<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پیش بینی نشست در سطح زمین وتاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مترو اهواز)

در این مقاله به پيش بيني نشست در سطح زمين وتاثير پارامترهای ژئومکانيکي بر آن با استفاده از شبکه های عصبي مصنوعي پرداخته شده است كه به این منظور از 76 داده مسير ازخط 1 قطار شهری اهواز برای آموزش شبکه استفاده شده است. نتایج حاصله نشان مي دهد كه ميزان تاثير پارامترها بر نشست یکسان نبوده وبهتر است كه در انجام آزمایشات درجا وتحليل عددی برای این پارامترها اهميت بيشتری قائل شد و همچنين با توجه به تطبيق مناسب مقدار اندازه گيری نشست با مقدار پيش بيني شده آن مي توان استفاده از شبکه عصبي مصنوعي را ابزاری مناسب برای پيش بيني نشست در تونل های مترو محسوب كرد.


کلمات کلیدی:

نشست، شبکه های عصبی، قطار شهری اهواز

نویسندگان :

حمید رضا جعفری(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه شهید چمران)

محمد سیروس پاکباز (دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران)

آرش ادیب (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران)

خشایار باقری نیا (معاون فنی پروژه مترو اهواز در شرکت کیسون)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , شبکه های عصبی , قطار شهری اهواز ,
:: بازدید از این مطلب : 1303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقریب سازی شتاب حداکثر متاثر از شرایط آبرفتی ساختگاه با استفاده از شبکه های عصبی

ارزیابي كلي از خسارات وارده به سازهها و تاسيسات در زلزله ها نشان ميدهد كه شرایط ساختگاهي تاثير قابل توجهي بر نحوه توزیع خرابيها در شهرها و روستاها داشته است. ارزیابي تاثير لایه بندی خاک در مشخصات زمين لرزه در سطح زمين از لحاظ شتاب حداكثر و جابجایيها و محتوای فركانسي یکي از موارد مهم ميباشد كه مورد توجه مهندسان ژیوتکنيک قرار گرفته است. با توجه به لزوم صرف هزینه های محاسباتي بالا و صرف زمان بسيار استفاده از تکنيک های تقریب سازی پيشرفته موثر خواهد بود. یکي از موثرترین تکنيک های تقریب سازی، شبکههای عصبي مي  باشند.در این تحقيق شرایط ساختگاهي با استفاده از شبکه های عصبي تابع بنيادی شعاعي( RBF ) و انتشار برگشتي ( BP ) تقریب سازی شده اند. مقایسه نتایج به دست آمده از شبکه های عصبي با نتایج دقيق نشان دهنده كارآیي این شبکه ها در عين سرعت بالایشان ميباشد.


کلمات کلیدی:

شتاب حداکثر، لایه بندی پروفیل خاک، تقریب سازی، شبکه های عصبی.

نویسندگان :

بهاره محمد سیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه)

نسترن مددی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه)

مسعود عامل سخی (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم -)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شتاب حداکثر , لایه بندی پروفیل خاک , تقریب سازی , شبکه های عصبی ,
:: بازدید از این مطلب : 1227
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

استفاده از شبکه های عصبی برای تخمین مقدار شیرابه تولیدی از مدفن های زباله شهری کهریزک در دراز مدت

این مقاله به بررسي مقدار شيرابه پمپ شده از مدفن های زباله های خانگي آزمایشي كهریزک و تخمين دراز مدت آن با استفاده از شبکه های عصبي مي پردازد. شبيه سازی برای دو دوره 17 ماه و 32 ماه انجام گرفت. نتایج برای دوره 17 ماهه نشان مي دهد برای مدفن شمالي حدود 5 سال و با نسبت وزن شيرابه به وزن زباله 18/1% و برای مدفن جنوبي و با نسبت وزن شيرابه به وزن زباله 21/5% حدود 10 سال تراوش شيرابه انتظار مي رود. همچنين نتایج شبيه سازی ها برای دوره 32 ماهه نشان مي دهد برای مدفن شمالي حدود 13 سال و با نسبت وزن شيرابه به وزن زباله 16/6% و برای مدفن جنوبي و با نسبت وزن شيرابه به وزن زباله 18/4% حدود 10 سال تراوش شيرابه انتظار مي رود. در كل مقدار شيرابه توليدی مدفن جنوبي كه شيرابه بازچرخش مي شود بيش از مقادیر نظير مدفن شمالي مي باشد.

کلمات کلیدی:

زباله های جامد شهری، شیرابه، شبکه های عصبی، تخمین دراز مدت

نویسندگان:

 

عطاء آقایی آرایی (استادیار، مسئول آزمایشگاه بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

نادر شریعتمداری (استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

آرش منصوری (دکتری عمران و دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

       :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زباله های جامد شهری , شیرابه , شبکه های عصبی , تخمین دراز مدت ,
:: بازدید از این مطلب : 1546
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه