<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مروری بر عملیات شکست هیدرولیکی درصنعت نفت و گاز

 

 

 

کلمات کلیدی :

صنعت نفت و گاز . شکست هیدرولیکی . سیال شکست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صنعت نفت و گاز , شکست هیدرولیکی , سیال شکست ,
:: بازدید از این مطلب : 225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی عددی تاثیر شکاف طبیعی بر روی پدیده شکست هیدرولیکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

شکست هیدرولیکی . شکاف طبیعی . اجزای محدود . المان چسبنده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکست هیدرولیکی , شکاف طبیعی , اجزای محدود , المان چسبنده ,
:: بازدید از این مطلب : 919
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه و بررسی بهر ه برداری از شیل های گازی با نگرشی ویصه به روش های حفاری

 

 

کلمات کلیدی :

شکست هیدرولیکی ، ذخایر متعارف ، ذخایر غیر متعارف ، گاز شیل

نویسندگان :

فرهادملائی (دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکذه معذن، نفت و شئوفیسیک)

رضا قلی زاده نامقی (دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکذه معذن، نفت و شئوفیسیک)

محمذدهجو (دانشگاه بیرجنذ، دانشکذه مهندسی)

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکست هیدرولیکی , ذخایر متعارف , ذخایر غیر متعارف , گاز شیل ,
:: بازدید از این مطلب : 1501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی و عددی شروع و توسعه شکافت هیدرولیکی در سنگ آهک

در این مقاله شروع و توسعه شکستگی در فرایند شکافت هیدرولیکی به دو روش آزمایشگاهی وعددی بررسی شده است. برای شبیه سازی شرایط طبیعی، آزمایشها تحت یک شرایط فشاری سه محوره انجام شدهاند. پراکندگی دادههای بدست آمده نسبتا زیاد است که به علت وجود درز و شکافهای ریز در نمونهها است. با این وجود در اکثر نمونه ها یک شکستگی محوری مشاهده میشود. در این تحقیق از روش اجزا محدود برای محاسبه پارامترهای مکانیک شکست و مطالعه خصوصیات شکست در شرایط مختلف استفاده شد. بر این اساس پارامترهای ضرایب شدت تنش KI) و J ،( KII - انتگرال و تنش T برای ارزیابی نحوه شروع و گسترش شکستگیها و همچنین تاثیر  فشار محصور کننده بر روی این پارامتر ها استخراج شدهاند. بر اساس مکانیک شکست الاستیک  خطی در شرایطی که فاکتور شدت تنش ( KI ) برابر با چقرمگی ترک باشد، شکستگی گسترش می  یابد. نتایج نشان میدهند که با افزایش فشارمحصور کننده ضریب شدت تنش مود I افزایش ولیضریب شدت تنش مود II ثابت میماند.


 واژه های کلیدی :

شکست هیدرولیکی، اجزاء محدود، ضریب شدت تنش، شروع ترک، انتشار ترک.

نویسندگان :

سعید اسدی

بهمن بهلولی 

محمدرضا ملکیجوان

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (سال 1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکست هیدرولیکی , اجزاء محدود , ضریب شدت تنش , شروع ترک , انتشار ترک ,
:: بازدید از این مطلب : 1514
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش های اندازه گیری تنش های برجا در زمین با تاکید بر روش شکست هیدرولیکی

چگونگي وضعيت تنش موجود در توده سنگ، قبل و بعد از حفر سازه های زیر زميني، به حالت و چگونگي تنش برجای اوليه مربوط مي شود كه برای اندازه گيری آن روش هایي ارائه شده است و در حالت كلي به دو روش تئوری(روابط تخميني) و مستقيم (عملي) تقسي مبندی مي شوند. در اكثر موارد، تنش برجای قائم از روابط تئوری قابل محاسبه است، اما این روش ها برای تخمين تنش های برجای افقي مقبوليت چنداني ندارد و در موارد مهم، از روش های مستقيم برای تخمين تنش های برجای افقي استفاده مي شود. از ميان رو شهای مستقيم، روش شکست هيدروليکي مطمئن ترین روش برای اندازه گيری تنش های برجا در اعماق زیاد مي باشد كه از لحاظ مباني تئوری و انطباق با نتایج آزمایشگاهي و عاری بودن از مشکلات مرتبط با روش های مغز هگيری، نسبت به روش های دیگر دارای امتياز است و بطور گسترده ای در حوزه های علوم زمين به كار برده مي شود. در این مقاله ابتدا مروری بر روش های اندازه گيری تنش های برجا در زمين انجام مي شود و سپس به معرفي روش شکست هيدروليکي و پارامترهای كليدی آن برای اندازه گيری تنش های برجا پرداخته مي شود.


کلمات کلیدی:

تنش برجا، شکست هیدرولیکی، فشار شکست، فشار بسته شدگی

نویسندگان :

حسن وجودی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه زنجان)

علی لکی روحانی (استادیار دانشگاه زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تنش برجا , شکست هیدرولیکی , فشار شکست , فشار بسته شدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 2104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثر ی تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزهای

یکی از پد د یه های مخرب در سدهای خاکی، فرسایش داخلي ناشی از شکست ه د یرولیکی است. در سدهای سنگر ز یهای، با توجه به خصوصا یت مختلف مصالح هسته و پوسته، پد د یه قوسزدگی بین بخش های مختلف رخ میدهد . این عمل منجر به ترک خوردگی هسته رسی و افزایش خطر یک سد سنگرز یهای در دو حالت پا ا ین ساخت و اولین آبگر یی مدل شده ،Flac شکست هيدروليکي میگردد . در این تحقیق با استفاده از نرمافزار و تأثر ی زاو ه ی تمایل هسته در رفتار سد با در نظر گرفتن هندسه ها ی مختلف برای هسته بررسی گرد د یه است. نتایج تحلیل نشان میدهد از لحاظ پخش تنش و قوسزدگي ، هستههای مایل عملکرد مناسبتری نسبت به هسته قائم دارند. با افزایش زاو ه ی تمایل هسته، شرایط پخش تنش مناسبتر شده و با كاهش م ز يان قوسزدگی احتمال شکست ه د یرولیکی كاهش میيابد. همچنین هسته مایل از لحاظ م ز یان تغی ر ي ش ل کها و فشار حفرهای بر هسته قائم برتری دارد.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، شکست هیدرولیکی، قوسزدگی، هسته مایل

نویسندگان :

اسماعیل قلیزاده (تهران- دانشگاه تهران- پردیس دانشکدههای فنی)

منوچهر لطیفی (تهران- دانشگاه تهران- پردیس دانشکدههای فنی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , شکست هیدرولیکی , قوسزدگی , هسته مایل ,
:: بازدید از این مطلب : 1662
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی پدیده قوسزدگی و شکست هیدرولیکی سد آغچای درحالت پایان ساخت و اولین آبگیری (با کاربرد پارامترهای واقعی خاک حاصل از آنالیز برگشتی)

یکي از پدیدههایي كه ایمني سدهای خاكي را تهدید ميكند، فرسایش داخلي ناشي از شکست هيدروليکي است. در سدهای خااكي، باا توجاه باه خصوصيات مختلف مصالح مورد استفاده در هسته و پوسته، نشستهای ناهمگن بين بخشهای مختلف سد رخ ميدهد. ایان عما منجار باه پدیاده قوس زدگي و در نتيجه ترک خوردگي هسته رسي ميگردد. این ترکها در اولين آبگيری وبا اعمال ناگهاني فشار آب مخزن به هساته، ماي توانناد گسترش یافته و در نهایت منجر به شکست هيدروليکي و فرسایش دروني سد شوند. برای این منظور سد خاكي آغ چاای در مقطا حاداكرر، در دو 1/ حالت پایان ساخت و اولين آبگيری به وسيله نرمافزار Geostudio 1 پاس از آبگياری ساد / مدل شده است. بحرانيتارین مقادار قاوس زدگاي 64  ميباشد كه در مقایسه با قوسزدگي اتفاق افتاده در سدهای بزرگ دنيا مانند سد اسواتوان با ارتفاع 011 متر در نروژ كه ضریب قوس زدگاي 13 1 مطابقت خوبي دارد. همچنين به منظور بررسي پدیده شکست هيادروليکي در هساته ساد / 1 الي 47 / 1 و سد كرخه با ضریب قوسزدگي 64 / الي 9 آغچای با مقایسه بين تنش اصلي حداق در المانهای اوليه بالادست هسته با فشار هيدرو استاتيک آب مخزن به این نتيجه ميرسيم كاه تانش هاا درتمام رقوم بيشتر از فشار آب بوده و بنابراین خطر وقوع گسيختگي هيدروليکي وجود ندارد.


کلمات کلیدی:

پایداری، سد آغچای، قوسزدگی، شکست هیدرولیکی،Geostudio

نویسندگان :

محمد منافپور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)

سجاد یزدانمهر (دانشجوی کارشناسی ارشد خاکو پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری , سد آغچای , قوسزدگی , شکست هیدرولیکی , Geostudio ,
:: بازدید از این مطلب : 1744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5810 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه