<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی ژئوتکنیکی مکان های دفن پسماند شهر رشت با استفاده از منطق بولین و تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS  

خلاصه
تولید روزافزون پسماندهای جامد شهری به خصوص در کلانشهرها به یک معضل فراگیر بدل شده است. دفن مهندسی– بهداشتی )لندفیل( شناختهشدهترین روش برای دفع پسماند بشمار میآید. شهر رشت با تولید روزانه بیش از 095 تا 406 تن پسماند در شمال کشور واقع شده و به دلیل عدممکانیابی مناسب محل دفن پسماند با مشکلات عدیدهای مواجه است. هدف این پژوهش، مکانیابی محل دفن پسماندهای جامد شهر رشت با سیستماطلاعات جغرافیایی ) GIS ( و ارزیابی ژئوتکنیکی آن میباشد. بدین منظور از منطق بولین، تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( و 21 معیار برای مکانیابی37 هکتار در تحلیل سلسله مراتبی بعنوان / 26 هکتار در منطق بولین و 49 / استفاده شد. پس از تلفیق لایههای اطلاعاتی، نهایتا پهنههایی با مساحت 50مناطق بسیار مناسب بدست آمد. همچنین با بازدید میدانی از پهنههای انتخابی مشترک بین دو روش، سه نقطه برای انجام آزمایشات ژئوتکنیک برگزیدهشدند. پس از انجام شش آزمایش )درصد رطوبت، دانه بندی، هیدرومتری، حدود اتربرگ، تراکم و نفوذپذیری(، آزمایش نفوذپذیری به روش بار افتانبه عنوان معیاری تعیین کننده در بین سه نمونه خاک در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که خاک نقطه A )موشنگا( به عنوان اولویت اول و خاک نقاط)لاکان ( و B )بهدان( به عنوان اولویتهای بعدی برای محل دفن پسماندهای جامد شهر رشت مناسب هستند.


کلمات کلیدی:

مکانیابی . سیستم اطلاعات جغرافیایی . بولین . تحلیل سلسله مراتبی . ژئوتکنیک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مکانیابی , سیستم اطلاعات جغرافیایی , بولین , تحلیل سلسله مراتبی , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روشهای تعیین ریسک نشست ناشی از تونلسازی در محیط های شهری

چكیده
گسترش روز افزون حفاری زیرسطحی در محیط های شهری به لحاظ محدودیت فضای کاربری و همچنین عدم نظارت کافی امکان ایجادنشست و آسیب به سازههای سطحی میگردد که تاکنون این امر باعث ایجاد خسارات فراوانی گردیده است. در مطالعات پیش و حین ساخت درزمینه تحلیل ریسک نشست تاکنون روشهای مختلفی از جمله استفاده از روشهای دورسنجی و معیارهای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی ریسکمورد بررسی قرار گرفته است. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است مقایسه دو روش تحلیل ریسک نشست با استفاده از GIS واستفاده از روش محاسبات بر اساس مدلسازی عددی میباشد .دراستفاده از روش سیستم اطلاعات جغرافیایی، تشکیل بانک اطلاعاتی ساختمانها و تعیین پروفیل در نرمافزارهای سیستم اطلاعاتجغرافیایی و در محاسبات با استفاده از روش عددی با استفاده از نرمافزار Bentley Geostructural محاسبات مرتبط صورت پذیرفته است. اماتاکنون این دو روش مورد ارزیابی و مقایسه قرار نگرفته است و آنالیز نشست و ردهبندی ریسک با این دو روش صورت پذیرفته است .پروفیل نشست در روش اول با استفاده از نرمافزار Plaxis محاسبه شده و سپس با استفاده از بانک اطلاعاتی در نرمافزار ARCGIS پیادهسازیشده است اما در روش دوم با استفاده از روشهای تحلیلی مانند Ground loss و سپس انالیز آن با تلفیق هندسه مشخصات ساختمان و تونلریسک نشست مرتبط با ساختمانهای پروژه مشخص گردیده است.نتایج این بررسی نشان میدهد که استفاده از روشهای عددی توصیف کمی و دقیقتری از تعیین ریسک نشست و در نتیجه کلاس اسیب به ساختمان مشخص میگردد همچنین میتوان هر قسمت از ساختمان را که دچار اسیب میگردد طبقه بندی نمود.


واژههای کلیدی:

ریسک نشست . سیستم اطلاعات جغرافیایی . روش نیمه تجربی . محیط شهری . تونلسازی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریسک نشست , سیستم اطلاعات جغرافیایی , روش نیمه تجربی , محیط شهری , تونلسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق مناسب جهت حفر تونل

 

استفاده از تکنیکهای دور سنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاس ناحیه ایی بمنظور تعیین مناطق مناسب جهت حفر تونل

 

کلمات کلیدی:

دور سنجی ، ژئوتکنیک ، شکستگی ، گسل ، سیستم اطلاعات جغرافیایی

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دور سنجی , ژئوتکنیک , شکستگی , گسل , سیستم اطلاعات جغرافیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تکنیکهای دورسنجی در استخراج شکستگی ها در مقیاسهای منطقه ایی و ناحیهایی بمنظور پهنه بندی مناطق مستعد لرزه خیزی در مطالعات اولیه ژئوتکنیکی

بررسي ناپيوستگي ها و شکستگي ها همواره مساله مهمي در مطالعات اوليه و ژئوتکنيکي محسوب مي شود. شناخت اين نواحي از طريق روشهای مستقيم برداشت صحرايي و يا روشهای ژئوفيزيکي و در مقياسهای محدود انجام مي گيرد. با استفاده از تکنيکهای دورسنجي و با داشتن داد ههاى رقومى ماهواره ايى يك منطقه و با پردازش اين داده ها و فيلترگذارى ميتوان خطواره ها و خصوصاً گسل ها را شناسايى كرد. با توجه به اينکه تصوير ماهوار هايي ديد وسيعى از منطقه را در اختيار ما قرار مي دهد، م ىتوان ارتباط بين گسل ها و همچنين مکانيسم برخى گس لها را مشخص كرد. در اين انجام گرديده Envi و تهيه نقشه های مربوط به آن نظير درزه شکاف ها و ليتولوژی توسط نرم افزار ETM تحقيق، تفسير داده های ماهواره اي ياست. پس از آماده سازی و جمع آوری لايه ها و داده های مورد نياز، همپوشاني و تلفيق لايه های اطلاعاتي جهت تهيه نقشه نهايي با استفاده از نرم انجام گرديد. استفاده از اين روش با توجه به هزينه پايين تر و همچنين وسعت محدوده مورد بررسي و سرعت انجام اين تحليل ها Arc GIS افزار جهت انجام مطالعات اوليه ژئوتکنيکي پيشنهاد مي شود.


کلمات کلیدی:

دورسنجی، مطالعات ژئوتکنیک، شکستگی، گسل، سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان :

میثم داودآبادی فراهانی (دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران)

هاشم امینی (معاونت فنی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان قم، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دورسنجی , مطالعات ژئوتکنیک , شکستگی , گسل , سیستم اطلاعات جغرافیایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1659
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تحلیل آماري و محیط سامانه اي اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ریزپهنه بندي ژئوتکنیکی جنوب تهران

تعیین ویژگی هاي زمین شناسی نهشته هاي آبرفتی جوان تهران و تهیه نقشه هاي ژئوتکنیکی در گستره آن، علاوه بر ارائه دید کلی از وضعیت ژئوتکنیکی، ابزار مناسبی براي مطالعات اولیه پروژه هاي عمرانی را فراهم مینماید . در این تحقیق داده هاي حدود 670 گمانه حفر شده در جنوب شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت شناخت دقیقتر خاك ها ي این منطقه علاوه بر مطالعات آماري، نقشه هاي مختلف ریز پهنه بندي نهشته هاي کواترنري جنوب تهران در اعماق تهیه ArcView و  ArcGIS و  مختلف با استفاده از نرم افزارهاي مورد بررسی قرار گرفتند. 


کلمات کلیدي:

تحلیل آماري، بانک اطلاعات، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، (GIS) ، ریز پهنه بندي ژئوتکنیکی.

نویسندگان :

سیامک هاشمی (دکتر ژئوتکنیک، شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر))

فرزین کلانتري (دکتر مکانیک خاك، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی)

مازیار ظهوري (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان)

مهدي بدخشان (دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل آماري , بانک اطلاعات , سیستم اطلاعات جغرافیایی , (GIS) , ریز پهنه بندي ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1306
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه