<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی نقش پوزولان طبیعی بش آقاج در جلوگیري از خوردگی مجاري بتنی فاضلاب

خلاصه
امروزه اکثر سازههاي عمرانی را سازههاي بتنی تشکیل میدهند که استفاده از آنها روز به روز در حال افزایش است. در اثر رعایت نکردن اصول ساخت ( براي دوام بتن ) پس از گذشت مدت زمان اندکی از بهره برداري، خوردگی هزینههاي هنگفتی بر سازه اعمال میکند، که حتی در برخی موارد ساخت مجدد سازه نسبت به ترمیم آن اقتصاديتر است. این قضیه در مورد سیستم فاضلاب، مخصوصاً مجاري فاضلاب بحرانیتر است و عمر تولید شده، در ( H2S) مفید آنها بشدت کاهش پیدا کرده است. براساس فعل و انفعالات ایجاد شده در مجاري فاضلاب گاز سولفید هیدروژن حضور باکتريهاي هوازي با رطوبت موجود در تاج لوله واکنش داده و اسید سولفوریک تولید میشود. اسید سولفوریک که یک اسید بسیار متهاجم است با محصولات هیدراتاسیون ماتریس سیمان واکنش میدهد. با کاهش مقدار سیمان مصرفی میتوان میزان نرخ خوردگی را کاهش داد، بنابراین بکار بردن پوزولان، بعنوان قسمتی از سیمان مصرفی در بتن یکی از سادهترین راهها براي افزایش دوام بتن در برابر اسیدها میباشد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر جایگزینی پوزولان طبیعی بش آقاج بجاي سیمان در محیط فاضلاب میباشد. در مرحله نخست تاثیر جایگزینی سیمان پرتلند با پوزولان بش آقاج بر مقاومت فشاري 28 روزه مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مرحله بعد نمونهها بعد از 28 روز عمل- قرار داده و میزان افت مقاومت و کاهش وزن نسبت PH= آوري به مدت 60 و 90 روز در محیط تسریع شده فاضلاب، حاوي اسید سولفوریک با 1 به مرحله نخست مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهد که افزودن پودر پوزولان طبیعی، باعث افت مقاومت فشاري 28 روزه میشود. همچنین با قرارگیري نمونهها در محیط تسریع شده فاضلاب، شاهد افت مقاومت و کاهش وزن نمونهها خواهیم بود. هرچه مدت زمان قرار گیري نمونهها در محیط اسیدي بیشتر شود، میزان کاهش دوام طرحهاي اختلاط نیز افزایش مییابد. همچنین دیده میشودکه نمونه شاهد در محیط شبیه سازي شده فاضلاب بدترین شرایط را دارد و با افزودن پودر پوزولان طبیعی مقاومت نمونهها در برابر اسید افزایش مییابد به طوري که نمونه حاوي 20 درصد پوزولان بهترین شرایط را دارد.


کلمات کلیدي:

پوزولان بش آقاج، بتن، اسید سولفوریک، فاضلاب، شبیه سازي

نویسندگان :

مصطفی رستمی ، محمدرضا سهرابی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوزولان بش آقاج , بتن , اسید سولفوریک , فاضلاب , شبیه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 596
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازي وبررسی روش هاي جلوگیري از اثرات زیانبارمخروطی شدن و تولیدآب دریکی ازمخازن جنوب ایران برمحیط زیست

چکیده:
در اکثر مخازن نفتی و گازي بعد از گذشت مدت زمانی از تولید به دلیل بر هم خوردن تعادل میان نیروهاي گرانشی، موئینگی و ویسکوز، آب و گاز موجود در سفره زیرزمینی (آبده) و کلاهک گازي به شکل یک مخروط به طرف دهانه چاه تولیدي روانه می گردد که در نتیجه آن همراه با نفت به طور همزمان، آب و گاز تولید می شود. مشکل تولید آب یکی از مشکلات اساسی مسائل زیست محیطی مرتبط با تولید نفت و گاز، در حین بهره برداري می باشد. آب تولیدي شامل شوري بسیار زیاد، مواد شیمیایی، ترکیبات فلزي و آلوده شده به ترکیبات نفتی می باشد که داراي اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می دهدکه این پساب ها یکی از مهمترین پیامدهاي زیست محیطی منطقه است که باعث آلودگی آب دریا، خاك و پیامدهاي بعدي آن می شود.موارد متعددي جهت مدیریت تولید آب ناخواسته وجود دارد که در این مقاله اقدامات قبل وبعد از حفاري چاه جهت پیشگیري از مخروطی شدن آب در چاه هاي عمودي مخازن نفتی ایران مورد مطالعه قرار گرفته شده است وبه ارئه شبیه سازي صورت گرفته است. براي کنترل ECLIPSE راهکارهایی جهت جلوگیري از تولید آب پرداخته شده استودر نهایت با استفاده از نرم افزار و حذف آثار زیانبار ناشی از فعالیت هاي نفتی و تولید آب در منطقه، در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی در فرآیندها، خرید یا طراحی تجهیزات جدید، استفاده از روش هاي مختلف از جمله تولید با دبی کمتر از دبی بحرانی ،تکمیل دوگانه چاه ،تزریق ژل، تغییر ترشوندگی در اطراف چاه، براي اجراي پروژه هاي پاکسازي محیط و انجام اقدامات اصلاحی ضروري است.


کلمات کلیدي:

مخروطی شدن، مسائل زیست محیطی،روش هاي کنترل،چاههاي عمودي،شبیه سازي

نویسندگان :

ایمان جعفري ، سعیدجمشیدي ،محسن مسیحی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخروطی شدن , مسائل زیست محیطی , روش هاي کنترل , چاههاي عمودي , شبیه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 597
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي کلیدي چشمه زمین لرزه در شبیه سازي احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود (EXSIM)

خلاصه
اغلب در مناطقی که جنبشهاي زمین به ندرت اتفاق میافتند، پایگاه اطلاعاتی مناسبی از شتاب نگاشتهاي زلزله در دسترس نمیباشد. در این مناطق دوره بازگشت زلزله زیاد و پتانسیل وقوع زمین لرزه پایین میباشد به همین دلیل میتوان از رکوردهاي شبیه سازي شده استفاده کرد. در طول دهههاي اخیر روشهاي مختلفی براي شبیه سازي رکوردهاي زمین لرزه ارائه شده است که سادهترین و قدرتمندترین روش شبیه سازي زمین لرزه که بر پایه تئوري ارتعاشات پیشا استوار است توسط بور ارائه شده است. مهمترین مشخصه این روش گنجاندن پارامترهاي کلیدي زمین لرزه(چشمه، مسیر و ساختگاه) در قالب توابعی ساده میباشد. در این روش ارتعاش تولید شده بر مبناي مدت زمان فرآیند زلزله، بزرگا، فرکانس و فاصله از چشمه زمین لرزه توزیع شده است. در مطالعه حاضر مقادیر مختلف دو پارامتر مهم چشمه زمین لرزه ( 1افت تنش و 2درصد پالس منتشره از چشمه) در برآورد طیف میانگین پاسخ شتاب و طیف دامنه شتاب فوریه مورد مقایسه قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

شبیه سازي، روش گسل محدود، پارامترهاي چشمه زمین لرزه، ارتعاشات پیشا، طیف پاسخ شتاب.

نویسندگان :

مهدي صادقی ، علیرضا آذربخت

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازي , روش گسل محدود , پارامترهاي چشمه زمین لرزه , ارتعاشات پیشا , طیف پاسخ شتاب , ,
:: بازدید از این مطلب : 894
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه