<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجایی ها ، نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی ، تونل متروی تبریز)

 

 

 

کلمات کلیدی :

فاصله تونل های دوقلو . سطح آب زیرزمینی . طیف زلزله . پلاکسیس . مطالعه موردی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فاصله تونل های دوقلو , سطح آب زیرزمینی , طیف زلزله , پلاکسیس , مطالعه موردی ,
:: بازدید از این مطلب : 687
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استخراج منحنی های انتقال بارجانبی درشمع های قائم تحت بارجانبی درخاک های چسبنده با کمک روش عددی تفاضل محدود سه بعدی

شمع ها به عنوان شالوده های عميق ، دربسياری ازسازه های مهندسي كوچک وبزرگ بکارمي روند.محدوده ی بسياروسيعي ازبارگذاری ها توسط شمع ها تحمل مي گردد.این بارگذاری به بارهای محوری ، بارهای جانبي وبارگذاری های مركب قابل تفکيک هستند.دراین مقاله به بررسي اثربارهای جانبي ، یعني بارهای درراستای عمودبرمحورشمع های قائم ،پرداخته مي شود.دراین جا ، شمع قائم بتني درمحيط خاک چسبنده  ی رسي با حضورسفره ی آب زیرزميني مدل سازی مي شود.بارگذاری روی شمع درمراحل مختلف محاسبات تفاضل محدودسه بعدی ، شامل اعمال بارثقلي ناشي ازوزن خاک وشمع ، بارمحوری وبارجانبي وتوزیع فشارآب حفره ای مي باشد.منحني های انتقال بارجانبي موسوم به منحني های بار استخراج شده اند.اساس نظری این منحني ها FLAC3D به كمک مدل سازی تفاضل محدود دربرنامه ی ، p-y تغييرشکل ، منحني های استواربرتئوری تيربربسترارتجاعي مي باشد. اندركنش خاک – شمع – خاک ،توسط فصل مشتركي استوانه ای شکل بين شمع قائم وخاک پيراموني  مدل سازی شده است.رهيافت منحني های انتقال بارجانبي ، یکي ازكاربردی ترین روش های شناخته شده درزمينه تحليل وطراحي شمع های تحت بارجانبي مي باشد.درپایان مقاله نتایج نموداری وكانتورهای تنش ، كرنش ، سرعت و ... به نمایش درآمده اند، كه مي توانند دردرک رفتارشمع تحت بارجانبي ، بسيارمفيدواقع شوند.


کلمات کلیدی :

شمع قائم بتنی ، خاک رسی زهکشی نشده ،منحنی انتقال بارجانبی ،سطح آب زیرزمینی

نویسندگان :

یزدان شمس ملکی (دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک خاک وپی ،دانشکده ی فنی مهندسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه)

حسن شرفی (استادیارگروه مهندسی عمران ، دانشکده ی فنی مهندسی ، دانشگاه رازی کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع قائم بتنی , خاک رسی زهکشی نشده , منحنی انتقال بارجانبی , سطح آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 1162
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی اثر زهکشهای افقی در دیواره گود و تاثیر آن بر کاهش سطح آب زیرزمینی

در مناطقی كه سطح آب ز ر یزمینی بالا بوده و ا ی به دلیل ر ز یش اب یدهمچنين باعث افزایش فشار آب حفره ای، تضعيف پارامترهای مقاومت برشي و گاهي ایجاد تنش موثر منفي و سرانجام گسيختگي ميگردداگر خاک دارای درصد قابل توجهی رس باشدكاهش شد د ی مقاومت برشی در خاک حاصل ميشود ، لذا پایين آوردن سطح آب ز ر یزمینب یه منظور كاهش فشار آب حفرهای، حفظ پا د یاری گود های عمرانی امری ضروری و غ ر ی قابل انکار می-باشد.طراحي زهکشهایي كه عملکرد بهينه به لحاظ اقتصادی برای ¬ و ایجاد بستری مناسب به منظور انجام فعالیت پایداری گود داشته باشند، منوط به تعين موارد بهينه پارامترهایي چون تعداد زهکش، عمق، فاصله بين زهکشها ميباشد. یکي پرامتر های بسيار مهم در محل قرار گيری زهکش ضریب آّگذری و نسبت این ضریب در دو جهت افقي و عمودی ميباشد.در این پژوهش با استفاده از تحليل سه بعدی عددی به كمک روش المان محدود تاثير این پارامتر بر سامانههای زهکشي افقي بر سطح آب زیرزميني مورد بررسي قرار داده شده است.


کلمات کلیدی:

گودبرداری، زهکش افقی، تحلیل عددی، سطح آب زیرزمینی

نویسندگان :

محمود هاشمی (استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان)

رسول صادقیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پیدانشگاه اصفهان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , زهکش افقی , تحلیل عددی , سطح آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 1460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعیین سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  (مطالعه موردی بابل)

تعيين سطح آب زیرزميني به دليل اثرگذاری آن در اكثر پدیده های ژئوتکنيکي، از مهمترین محاسبات این عرصه ميباشد. از جمله این پدیده ها ميتوان به روانگرایي، پایداری شيرواني، نشست سازه و ظرفيت باربری شمع و ... اشاره كرد. جهت دستیابي به این پارامتر همچون اكثر پارامترهای ژئوتکنيکي، نياز به كاوشهای صحرایي و حفر گمانه های متعددی ميباشد كه به دليل صرف زمان و هزینه زیاد، محدودیت هایي را ایجاد كرده است. در این تحقيق تلاش شده تا با بهره گيری از شبکه های عصبي مصنوعي، عمق استقرار آب زیرزميني شهرستان بابل در نقاطي كه اطلاعاتي از آنها در دسترس نيست، پيشبيني شود. دقت عملکرد شبکه با معيار مجذور ميانگين مربعات خطا (RMSE) تخمين زده شد كه بهترین نتایج از شبکه های عصبي با تابع شعاعي (RBF) بدست آمد.

کلمات کلیدی:

سطح آب زیرزمینی، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی RBF ، بابل 

نویسندگان :

ستار رحیم مشائی (کارشناسی ارشد موسسه صنعتی مازندران)

کامران قوامی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز)

فرزاد فرخزاد (مربی موسسه صنعتی مازندران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح آب زیرزمینی , شبکه های عصبی مصنوعی , شبکه عصبی RBF , بابل ,
:: بازدید از این مطلب : 1372
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه