<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ریسکهای تونل سازی در مناطق شهری و روش های کاهش ریسک مطالعه موردی تونل های خط 2 قطار شهری کرج


چکیده
 امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت فضاهای روباز مناطق شهری، ساخت فضاهای زیرزمینی جهت حمل و نقل ( قطار شهری)، زیر گذرها، و ... رو به گسترش می باشد. از طرف دیگر، علیرغم پیشرفت علوم و فنون در زمینه حفاری فضاهای زیرزمینی شامل روش های شناسایی، رو شهای حفاری مکانیزه و نیمه مکانیزه، تونل سازی در مناطق شهری همواره با خطرات بالقوه ای روبروست. منابع اصلی این خطرات شامل زمی نشناسی، هیدرولوژی، طراحی و اجرا می باشد. محدودیت مطالعات زمین شناسی و درک ناکافی از رفتار خاک و سنگ، عدم اطلاعات کافی و دقیق در خصوص نقشه های تأسیسات شهری، عدم پیش بینی ساخت تونل با در نظر گرفتن عوارض سطحی و زیر سطحی، ارزیابی ناکامل شرایط بارگذاری تونل، عدم کفایت روش های پیش بینی نشست و تشخیص پتانسیل خرابی ساختما نها، تخمین سیلاب و به طور کلی ارزیابی های ناکافی، در بخش مطالعات و طراحی و همچنین انتخاب رو شهای اجرا و ماشی نآلات نامناسب، انتخاب پیمانکاران بی تجربه و پشتیبانی ناکافی، از عمده دلایل خطرات تونل سازی در مناطق شهری می باشند. لذا با در نظر گرفتن روش ساخت مکانیزه، نیمه مکانیزه و سنتی، در مرحله اول شناسایی خطرات و در مراحل بعدی رو شهای کاهش و کنترل خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله انواع خطرات و رو شهای کاهش خطر شامل شناسایی مسیر و وضعیت زمین شناسی و رطوبت خاک در حین اجرا ء، رو شهای اجرایی در مناطق خاص نظیر حفاری در خا کهای ریزدانه با چسبندگی کم، عبور از زیر ساختما نهای مرتفع، تغییر روش اجرا و الگوی حفاری، رفتارسنجی و ابزاربندی سطحی و زیر سطحی و تمهیدات بکار برده شده در تون لهای فاز یک پروژه خط 2 قطار شهری کرج به طول 14 کیلومتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص گردید که، رو شهای مشاهد های، عددی و تجربی به کمک ابزاربندی و رفتارسنجی، نقش بسزایی در کاهش خطرات، افزایش ایمنی و کاهش هزینه های اجرایی ایفا کرده است.

کلمات کلیدی :

تونل سازی شهری . شناسایی ریسک . رو شهای کاهش ریسک . ابزاربندی و رفتارسنجی . خط 2 متروی کرج

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازی شهری , شناسایی ریسک , رو شهای کاهش ریسک , ابزاربندی و رفتارسنجی , خط 2 متروی کرج ,
:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیاده سازی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ( مطالعه موردی پروژه تونل قطعه شرقی – غربی مترو خط 7 تهران)

چکیده
 امروزه ریسک و انواع گرایشهای مرتبط با آن مانند مطالعات ریسک و تحلیل ریسک در گستره متنوع موضوعاتی نظیر امور مالی سرمایهگذاری، تجارت، بیمه، ایمنی، بهداشت و درمان، پروژههای صنعتی و عمرانی، حتی مسائل سیاسی، اجتماعی و نظامی جایگاه را پیدا کرده است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی ریسکهای داخلی، آنهایی که مرتبط با خود پروژه بوده و معمولا تحت کنترل مدیریت پروژه میباشند، از طریق مطالعات میدانی، چک لیست ، نظرات خبرگان و کارگروه مدیریت ریسک در پروژه جمع بندی گردید. پس از آن میزان اثرگذاری ریسکهای شناسایی شده بر اهداف پروژه از طریق تاثیر بر کیفیت،هزینه، زمان و ایمنی مورد ارزیابی برای این منظور با استفاده از روش بر اساس ریسکهای اولویت بندی شده، برنامه ریزی جهت پاسخ به ریسکها و کاهش اثر ریسکهای شناسایی شده در پروژه فازی رتبهبندی شدند. TOPSIS وزن شاخصها محاسبه و با استفاده از روش AHP گرفتند.

واژههای کلیدی:

مدیریت ریسک . شناسایی ریسک . رتبه بندی ریسک . TOPSIS .  فازی . AHP   

نویسندگان :

حسن اکبری ، سیدمحمدرضا ظهیرالاسلام زاده

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت ریسک , شناسایی ریسک , رتبه بندی ریسک , TOPSIS , فازی , AHP ,
:: بازدید از این مطلب : 496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک در صنعت تونلسازی ایران با استفاده از روش تحلیل شکست و آثار آن


 چکیده
 هرساله بخش عظیمی از اعتبارات و منابع مالی کشور، صرف سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ عمرانی میشود. تونل سازی بهعنوان یکی از زیربناهای ا صلی تو سعه کشور همواره با ر ی سک های مختلفی روبرو ا ست . یکی از بزرگترین م شکلات مدیران پروژه ها، شناسایی ر یسک ها و ارزیابی آنهاست که باعث کاهش راندمان و گاهی عدم موفقیت در به پایان رساندن پروژه م یشود . ارزیابی ریسک مؤثر، یک پارامتر اساس ی در موفقیت مدیریت ریسک پروژه است . تکنیک های متفاوتی برای آنالیز و شناسایی ریسک معرفیشده اند. در این مقاله ریسک های جامع پروژههای تونل سازی شناسا ییشده و باهدف اولویتبندی آنها پرداختهشده است . تحلیل شکست و آثار اولویتهای ری سک FMEA بهعنوان یکی از روشهای ب س یار مفید در این زمینه شناخته شده ا ست. در نمونه قدیمی ( FMEA) آن تعیین میشوند که میتوانند توسط ضرب مقدار فاکتورها ی ریسک مثل رخداد ( RPN) حالت شکست بهوس یلهی عدد اولویت ریسک محا سبه شوند. ا ین تکنیکها محدودیتهایی دارند. در این مقاله منطق فازی و تحلیل سل سله D و قابلیت شنا سایی ، S شدت ، O مرسوم بهکاربرده شدند . نتایج نشان می دهد که ریسک هایی چون، 1 ) ناسازگاری برنامه FEMA مراتبی به جهت رفع محدودیتهای در جزئیات 2 ) عدم دسترسی به سرپرست تجهیزات 3 ) مغایرت در اسناد در مرحله طراحی 4 ) عدم تملک و یا عدم تملک به موقع اراضی تملک نشده به ترتیب بحرانی ترین رخدادهای ریسک در پروژههای تونلسازی ایران است.


واژههای کلیدی:

شناسایی ریسک . توسعه مدل ارزیابی ریسک . تحلیل شکست و آثارآن . FMEA . رخداد ریسک . شدت ریسک . قابلیت شناسایی ریسک

نویسندگان :

منا مقدم  ، علی مرتضوی

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شناسایی ریسک , توسعه مدل ارزیابی ریسک , تحلیل شکست و آثارآن , FMEA , رخداد ریسک , شدت ریسک , قابلیت شناسایی ریسک ,
:: بازدید از این مطلب : 405
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی و اولویت بندی ریسک های تونل سازی در ایران با استفاده از تجارب اخیر

 

شناسایی و اولویت بندی ریسک های تونل سازی در ایران با استفاده از تجارب اخیر

 

کلمات کلیدی :

تونل سازی ، شناسایی ریسک ، اولویت بندی ، ضریب اهمیت

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازی , شناسایی ریسک , اولویت بندی , ضریب اهمیت ,
:: بازدید از این مطلب : 1144
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه