<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر زبری ناپیوستگی ها در مقاومت فشاری یک محوری سنگ

 

 

 

کلمات کلیدی :

زبری . ناپیوستگی . سنگ . مقاومت فشاری یک محوری

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زبری , ناپیوستگی , سنگ , مقاومت فشاری یک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 288
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ظرفیت باربري و نشست حاصل از شمع یا پایه هاي فرو رفته در سنگ تحت بار محوري - مطالعه موردي پروژه مصلاي مهدیه اهواز

خلاصه
شمع هاي درجاریز بتنی فرو رفته در سنگیا سوکتپایل به طور گسترده اي براي انتقال بارهاي سنگین از خاكهاي ضعیفسطحی به سنگبستر به کار می روند. دراین مقاله با استفاده از نرم افزار پلاکسیسبه مدلسازي سوکت پایل براي سایت مصلاي مهدیه اهواز پرداخته و نتایج این نرم افزار را با روش هاي طراحی موجود موردمقایسه قرار می دهیم. براي اطمینان از صحتکارکرد مدل ابتدا به مدلسازي سیستم شمع و خاكو سنگبا استفاده از مدل توده سنگدرزه دار در نرم افزار پلاکسیسپرداخته و سپس نتایج بدست آمده از مدل با نتایج عددي پیشرفته و آزمایش هاي بار با مقیاس کامل مقایسه می گردد تا از درستی نتایج مدل هاي ساخته شده اطمینانحاصل شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش هاي تجربی و عددي استفاده شده در این پژوهشانطباق بسیار خوبی با یکدیگر دارند ولی بنا به مزیت هایی چون سرعت، دقتو مطالعات بر روي پارامترهاي موجود در طراحی استفاده از روشهاي عددي ارجحیتدارد.


کلمات کلیدي:

شمع . پایه . سنگ . اندرکنششمع - سنگ . پلاکسیس

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , پایه , سنگ , اندرکنششمع - سنگ , پلاکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 541
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر متداول ترین آزمایشات چقرمگی شکست مود دوم اجرا شده بر روي نمونه هاي سنگ

خلاصه
مکانیک شکست به بررسی ایجاد و گسترش ترك در جامدات و نحوه تاثیر آن بر تغییر شکل مصالح میپردازد. در معیارهاي مبتنی بر ضرایبتمرکز تنش، ضرایب تمرکز تنش در نوك ترك و ضرایب تمرکز تنش بحرانی یا چقرمگی شکست مصالح در نظر گرفته میشود. سه مود اصلیاعمال نیرو بر ترك وجود دارد. که مود کششی، مود برشی و مود پارگی نامیده میشود. در این مقاله به متداول ترین آزمایش هایی که براي تعیینچقرمگی شکست مود دوم (مود برشی) بر روي نمونه هاي سنگ انجام می شود پرداخته می شود. در مجموع به 3 آزمایش پرداخته شده است کهشامل آزمایشپانچ با فشار محصورکننده، آزمایشدیسکبرزیلی با شیار مرکزي و آزمایشخمش سه نقطه اي روي نمونه نیم دایره اي میشود.آزمایش پانچ توسط انجمن بین المللی مکانیک سنگ به عنوان یک روش استاندارد معرفی شده است. و از اعتبار بیشتري برخوردار است. اما آمادهسازي نمونه مشکل تر میباشد. آزمایشروي دیسکبرزیلی با شیار مرکزي با توجه به مزیت هایی همانند سادگی آماده سازي نمونه، بارگذاريراحت تر و انعطاف پذیري آن براي ایجاد شرایط مود ترکیبی کشش - برش، کششی و مود برش خالص از مقبولیت بیشتري برخوردار است. این مزیت ها براي آزمایش خمش سه نقطه اي روي نمونه هاي نیم دایره اي نیز وجود دارد.


کلمات کلیدي:

سنگ . مکانیک شکست . چقرمگی شکست . مود دوم . مطالعات آزمایشگاهی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ , مکانیک شکست , چقرمگی شکست , مود دوم , مطالعات آزمایشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 757
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حوزیان (شهرستان الیگودرز)

خلاصه
51 متر, / سد حوزیان در کیلومتر 5 جاده الیگودرز به اصفهان واقع شده و از نوع خاکی با هسته رسی می باشد.ارتفاع سد از بستر رودخانه 315 میلیون متر مکعب با هدف تامین آب موردنیاز اراضی زراعی که فعلاً به صورت دیم کشت / طول تاج 533 متر و حجم مخزن 2 می گردند به وسعت بالغ بر 2200 هکتار در محدوده جنوب غربی شهر الیگودرز احداث می گردد. براساس مطالعات زمین شناسی صورت گرفته سازند هاي محدوده شیست هاي ژوراسیک معادل سازند شمشک می باشد و از نظر ویژگی هاي آبرفتی یا مواد روباره شامل مصالح ماسه اي تا گراولی بوده که عمق در پی 17 متر و در تکیه گاه ها 2 تا 3 متر است.داده هاي تکتونیکی وضعیت گسل هاي محدوده ساختگاه شامل دو گسل کوچک به صورت زون هاي کوچک خرد شده یکی در تکیه گاه راست و یکی در تکیه گاه چپ قرار دارد که تاثیري بر پایداري سد ندارند.


کلمات کلیدي:

سد حوزیان, ساختگاه, گمانه, تکیه گاه, سنگ

نویسندگان :

محمد حسن رحیمی ،حسین رحیمی ،علیرضا عباس نژاد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد حوزیان , ساختگاه , گمانه , تکیه گاه , سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1086
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری مسیر رشد ترک سنگها در بارگذاری کششی
 
در این مقاله، پایداری مسیر رشد ترک یک ماده سنگی در بارگذاری کششی ( مود I ) بصورت تئوری و تجربی با استفاده از روش مکانیک شکست مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. مجموعهای از آزمایشهای شکست بر روی سنگ مرمر نیریز و با استفاده از دو نمونه آزمایشگاهی به نامهای قطعه نیم دیسک با ترک لبهای و تحت بار خمش سه نقطهای ( SCB ) و قطعه مثلثی با ترک لبهای مستقیم ( SECT ) انجام گردید. در حالیکه مسیر گسترش ترک در نمونههای SCB پایدار و در امتداد اولیه ترک میباشد، در نمونههای SECT مشاهده شد که ترک در یک مسیر منحنی شکل رشد می کند. این در حالیست که اغلب معیارهای متداول موجود شکست مود I را در امتداد ترک اولیه پیش بینی میکنند اما نشان داده شد که یک معیار شکست تعمیم یافته با در نظر گرفتن اثرات هندسه نمونه و جنس ماده سنگی میتواند پیشبینی مناسبی از پایداری مسیر شکست ماده سنگی آزمایش شده ارائه دهد. مشخص گردید که مقدار بسیار بالای تنش T موجود در نمونه SECT و اندازه نسبتاً بزرگ ناحیه بحرانی نوک ترک در سنگ مرمر آزمایش شده دلیل اصلی انحراف مسیر رشد ترک از راستای ترک اولیه در نمونه SECT میباشد.

واژه های کلیدی:

سنگ، بارگذاری مود I ، مسیر شکست، مطالعه تئوری و تجربی، معیار شکست تعمیم یافته

نویسندگان :

محمدرضا محمد علیها 

مجیدرضا آیت اللهی 

غلامرضا حسین پور

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ , بارگذاری مود I , مسیر شکست , مطالعه تئوری و تجربی , معیار شکست تعمیم یافته ,
:: بازدید از این مطلب : 1358
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری مسیر رشد ترک سنگها در بارگذاری کششی
 
در این مقاله، پایداری مسیر رشد ترک یک ماده سنگی در بارگذاری کششی ( مود I ) بصورت تئوری و تجربی با استفاده از روش مکانیک شکست مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد. مجموعهای از آزمایشهای شکست بر روی سنگ مرمر نیریز و با استفاده از دو نمونه آزمایشگاهی به نامهای قطعه نیم دیسک با ترک لبهای و تحت بار خمش سه نقطهای ( SCB ) و قطعه مثلثی با ترک لبهای مستقیم ( SECT ) انجام گردید. در حالیکه مسیر گسترش ترک در نمونههای SCB پایدار و در امتداد اولیه ترک میباشد، در نمونههای SECT مشاهده شد که ترک در یک مسیر منحنی شکل رشد می- کند. این در حالیست که اغلب معیارهای متداول موجود شکست مود I را در امتداد ترک اولیه پیش بینی میکنند اما نشان داده شد که یک معیار شکست تعمیم یافته با در نظر گرفتن اثرات هندسهنمونه و جنس ماده سنگی میتواند پیشبینی مناسبی از پایداری مسیر شکست ماده سنگی آزمایش شده ارائه دهد. مشخص گردید که مقدار بسیار بالای تنش T موجود در نمونه SECT و اندازه نسبتاً بزرگ ناحیه بحرانی نوک ترک در سنگ مرمر آزمایش شده دلیل اصلی انحراف مسیر رشد ترک از راستای ترک اولیه در نمونه SECT میباشد.

واژه های کلیدی:

سنگ، بارگذاری مود I ، مسیر شکست، مطالعه تئوری و تجربی، معیار شکست تعمیم یافته

نویسندگان :

غلام رضا حسین پور

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ , بارگذاری مود I , مسیر شکست , مطالعه تئوری و تجربی , معیار شکست تعمیم یافته ,
:: بازدید از این مطلب : 1150
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي علل هوازدگي و تخريب سنگها در بناهاي تاريخي

قبل از انجام هر گونه اقدامي بمنزله حفاظت بايد علت خرابي شناسايي شده وسپس اقدامات بعدي جهت پيشگيري انجام شود.هدف از اين مقاله  بررسي علت خرابي سنگ با توجه به شکل تخريب سنگ در اثر هوازدگي در ساختمانهاي تاريخي ايران مي باشد.مي توان گفت، محيط متخلخل سنگ فضاي مناسبي براي جريان رطوبت و املاح محلول مي باشد. وقتي رطوبت درون مصالح در معرض تبخير شدن قرار مي گيرد املاح حل شده در آب رسوب مي کنند و منجر به آسيب ديدگي مصالح مي شود.


واژگان كليدي:

هوازدگي، ساختمان تاريخي، سنگ،تبلور نمك، هيدراته شد ن

نویسندگان :

ميثم گودرزي (دانشجوي دكتراي خاك و پي، دانشگاه بخوم آلمان)

هادي گودرزي (دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هوازدگي , ساختمان تاريخي , سنگ , تبلور نمك , هيدراته شد ن ,
:: بازدید از این مطلب : 1444
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طبقه بندی مهندسی و تعيين ويژگيهای ژئومکانيکی توده سنگی ساختگاه سد شيرين دره- بجنورد

سد شيرين دره از انواع سدهای خاكي با هسته رسي بوده كه بر روی رودخانه شيرين دره يکي از سرشاخه های رودخانه اترک در فاصله  65كيلومتری شمال غربي شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالي احداث شده است. در اين مقاله بمنظور برآورد ويژگيهای ژئومکانيکي توده GSI و RMR سنگي محل سد ابتدا عمليات حفاری و نمونه برداری از عمقهای مختلف گمانه ها انجام شده است، سپس با استفاده از سيستم های و همکاران ارائه شده است، پارامترهای مهندسي (Hoek) توده سنگي محل سد طبقه بندی و در نهايت با بکارگيری روابط تجربي كه توسط هوک توده سنگي از قبيل مقاومت فشاری، مقاومت كششي، زاويه اصطکاک داخلي، چسبندگي و مدول الاستيسيته تعيين شده است.


کلمات کليدی:

سد- ژئومکانيک- سنگ

نویسندگان :

طاهر باهر طالاری (گروه عمران دانشگاه محقق اردبيل)

حسن محمدی گلستان (دانشجوی دکترای زمين شناسي مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد , ژئومکانيک , سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1404
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایش انتشار اکوستیک در اندازه گیري تنش پیش بارگذاري در ماسه سنگ

بطور کلی میتوان گفت که اغلب جامدات زمانیکه تحت بارگذاري و تنش قرار می گیرند از خود سیگنالهاي لرزه اي ساطع می کنند، این پدیده انتشار اکوستیک نامیده می شود. انتشار اکوستیک ابزار مناسبی براي رفتارنگاري فعالیت میکرو لرزه اي درون اجسام تحت بارگذاري بوده و کاربردهاي آزمایشگاهی و برجاي گسترده اي دارد. از کاربردهاي مهم آن در مکانیک سنگ میتوان به بررسی ترك و رشد آن در مبحث مکانیک شکست و تخمین تنش برجا اشاره نمود. رفتارنگاري انتشار اکوستیک هنگام آزمون آزمایشگاهی بر روي نمون ههاي سنگی می تواند اطلاعات مهمی را در خصوص میکرومکانیک مراحل گسیختگی ارائه نماید. اطلاعات در خصوص آغاز و انتشار ریزترکها و شکست در  نمونه هاي سنگی در معرض تنشهاي مختلف را می توان توسط ثبت سیگنالهاي دریافت شده توسط سنسورهاي انتشار اکوستیک و موقعیت انتشار اکوستیک حین انجام آزمایش تعیین نمود. در این مقاله آزمایش انتشار اکوستیک و رفتارنگاري سیگنالهاي ساطع شده در حالت آزمایش تک محوره سیکلی بر روي نمونه هایی از جنس ماسه سنگ، و  تعیین تنش پیش بارگذاري در سطوح مختلف تنش، با استفاده از اثر کایزر انجام و مورد مطالعه قرار گرفته است. در اغلب موارد در آزمایش هاي انجام شده اثر کایزر قابل قبولی مشاهده گردید، و نتایج بدست آمده مبین امکان بکارگیري از این روش براي بازیابی حافظه تنش پیش بارگذاري شده قبلی می باشد.


واژه هاي کلیدي:

انتشار اکوستیک، اثر کایزر، سنگ، ماسه سنگ، تنش

نویسندگان :

مجید نیکخواه (دانشجو دکتراي مکانیک سنگ; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه تربیت مدرس ; تهران)

مرتضی احمدي (دانشیار مکانیک سنگ; دانشکده فنی و مهندسی; دانشگاه تربیت مدرس; تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتشار اکوستیک , اثر کایزر , سنگ , ماسه سنگ , تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1593
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

حفاري مکانيزه و  انتخاب TBM در سنگ

 

 مقدمه

روش حفاري با TBM يک سرمايه­گذاري زياد با قابليت انعطاف­پذيري بسيار کم است ولي به طور بالقوه روشي بسيار سريع براي حفاري و نگهداري تونل در سنگ قلمداد مي‌شود.

TBMها براي حفاري تونلي با مقطع دايره­اي شکل کاربرد دارند و در نصب نگهداري موقت و پوشش نهايي تونل نيز سطح بالايي از مکانيزاسيون را از خود نشان مي­دهند. به علت فرايند حفاري مکانيکي، اين روش حفاري موجب کاهش آشفتگي در سنگ شده  و پروفيل دقيقي از تونل را ايجاد مي­کند.

 

حفر تونل با TBM

  • مزايا

-         کاهش سطح مقطع براي تونل­هاي آب؛

-         حفاري سريع و کاهش زمان احداث؛

-         سطح حفاري صاف­تر با پايداري بيشتر؛

-         کاهش هزينه­هاي نگهداري سنگهاي مجاور تونل به واسطه سست شدگي6 کم­تر؛

-         کاهش بيش شکستگي؛

-         کاهش ارتعاشات به علت عدم استفاده از آتشباري و متعاقبا کاهش تاثير بر روي سازه­هاي مجاور؛

-         محيط کاري ايمن تر به علت عدم به کارگيري مواد خطرناکي مانند مواد منفجره براي حفاري تونل؛

-         قابليت کنترل از راه دور و اتوماسيون به سبب پيوستگي عمليات.

 

  • معايب

-       هزينه سرمايه­گذاري بالا؛

-       زمان ساخت و تحويل ماشين جديد، زياد است؛

-       تجهيزات، زمان و هزينه مصرف زياد؛

-       ريسک زمين شناسي بالا با توجه به نرخ پيشروي، مصرف برش دهنده­ها و هزينه­ها؛

-       انعطاف­پذيري کم در برخورد با شرايط مختلف زمين؛

-       ريسک خرابي ماشين در اثر شکست ياتاقان اصلي؛

-       افزايش سريع هزينه‌هاي تونلسازي در نواحي خرد شده و مشکل­آفرين؛

-       نرخ پيشروي کم در سنگ­هاي بسيار قوي و يا بسيار ضعيف.

 

 انتخاب TBM

دامنه کاربرد TBMها به علت شرايط پيچيده زمين­شناسي بسيار محدود مي­باشد و لذا بايد با بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه شرايط ماشين و زمين، انتخاب شوند. در سال­هاي اخير TBMها از نظر جنبه­هاي مکانيکي (نيروي محوري و گشتاور)  و خصوصا از لحاظ توانايي حفاري در سنگ سخت، پيشرفت­هاي چشمگيري داشته­اند و از لحاظ مقاومت فشاري سنگ، قابليت کار در شرايط وسيع زمين شناسي از سنگ نرم تا سخت را کسب کرده­اند. همچنين توسعه برش­دهنده­هاي غلتکي با قطر بزرگ­تر و مقاومت بيشتر در برابر سايش، توانايي TBMها را براي حفاري در سنگ سخت افزايش داده است.

 

انتخاب TBM مناسب بايد به گونه­اي باشد که بتواند در شرايط نامطلوب و غيرمترقبه نيز حفاري تونل را با عملکرد قابل قبولي ادامه دهد. شرايط نامطلوب در تونلسازي با TBM ممکن است از طريق توده­­هاي سنگي ضعيف که منجر به ناپايداري ديواره و يا سينه‌کار تونل مي­شود و يا به وسيله توده­هاي ­سنگي با کيفيت بسيار خوب (توده سنگ توده­اي و قوي) که باعث کاهش نرخ پيشروي مي­شود، اتفاق بيفتد. بنابراين معمولا TBMها بر اساس شرايط زمين، طراحي، ساخته و انتخاب مي­شوند که اين شرايط شامل سنگ سخت، زمين نرم و و بعضا سينه کاري با زمين مرکب است. TBMهاي مورد استفاده جهت حفاري در سنگ هاي سخت محدوديت اجرا و اعمال نيروي محوري را دارند، زيرا نيروي محوري بيشتري براي نفوذ در اين نوع سنگ ها لازم است؛ از طرف ديگر در زمين­هاي نرم،TBM ها بيشتر محدوديت اعمال نيرو دارند. زيرا نيروي غلتش بالاتري براي نفوذ عميق براي سطح مشخصي از نيروي محوري، لازم است. در زمين­هاي نرم با سينه کار مرکب، TBMها نمي­توانند هميشه کارايي مناسبي داشته باشند، زيرا ارتعاشات کله حفار و ناپايداري سينه کار مانع آن مي­شود.

 

TBMها اغلب به خاطر داشتن نرخ پيشروي بيشتر نسبت به روش­هاي سنتي از لحاظ هزينه­اي تنها براي حفر تونل هايي با طول زياد به کار مي­روند. ارائه حداقل طول تونل، عملا ممکن نيست و به عوامل­ بيشماري که خاص هر پروژه است بستگي دارد. ولي به طور کلي استفاده از TBM از طول تقريبا 2 کيلومتر آغاز مي شود که بستگي به قطر ماشين دارد. 

در زير به برخي از مهمترين عوامل زمين‌شناسي و ژئومکانيکي موثر بر انتخاب TBM اشاره شده است:

-       مقاومت سنگ

-       شرايط درزه و لايه­بندي

-       شرايط آب

-       وجود گسل

-       شرايط مچاله­شوندگي

 

TBMها براي حفاري سنگ­هايي با مقاومت متوسط تا زياد (mm2/ N300-50) مناسب هستند. به شرط اينکه سنگ سايندگي زيادي نداشته باشد؛ زيرا افزايش سايندگي سنگ که بيشتر ناشي از کاني‌هايي با درجه سختي بالا است (مانند کوارتز)، منجر به فرسايش ابزارهاي برش­دهنده خواهد شد. همچنين سيستم پشتيباني TBMها بايد در هر شرايطي که در طول مسير تونل اتفاق مي­افتد، توانايي کار را داشته باشد.:: موضوعات مرتبط: مطالب آموزشی , مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: حفاري , مکانيزه , انتخاب , TBM , سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 2543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه