<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرز ه اي پل بتنی موجود به روش طیف ظرفیت

 

 

 

کلمات کلیدی :

پل بتنی . آنالیز استاتیکی غیرخطی . طیف ظرفیت . نقطه عملکرد . سطح عملکرد

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پل بتنی , آنالیز استاتیکی غیرخطی , طیف ظرفیت , نقطه عملکرد , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شاخص خرابی قاب های خمشی فولادی قبل و بعد از مقاوم سازی با سیستم مهاربندی

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب خمشی . سطح عملکرد . شاخص خرابی . مقاوم سازی . مهاربندی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی , سطح عملکرد , شاخص خرابی , مقاوم سازی , مهاربندی ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی فزاینده

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده . سطح عملکرد

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی غیر خطی فزاینده , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 261
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر خاک در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سطح عملکرد . تحلیل غیر خطی . نوع خاک . ساختمان نامتقارن

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح عملکرد , تحلیل غیر خطی , نوع خاک , ساختمان نامتقارن ,
:: بازدید از این مطلب : 217
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تولید منحنی هاي شکنندگی براي سازه هاي داراي مهاربندي زیپر معلق

خلاصه
قاب داراي مهاربند زیپر معلق، بهعنوان یک سیستم بهبودیافته از مهاربندهاي همگراي شورون میباشد. سیستم مهاربندي زیپري معلق در واقع داريیک کمربند ارتجاعی در قسمت فوقانی بوده که رفتار آن را در برابر بارهاي لرزهاي به صورت کشسان حفظ میکند و این در حالی است که درطبقات زیرین، مهاربندها تسلیم شده و یا کمانش میکنند. با توجه به اهمیت تعیین احتمال خرابی و چگونگی رفتار این سیستمها در سطحهايعملکردي مختلف، میتوان از منحنیهاي شکنندگی براي تبیین رفتار این سیستمها بهره جست. در واقع با استفاده از منحنیهاي شکنندگی، میتوانبه میزان خسارت سازه در شدتهاي مختلف زلزله، احتمال فراگذشت هر یک از مشخصههاي رفتاري سازه در سطحهاي عملکردي مختلف وهمچنین تعیین احتمال خرابی هر سازه بر اساس آئیننامه مورد طراحی دست یافت. در این پژوهش، از منحنیهاي شکنندگی براي ارزیابی رفتارلرزهاي سازههاي مهاربندي زیپري معلق استفاده میشود و با استفاده از همین منحنیها مقایسهاي بین قابهاي داراي مهاربندي شورون و زیپر انجام8 و 12 طبقه میباشند. تولید منحنیهاي شکنندگی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، میشود. قابهاي مورد بررسی دو بعدي داراي 4دینامیکی براي هر قاب با اعمال شتابنگاشتهاي مختلف و بهرهگیري از شاخص تغییر مکان نسبی بین طبقهاي صورت میپذیرد.


کلمات کلیدي:

مهاربند زیپري معلق . تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی . منحنی شکنندگی . سطح عملکرد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند زیپري معلق , تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی , منحنی شکنندگی , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 307
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تولید منحنی هاي شکنندگی براي سازه هاي داراي مهاربندي زیپر معلق

خلاصه
قاب داراي مهاربند زیپر معلق، بهعنوان یک سیستم بهبودیافته از مهاربندهاي همگراي شورون میباشد. سیستم مهاربندي زیپري معلق در واقع داريیک کمربند ارتجاعی در قسمت فوقانی بوده که رفتار آن را در برابر بارهاي لرزهاي به صورت کشسان حفظ میکند و این در حالی است که درطبقات زیرین، مهاربندها تسلیم شده و یا کمانش میکنند. با توجه به اهمیت تعیین احتمال خرابی و چگونگی رفتار این سیستمها در سطحهايعملکردي مختلف، میتوان از منحنیهاي شکنندگی براي تبیین رفتار این سیستمها بهره جست. در واقع با استفاده از منحنیهاي شکنندگی، میتوانبه میزان خسارت سازه در شدتهاي مختلف زلزله، احتمال فراگذشت هر یک از مشخصههاي رفتاري سازه در سطحهاي عملکردي مختلف وهمچنین تعیین احتمال خرابی هر سازه بر اساس آئیننامه مورد طراحی دست یافت. در این پژوهش، از منحنیهاي شکنندگی براي ارزیابی رفتارلرزهاي سازههاي مهاربندي زیپري معلق استفاده میشود و با استفاده از همین منحنیها مقایسهاي بین قابهاي داراي مهاربندي شورون و زیپر انجام8 و 12 طبقه میباشند. تولید منحنیهاي شکنندگی با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ، میشود. قابهاي مورد بررسی دو بعدي داراي 4دینامیکی براي هر قاب با اعمال شتابنگاشتهاي مختلف و بهرهگیري از شاخص تغییر مکان نسبی بین طبقهاي صورت میپذیرد.


کلمات کلیدي:

مهاربند زیپري معلق . تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی . منحنی شکنندگی . سطح عملکرد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند زیپري معلق , تحلیل تاریحچه زمانی غیرخطی , منحنی شکنندگی , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 296
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی سطح عملکرد ساختمانهاي طراحیشده بر اساس استاندارد 2800

خلاصه
تحقیق درباره روش طراحی ساختمانها و رفتار آنها در برابر زلزله داراي اهمیت ویژهاي میباشد. این موضوع به اندازهاي با اهمیت است که طرح پروژههاي مختلف عمرانی بدون توجه به مسایل لرزهاي قابل توجیه نیست. در سالهاي اخیر و با پیشرفت روزافزون رایانه، بحث طراحی سازهها بر اساس عملکرد، از مقولههایی است که اخیرا مورد توجه و تدقیق قرار گرفته است. در کشور ایران نیز مدتی است که مقاومسازي سازهها و طراحی سازهها بر اساس عمکردشان مورد توجه قرار گرفته است. از سویی در آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800 )، که آییننامه موجود جهت طراحی ساختمانها در برابر زلزله میباشد، معیارهاي طراحی دقیقا بر اساس عملکرد نمیباشند. لذا در این مقاله سعی بر این است تا ساختمانهاي فولادي  مهاربندي شده، که بر اساس ویرایشهاي دوم و سوم استاندارد 2800 ایران طراحی شدهاند، با روش طراحی بر اساس عملکرد کنترل گردند. براي ارزیابی لرزهاي سازهها و محاسبه نیازهاي تغییرمکانی ناشی از زلزله، روشهاي تحلیل استاتیکی غیرخطی مورد استفاده قرار میگیرد. سپس نتایج ارتقاء عملکرد لرزهاي این سازهها بر مبناي ویرایشهاي مختلف استاندارد 2800 مورد بررسی و بحث قرار میگیرد.

کلمات کلیدي:

سطح عملکرد، استاندارد 2800 ، مهاربند، ساختمان فولادي

نویسندگان :

محمدرضا هاشمی ، علیرضا مرتضایی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح عملکرد , استاندارد 2800 , مهاربند , ساختمان فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پوش اورسه بعدي سازه هاي نامتقارن در پلان

خلاصه

امروزه پیشرفت گسترده طراحی براساس عملکرد با استفاده از تغییر مکان باعث شده تا مطالعاتی برروي سازه هاي مختل ف انجام شود که بیشترین این مطالعات برروي سازه هاي متقارن در پلان بوده است در این تحقیق سعی شده است که رفتار سازه هاي نامتقارن در پلان را که با استاندارد 2800طراحی گردیده مورد بررسی و مطالعه قرارداده و از این طریق سطح عملکرد این سازه ها را بدست آوریم تا مش خص گردد چه سطح عملکردي را موقع زلزله پوشش میدهند براي این کار از معیار تغییر مکان در آنالیز پوش اور ومقایسه آن با تحلیل دینامیکی استفاده شده است نتایج بدست آمده نشان میدهند با مقایسه دو روش ذکر شده آنالیز پوش اور در همه موارد جوابهاي دست بالا داده و سازه هاي طراحی شده براساس سطح عملکرد و معیار پذیرش اعضا داراي سطح ایمنی جانی در زلزله طراحی میباشند .


کلمات کلیدي :

سازه نا متقارن ،تحلیل پوش اور ،سطح عملکرد ،خروج از مرکزیت،تحلیل دینامیکی

نویسندگان :

رضارضاپور ، محمد قاسم وتر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه نا متقارن , تحلیل پوش اور , سطح عملکرد , خروج از مرکزیت , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روش منطقی جهت اصلاح ضریب رفتار R جهت رسیدن به سطوح عملکردي مورد نظر

خلاصه
مقررات طراحی ساختمانهاي جدید براي رسیدن به عملکرد مطلوب به روش خیلی ساده شده استناد می کند. این روش از ضرایب گوناگونی و در در عملکرد لرزه اي ساختمانها هنوز هیچ گونه مبناي R ترکیبات مختلف براي تامین اهداف عملکردي استفاده می کند. با وجود تاثیر بسیار زیاد تخصصی بدون نقصی براي تعیین آن وجود ندارد. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی براي تعیین ضریب رفتار سیستم هاي فولادي قاب خمشی ویژه میباشد که اگر طراحی بر اساس آن ضریب رفتار صورت پذیرد با یک سطحی از اطمینان می توان گفت سازه در یک زلزله خاص چه سطح عملکردي را از خود نشان می دهد.

کلمات کلیدي:

ضریب رفتار، سازه هاي فولادي قاب خمشی ویژه، سطح عملکرد، سطح اطمینان ،FEMA351

نویسندگان :

حامد رضایی فر ، امید پور اسماعیل جانباز فومنی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب رفتار , سازه هاي فولادي قاب خمشی ویژه , سطح عملکرد , سطح اطمینان , FEMA351 ,
:: بازدید از این مطلب : 827
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسیک  میآسیب پذیري ساختمانهاي فولادي با قاب خمشی و مهاربند هم محور

خلاصه
توابع آسیب پذیري توابعی هستند که براساس یکی از پارامترهاي مؤثردر آسیب پذیري سازه ها و یا ترکیبی از آنها، به تعیین میزان عددي آسیب پذیري ساختمان می پردازند. این توابع با اعمال تابع توزیع نرمال استاندارد برروي نقاط مختلف منحنی ظرفیت، احتمال عبور از سطح عملکرد مورد نظر را محاسبه و نتیجه را به صورت ک  می بیان می نماید. در این مقاله براساس نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی میزان آسیب پذیري لرزه اي دو سیستم ساختمانی فولادي با مهاربند هم محور و قاب خمشی که به صورت بهینه طراحی شده اند مورد ارزیابی قرار گرفته است. که در نتیجه ساختمان مهاربندي با تعداد طبقات کمتر داراي بیشترین احتمال آسیب پذیري و ساختمان قاب خمشی با طبقات بیشتر داراي کمترین احتمال بوده که در درجه اول بخاطر نوع قاب و در درجه دوم بخاطر تعداد طبقات بیشتر می باشد.


کلمات کلیدي:

تابع آسیب پذیري، تابع توزیع نرمال استاندارد، منحنی ظرفیت، سطح عملکرد

نویسندگان :

فرهاد غفاري، محمد علی برخورداري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تابع آسیب پذیري , تابع توزیع نرمال استاندارد , منحنی ظرفیت , سطح عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 975
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه