<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارايه طبق هبندي سن گآهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر

چكيده
سنگ معدن، ميزان مقاومتي است كه سنگ معدن در مقابل خردايش از خود نشان م يدهد. تغيير سختي سنگ ( Hardness) سختيمعدن در آسياهاي نوع خودشكن باعث نوسان چشمگير در ظرفيت كارخانه مي شود. انجام كنترل مناسب بر سختي خوراك كارخانهفرآوري بستگي به نحوه استخراج (معدنكاري) و طراحي كارخانه بخصوص مراحل همگن سازي ماده معدني دارد. زيرا با همگن سازي هرچه بهتر ماده معدني، از نوسا نهاي كمي و كيفي آن كاسته شده و شرايط عملياتي كارخانه بهتر خواهد بود.در اين تحقيق هدف ارايه يك نوع طبق هبندي از سنگ آهن بر پايه سختي كانسنگ بود، تا بتوان از آن به عنوان معياري جهتهمگن سازي خوراك كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن استفاده كرد. بعد از بررسي نتايج آزمايش هاي متعدد انجام شده، سنگ آهن معدنشماره 1 گل گهر بر اساس سختي آن به 6 طبقه بسيار نرم، نرم، متوسط، سخت، بسيار سخت و فوق العاده سخت تقسي مبندي شد. اينطبقه بندي مي تواند به عنوان يكي از معيارهاي آماد هسازي خوراك كارخانه فرآوري محسوب شود.

كلمات كليدي:

سختي . خردايش . طبقه بندي . سنگ آهن . معدن گ لگهر

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سختي , خردايش , طبقه بندي , سنگ آهن , معدن گ لگهر ,
:: بازدید از این مطلب : 356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارايه طبقه بندي سن گ آهن براساس سختي سنگ؛ مطالعه موردي: سنگ آهن گل گهر

چكيده
سنگ معدن، ميزان مقاومتي است كه سنگ معدن در مقابل خردايش از خود نشان م يدهد. تغيير سختي سنگ ( Hardness) سختي معدن در آسياهاي نوع خودشكن باعث نوسان چشمگير در ظرفيت كارخانه مي شود. انجام كنترل مناسب بر سختي خوراك كارخانه فرآوري بستگي به نحوه استخراج (معدنكاري) و طراحي كارخانه بخصوص مراحل همگن سازي ماده معدني دارد. زيرا با همگن سازي هر چه بهتر ماده معدني، از نوسا نهاي كمي و كيفي آن كاسته شده و شرايط عملياتي كارخانه بهتر خواهد بود. در اين تحقيق هدف ارايه يك نوع طبق هبندي از سنگ آهن بر پايه سختي كانسنگ بود، تا بتوان از آن به عنوان معياري جهت همگن سازي خوراك كارخانه هاي فرآوري سنگ آهن استفاده كرد. بعد از بررسي نتايج آزمايش هاي متعدد انجام شده، سنگ آهن معدن شماره 1 گل گهر بر اساس سختي آن به 6 طبقه بسيار نرم، نرم، متوسط، سخت، بسيار سخت و فوق العاده سخت تقسي مبندي شد. اين طبقه بندي مي تواند به عنوان يكي از معيارهاي آماد هسازي خوراك كارخانه فرآوري محسوب شود.


كلمات كليدي:

سختي، خردايش،طبقه بندي، سنگ آهن، معدن گ لگهر

نویسندگان :

عباس افضلي ننيز ، فرشيد زماني

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سختي , خردايش , طبقه بندي , سنگ آهن , معدن گ لگهر ,
:: بازدید از این مطلب : 476
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آخرين وضعيت بازار سنگ آهن در ايران و جهان

چكيده :
امروزه سنگآهن، پس از نفت، مهمترین کالاي استراتژیك به لحاظ ارزش محسوب میشود. سنگآهن ماده اولیه تولید فولاد است و 38 درصد سنگآهن استخراج شده در سطح جهان براي تولید فولاد به کار میرود. در  چشم انداز 2141 کشور، استخراج 34 میلیون تن سنگآهن برنامهریزي شده است. از آن جا که مطالعه مستمر شرایط بهروز تحولات بازار در هر فعالیت اقتصادي ضروري میباشد، در این مقاله سعی بر این است که وضعیت بازار سنگآهن جهان و مقایسه آن با شرایط موجود کشور بررسی شود. بررسی وضعیت ذخایر سنگآهن، جدیدترین تحولات بازار سنگآهن، چالشهاي پیشروي این بازار و مرور پیشبینیهاي آینده آن از مهمترین مراحل این مقاله هستند. طی دهه گذشته روند صعودي تولید سنگآهن دنیا، همگام با رشد تولید جهانی فولاد، افزایش زیادي داشته است. در تجارت سنگآهن جهانی از اواخر سال 1443 روش سنتی قراردادهاي سالیانه به قراردادهاي فصلی تبدیل شدند. مهمترین مزیت این شیوه شفافیت در قیمتگذاري میباشد. متأسفانه روند فعلی تولید سنگ آهن از برنامه سند چشمانداز 14 ساله کشور فاصله گرفته است و این مهم توجه بیشتر مسئولین امر را میطلبد. از پایش بازار سنگآهن جهان نتیجه شد مهمترین چالشهاي آن عبارتند از: کیفیت رو به کاهش سنگآهن، افزایش هزینههاي تولید، افزایش قیمت نفت، فقدان نیروي کار ماهر، میزان سرمایهگذاري، مقررات محیطزیست و ریسكهاي جغرافیاي سیاسی.

کلمات کلیدی :

سنگ آهن ، بازار سنگ آهن ، معدن ، فولاد ، ایران.

نویسندگان :

عباس افضلي ننيز ، محسن طاهري مقدر

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آهن , بازار سنگ آهن , معدن , فولاد , ایران , ,
:: بازدید از این مطلب : 1116
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی ژئوتکنیکی تودهسنگ جنوبی معدن سنگ آهن سهچاهون به روش گروههای کلیدی احتمالاتی(PKGM)

تحلیل پایداری و تعیین قابلیت اعتماد دیوارههای سنگی معادن سطحی، بخصوص شیب سنگهای درزهدار از جمله مهمترین مسائل مورد توجه در معادن سطحی است که با اجرای یک مدلسازی ژئوتکنیکی که شامل سه مدل هندسی، مکانیکی و احتمالاتی است قابل دسترسی است . جهت مدل - سازی هندسی امکان استفاده از روش زمین آماری درمعدن سه چاهون بر اساس درزهنگاری سطحی به روش یک خط برداشت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور واریوگرافی در خصوص چگالی درزهداری، شیب، جهتداری و گسترش انجام شد، که نتیجه تحلیل واریوگرامها نشان از شعاع تاثیر کوچک واریوگرامها و خطاهای زیاد تخمین داشت بنابراین، استفاده از روش زمین- آماری با دادههای درزهنگاری سطحی جهت تعمیم به دیوارههایی با عمق 300 مترمیسر نشد. بنابراین از روش آماری و به کمک نرم افزار 3DGM که در محیط متمتیکا اجرا میشود مدل هندسی سه بعدی تهیه شد. مدلسازی مکانیکی پس از تعیین خواص مکانیکی مادهسنگ و ناپیوستگیهای تودهسنگ، از طریق آزمایشهای آزمایشگاهی و صحرایی به روش گروههای کلیدی صورت گرفت و نتایج حاصل با نتایج تحلیل عددی به روش اجزای گسسته با استفاده از نرم افزار UDEC و تحلیل سه بعدی توسط نرم افزار 3DEC صورت گرفت. در مدلسازی احتمالاتی معدن سهچاهون، روش FORM و روش شبیهسازی مونت کارلو جهت تحلیل قابلیت اعتماد مورد استفاده قرار گرفت که بر اساس ضریب اطمینان و احتمال ریزش بدست آمده برای مقاطع شعاعی دوبعدی، تحلیل پایداری معدن سه چاهون صورت گرفته و این تحلیل نشان میدهد که دیواره شمالی با 97 / SF= 0 و 56 / 0 =( P( SF< 1 و دیواره جنوبی وجنوب شرقی با 37 / SF= 1 و 91 / 0 =( P( SF< 1 ناپایدار ودیواره شرقی با 88 / SF= 1 و 23 / 0 =( P( SF< 1 دارای پتانسیل ریزش است.

واژه های کلیدی:

مدلسازی ژئوتکنیکی، معدن سه چاهون، سنگ آهن، روش گروههای کلیدی،FORM 3DGM

نویسندگان :

محمدحسین مرادیان ، سیدعباس مهرنیا ، علیرضا یاراحمدی بافقی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی ژئوتکنیکی , معدن سه چاهون , سنگ آهن , روش گروههای کلیدی , FORM 3DGM ,
:: بازدید از این مطلب : 1299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برنامه ريزي توليد بلند مدت جهت استخراج سنگ آهن از معدن سنگ آهن چغارت بافق

معدن چغارت يكي از مهمترين معادن سنگ آهن كشور است كه بخش مهمي از نياز كارخانه ها و صنايع فولاد كشور را تامين مي كند. جهت تامين خوراك با كيفيت و كميت مناسب براي كارخانه فرآوري اين معدن، بايد برنامه ريزي خاصي جهت استخراج سنگ آهن در نظر گرفته شود. اين برنامه ريزي مي تواند بر سه نوع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت باشد. در برنامه ريزي بلند مدت، ترتيب استخراج بلوك هاي كانسنگ و باطله در بازه هاي يكساله يا چند ساله مشخص مي شود. د رمعادن روباز بزرگ گام اول در برنامه ريزي بلند مدت، طراحي پيشروي ها است. پيشروي ها نحوه استخراج پيت نهايي را نشان مي دهند. در اين مقاله پس از تعيين محدوده نهايي معدن چغارت، پيت هاي لانه اي با استفاده از تئوري ويتل طراحي شد. سپس با لحاظ محدوديت حداقل فضاي كارايي ماشين آلات ، شش پيشروي براي اين معدن طراحي گرديد. اين پيشروي ها، نحوه توسعه پيت را نشان داده و ميتواند مبناي برنامه ريزي هاي ساليانه معدن قرار گيرد تا بنوان سنگ آهن با كيفيت و كميت مناسب به كارخانه فرآوري ارسال نمود.

 

كلمات كليدي:

سنگ آهن، معدن چغارت، برنامه ريزي توليد، پيشروي، پيت هاي لانه اي

نويسند‌گان:

 محمد حسين شفيع نادري  - دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه يزد
 
 جواد غلام نژاد - دانشكده معدن و متالورژي دانشگاه يزد

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آهن , معدن چغارت , برنامه ريزي توليد , پيشروي , پيت هاي لانه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه