<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

شبيه سازي آسيبب وارده به سگمنت هاي ساخته شده از الياف فلزي (مطالعه موردي: تونل چم شير)

چكيده
سیستم نگهداری تونلهای حفر شده به وسیله ماشینهای تمام مقطع ) TBM ( از مجموعهای از قطعات پیشساخته بتنی تشکیلیافته است. این قطعات در محلی خارج از تونل تولید شده و جهت نصب به وسیله ماشین حفار، به داخل تونل منتقل میشوند.بکارگیری الیاف در بتن به عنوان تقویت کننده ای است که از جمله مزایای آن افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه های کارگریمی باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته، پوشش تونل سهم مهمی در هزینه های اجرایی ساخت تونل دارد. بنابراین طراحی پوششتونل ها، مخصوصا تونل های حفاری شده با دستگاه TBM از اهمیت خاصی برخوردار است. ساخت قطعات پوشش تونل با استفاده ازالیاف به منظور سرعت بخشیدن به اجرای پروژه، کاهش هزینه های اجرا، افزایش کیفیت بتن و افزایش دوام سازه تونل می باشد. یکیاز مزایای بتن الیافی نسبت به بتن معمولی مقاومت کششی آن می باشد. بر قطعات سگمنتی پوشش تونل در مرحله ساخت، حمل ونصب نیروهایی اعمال می شود که می تواند منجر به خسارات بر آن شود. قابلیت کشش بالای بتن الیافی می تواند تا حدی از بروز اینگونه خسارات جلوگیری نماید. همچنین برخی از این صدمات وارد بر پوشش در مرحله ساخت، حمل و نصب به صورت لب پریدگی دربتن مسلح به آرماتور ظاهر می شود. خطا در نصب سگمنتهای بتنی، انحراف TBM و نیروی غیریکنواخت وارده از سوی جکهاتقریباً 08 درصد علت آسیبدیدگی سگمنتهای بتنی را پوشش میدهند. بنابراین عمده آسیبهای وارده به پوشش نگهداری، درزمان حفر تونل به وقوع میپیوندد.هدف از این تحقیق بررسی علت ایجاد ترک در سگمنت های الیافی تونل چم شیر در مرحله نصب می باشد. بدین منظور سگمنتالیافی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس شبیه سازی شد. مدل رفتاری که جهت شبیهسازی سگمنتهای الیافی استفادهشده است، از نوع پلاستسیته آسیب بتن میباشد. این مدل براساس روابط اصول پلاستسیته پایهریزی شده و یکی از کاملترین مدل-های رفتاری برای سازههای بتنی است. تخریب در اثر بارهای فشاری و ترکخوردگی تحت بارهای کششی، دو مکانیسم تسلیم سازهبتنی موردنظر تحت این مدل رفتاری میباشد. ترکخوردگی تحت بار کششی در سطح بارگذاری برابر با مقاومت کششی شروع شده ودر شرایطی که مقدار بار وارده بیش از این مقاومت باشد رفتار سازه بتنی به صورت نرم شونده خواهد بود که در این حالت ترکها بهصورت ماکروسکوپی قابل مشاهده هستند.نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که میزان آسیب وارده به سگمنت با افزایش انحراف زاویه جک نسبت به محور تونل افزایش6 درجه باشد. نتیجه دیگری که از شبیه سازی بدست آمد این / مییابد، بطوریکه برای سگمنت الیافی این زاویه نبایستی بیشتر از 5است که سگمنت با الیاف kg/m3 58 بهترین مقاومت را در مقابل بار ایجاد کننده آسیب دارا می باشد. همچنین حداقل تنش ایجادکننده آسیب با افزایش زاویه انحراف جک TBM کاهش می یابد بطوریکه برای زاویه صفر درجه، 5 مگاپاسکال و برای 55 درجه،5 مگاپاسکال می باشد .

واژه هاي کليدي:

سگمنت الیافی . شبیه سازی . TBM . تونل چمشیر

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت الیافی , شبیه سازی , TBM , تونل چمشیر ,
:: بازدید از این مطلب : 529
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبيه سازي آسيبب وارده به سگمنت هاي ساخته شده از الياف فلزي (مطالعه موردي: تونل چم شير)

چكيده
سیستم نگهداری تونلهای حفر شده به وسیله ماشینهای تمام مقطع ) TBM ( از مجموعهای از قطعات پیشساخته بتنی تشکیلیافته است. این قطعات در محلی خارج از تونل تولید شده و جهت نصب به وسیله ماشین حفار، به داخل تونل منتقل میشوند.بکارگیری الیاف در بتن به عنوان تقویت کننده ای است که از جمله مزایای آن افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه های کارگریمی باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته، پوشش تونل سهم مهمی در هزینه های اجرایی ساخت تونل دارد. بنابراین طراحی پوششتونل ها، مخصوصا تونل های حفاری شده با دستگاه TBM از اهمیت خاصی برخوردار است. ساخت قطعات پوشش تونل با استفاده ازالیاف به منظور سرعت بخشیدن به اجرای پروژه، کاهش هزینه های اجرا، افزایش کیفیت بتن و افزایش دوام سازه تونل می باشد. یکیاز مزایای بتن الیافی نسبت به بتن معمولی مقاومت کششی آن می باشد. بر قطعات سگمنتی پوشش تونل در مرحله ساخت، حمل ونصب نیروهایی اعمال می شود که می تواند منجر به خسارات بر آن شود. قابلیت کشش بالای بتن الیافی می تواند تا حدی از بروز اینگونه خسارات جلوگیری نماید. همچنین برخی از این صدمات وارد بر پوشش در مرحله ساخت، حمل و نصب به صورت لب پریدگی دربتن مسلح به آرماتور ظاهر می شود. خطا در نصب سگمنتهای بتنی، انحراف TBM و نیروی غیریکنواخت وارده از سوی جکهاتقریباً 08 درصد علت آسیبدیدگی سگمنتهای بتنی را پوشش میدهند. بنابراین عمده آسیبهای وارده به پوشش نگهداری، درزمان حفر تونل به وقوع میپیوندد.هدف از این تحقیق بررسی علت ایجاد ترک در سگمنت های الیافی تونل چم شیر در مرحله نصب می باشد. بدین منظور سگمنتالیافی با استفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس شبیه سازی شد. مدل رفتاری که جهت شبیهسازی سگمنتهای الیافی استفادهشده است، از نوع پلاستسیته آسیب بتن میباشد. این مدل براساس روابط اصول پلاستسیته پایهریزی شده و یکی از کاملترین مدل-های رفتاری برای سازههای بتنی است. تخریب در اثر بارهای فشاری و ترکخوردگی تحت بارهای کششی، دو مکانیسم تسلیم سازهبتنی موردنظر تحت این مدل رفتاری میباشد. ترکخوردگی تحت بار کششی در سطح بارگذاری برابر با مقاومت کششی شروع شده ودر شرایطی که مقدار بار وارده بیش از این مقاومت باشد رفتار سازه بتنی به صورت نرم شونده خواهد بود که در این حالت ترکها بهصورت ماکروسکوپی قابل مشاهده هستند.نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که میزان آسیب وارده به سگمنت با افزایش انحراف زاویه جک نسبت به محور تونل افزایش6 درجه باشد. نتیجه دیگری که از شبیه سازی بدست آمد این / مییابد، بطوریکه برای سگمنت الیافی این زاویه نبایستی بیشتر از 5است که سگمنت با الیاف kg/m3 58 بهترین مقاومت را در مقابل بار ایجاد کننده آسیب دارا می باشد. همچنین حداقل تنش ایجادکننده آسیب با افزایش زاویه انحراف جک TBM کاهش می یابد بطوریکه برای زاویه صفر درجه، 5 مگاپاسکال و برای 55 درجه،5مگاپاسکال می باشد .


واژه هاي کليدي :

سگمنت الیافی . شبیه سازی . TBM . تونل چمشیر

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سگمنت الیافی , شبیه سازی , TBM , تونل چم شیر ,
:: بازدید از این مطلب : 537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر موقعیت ایستگاه هاي تاکسی بر عملکرد تقاطع هاي شهري

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تاکسی گردشی . شبیه سازی . تاثیر ترافیکی . عملکرد تقاطع

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تاکسی گردشی , شبیه سازی , تاثیر ترافیکی , عملکرد تقاطع ,
:: بازدید از این مطلب : 402
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهره برداری ازسیستمهای چند مخزنه برقابی با استفاده از مدل MODSIM  

 

 

 

کلمات کلیدی :

مخازن برقابی . شبیه سازی . MODSIM . اعتمادپذیری

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخازن برقابی , شبیه سازی , MODSIM , اعتمادپذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد شبیه سازی در برنامه ریسی ساخت بسرگراه های طبقاتی

کاربرد شبیه سازی در برنامه ریسی ساخت بسرگراه های طبقاتی

کلمات کلیدی :

شبیه سازی . برنامه ریزی . بزرگراه طبقاتی . بهبود

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازی , برنامه ریزی , بزرگراه طبقاتی , بهبود ,
:: بازدید از این مطلب : 860
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاری خاک های رسي با استفاده از روش اجزای مجزا

راهنما بررسي تاثير نوع كاني در روند رسوب گذاری خاک های رسي با استفاده از روش اجزای مجزا

کلمات کلیدی :

شبیه سازی . رسوب گذاری . خاک رس . اجزای مجزا

 

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
تشػيت رسات سػی ٚ تىي ؿذ رسات و ّٛئيذی دس عی فشآيٙذ سػٛة زٌاسی يىی اص چب ؾٞبی ٛٔجٛد دس پشٚطٜ ٞبی ػ شٕای٘ صيؼت حٔيغی
یٔ ثبؿذ. سٚ ذ٘ سػٛة زٌاسی دس رسات دا ٝ٘ای ثؼيبس تٔفبٚت اص رسات چؼجٙذٜ ٚ سػی یٔ ثبؿذ ٚ ػ ٕٛ بٔ ٟٔ تٕشي چبؾِ ٞب، دس ثشسػی سػٛة زٌاسی
رسات چؼجٙذٜ خلٛكب دس جٔبٚست ػبصٜ ٞبی دسيبيی ٚ آثی ثٝ چ یٔ خٛسد. دس اي تحميك، ذٔ ػَبصی سيضػبختبسی سٚ ذ٘ سػٛة زٌاسی رسات
سػی ثب دس ظ٘ش شٌفت ؿى ٚالؼی آ ٖٞب ٚ ي٘ض اػ بٕ ي٘شٚٞبی ٚص ،ٖ جبرثٝ ٚ دافؼٝ ػغٛح ، ت بٕع ٞبی ىٔب ي٘ىی ٚ ي٘شٚی دساي، ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ
اجضای جٔضا وٝ اص لٛيتشي اثضاسٞبی ٛٔجٛد یٔ ثبؿذ، ا ج٘ب ؿذٜ اػت.دس اي پظٚٞؾ دٚ ٛ٘ع وبی٘ سػی ثب ضخب تٔ لايٝ دٚ بٌ ٝ٘ تٔفبٚت ذٔ ؿذٜ
اػت ٚ ػپغ ص بٔ ٚ ضخب تٔ سػٛة زٌاسی آ ٖٞب ثشسػی شٌديذٜ اػت.
کلمات کلیذی: شثیه ساسی، رسو بگذاری، خاک رس، اجشای مجشا:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازی , رسوب گذاری , خاک رس , اجزای مجزا ,
:: بازدید از این مطلب : 822
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 15 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عوامل موثر بر مدت زمان یک سیکل پیشروی دستگاه TBM در تونل انتقال آب کرج

چکیده بلند
 امروزه برخورد با مسائل همراه با عدم قطعیت به صورت تکنیک های احتمالی گسترش روزافزونی یافته، به طوری که اکثر رشته ها و فنون مختلف در جهان برای حل مسائل پیچیده و همراه با عدم قطعیت از آن استفاده می کنند. در این روشها به جای تکیه به یک میانگین معین، از توزیع احتمال و مطالعات حساسیت پذیری استفاده می شود. در این مقاله پارامترهای موثر بر مدت زمان حفاری مورد بررسی گرفت که برای این منظور از توزیع احتمال هر پارامتر بجای میانگین استفاده TBM شد. تعیین مدت زمان یک سیکل پیشروی تونل در حفاری مکانیزه از پارامترهای مهم در بررسی می باشد، به طوری که با کاهش آن نرخ پیشروی روزانه افزایش می یابد. در TBM عملکرد دستگاه این تحقیق فعالیتهای یک سیکل حفاری در تونل انتقال آب کرج زمان گیری شد. این فعالیتها شامل نرخ نفوذ، سگمنت گذاری، زمان جابجایی قطار و ... است. نمودار گانت و ارتباط بین فعالتها ( پیش نیاز و هم نیاز) تعیین گردید، و در نتیجه یک مدل به منظور تعیین مدت زمان پیشروی در واحد از تکنیک احتمالی مونت ، Gta ارائه شد. به دلیل عدم قطعیت نرخ نفوذ واحد سنگی 1 Gta سنگی 1 کارلو استفاده گردید و تابع چگالی احتمال برای یک سیکل کامل پیشروی رسم شد. مشخص شد با سطح اعتماد 80 درصد دامنه تغییرات مدت زمان صرف شده در سیستم پشتیبانی بین 80 تا 111 دقیقه در تغییر می باشد. همچنین آنالیز حساسیت در مورد پارامترهای مختلف نسبت به پیشروی انجام شد و نشان داد که زمان حفاری بیشترین تاثیر را بر روی مدت زمان صرف شده در سیستم پشتیبانی دارد و به عنوان یک فعالیت بحرانی می باشد.

کلمات کلیدی:

TBM ،سیکل پیشروی، شبیه سازی، مونت کارلو، عدم قطعیت

نویسندگان :

مرتضی احمدی ، مجتبی عسکری ، علی تبریزی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , سیکل پیشروی , شبیه سازی , مونت کارلو , عدم قطعیت ,
:: بازدید از این مطلب : 1230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر سدیم کربنات بر تابع شکست و انتخاب سنگ آهک و شبیه سازی خردایش در آسیای گلوله ای

 

تاثیر سدیم کربنات بر تابع شکست و انتخاب سنگ آهک و شبیه سازی خردایش در آسیای گلوله ای

 

کلمات کلیدی :

تابع شکست ، تابع انتخاب ، شبیه سازی ، سنگ آهک ، آسیای گلوله ای

نویسندگان :

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تابع شکست , تابع انتخاب , شبیه سازی , سنگ آهک , آسیای گلوله ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1204
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل افزایش زاویه ی صفحه بالابر آستر با روش اجزای گسسته مطالعه موردی: آسیاهای خودشکن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

چکیده :
زاویهی صفحهی بالابر آسیا، کلیدیترین نقش را در مسیر حرکت بار و محل برخورد بار دارد. با افزایش زاویه بالابر، کسری از مواد که مستقیما به آستر برخورد میکنند، کاهش مییابد و این بخش، به پاشنهی بار برخورد میکنند. در این تحقیق، با استفاده از شبیهسازی با روش اجزای گسسته )راگ(، حداکثر نیروی وارد بر بدنهی آسیا، پس از تغییر زاویه صفحهی بالابر آستر از 7 به 93 درجه در آسیای خودشکن مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، بدست آمد. نتایج نشان داد با این تغییر، شدت ضربههای وارده، حتی اگر فقط سه لایه مواد در پاشنه باشد، به میزان 93 % کاهش مییابد و این بخش صرف خردایش مواد میشود. نتایج پایش عملکرد این آسیای % صنعتی، قبل و بعد از تغییر زاویه بالابر نیز نشان داد با این تغییر، علیرغم اینکه تناژ ورودی آن بیش از 26 افزایش می یابد، دانهبندی آن تغییر بارزی نمیکند.

کلمات کلیدی :

شبیه سازی ، روش اجزای گسسته ، زاویه ی بالابر ، افزایش تناژ.

نویسندگان :

علیرضا قاسمی ، مصطفی مالکی مقدم ، صمد بنیسی

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازی , روش اجزای گسسته , زاویه ی بالابر , افزایش تناژ ,
:: بازدید از این مطلب : 1074
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی مدار آسیاهای گلوله ای با نرم افزار GrindSim

چكیده
مدلسازی ریاضی مدارهای فرآوری جهت طراحی، تحلیل و بهینهسازی آنها گسترش پیدا کرده است. در این تحقیق یک نرم افزار ( GrindSim ) بر پایه نرمافزار صفحهگسترده ©Microsoft Excel جهت شبیهسازی خردایش و طبقه بندی در مدارهای آسیاهای گلولهای نوشته شد. در این نرم افزار با مشخص بودن مشخصات خوراک، آسیا و هیدروسیکلون و شرایط عملیاتی می توان در مدار باز و مدار بسته دبی و دانه بندی جریانهای مختلف را شبیه سازی کرد. مدارهای مختلف را میتوان با ترکیب آسیا و هیدروسیکلون ایجاد کرد و نحوه عملکرد آسیاها و هیدروسیکلونها را بررسی نمود. مقایسه نتایج شبیه سازی با داده های اندازهگیری شده و همچنین نرم افزار های تخصصی دیگر نشان از دقت بالای نتایج نرم افزار GrindSim داشت. از مزایای این شبیهساز نسبت به نرمافزارهای تخصصی می توان به سادگی استفاده از آن و دسترسی به تمام قابلیت های نرم افزار صفحه گسترده ©Microsoft Excel اشاره کرد.

کلمات کلیدی :

شبیه سازی ، هیدروسیکلون ، کارآیی مدار ، مدار آسیاکنی

نویسندگان :

گلنژاد. سعید ، صمد بنیسی

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبیه سازی , هیدروسیکلون , کارآیی مدار , مدار آسیاکنی ,
:: بازدید از این مطلب : 1104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه