<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه مقاومت خاک رس کائولینیت تثبیت شده با سیمان و غبار کوره سیمان

خلاصه
یکي از متداول ترین مشکلات ژئوتکنیکي در مهندسي عمران، احداث سازه بر خاک هایي با ظرفیت باربری پایین است. در مورد خاک های رسي،تثبیت شیمیایي با استفاده از افزودن موادی مانند سیمان و آهک به منظور بهبود خصوصیات مهندسي خاک استفاده مي شود. با وجود تأثیر قابلقبول سیمان در بهبود مقاومت خاک، به دلیل آلودگي های زیست محیطي ناشي از فرایند تولید این ماده، در سال های اخیر محققین به دنبال مصالحجایگزین سیمان با آلودگي كمتر و صرفه اقتصادی بوده اند. یکي از این مصالح، غبار كوره سیمان است. غبار كوره سیمان یک محصول جانبيتولید سیمان پرتلند است كه در محل خروجي گازهای آزاد شده كوره سیمان توسط فیلترهای پارچه ای یا رسوب كننده الکترواستاتیکي جمعآوری مي شود. در این پژوهش به مقایسه مقاومت فشاری محصور نشده خاک رس كائولینیت تثبیت شده با سیمان و غبار كوره سیمان در زمان10 و 15 درصد سیمان و غبار كوره سیمان نسبت به وزن خشک ،های عمل آوری مختلف پرداخته مي شود. آزمایش ها بر نمونه های حاوی 5خاک انجام شد. نتایج نشان مي دهد كه سیمان و غبار كوره سیمان مقاومت خاک را افزایش مي دهند. مقاومت نمونه های تثبیت شده با غبار كورهسیمان كمتر از نمونه های تثبیت شده با سیمان است. افزودن سیمان و غبار كوره سیمان باعث مي شود كرنش متناظر با تنش محوری ماكزیممكاهش یافته و رفتار خاک شکننده تر شود. آنالیز میکروسکوپ الکتروني نمونه های حاوی سیمان و غبار كوره سیمان نشان مي دهد به دلیل تشکیلژل كلسیم سیلیکات هیدرات، حفره ها كاهش یافته و اتصال بین ذرات خاک بیشتر شده است كه منجر به افزایش مقاومت مي گردد.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . سیمان . غبار کوره سیمان . مقاومت فشاری محصور نشده

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , سیمان , غبار کوره سیمان , مقاومت فشاری محصور نشده ,
:: بازدید از این مطلب : 89
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

امکان سنجی کاربرد ترکیب سیمان وآهک برای اصلاح رفتار خاک متورم شونده اسمکتیت

خلاصه
هدف از این تحقیق،امکان سنجي كاربرد تركیب سیمان و آهک برای اصلاح رفتار خاکهای متورم شونده اسمکتیت ميباشد. بدین منظور ازتركیب سیمان و آهک با نسبت های مختلف برای تعیین حداكثر كارایي در شرایط آزمایشگاهي استفاده شد كه در این روش مقادیر صفر تا 20درصد وزني، تركیب آهک و سیمان به رس تورمي اسمکتیت اضافه و برای مدت 1 تا ۹0 روز عمل آوری شدند. تعدادی آزمایش ژئوتکنیکيشامل هدایت الکتریکي، pH ، اندازه گیری تورم و مقاومت فشاری محدود نشده انجام شد. از آن جایيكه در عملیات اجرایي از آهک جهتكنترل تورم خاکهای متورم شونده استفاده ميگردد، بدین منظور از آهک نیز در آزمایش استفاده گردید. از طرف دیگر نتایج نشان داد كه بهدلیل واكنشهای كوتاه مدت تبادل كاتیوني و افزایش فشار اسمز، تورم خاک با مصرف 20 درصد سیمان در تركیب سیمان و آهک در زمانهایكم كنترل شد. درحالیکه با افزایش مدت عمل آوری )بیش از یک هفته(، بهدلیل رشد تركیبات سیماني شامل CSH )كلسیم سیلیکات هیدراته( وCAH )كلسیم آلومینات هیدراته(، میزان تورم به مقدار 100 درصد نمونههای بدون افزودني كاهش داشت. با افزایش ماده افزودني و زمان عملآوری كنترل تورم سهلتر و خصوصیات مقاومتي خاک نیز بهبود خواهد یافت. نتیجه افزایش مقاومت فشاری خاک با تركیب آهک و سیمان بامیزان 10 درصد خاک پس از ۹0 روز نگهداری، تقریبا 15 برابر نسبت به نمونه شاهد )بدون افزودني( افزایش داشت. نتایج حاصل نشان داد كه بهینهمیزان سیمان به كار رفته در تركیب سیمان وآهک مقدار 10 درصد تركیب با حداقل یک هفته عملآوری بود كه علاوه بر كاهش هزینههایاجرایي در جهت تثبیت خاک مشکلآفرین، موجب كاهش مصرف ماده افزودني و كمک به حفظ محیط زیست در قیاس با آهک به تنهایي خواهد شد.


کلمات کلیدی:

اسمکتیت . پتانسیل تورم . مقاومت فشاری . سیمان . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسمکتیت , پتانسیل تورم , مقاومت فشاری , سیمان , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای خاک رس تثبیت شده با سیمان تیپ 2 و سیمان مرکب

خلاصه
ساخت و سازههاي روز افزون در جوامع امروزي باعث ميشود كه انتخاب محل اجراي پروژههاي عمراني به عوامل بيشماري وابسته باشد. در اینبین بسیار اتفاق ميافتد كه خاک طبیعي موجود در محل همواره به طوركامل براي سازه ي مورد نظر مناسب نیست كه در این مورد نیاز به بهسازيو بهبود خواص مهندسي آن است. براي بهسازي و اصلاح خاک روشهاي مکانیکي، هیدرولیکي، فیزیکي و شیمیایي به كار برده ميشوند. یکياز این روش ها، تثبیت به وسیلهي افزودن موادبه خاک است كه با فرآیندهاي شیمیایي موجب بهبود خواص مهندسي آن ميشود.پر كاربردترین ودر دسترسترین این مواد سیمان است. با افزودن سیمان به خاک و ایجاد فرآیند هیدراتاسیون ژل چسبندهاي ایجاد خواهد شد كه ميتواند دانههايخاک را به یکدیگر محکمتر بچسباند و اغلب باعث بهبود خواص مهندسي آن ميشود.مخلوط شده با سیمان با درصدهاي مختلف ،CL در این پژوهش به بررسي خصوصیات رفتاري یک نوع خاک رس با خاصیت خمیري كم14 و 1۹ درصد سیمان از دو نوع تیپ 2 و مركب ميباشند كه زمانهاي ،8 ، پرداخته شده است. نمونههاي تثبیت شده شامل خاک رسي به همراه 4و برش مستقیم CBR عمل آوري آنها 28 روز درنظر گرفته شده است. به منظور بررسي اثر افزودن سیمان بر تثبیت خاک رسي آزمایشهايانجام شدند كه با بررسي نتایج بدست آمده ميتوان به اثر سیمان بر بهبود خصوصیات مکانیکي خاک رس دست یافت. خاک رس پس از بهبود بادلالت بر CBR به روشني اینمساله را نشان ميدهد. نتایج حاصل از آزمایشات CBR سیمان از كیفیت بالاتري برخوردار است كه افزایش عددCBR این دارند كه بیشترین افزایش عدد در حالت تثبیت با افزودن سیمان 14 درصد مركب به خاک رس بدست آمده است.

کلمات کلیدی:

خاک رس . سیمان . تثبیت خاک رسی باخاصیت خمیری کم . ازمایش CBR . آزمایش برش مستقیم

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , سیمان , تثبیت خاک رسی باخاصیت خمیری کم , ازمایش CBR , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي فرآيند تثبیت خاک رس و خاكهاي مسئله دار با مصالح سنتي

خلاصه
خاک های متورم شونده مشکل گسترده ای در جهان می باشد که در مناطق بسیاری از جهان به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک به وقوع میپیوندد. رشد روزافزون جمعیت و توسعه مناطق شهری و گسترش آن به سمت مناطق بکر و دست نخورده که غالبا از وضعیت نامساعد تری نسبت بهمناطق شهری برخوردارند لزوم بهره برداری از این مناطق را به خوبی نشان می دهد. مهندسین در اغلب پروژه های عمرانی با خاک رس نرم مواجهمی شوند این خاک ها بعلت عدم مقاومت در برابر بارهای اعمالی در حین ساخت و یا در طول عمر سازه، مساله ساز می باشند. جهت بهبود مقاومتو سختی این نوع خاک ها فرآیند تثبیت بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. تثبیت خاک بعنوان راهکاری موثر و با هدف دستیابی به الزاماتمهندسی در پروژه های عمرانی معرفی گردیده است. در این مقاله، به بررسی نتایج تحقیقات محققین مختلف در زمینه تثبیت خاک های رسی با تثبیت کننده های متداول ) آهک و سیمان ( و آثار آن ها بر پارامترهای ژئوتکنیکی پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . خاک رس نرم تورم پذیر . سیمان . آهک . افزودنی های پایه سیمانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاک رس نرم تورم پذیر , سیمان , آهک , افزودنی های پایه سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 107
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تثبیت با سیمان لایه ی ماسه ای بر ظرفیت باربری بستر رس نرم

خلاصه
امروزه بهدلیل کمبود زمین در مناطق شهری و افزایش روزمرهی قیمت آن، لزوم استفاده از زمینهای نامرغوب بیشازپیش نمود پیدامیکند. یکی از شرایط ژئوتکنیکی نامناسب، بسترهای رس نرم است. خاکهای رسی نرم در حالت خشک دارای مقاومت نسبتاًخوبی بوده لیکن با جذب رطوبت و در حالت اشباع، تا حد زیادی مقاومت خود را از دست میدهند. این امر سبب افزایش نشستهاو کاهش ظرفیت باربری خاک میشود. در این تحقیق مطالعات آزمایشگاهی بهمنظور ارزیابی تأثیر لایههای نازک ماسهای7 و 1۰ درصد سیمان بر /٥ ، ٥ ،2/ ٧ و 1۰ سانتیمتر و بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با مقادیر ٥ /٥ ، ٥ ،2/ باضخامتهای مختلف ٥ظرفیت باربری رس نرم مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشها با بهکارگیری یک پی دایرهای به قطر ٥۰ میلیمتر و با استفاده ازدستگاه CBR انجام و تغییرات فشار نشست در حالتهای مختلف تا حداکثر نشست 2٥ میلیمتر اندازهگیری شده است. نتایج نشان -داده که بهکارگیری لایهی ماسهای بهصورت تثبیتنشده و تثبیتشده با سیمان موجب افزایش ظرفیت باربری بستر رس نرم شدهاست . ۸ برابری ظرفیت باربری بستر رس نرم / تثبیت لایهی ماسهای به ضخامت ٥ سانتیمتر و با 1۰ درصد سیمان موجب افزایش 2 میشود.


کلمات کلیدی:

تثبیت . ماسه . سیمان . رس نرم . CBR

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , ماسه , سیمان , رس نرم , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری براستفاده از آهک و سیمان برای کاهش پتانسیل تورم خاکهای متورم شونده

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت و بهسازی خاک . آهک . سیمان . تراکم پذیری خاک . خاک های متورم شونده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت و بهسازی خاک , آهک , سیمان , تراکم پذیری خاک , خاک های متورم شونده ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی رفتار خاک های تثبیت شده با سیمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . تثبیت کننده . ساختار خاک . مدل رفتاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , سیمان , تثبیت کننده , ساختار خاک , مدل رفتاری ,
:: بازدید از این مطلب : 413
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تاثیر دوره های ترخشک و یخ زدگی آب شدگی برروی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . یخ زدگی آب شدگی . آهک . تثبیت .ترخشک . مقاومت فشاری

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , یخ زدگی آب شدگی , آهک , تثبیت , ترخشک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت خاک کائولینیت آلوده به گازوئیل تثبیت شده به آهک و سیمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . گازوئیل . تثبیت خاک . آهک . سیمان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , گازوئیل , تثبیت خاک , آهک , سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثر افزودن نانو مواد به سیمان پر تلند به منظور بهبود خواص سیمان در تثبیت خاک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . نانو مواد . تثبیت خاک . مقاومت فشاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , نانو مواد , تثبیت خاک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه