<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کمی سازی عدم قطعیت درپیش بینی گام تخریب اول مطالعه موردی

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

گام تخریب اول . عدم قطعیت . شبیه سازی مونت کارلو . معدن بلوک 3پرورده 4

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گام تخریب اول , عدم قطعیت , شبیه سازی مونت کارلو , معدن بلوک 3پرورده 4 ,
:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات عدم قطعیت های مرتبط در رفتار سازه های بتن مسلح

 

 

 

کلمات کلیدی :

عدم قطعیت های مسلم . دیاگرام تورنادو . روش تقریب مرتبه اول لنگر دوم . شبیه سازی مونت کارلو . سازه های بتن مسلح

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

   !   
    
       
:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت های مسلم , دیاگرام تورنادو , روش تقریب مرتبه اول لنگر دوم , شبیه سازی مونت کارلو , سازه های بتن مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مروری عدم قطعیت ها و کاربرد روش های احتمالاتی در تحلیل پایداری شیروانی ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك، به مسئله عدم قطعيت در طراحي ها با استفاده از ضرایب اطمينان تجربي پرداخته شده در حالي که با استفاده از این روش هانمي توان اطلاعاتي درباره نقش متفاوت هر یك از پارامترهاي ذیمدخل در ایمني سيستم را بيان نمود. لذا روش هایي در طراح ي، ک ه مس ئله ع دمقطعيت ها و نقش و برآیند آنها را در نظرمي گيرند، به روش هاي تعيين قابليت اعتماد مشهور مي باشند. فاکتورایمني که بوس يله روش ه اي قطع يمحاسبه مي شود قادر به بيان اثر عدم قطعيت هاي موجود نيست. لذا الزاماً جهت ارزیابي نقش عدم قطعيت ها نياز به استفاده از مفاهيم و روش ه اياحتمالاتي مي باشد. در این مقاله ضمن توضيح انواع عدم قطعيت هاي موجود در پایداري ش يرواني ه ا و م رور روش ه اي احتم الاتي ب ه بررس ي، مقایسه و کاربرد انواع روش هاي تعيين عدم قطعيت پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

عدم قطعیت . تحلیل احتمالاتی . قابلیت اعتماد . شبیه سازی مونت کارلو . Monte Carlo  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , تحلیل احتمالاتی , قابلیت اعتماد , شبیه سازی مونت کارلو , Monte Carlo , ,
:: بازدید از این مطلب : 768
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز ریسک پارامترهای مقاومتی خاک در پایداری شیروانی سد خاکی

چکیده
 بررسی پایداری شیروانی بدنه سد خاکی از جمله موضوعات اساسی ایمنی سد محسوب می شود. امروزه روش های ارزیابی ریسک به طور گسترد های در برآورد سطح ایمنی مورد استفاده قرار می گیرند. روش شبیه سازی مونت کارلو یکی از ابزارهای ارزیابی احتمالاتی پایداری شیروانی ها می باشد که بسیاری از داد ههای غیر قطعی، از جمله پارامترهای مقاومتی خاک را جهت سنجش ایمنی سد در نظر می گیرد. در این مقاله به عنوان مطالعه موردی، شیب پایی ندست سد دوستی واقع در استان خراسان رضوی در وضعیت پایان ساخت و قبل از آبگیری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بررسی گردیده است. در این تحقیق، از نرم افزار 6 استفاده شده و شیب مورد نظر با بکارگیری مدل رفتاری موهر- کولمب، به سه / ویرایش 02 SLOPE/ W روش بیشاپ، جانبو و اسپنسر مورد آنالیز قرار گرفته و اندیس قابلیت اطمینان شیب تعیین گردیده است. نتایج 4 کم ترین مقدار را به خود / آنالیزهای احتمالی حاکی از آن است که روش اسپنسر با اندیس قابلیت اطمینان 6 اختصاص داده است.

کلمات کلیدی :

آنالیز ریسک . پایداری شیروانی . سد خاکی . شبیه سازی مونت کارلو . مطالعه موردی سد دوستی

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز ریسک , پایداری شیروانی , سد خاکی , شبیه سازی مونت کارلو , مطالعه موردی سد دوستی ,
:: بازدید از این مطلب : 420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل قابلیت اعتماد لرزهای تونل ها

خلاصه
با توجه به نیاز استفاده از سازه های زیر زمینی و همچنین لرزه خیزی کشور ایران، توسعة آیین نامه ها و مقررات طراحی لرزه ای سازه های زیر زمینی ضرورت دارد . یکی از موضوعات مهم در طراحی سازه های زیر زمینی، بررسی تأثیر عدم قطعیت های موجود در ارزیابی عملکرد این نوع سازه ها است. در این مقاله تأثیر عدم قطعیت ها و متغیر های تصادفی در طراحی لرزهای تونل با استفاده از روش اعوجاج بررسی می گردد. ابتدا مکانیزم تأثیر عدم قطعیت و متغیر های تصادفی معرفی و سپس با توجه به معیار های طراحی، مرز خرابی تعیین می گردد. پس از آن با استفاده از اطلاعات پروژه نمونه، مدل مناسب ساخته شده وبا کمک تحلیل لرزهای و شبیه سازی به روش مونت کارلو، عملکرد مورد انتظار و ظرفیت سازه بررسی می گردد و با استفاده از برازش توابع توزیع متناسب به داده ها، ارزیابی قابلیت اعتماد انجام می شود.


کلمات کلیدی:

تحلیل قابلیت اعتماد، طراحی لرزه ای تونل، عدم قطعیت های خاک و سازه، شبیه سازی مونت کارلو

نویسندگان :

سید امیر سیادتی، پیمان همامی

 

نهمين کنگره بين المللي مهندسي عمران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل قابلیت اعتماد , طراحی لرزه ای تونل , عدم قطعیت های خاک و سازه , شبیه سازی مونت کارلو ,
:: بازدید از این مطلب : 1180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 31 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین نرخ نفوذ ماشین حفر تونل با استفاده از روش شبیه سازی مونتکارلو

چکیده
 شاخص نرخ نفوذ است. ،( TBM) یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده عملکرد ماشین حفر تونل پارامترهای تاثیرگذار بر شاخص نرخ نفوذ را می توان به دو دسته قابل کنترل نظیر نوع و و هندسه تونل و غیر قابل کنترل شامل خصوصیات سنگ بکر و مشخصات TBM مشخصات فنی ناپیوستگی های تودهسنگ تقسیم بندی کرد. مقالات متعددی در راستای تعیین میزان اثرگذاری پارامترهای غیر قابل کنترل بر نرخ نفوذ نگارش شده است. نقیصه اصلی این مقالات بررسی انفرادی نقش خصوصیات توده سنگ بر شاخص نرخ نفوذ است، در حال یکه این پارامترها به موثر باشند. هدف از نگارش این مقاله TBM صورت همزمان و توام می توانند بر میزان نفوذ بررسی اثرات خصوصیات تودهسنگ بر شاخص نرخ نفوذ و ارائه یک رابطه ریاضیاتی جدید به میباشد. برای دستیابی به این هدف، از روش TBM روش آنالیز ابعادی برای برآورد عملکرد استفاده شد. بر این اساس ابتدا پایگاه دادهای TBM شبیهسازی مونتکارلو برای مدلسازی عملکرد متشکل از اطلاعات مکانیک سنگی ازقبیل مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت کششی، سختی و در 151 TBM سفتی سنگ، فاصلهداری و جهت داری ناپیوستگیها و نرخ نفوذ اندازهگیری شده نقطه از یک تونل آب جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش آنالیز ابعادی یک رابطه ریاضیاتی بر اساس داده های یادشده توسعه داده شد. در نهایت با TBM جامع برای محاسبه میزان نرخ نفوذ استفاده از روش شبیهسازی مونتکارلو تابع احتمالاتی شاخص نرخ نفوذ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی رابطه ریاضی ارائه شده، مقادیر واقعی نرخ نفوذ با مقادیر محاسبه RMSE شده مقایسه شد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که رابطه پیشنهادی به خوبی و با خطای 0 توانایی تخمین شاخص نرخ نفوذ را دارد. شبیهسازی مونت کارلو نشان داد که سختی / کمتر از 3 TBM و چگالی سنگ به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر روی نرخ نفوذ دارند.

واژه های کلیدی:

TBM ،نرخ نفوذ، شبیه سازی مونت کارلو، آنالیز ابعادی

نویسندگان :

نسرین میخک بیرانوند ، حسام دهقانی ، عمید مرشدلو

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , نرخ نفوذ , شبیه سازی مونت کارلو , آنالیز ابعادی ,
:: بازدید از این مطلب : 1565
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی سیستم های اجرایی در مهندسی تونل با نگرشی بر پروژه ی خط ( 2 ) قطار شهری کرج

چکیده
 در این مقاله، با استفاده از تحلیل برگشتی داده های ابزاربندی پیرامونی تونل، قابلیت اطمینان سیستم های حفاری تونل های شهری در زمین های سست مورد بررسی قرار گرفته است. طبق فرضیات این تحقیق، از خطاهای اجتناب ناپذیر اندازه گیری در رفتار سنجی، صرف نظر شده و نیز، عدم قطعیت پارامتر های ژئومکانیکی و عناصر نگهداری در سیستم های اجرایی متفاوت، ثابت فرض شده است. در ابتدا، اطلاعات مورد نیاز با بکارگیری تکنیک های رفتار سنجی در مهندسی تونل، مانند همگرایی سنجی و نشست سنجی به منظور استفاده از روش های ارزیابی قابلیت اطمینان گرد آوری شد. و به @ Risk سپس تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های مختلف حفاری تونل، با استفاده از نرم افزار روش شبیه سازی مونت کارلو مورد ارزیابی قرار گرفت. به کمک این نرم افزار تابع چگالی احتمالاتی را محاسبه و با ارزیابی قابلیت اطمینان، شاخص اعتماد پذیری و احتمال شکست در هر از تحلیل ،@ Risk کدام از سیستم های اجرایی تونل محاسبه شد. داده های ورودی نرم افزار برگشتی داده های ابزار دقیق بکار رفته در پروژه خط ( 2 ) قطار شهری کرج، تأمین گشته و اعتبار سنجی این مقاله نیز در آن پروژه بررسی گردیده است. مرسوم در پروژه N. A. T. M در آخر، با توجه به نتایج و بررسی های حاصل از این مقاله، روش پیشنهادی در پروژه مذکور دارد. N. A. T. M های بومی، قابلیت اطمینان کمتری را نسبت به روش روش حفاری پیشنهادی در این تحقیق، به صورت تمام مقطع با سینه کار قوسی و به وسیله ماشین های بازویی و همراه با کف بند اجرا می شود.

واژه های کلیدی:

سیستم های اجرایی تونلزنی، شبیه سازی مونت کارلو، مهندسی تونل، رفتار سنجی، قابلیت اطمینان سیستم.

نویسندگان :

مهرداد احسان ملکی  ، محمد سلیمی  ، احسان کاتبیان

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم های اجرایی تونلزنی , شبیه سازی مونت کارلو , مهندسی تونل , رفتار سنجی , قابلیت اطمینان سیستم , ,
:: بازدید از این مطلب : 1182
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل احتمالی پدیده ورقه ورقه شدن سنگ در تونلهای دایروی

یکی از حالتهای رایج شکست در تونلهای عمیق حفر شده در سنگهای مقاوم " ورقه ورقه شدن" است . امکان وقوع و شدت پدیده ورقه ورقه شدن وابسته به مقدار تنشهای برجا و همچنین خصوصیات مقاومتی سنگ میباشد. با وجود این همواره مقادیر تخمینی و یا اندازه گیری شده این پارامترها دارای خطا میباشند. بنابراین لازم است تا به منظور ارزیابی پایداری تونل ها از رهیافت های نوینی استفاده شود که در آن ها عدم اطمینان موجود در مقادیر پارامترهای موثر به صورت سیستماتیک وارد محاسبات می شوند. در این مقاله فرایند ورقه ورقه شدن در تونلهای دایروی به صورت احتمالاتی مورد بررسی قرار گرفته است. عدم اطمینان موجود در مقادیر تنشهای برجا و مقاومت سنگ به کمک توابع چگالی احتمال به صورت دقیق وارد محاسبات گردیده و احتمال بروز این نوع شکست و هم چنین عمق بریدگیهای حاصله از آن به کمک " شبیهسازیهای مونت کارلو" مورد ارزیابی واقع شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با افزایش عدم اطمینان در پارامترهای موثر، احتمال شکست و عمق محتمل آن با آهنگ تند شونده ای افزایش می یابد. هم چنین مشخص گردید که در نظر گرفتن فاکتور ایمنی به تنهایی برای ارزیابی پایداری تونلها ممکن است به نتایج گمراه کننده ای منجر شود زیرا این پارامتر عدم اطمینان داده های ورودی را در نظر نمی گیرد.


واژه های کلیدی :

تحلیل احتمالی، ورقه ورقه شدن، تونل دایروی، شبیه سازی مونت کارلو.

نویسندگان :

حسین رفیعی ، حامد پوربافرانی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل احتمالی , ورقه ورقه شدن , تونل دایروی , شبیه سازی مونت کارلو , ,
:: بازدید از این مطلب : 1621
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد شبیه سازی مونت کارلو در تحلیل احتمالاتی روانگرایی

تحليل پدیده روانگرایي یکي از چالش برانگيزترین مسائل ژئوتکنيک لرزه ای است كه در سال های اخير توجه بسياری از محققين را به خود جلب كرده است. خسارات زیاد ناشي از این پدیده، محققين را به شناخت بهتر رفتار و آناليز دقيق تر این پدیده ترغيب كرده است. ارزیابي پتانسيل روانگرایي به طور كلي شامل روش های قطعي و روش های احتمالاتي تحليل روانگرایي مي باشد. روش های قطعي عليرغم سادگي، قادر به در نظر گرفتن عدم قطعيت ها نمي باشد. با توجه به شرایط خاک و بارگذاریزلزله كه ماهيتي تصادفي دارند،تحليل قطعي این پدیده به نظرنميرسد از دقت كافي برخوردار باشد. تحليل قابليت اطمينان یکي از مناسب ترین روش ها برای در نظر گرفتن عدم قطعيت ها مي باشد. این روش هاقادر هستند ميزان عدم قطعيت ها را با توجه درجه اهميت سازه به صورت كمي در طراحي لحاظ كنند. روش شبيه سازی مونت كارلو جزء روشهای دقيق آناليز قابليت اطمينان است كه سازگاری مناسبي با پدیده های تصادفي مانند زلزله دارد. اگرچه روش قابليت اطمينان روشي مفيد برای تحليل پدیده های ژئوتکنيکي است اما به دليل كمبود اطلاعات آماری و ریاضي، استفاده از این روش برای اغلب مهندسين چندان ساده نيست. دراین مقاله با استفاده از روش شبيه سازی مونت كارلو یک مدل احتمالاتي و رابطه ای ساده بين ضریب اطمينان قطعي و احتمال روانگرایي برقرار شده تا بدون نياز به اطلاعات جامع آماری بتوان از مزیت های آناليز قابليت اطمينانبهره جست. روش پيشنهادی با دو مدل احتمالاتي توسعه داده شده سازگاری خوبي داشتهدر عين حال كه نسبت به هر دو روش ذكر شده از دقت ( Idriss and Boulanger) و( 2010 Juang et al.) توسط بالاتری برخوردار است.


کلمات کلیدی:

روانگرایی، شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت، روش قابلیت اطمینان، مدل احتمالاتی

نویسندگان :

جلال کاسب زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران)

علی نورزاد (عضو هیات علمی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، تهران)

احمدرضا محبوبی (عضو هیات علمی، دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور)، تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شبیه سازی مونت کارلو , عدم قطعیت , روش قابلیت اطمینان , مدل احتمالاتی ,
:: بازدید از این مطلب : 1207
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5675 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه