<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پايدارسازي شيب هاي خاكي در برابر پتانسيل زمين لغزش

خلاصه
اگر علل ناپايداري يك شيرواني در هنگام زلزله به خوبي شناخته شوند، روش پايدارسازي مناسب معلوم مي گردد، كه در اين مطالعه به بررسيروش هاي نوين پايدارسازي شيرواني هاي خاكي در هنگام وقوع زلزله مي پردازد. در ارزيابي پايداري شيرواني هاي در دست طرح، تحليلپايداري نقش تعيين كننده اي دارد. بديهي است كه اصول روش هاي ارزيابي تحليل پايداري شيرواني هاي در دست طرح و شيرواني هاي موجودكه علايم ناپايداري از خود نشان داده اند، اصول مشتركي است. با اين وجود بايد توجه شود كه در ارزيابي علل پايداري شيرواني هاي موجود و نيزيافتن بهترين روش جلوگيري از ناپايداري پيش رونده آنها، قبل از انجام محاسبات پيش رونده آنها، قبل از انجام محاسبات تحليلي و تئوريك،بايستي تحقيق سطحي و در صورت لزوم، زير سطحي، از محل انجام شود تا علل واقعي ناپايداري، آشكار شود. در اين صورت هم تحليل پايداريبه صورت واقع بينانه تري انجام مي شود و هم روش هاي پايدار سازي متناسب با وضعيت زمين شناسي و نيز نوع و مكانيزم ناپايداري انتخاب مي شود. علل ناپايداري ممكن است يا به وسيله تحقيقات محلي و آزمايشهاي صحرايي و يا به وسيله تحليل پايداري مشخص گردد.


كلمات كليدي:

تثبيت . شيرواني خاكي . زمين لغزش . ناپايداري . پايدارسازي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت , شيرواني خاكي , زمين لغزش , ناپايداري , پايدارسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 841
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تعادل حدی وعددی شیروان یهای خاکی وسنگی و ارائه ی روشی برای پایدارسازی آنها

در مناطق كوهستاني با گسترش فعاليت های عمراني و نبود زمين مناسب برای ساخت و ساز احداث ساختگاه های مناسب برای ایجاد سازه های عمراني نظير راه ها و راه آهن ها، امری اجتناب ناپذیر مي باشد. از این رو در این مطالعه به بررسي پایداری و پایدارسازی شيرواني خاكي سنگي مشرف به راه آهن و نتایج این دو نرم افزار را با plaxis و نرم افزار المان محدودی slide 19 ( با استفاده از نرم افزار تعادل حدی + ميانه- اردبيل- پارس آباد )كيلومتری 200 هم مقایسه نموده ایم.


کلمات کليدی:

شيرواني خاكي ،شيرواني سنگي، تعادل حدی ،المان محدود ، پایدار ساز

نویسندگان :

غلام مرادی (استاد دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز)

آروین عبدالمالکی (دانشجوی دکتری ژئوتکنيك ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تبریز)

مسعود احمدوند (کارشناس ارشد ژئوتکنيك، دانشکده عمران،دانشگاه تفرش)

حامد قدمی (کارشناس ارشد ژئوتکنيك، دانشکده عمران،دانشگاه تفرش)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شيرواني خاكي , شيرواني سنگي , تعادل حدی , المان محدود , پایدار ساز ,
:: بازدید از این مطلب : 1421
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار لرزه اي گروه شمع در شيرواني خاكي، الف: آزمايش مدل ميز لرزه

در اين مقاله به بررسي رفتار لرزه اي گروه شمع در شيرواني خاكي پرداخته شده است . به اين منظور تعداد 16 عدد آزمايش مدل فيزيكي  1با استفاده از ميزلرزه بر روي گروه شمع واقع در شيرواني خاكي انجام پذ يرفته است . مدلهاي فيزيكي ابزاربندي شده با سنسورهاي g كرنش سنج، شتاب سنج و تغييرمكا ن سنج، در معرض حركات لرزه اي سينوسي با دامنه شتاب تقريباً ثابت قرار گرفته اند. جهت بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي پاسخ لرزه اي گروه شمع در شيرواني، پارامترهاي حركت ورودي، تعداد و فواصل شمعها در گروه، تغيير داده  7در نظر گرفته شده است . نتايج / 5 و 8 /4 ، 2 با نسبتهاي فاصله به قطر شمعهاي معادل 3 × 2 و 2 × شده است . تك شمع و گروههاي 1 آزمايشها با تعريف پارامترهاي تركيبي مناسب، به يكديگر مربوط شده و با ارايه نمودارهاي محتوي پارامترهاي مذكور، نتايجي در خصوص رفتار گروه در شيرواني ارايه شده است . اساسي ترين نتيجه اين آزمايشها را علاوه بر تولي د ديتاي قابل استفاده آزمايشگاهي ، مي توان در تقويت ايده بهره گيري از تئوري بلوك لغزشي نيومارك در تحليل گروه شمع واقع در شيب دانست . با توسعه ايده مذكور و گروه شمع در شيب و نحوه وابستگي آن به ay بكارگيري نتايج آزمايشهاي مدل، نمودارهاي مقدماتي براي تخمين شتاب تسليم پارامترهاي گروه، ارايه گرديده است؛ هرچند اين موضوع هنوز نياز به بررسي بيشتري دارد.


كلمات كليدي:

مدل ميزلرزه، گروه شمع، شيرواني خاكي، تئوري نيومارك، نسبت فاصله به قطر شمعها

نویسندگان :

حميدرضا الهي (دكتراي ژئوتكنيك، معاونت فني شركت خدمات بهسازي خاك سامان پي)

عباس قلندرزاده (دكتراي ژئوتكنيك، استاديار دانشكده فني دانشگاه تهران)

مجيد مرادي (دكتراي ژئوتكنيك، استاديار دانشكده فني دانشگاه تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل ميزلرزه , گروه شمع , شيرواني خاكي , تئوري نيومارك , نسبت فاصله به قطر شمعها ,
:: بازدید از این مطلب : 1321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5606 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5606 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه