ترسیم گردید.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی . سرعت موج برشی . آزمایش نفوذ استاندارد . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندی , سرعت موج برشی , آزمایش نفوذ استاندارد , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 444
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

درون یابی دو بعدی سرعت موج برشی درنقاط مختلف ساختگاه با استفاده از علم زمین آمار

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سرعت موج برشی . کریجینگ . واریوگرام . علم زمین آمار

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت موج برشی , کریجینگ , واریوگرام , علم زمین آمار ,
:: بازدید از این مطلب : 646
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین خصوصیات دینامیکی خاک با استفاده از میز لرزه

خلاصه
بررسی و مطالعه رفتار خاک تحت بارهای دینامیکی بویژه زلزله نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی ویژه ای می باشد. میز های لرزان از مهمترین وکارآمد ترین ابزار در آزمایش های این چنینی به شمار می آیند. در سال های اخیر استفاده از میز لرزان جهت تعیین خصوصیات دینامیکی خاکبیشتر مورد توجه قرار گرفته و کاربرد زیادی در زمینه ژئوتکنیک پیدا کرده است. در این مقاله با بررسی مطالعات و آزمایشهای طراحی شده بااستفاده از میز لرزان و تجهیزات بکار رفته برای تعیین خصوصیات دینامیکی، سعی شده روش های مختلف هر آزمایش به همراه نتایج هریک توضیح داده شود. در انتها با جمع بندی و بررسی نتایج، روشهای انتخاب آزمایش برای مسئله مورد نیاز پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدي:

آزمایش میز لرزه . خصوصیات دینامیکی . میرایی . سرعت موج برشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش میز لرزه , خصوصیات دینامیکی , میرایی , سرعت موج برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی دقت همبستگیهای تجربی بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد با استفاده ازنتایج آزمایشات  ژئوفیزیک

تغييرات سرعت موج برشي (Vs ) در عمق یکي از پارامترهای مورد نياز در تحليلها و بررسيهای ژئوتکنيکي از جمله ارزیابي واكنش ساختگاه و است. (N) طبقه بندی سایت به لحاظ طراحي های دیناميکي است. از روشهای غير مستقيم تعيين سرعت موج برشي، استفاده از عدد نفوذ استاندارد در این مقاله از نتایج شش نمونه مطالعات ژئوتکنيك و ژئوفيزیك انجام شده در سطح شهر اصفهان، جهت بررسي تعدادی از رایج ترین همبستگي استفاده شده است. مقایسه نتایج آزمایشات ژئوفيزیك با نتایج حاصل از همبستگيهای تجربي نشان مي دهد به Vs و N های تجربي موجود بين Vs این همبستگيها مقادیر متفاوتي برای ، N طور كلي همبستگيهای موجود دارای پراكندگي زیادی مي باشند بطوریکه به ازای یك عدد ثابت به دست مي دهند. از ميان انبوه این همبستگيها تعداد محدودی از آنها نتایج قابل قبولي را بدست مي دهند، البته ذكر این نکته نيز ضروری است كه بعضا این روابط حتي برای یك جنس خاک نتایج یکساني را نشان نمي دهند. بنابراین مي توان بيان نمود این همبستگيهای تجربي جایگزین دقيقي برای اندازه گيری های ژئوفيزیك نيستند و عدم قطعيت در پيش بيني ها باید در استفاده از این روابط در نظر گرفته شود.


کلمات کليدی:

همبستگيهای تجربی، سرعت موج برشی، عدد نفوذ استاندارد، آزمايشات ژئوفيزيک

نویسندگان :

محمود قضاوی (دانشيار دانشكده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی تهران)

علی شاهمندی (کارشناس ارشد عمران، دانشكده عمران، مجتمع فنی مهندسی دانشگاه يزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همبستگيهای تجربی , سرعت موج برشی , عدد نفوذ استاندارد , آزمايشات ژئوفيزيک ,
:: بازدید از این مطلب : 1372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي ژئوتکنیکی لرزه اي نوار ساحلی شمال از نظر بزرگنمایی آبرفت

یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر میزان خسارات ناشی از زلزله بر روي سازه هاي مهندسی ، شرایط ساختگاه و خصوصیات مربوط به آن می باشد . مطالعه حاضر به پهنه بندي اثرات ساختگاه در زلزله هاي احتمالی ، در منطقه نوار می پردازد [ 6] .بدین منظور نقشه اطلاعات ژئوتکنیکی را با مقیاس (GRADE- ساحلی شمال با دقت متوسط ( 21در مورد اثر بزرگنمایی آبرفت در نوار ساحلی شمال ارائه می دهد.در این مطالعه خاك به پنج گروه :250000  که به حوزه NEHRP تقسیم گردیده اند. همچنین آن قسمت از طیف طرح آیین نامه 2003 SAB,SC,SD,SE,SF 0 ثانیه را در بردارد، مورد استفاده قرار / 0 تا 4 / شتاب یا بسامدهاي طیفی بالا مربوط بوده و نوسانات با زمان تناوب 1 گرفته است[ 2]. نتایج حاصل از مطالعه اخیر می تواند براي تهیه نقشه هاي پایه برنامه ریزي شهري مفید واقع گردد. مطالعات حاضر در طرح وزارت مسکن وشهرسازي تحت عنوان طرح کالبدي منطقه ساحلی شمال توسط مهندسین مشاور دریا خاك پی انجام شده است.


کلمات کلیدي :

پهنه بندي، بزرگنمایی آبرفت ، سرعت موج برشی، آزمایش نفوذ استاندارد

نویسندگان :

بهروز گتمیري (استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران ، دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران)

علیرضا عالم زاده (کارشناس ارشد مهندسی عمران،خاك و پی. عضو هیات مدیره مهندسان مشاور دریا خاك پی)

عطا جعفري شالکوهی (دانشجوي دکتري مهندسی عمران،خاك و پی. دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات اصفهان)

مصطفی صادقی فر (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران،خاك و پی.دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزي)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندي , بزرگنمایی آبرفت , سرعت موج برشی , آزمایش نفوذ استاندارد ,
:: بازدید از این مطلب : 1461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي بروز در سطح روانگرايي به کمک سرعت موج برشي مطالعه موردي شمال شهر بابل

اندازهگيری سرعت موج برشي، توسط حفر گمانههای متعدد در خاک، روشي نسبتاً مطمئن برای ارزیابي پتانسيل روانگرایي در خاکهای ماسهای است. بدین ترتيب روابط بين سرعت موج برشي )s(v و مقاومت روانگرایي (CRR) بسط داده شده است. از سویي دیگر بااستفاده از اطلاعات آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) نيز، روابطي ميان عدد نفوذ استاندارد (:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریز پهنه بندی , روانگرایی , بروز در سطح , سرعت موج برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای شهر بابلسر

امروزه كاملا آشکار است كه یکي از مهمترین عوامل موثر بر پاسخ لرزهای زمين، شرایط ساختگاهي، شامل وضعيت زمينشناسي، ژئوتکنيکي و توپوگرافي آن است. تجربه زلزله های بزرگ چند دهه اخير دنيا، اهميت اثرات ساختگاهي در كنترل مشخصات حركت قوی زمين را بيش از پيش نمایان ساخته است. بر اساس تجربيات مزبور، به هنگام وقوع زلزله، شدت حركت سطح زمين و حجم خرابي ها، نه تنها تابع مشخصات چشمه و فاصله از گسل مسبب، بلکه تابع مشخصات مکانيکي و هندسي لایه های تحتالارضي بوده و در نقاط مختلف یک شهر، متفاوت است كه شناخت آنها در گستره یک شهر از طریق مطالعات پهنه بندی ژئوتکنيک لرزهای ( Zonation ) ميسر است. در تحقيق حاضر با جمع آوری گزارش های بررسي های ژئوتکنيکي موجود در شهر بابلسر، پهنه بندی ژئوتکنيک لرزهای گستره شهر با توجه به سرعت موج برشي لایه های فوقاني 30 متری از سطح زمين مورد توجه قرار گرفته است. نقشه های پهنه بندی بدست آمده در این مطالعات ابزار كارامدی در برنامه ریزی های شهری، توسعه شهری و شناسایي مناطق آسيب پذیر به هنگام وقوع زلزله به شمار مي رود .


کلمات کلیدی :

زلزله ، بابلسر ، سرعت موج برشی

نویسندگان :

مهتاب شیروی (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران عمران، دانشگاه مازندران، بابلسر)

سید مجتبی موسوی (استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , بابلسر , سرعت موج برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1706
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارائه یک مدل تجربی بین سرعت موج برشی و شاخص کیفیت سنگ ها

یکي از اركان مهم مطالعات ژئوتکنيک لرزهای، شناسایي خواص دیناميکي لایه های خاک و یا سنگ در ساختگاه مورد بررسي ميباشد. در همين رابطه آزمایشهای ژئوفيزیک محلي با جمع آوری اطلاعاتي همچون سرعت موج برشي و خواص دیناميکي لایههای بستر ساختگاه از كارآمدترین روشها در این زمينه ميباشند. از طرفي با توجه به هزینه زیاد این آزمایشها، تلاشهای زیادی جهت تعيين پارامترهای دیناميکي بصورت غيرمستقيم و با استفاده از اطلاعات ژئوتکنيکي محلي و یا آزمایشگاهي صورت پذیرفته است. هدف از این تحقيق ارائه مدلي جهت تعيين سرعت موج برشي با استفاده از شاخص كيفيت سنگ كه یکي از پارامترهای اساسي جهت تخمين كمي كيفيت توده سنگ است، ميباشد. اطلاعات مورد
نياز با استفاده از سه سری داده كه از حفاری در ساختگاه با سنگهای رسوبي انجام گردیده، تأمين شده است. با استفاده از مجموعه دادههای جمع آوری شده، برازشهای مختلف از درجه اول و دوم انجام و نسبت به تعيين مدل اقدام گردیده است. بررسي مدلهای بدست آمده نشان داد كه یک مدل درجه یک دارای بيشترین تطبيق با دادههای موجود را دارا مي باشد. استفاده از سرعت موج برشي مدل بدست آمده زمينه صرفه جویي اقتصادی در عمليات ژئوتکنيک را باعث ميشود. همچنين بررسي نتایج بدست آمده از مدل مؤید تاثير بسزای نوع سنگ در تخمين سرعت موج برشي ميباشد.

کلمات کلیدی:

سرعت موج برشی، شاخص کیفیت سنگ، مطالعات ژئوتکنیک، آزمایش های محلی

نویسندگان :

علی جوهری (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز)

امین مهربانی لاری (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی شیراز)

سجاد اسمائی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی شیراز)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت موج برشی , شاخص کیفیت سنگ , مطالعات ژئوتکنیک , آزمایش های محلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1658
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه