<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی تأثیر سختی خاک بر نیروهای سینماتیکی و اینرسی شمع منفرد تحت بار دینامیکی

خلاصه
امروزه پي های عمیق به صورت گسترده ای با هدف انتقال بار به بخش های عمیق تر زمین بخصوص زماني كه شرایط خاک در لایه های فوقانيزمین برای استفاده از پي های سطحي مناسب نباشد، بکار مي روند. با توجه به اهمیت اثر اندركنش سینماتیکي و اینرسي بر پاسخ لرزه ای شمع،مطالعات عددی زیادی در این زمینه صورت گرفته است كه بیشتر بر مبنای مطالعات تحلیلي بوده و كمتر پشتوانه آزمایشگاهي داشته اند. به همینعلت پژوهش حاضر به مطالعه اثرات اندركنش اینرسي و سینماتیکي شمع - خاک بر پاسخ دینامیکي شمع منفرد با استفاده از مدل سازیفیزیکي به همراه مدل سازی های عددی پرداخته است. به منظور مدلسازی فیزیکي، تعدادی آزمایش بر روی شمع منفرد در خاک ماسه ایخشک با استفاده از دستگاه میزلرزه تحت بار دینامیکي از نوع سینوسي با فركانس و دامنه شتاب ثابت انجام شده است. مدلسازی عددیِ سه بعدیشبیه سازی شده و با نتایج آزمایشگاهي اعتبار سنجي شده است. سپس به منظور مطالعات ABAQUS در فضای نرم افزار اجزای محدودپارامتریک با استفاده از مدل های عددی، تاثیر مشخصات خاک مانند مدول الاستیسیته و نحوه توزیع آن در خاک و تاثیر گیرداری سر شمع برروی پاسخ لرزه ای شمع منفرد مورد مطالعه قرار گرفته است. از تحلیل ها چنین استنتاج شد كه تغییر در سختي خاک و همچنین گیردار شدن سرشمع، بر رفتار لرزه ای شمع تاثیر چشمگیری دارد به طوری كه توزیع لنگر خمشي و بیشینه لنگر خمشي و همچنین نیروی برشي در طول شمع را تحت تاثیر قرار مي دهد.


کلمات کلیدی:

شمع منفرد . مدلسازی فیزیکی . مدلسازی عددی . نیروهای سینماتیکی و اینرسی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع منفرد , مدلسازی فیزیکی , مدلسازی عددی , نیروهای سینماتیکی و اینرسی ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی رفتار لرزه ای شمع ها در خاک ماسه ای روانگرا

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . شمع منفرد . آنالیز المان محدود . بارزلزله

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع منفرد , آنالیز المان محدود , بارزلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار دینامیکی شمع منفرد در خاک های مستعد روانگرایی

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . شمع منفرد . تحلیل غیر خطی . بازلزله

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
یىي اظ ٟٔ تٓطی ػ ثطٚظ ذؿبضات ٚ ذطاثيٞب ثٝ ٞٙ بٍ ظ عِ ِٝ، ضٚا طٍ٘ایي ذبنٞبي بٔؾٝاي ؾؿت ٚ اقجبع ئثبقس. تب ثٝ حب ضٚٞبي رٔتفّ
آ ب٘ يِع ٚ عطاحي ثطاي اضظیبثي ضفتبض ق غٕٞب زض اثط ظ عِ ِٝ اضائٝ قسٜ اؾت ٚ زض ای ٛٔاضز تأثيط ضٚا طٍ٘ا قس ذبنٞبي ثب پتب ؿ٘ي ضٚا طٍ٘یي ي٘ع ثبیؿتي
زض آب٘ يِع ٛٔضز تٛخٝ لطاض يٌطز. ٞ چٕٙي ثب تٛخٝ ثٝ افعایف اؾتفبزٜ اظ پيٞبي ػ يٕك زض ؾٛاح بٔؾٝاي ٚ زض حٔ ضٚزذب ٝ٘ٞب ٚ ذغط ثطٚظ
ضٚا طٍ٘ایي زض اثط ظ عِ ِٝ زض ای حٔ ُٞب، زض ای مٔب ِٝ ثٝ ثطضؾي اثط ػٛا رٔتفّ ثط ضفتبض ق غٕ ٙٔفطز زض ذبن بٔؾٝاي ، ثب ٙٔظٛض وطز ضفتبض ذبن
زض ؼٔطض ضٚا طٍ٘ایي، پطزاذتٝ ئقٛز. زض ای پػٚٞف، تح يّ ػسزي ضفتبض ق غٕ تٛؾظ ط٘ اْفعاض ا بِٕ حٔسٚز OpenSeesPL 0.8.7 ٛٔضز
ثطضؾي لطاض ئ يٌطز. زض ای ضاؾتب ضفتبض طِظٜاي ق غٕ ٙٔفطز زض ذبن بٔؾٝاي تحت اثط ػٛا رٔتفّ بٔ ٙ٘س ضرب تٔ لایٝ ي ذبن، لغط ق غٕ ٚ
عٛ ق غٕ ثطضؾي ئقٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز پتبؿ٘ي ضٚا طٍ٘ایي زض ذبنٞبي ؾٛاح ق بٕ يِ ٚ خٙٛثي ٚ ي٘ع زض ضؾٛثبت زاٝ٘اي غيط تٔطاو ضٚزذب ٝ٘ٞب زض ؾبیط م٘بط وكٛض، ٛٔضٛع ٛٔضز ثطضؾي زض ای مٔب ِٝ ئتٛا س٘ زض ػ ثطاي تح يّ ضفتبض ق غٕٞبي اخطا قسٜ زض چٙي حٔ ُٞبیي فٔيس
ثبقس. ت٘بیح ثسؾت آ سٜٔ ك٘ب ئزٞس وٝ ثب افعایف لغط ق غٕ ٚ عٛ ق غٕ، تغييط ىٔب خبج٘ي ق غٕ ٚ چطذف ق غٕ وبٞف ئیبثس ٚ يِ ضرب تٔ
ذبن ثب تٛخٝ ثٝ عٛ ق غٕ ت٘بیح رٔت فّي ئتٛا س٘ زاقتٝ ثبقس.
کلمبت کلیذی: رياوگزایی، شمع مىفزد، تحلیل غیزخطی، ثبر سلشل:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع منفرد , تحلیل غیر خطی , بازلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شمع منفرد . بار جانبی . PIV . مدلسازی فیزیکی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع منفرد , بار جانبی , PIV , مدلسازی فیزیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه