<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای تونل بااستفاده ازروش FUZZY SAW

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیستم نگهداری . تصمیم گیری چندمعیاره . تونل قم ساقه . روش FUZZY SAW  

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم نگهداری , تصمیم گیری چندمعیاره , تونل قم ساقه , روش FUZZY SAW ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل نگهداری تونل های معدن پروده طبس به منظور حل مشکل ناپایداری در محل لایه زغالی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پایداری . تونل اصلی . FLAC3D . سیستم نگهداری . معدن پروده طبس

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , تونل اصلی , FLAC3D , سیستم نگهداری , معدن پروده طبس ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی روش و توالی حفاری تونل های بزرگ مقطع درزمین های شیلی (تونل باغان مسیرجدیدسنندج مریوان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش و توالی حفاری . خصوصیات توده سنگ . سیستم نگهداری

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش و توالی حفاری , خصوصیات توده سنگ , سیستم نگهداری ,
:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه طبقه بندی و نگهداری تجربی و مقایسه برآوردفشار وارده بر سیستم نگهداری با استفاده از روش های تجربی در توده سنگ مغار تنگ معشوره

خلاصه
روشهای تجربي برآورد فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل در طي دههها براساس تجربه و تماس مستقیم مهندسان مکانیک سنگ با تودهسنگحاصل شده است. در هر یک از روشهای تجربي پارامترهای ویژه ای از توده سنگ در برآورد فشار وارد بر سیستم نگهداری تونل، دخالت دادهميشود كه گاهاً پارامترها كمتر با هم شبیه هستند. در این تحقیق با استفاده از دادههای واقعي مغار تنگمعشوره به صورت مطالعه موردی، فشار واردبر سیستم نگهداری مغار به روشهای مختلف برآورد گردید. نتایج نشان داد كه برآورد مقدار فشار وارد بر سیستم در روشهای مختلف تفاوتقابل توجهي دارد. بیشترین مقدار فشار توسط روش ترزاقي برآورد شد و كمترین مقدار فشار وارده توسط روش اورلینگ برآورد گردید. مقدارفشار وارد بر سیستم نگهداری در اغلب روشها با افزایش قطر تونل افزایش ميیابد. همچنین در این مقاله به بررسي طبقهبندی ژئومکانیکي توده-سنگ اطراف مغار تنگمعشوره با استفاده از طبقهبندیهای RQD ، RMR ، Q و GSI پرداخته شد. این نتایج نشان داد كه تودهسنگ اطراف مغاردر حالت متوسط قرار دارد.


واژه های کلیدی:

روشهای تجربی . فشار . سیستم نگهداری . مغار تنگ معشوره . طبقه بندی ژئومکانیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روشهای تجربی , فشار , سیستم نگهداری , مغار تنگ معشوره , طبقه بندی ژئومکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيشنهاد سيستم نگهداري نيروگاه سد پيرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC

خلاصه
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدوداً 05 کیلومتری شرق میانه و 50 کیلومتری جنوبغرب خلخال بر روی رودخانه قزلاوزن در استاناردبیل واقع گردیده است. محدوده مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در شمال باختر ایران و از نظر زمینشناسی با توجه به تقسیمبندی ساختاری-رسوبی ایران عمدتاً در بخشی از واحد زمینشناسی ایران مرکزی که آذربایجان نامیده میشود و بخش اندکی نیز در زون سنندج-سیرجان قرارگرفته است.هدف از این تحقیق تحلیل پایداری مغار نیروگاه و تخمین نگهداری آن در زمان حفر این سازه میباشد. با استفاده از نرمافزار0 متر و * 3 تحلیل عددی مقطع مغارصورت گرفته و سیستم نگهداری ترکیبی شامل بولت به طول 0 متر با فاصلهداری 0 DECشاتکریت با ضخامت 05 سانتیمتر برای مغار پیشنهاد گردیده است.3 سعی شده است تا اولویت پارامترهای حساس و تأثیرگذار بر DEC همچنین در ادامه این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی با نرمافزارهمگرایی مغار بررسی شود.

کلمات کلیدی:

مغار نیروگاه . سد پیرتقی . همگرایی . سیستم نگهداری . 3DEC .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاه , سد پیرتقی , همگرایی , سیستم نگهداری , 3DEC , ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كنترل پدیده فشارندگی در تونل پونه با سيستم نگهدارنده پلاستيک شونده

چكيده
باتوجه به صرف هزینه های بسیار برای احداث و پایداری تونل هایی که در عمق زیاد و جنس ضعیف واقع شدهاند، ارائه راهکارهاییبرای کاهش هزینه های نگهداری و نیروهای داخلی در اثر پدیده فشارندگی 1 در سازه نگهبان از اولویت های مهندسین طراح می باشد.در همین راستا به منظور دست یابی به بهینه ترین سیستم نگهداری در تونل پونه، واقع در آزاد راه اراک خر مآباد، برای اولین بار در -کشور سعی شد سیستم نگهداری پلاستیک شونده 2 )انعطاف پذیر( برای زون فشارنده طراحی شود. همچنین به منظور ارائه مزایا اینروش نگهداری، سیستم نگهداری پلاستیک شونده با سیستم نگهداری اجرا شده )صلب( تونل مقایسه شده است. با استفاده از روابطتجربی و تحلیلی به تشخیص پدیده فشارندگی پرداخته شده است. سپس رفتار توده سنگ در بر گیرنده تونل با در نظر گرفتن شرایطفشارندگی توسط نرم افزار عددی Phase.2D.ver8 شبیه سازی گردید. در انتها سیستم نگهداری پلاستیک شونده )انعطاف پذیر(جهت کنترل شرایط فشارندگی تونل طراحی شده است. برپایه مدل های عددی ساخته شده، تغییرات تنش و نیرو برای هر سیستمنگهداری به صورت مجزا بررسی شده. پس از مقایسه این سیستم های نگهداری براساس شرایط زمین، بهینه ترین سیستم نگهداریانتخاب و ارائه خواهد شد. لازم بذکر است طراحی بتن مسلح تونل براساس آیین نامه ACI آمریکا و با استفاده از نرم افزار Sap.Ver.14  انجام شده است. بعلت ترخیص تنش رخداده در سیستم نگهداری پلاستیک شونده )انعطاف پذیر(، نیروهای داخلیکمتری بر سازه نگهبان تونل وارد شده است. این روند از یک سو سبب کاهش هزینههای سیستم نگهداری خواهد شد و از سوی دیگر سبب کنترل پدیده فشارندگی و در نهایت افزایش ضریب ایمنی تونل می شود.


واژه هاي كليدي:

فشارندگی . تونل پونه . سیستم نگهداری . پلاستیک شونده(انعطاف پذیر)

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشارندگی , تونل پونه , سیستم نگهداری , پلاستیک شونده(انعطاف پذیر) ,
:: بازدید از این مطلب : 379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين فاصله ایستگاه هاي همگرایی سنج تونل انحراف آب بازي دراز به روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در این مقاله سعی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان مجزای 3DEC ، معیاری را برای فاصله بین ایستگاه هایهمگرایی سنج معرفی کرد. برای تولید شبکه عصبی جهت تخمین فواصل بین ایستگاه های همگرایی سنج، ابتدا داده ها را دو فایلاکسل جداگانه وارد نرم افزار متلب شوند. بدین صورت که در فایل اول داده های مربوط به ورودی شبکه عصبی که دارای 7 متغیر و بهتعداد 77 داده دسته بندی شده اند را وارد می کنیم. لایه ورودی متشکل از 7 نرون که شامل چسبندگی، مقدار سربار، زاویه اصطکاکداخلی توده سنگ، ضریب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری دیواره درزه، زاویه اصطکاک داخلی درزه سنگ و مقدار RMR می باشد؛و همچنین خروجی این شبکه میزان فواصل بین ایستگاه های همگرایی سنج که از نتایج تونل انتقال آب چهل چای تهیه شده است،می باشد. بدین ترتیب برای پیش بینی فواصل بین ایستگاه های همگرایی در تونل انحراف آب بازی دراز، پارامترهای مورد نیاز شبکه در5 مجموع داده در مسیر تونل را از محل مطالعات تونل انحراف آب بازی دراز، وارد کرده و شبکه عصبی مقدار فواصل این ایستگاه ها درمحدوده ای که پارامترهای ژئومکانیکی وارد شده اند را پیش بینی می کند.برای اعتبار بخشیدن به نتایج، از برنامه المان مجزای 3DEC استفاده می شود. در این برنامه تونل به طول 074 متر مدل شده و نقاطثبت جابجایی در مدل به فاصله یک متر قرار داده می شود. پس از انجام تحلیل ها، پلات های جابجایی تمام نقاط تعریف شده ،فراخوانده می شود و نقاطی که دارایبیشترین جابجایی باشد، معرفی می شوند و می توان در مورد فاصله بین نصب ایستگاه هایهمگرایی سنج بر اساس این نتایج نظر داد و با فواصل ایستگاه های همگرایی سنج بدست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شوند.


واژه هاي کليدي:

تونل انحراف بازی دراز . سیستم نگهداری . 3DEC . همگرایی سنج . شبکه عصبی مصنوعی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انحراف بازی دراز , سیستم نگهداری , 3DEC , همگرایی سنج , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 564
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی و عددي

چكيده
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدودا 55 کیلومتری شرق میانه و 55 کیلومتری جنو بغرب خلخال بر روی رودخانهقزل اوزن در استان اردبیل واقع گردیده است. یکی از پارامترهای مهم که معمولاً در تحلیل پایداری مغار مورد توجه قرار می گیرد،میزان جابجایی و نرخ کرنش در اطراف سازه زیرزمینی است. با برآورد میزان جابجایی در اطراف فضای زیرزمینی می توان به پایداری ویا عدم پایداری سازه موردنظر دست یافت.در این مقاله تحلیل پایداری و تمهیدات سیستم نگهدارنده برای مغار، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. درروش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ Q شاخص کیفی تونل بری و روش روسی VNIMIبرای برآورد کیفیت توده سنگ های دربرگیرنده مغار و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. در روش عددی از نرم افزارالمان مجزا سه بعدی 3DEC جهت مدل سازی عددی استفاده شده است و تغییر شکل ها از نوع الاستیک و به مقدار بسیار کوچکمورد تائید قرار گرفت. مقایسه نگهداری های پیشنهاد شده از سیستم های رده بندی با نگهداری اجرا شده در عمل نشان می دهد کهروش های RMR و Q تا حدودی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی بالا عمل می کنند. در حالیکه روش VNIMI با درنظر گرفتن عمر مغار تا زمان لاینینگ نهایی، نگهداری سبک تری را پیشنهاد می کند. همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده و با درنظر گرفتن شرایط اجرا به نظر می رسد )بر اساس قضاوت مهندسی از کلیه داده ها(، سیستم نگهدارنده بهینه شامل نصب پیچ سنگتمام تزریق با شاتکریت به همراه تور فلزی است که شرایط پایداری مناسبی را فراهم می آورد.


واژه هاي کليدي:

مغار نیروگاهی . سیستم نگهداری . 3DEC . روش تجربی . RMR . Q . VNIMI

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاهی , سیستم نگهداری , 3DEC , روش تجربی , RMR , Q , VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر آب بر پایداری فضای زیرزمینی و عملکرد سیستم نگهداری با نگرشی ویژه به مغار طرح تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان

چکیده
جریان سیال و هدایت هیدرولیکی در تودهسنگهای ناپیوسته، موضوع گسترده در علم مکانیک سنگ بوده و نقش مهمیی در بسییاری اززمینههای مهندسی مانند هیدرولوژی، ژئوتکنیک، نفت و غیره دارد. در سازههای عمرانی، هیدایت هییدرولیکی در ا یر اغتشیاش تینش وجابجایی قائم و برشی درزهها، تغییر میکند. وقتی یک فضای زیرزمینی حفر میشود، چندین فرآیند توامان درون سیستم رخ میی دهید.در ابتدا تنشها در اطراف فضا به طور مجدد توزیع میی شیود و متناسیب بی ا تینش هیای جدیید بازشیدگی درزه هیا فشیار آب حفیره ای ونفوذپذیری تودهسنگ تغییر میکند. درزهها مسیرهای اصلی جریان آب به داخل فضای زیرزمینی میباشند. تونلهیا و مغارهیایی کیه درزیر سطح آبهای زیرزمینی حفاری میشوند، به دو صورت حفاری میشوند: یا به صورت زهکشی شیده بی ا نصیب پیرده آب بنید، در ایینصورت آب اطراف مغار به سمت تونل یا مغار بر قرار خواهد شده و یا به صورت زهکشی نشیده کیه در ایین حالیت تونیل ییا مغیار ت یتفشارهای هیدروستاتیک قرار خواهد گرفت. درنظر گرفتن این حقیقت که تونلهای عمیق اغلب در زییر سیطح آب زیرزمینیی حفیر میی -گردند، بر پیچیدگی موضوع میافزاید، زیرا در این صورت م یط اطراف تونل به طور کاملا اشباع خواهد بود. در ایین ت قییق بیا اسیتفادهاز روش عددی اجزا مجزا به بررسی تأ یر پارامترهای مقاومتی بر روی پایداری فضاهای زیرزمینی و همچنین بیه بررسیی تیأ یر ورود آببه م یط بر چهار پارامتر مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از: تغییر در میزان جابجیابی هیا در اطیراف فضیا در حضیور آب زمیاننصب سیستم نگهداری، بررسی عملکرد المان شاتکریت و بولتها در حضور آب. برای این امر از دادههای مربوطیه بیه مغیار طیرم تلمبیهذخیرهای رودبار لرستان استفاده شده است. مدلها توسط نرمافزار UDEC ساخته و اجیرا گردیید و میدل هیای میورد نظیر در دو حالیتخشک و اشباع مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا بدون نصب سیستم نگهداری ت لیل پایداری انجام شید و در ادامیه بیا نصیب سیسیتمنگهداری وضعیت پایداری مغار و عملکرد سیستم نگهداری در م یط خشک و آبدار مورد بررسی قرار گرفت. نتیای نشیان میی دهید کیهکاهش پارامترهای مقاومتی درزهها تا یک مقدار خاص میتواند بر روی پایداری فضای زیرزمینیی در ا یر ورود آب تیأ یر گیذار باشید. درحالتی حضور آب میزان آزادسازی تنش کاهش یافته و نیاز به نصب سریعتر نگهداریها میباشد. همچنین با توجه بیه بررسیی تیأ یر آببر روی عملکرد سیستم نگهداری مشخص شد که در ا ر زهکشی م یط اطراف فضیاهای زیرزمینیی تیأ یر آب بیر ر وی سیسیتم کابیل و راک بولتها بیشتر از شاتکریت میباشد.


واژگان کلید
ی

پایداری مغار . نرمافزار UDEC . تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان . روش اجزاء مجزا . آب زیرزمینی . سیستم نگهداری

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری مغار , نرمافزار UDEC , تلمبه ذخیرهای رودبار لرستان , روش اجزاء مجزا , آب زیرزمینی , سیستم نگهداری ,
:: بازدید از این مطلب : 651
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پایداری و طراحی سيستم نگهداری اوليه تونل انتقال آب خرمالو در محدوده خاکهای لسی

چكيده
تونلهای انتقال آب خرمالو جهت هدايت آب رودخانه خرمالو با دبي 6 مترمکعب بر ثانیه به مخزن سد نرماب از درنظر گرفته شدهاست. با توجه به قرارگیری بخشي از تونل خرمالو در محدوده خاکهای لسي با قابلیت آماس پذيری بالا، ميبايست در زمان اجرایتونل در اين محدوده تمهیدات خاصي را درنظر گرفت. بنابراين هدف از اين مطالعه ارائه طرح سیستم نگهداری اولیه تونل در محدودهخاکهای لسي و بررسي پايداری آن ميباشد. بررسي پايداری با استفاده از روش تحلیل عددی به کمک نرمافزار 3DFLAC انجامشده است. نتايج بررسي پايداری تونل نشان ميدهد در وضعیت بدون درنظر گرفتن سیستم نگهداری در کف تونل، جابجايي قائم 11/5 سانتيمتر در سقف تونل، بیشتر از حد جابجايي مجاز معیار کرنش بحراني ميباشد، بنابراين تونل پايدار نخواهد بود. همچنین2 سانتيمتر در سقف تونل، در محدوده مجاز معیار کرنش / در حالت ايجاد سیستم نگهداری اولیه در کف تونل، جابجايي قائم 1بحراني قرار دارد، بنابراين تونل در اين وضعیت پايدار خواهد بود که اين امر تأيیدی بر يکي از اصول اساسي روش حفاری ناتم در زمینهای نرم و خاکي يعني ايجاد سريع سیستم نگهداری در کف تونل و ايجاد حلقه حامل بار ميباشد .

واژههای کليدی:

تونل انتقال آب خرمالو . سیستم نگهداری . روش تحلیل عددی . معیار کرنش بحراني . خاک لسي

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انتقال آب خرمالو , سیستم نگهداری , روش تحلیل عددی , معیار کرنش بحراني , خاک لسي ,
:: بازدید از این مطلب : 342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه