<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل خورندگی خاك هاي مارنی اطراف شهر قم

خلاصه
شهر قم بر روي رسوبات مارنی ساخته شده وهمواره متحمل خسارات سنگینی از رفتار مشکل آفرین آ نهامی شود. این رسوبات مارنی اغلب مربوط به سازند قم است که از واح دهاي سن گچینه اي شاخص دارايرسوبات مارنی در ایران مرکزي است. وجود املاحی مانند گچ و نمک در مارن هاي سازند قم باعث شده کهپتانسیل خورندگی در آن ها بالا باشد و خسارات زیادي را به سازه هاي مدفون در آن وارد کند. در این بررسیپتانسیل خورندگی مارن هاي اطراف شهر قم بر مبناي ویژگی هاي شیمیایی مختلف مانند غلظت سولفات،بررسی و (AASHTO و ASTM) و درصد مواد آلی طبق استاندارد هاي متداول در ایران PH کلرید، مقدارمشاهده شد که غلظت سولفات همه نمونه ها و غلضت کلرید بیشتر نمونه ها بیش از حد مجاز است، همچنین برغیر خورنده ارزیابی شدند. درصد AASHTO خورنده و بر مبناي ASTM نمون هها طبق استاندارد PH اساسمواد آلی نمونه ها هم بسیار کمتر از حدي بود که تاثیري بر خورندگی بگذارد. در نتیجه این بررسی پتانسیلخورندگی خاك هاي مارنی اطراف شهر قم بالا ارزیابی شد و ساخت سازه هاي بتنی و مخصوصاً فلزي در آن هامستلزم به کارگیري رو شهاي خاص جلوگیري از خورندگی است.

کلمات کلیدي:

رفتار مشکل آفرین . سازند قم . سولفات . کلرید . PH

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار مشکل آفرین , سازند قم , سولفات , کلرید , PH ,
:: بازدید از این مطلب : 708
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فشار تورم ناشی از وجود سولفات در خاک های رسی تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلوات کلیدی:

رس . آهک . سولفات . تثثیت . تورم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , آهک , سولفات , تثثیت , تورم ,
:: بازدید از این مطلب : 697
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیرات املاح آب های زیر زمینی بر روی مصالح بتنی مترو صفه بهارستان

چکیده
بتن یکی از پر مصرف ترین و با دوام ترین مصالح ساختمانی شناخته شده است.آسیب دیدگی و تجزیه ساختاری بتن تحت تاثیر سیالات خورنده،گازهای خورنده و غیره به عنوان خورندگی بتن شناخته شده و مورد بررسی قرار می گیرد. آب های زیر زمینی و آب های نفوذی مربوط به فصولبارش و آبیاری فضاهای سبز پارک صفه، به دلیل جنس سنگ و خاک های میزبان منطقه که حاوی نمک های سولفات و کلرور می باشند، دچارتغییر PH 4 می شوند. در این مقاله تاثیرات مخرب آب های منطقه بر روی سازه های بتنی مترو صفه بهارستان بررسی می شود.


کلمات کلیدی:

مترو صفه بهارستان . خورندگی . بتن . سولفات . کلراید

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو صفه بهارستان , خورندگی , بتن , سولفات , کلراید ,
:: بازدید از این مطلب : 479
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر فرآیند الکترواسمزی در اصلاح پارامترهای مقاومتی و جذب کلر و سولفات از خاک

یکي از روش های نوین اصلاح و تقویت خاک ها در محل، استفاده از بهسازی با فرآیند الکترواسمزی مي باشد. در این مقاله با ساخت چهار سری مشخص در آن ها، فرآیند و رطوبت اشباع % 23  d =1/65gr/cm پایلوت آزمایشگاهي و ریمولد خاک ریزدانه با وزن مخصوص خشک 3الکترواسمزی با در نظر گرفتن پارامترهای ولتاژ، جنس الکترودها و آرایش الکترودها برروی نمونه ها اعمال شده و چگونگي تأثير آن بر رویبررسي شده است. نتایج مطالعات نشان م يدهد كه با )EC و PH ، درصد رطوبت، مقاومت فشاری تک محوری و شيمي خاک )كلر،سولفاتافزایش ولتاژمقاومت فشاری خاک در ناحيه آند افزایش مي یابد. همچنين مناسب ترین گزینه برای استفاده به عنوان الکترود آند و كاتد به ترتيبآرماتور عاجدار نمره 12 و لوله مشبک آهني مي باشد. ضمناً نتایج آزمایش نشان م يدهد كه آرایش آلکترودها به صورت هشت ضلعي منتظمهرچند مقداری هزینه ها را افزایش م يدهد اما در اكثر موارد مناسب ترین آرایش مي باشد. نتایج تست های شيميایي روی خاک نيز نشان م يدهدخاک نيز از آند به سمت كاتد كاهش مي یابد. همچنين یون كلر )EC ( خاک از آند به سمت كاتد روند افزایش دارد. هدایت الکتریکي PH كهموجود در خاک نيز در ناحيه آند تجمع مي كند و یون سولفات هم در مقادیر كم به علت فرآیند الکترویوني جذب آند مي شود ولي در مقادیرالای آلودگي به علت فرآیند الکترواسمزی جذب و در كاتد تجمع مي كند.


کلمات کلیدی:

الکترواسمز، کلر، سولفات، پارامتر مقاومت خاک، جذب آلایند ه

نویسندگان :

علیرضا ابراهیمی فهادانی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید چمران اهواز)

مسعود اولی پور (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الکترواسمز , کلر , سولفات , پارامتر مقاومت خاک , جذب آلایند ه ,
:: بازدید از این مطلب : 1155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی دوام خاک تثبیت شده با آهک با اثر دوده سیلیسی در برابر سیکل تر خشک و یخ ذوب در مجاورت سولفات

یکي از مشکلات موجود در خاكهای ریزدانه در پروژه های عمراني، تورم ناشي از یخبندان، كاهش مقاومت و ظرفيت باربری خاك ها به علت افزایش رطوبت ناشي از آب شدن یخ است. در این مقاله به تأثير دوده سيليسي بر دوام خاک رس تثبيت شده با آهک در سيکل تر و خشک در مجاورت سولفات و سيکل یخ زدن و آب شدن پرداخته ميشود. نمونههای آزمایش در سه تركيب مختلف در دمای 45 درجة سلسيوس و به مدت  28 روز در گرم خانه عمل آوری شده اند. نتایج آزمایش ها نشان مي دهد دوده سيليسي همراه با آهک مي تواند در كاهش حساسيت خاک تثبيت شده در مقابل سيکل های یخزدن و آبشدن و تر و خشک شدگي مؤثر باشد. با مقایسة نتایج آزمایش ها مشاهده مي شود كه در آزمایش محلول سولفات سدیم كمترین افت مقاومت در آزمایش تر و خشک رخ داده است.

 

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک با آهک، دوده سیلیسی، سولفات، یخزدن و آب شدن، تر و خشک شدگی.

نویسندگان :

مسعود مکارچیان (استادیار بخش مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه بو علی سینا، همدان.)

امین بختیاری (کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه بو علی سینا، همدان)

غلامعلی عادلیان (کارشناس ارشد خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک با آهک , دوده سیلیسی , سولفات , یخزدن و آب شدن , تر و خشک شدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1529
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه