<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعاريف متفاوت ضريب اطمينان و تاثير آن در مسئله تعيين ظرفيت باربري پي ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك تعريف هاي مختلفي براي ضريب اطمينان ارائه مي شود. در مسائل پايداري معمولاً نسبت مقاومت برشيِ خاك در هر نقطه،به تنشِ برشي ايجاد شده براي تعادل؛ تعريف عامي است كه مورد قبول واقع شده است. اما از آنجا كه پايداري عمومي ك لِّ توده ي خاك تحتبارهاي وارده اهميت پيدا مي كند؛ ضريب اطمينان كليِ مسئله بيشتر اهميت دارد تا ضريب اطمينان براي يك نقطه از توده ي خاك. در مسائلپايداريِ پ يها و تعيين ظرفيت باربري آنها، ضريب اطمينان به صورت نسبت بار نهايي به بار مجاز تعريف شده كه معمولاً برابر 3 در نظر گرفتهمي شود. در اين مقاله ابتدا به تعاريف مختلف ضريب اطمينان اشاره شده است. سپس نشان داده شده كه تعريف ضريب اطمينان به گونه اي كه درمسئله ي ظرفيت باربري پي ها معمول است، خصوصاً در خا كهاي اصطكاكي، با تعريفي كه در ابتدا ذكر شد تفاوت زيادي دارد. پس از آن ارتباطاين دو تعريف براي حالات مختلف خاك مورد بررسي قرار گرفته و به صورت نمودارهايي ارائه شده كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. نتايجحاصله نشان مي دهد كه اعمال ضريب اطمينان 3 به فرمي كه در طرح پي ها معمول است، در حالاتي كه خاك غير از چسبندگي داراي اصطكاكنيز هست، با تعريف ضريب اطمينان روي تنش مطابقت ندارد. چنين پيشنهاد شده كه در اين گونه موارد در طراحي پ يها با استفاده از نمودارهاي ارائه شده، ارتباط ميان تعريف معمول ضريب اطمينان، با تعريف آن بر اساس تنش مد نظر قرار داده شود.


كلمات كليدي:

ضريب اطمينان . ظرفيت باربري پي ها . خاك هاي اصطكاكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضريب اطمينان , ظرفيت باربري پي ها , خاك هاي اصطكاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 678
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعاريف متفاوت ضريب اطمينان و تاثير آن در مسئله تعيين ظرفيت باربري پي ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك تعريف هاي مختلفي براي ضريب اطمينان ارائه مي شود. در مسائل پايداري معمولاً نسبت مقاومت برشيِ خاك در هر نقطه،به تنشِ برشي ايجاد شده براي تعادل؛ تعريف عامي است كه مورد قبول واقع شده است. اما از آنجا كه پايداري عمومي ك لِّ توده ي خاك تحتبارهاي وارده اهميت پيدا مي كند؛ ضريب اطمينان كليِ مسئله بيشتر اهميت دارد تا ضريب اطمينان براي يك نقطه از توده ي خاك. در مسائلپايداريِ پ يها و تعيين ظرفيت باربري آنها، ضريب اطمينان به صورت نسبت بار نهايي به بار مجاز تعريف شده كه معمولاً برابر 3 در نظر گرفتهمي شود. در اين مقاله ابتدا به تعاريف مختلف ضريب اطمينان اشاره شده است. سپس نشان داده شده كه تعريف ضريب اطمينان به گونه اي كه درمسئله ي ظرفيت باربري پي ها معمول است، خصوصاً در خا كهاي اصطكاكي، با تعريفي كه در ابتدا ذكر شد تفاوت زيادي دارد. پس از آن ارتباطاين دو تعريف براي حالات مختلف خاك مورد بررسي قرار گرفته و به صورت نمودارهايي ارائه شده كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. نتايجحاصله نشان مي دهد كه اعمال ضريب اطمينان 3 به فرمي كه در طرح پي ها معمول است، در حالاتي كه خاك غير از چسبندگي داراي اصطكاكنيز هست، با تعريف ضريب اطمينان روي تنش مطابقت ندارد. چنين پيشنهاد شده كه در اين گونه موارد در طراحي پ يها با استفاده از نمودارهاي ارائه شده، ارتباط ميان تعريف معمول ضريب اطمينان، با تعريف آن بر اساس تنش مد نظر قرار داده شود.


كلمات كليدي:

ضريب اطمينان . ظرفيت باربري پي ها . خاك هاي اصطكاكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضريب اطمينان , ظرفيت باربري پي ها , خاك هاي اصطكاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالعه موردي جاده ايلام-صالحآباد

خلاصه
با پيشرفتهاي به وجود آمده در راهسازي و راه آهن و عبور راهها از مناطق كوهستاني، مشكلات اجرايي زيادي براي مهندسان بهوجود آمده، كه از جمله آنها، پايدارسازي شيبها در شرايط سخت محيطي است. ميخكوبي خاك يك روش تسليح درجاي خاكاست، سيستمهاي مهاربندي و ميخكوبي خاك (نيلينگ)، جهت پايدارسازي و نگهداري سازههاي خاكي طراحي ميشوند، تا توسطالمانهاي كششي تعييرمكانهاي سازه را محدود نمايند. در اين پژوهش به صورت موردي شيب منتهي به جاده مسير ايلام-صالحآبادبعد از تونل راهكربلا در نظر گرفته شده است، پس از مدلسازي شيب منتهي به جاده نتايج نشست به دست آمده از نرمافزار در دو نقطهبر روي شيب شيرواني با نتايج ابزاردقيق مقايسه شده و انطباق خوبي بين نتايج حاصل شده است. در ادامه به بررسي اثر زاويه شيبميخها با افق بر روي ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها پرداخته شد كه مشاهده شد با افزايش شيب ميخها با افق از زاويه صفر تا0 درجه، ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها افزايش و پس از آن با افزايش در زاويه شيب ميخها، ضريب اطمينان كاهش نيروي كششي ميخها بدون تغيير باقي ميماند.


كلمات كليدي:

ميخكوبي . شيب جاده . نيروي كششي ميخ . ضريب اطمينان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخكوبي , شيب جاده , نيروي كششي ميخ , ضريب اطمينان ,
:: بازدید از این مطلب : 582
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه آن با نرم افزار PLAXIS

خلاصه
يكي از مهمترين سازههاي ذخيره آب سدهاي زيرزميني بوده كه با توجه به حذف تبخير آب از داخل مخزن آنها مي تواند مورد توجهطرح هاي منابع آب به ويژه در طرحهاي آبخيزداري باشد. از جمله موارد مطرح در آناليز اين سازهها كنترل پايداري آنها در مقابلچرخش ناشي از آبشستگي پاي آنها ميباشد. به همين منظور، در اين مقاله پايداري اين سازههاي در مقابل چرخش ناشي از آبشستگيپاي آنها در يك مطالعه موردي سد زيرزميني بر روي رودخانه چنگوله مهران مورد بررسي قرار ميگيرد. به منظور مدل سازي پايدارياين نرمافزار روشي جهت بررسي ضريب اطمينان Slope استفاده شده كه در آن با استفاده از ماژول GeoStudio مورد نظر از نرمافزاردر مقابل چرخش سازه هاي سد زيرزميني ارائه شد. بر اساس اين نتايج به منظور جلوگيري از گذشتن سطح لغزش از داخل بدنه سدزيرزميني بتني بايد سطح لغزش مورد نظر تعريف گردد و سپس پايداري آنها در مقابل لغزش بررسي شود. پس از بررسيهاي نيز مدل سازي شد. نتايج نشان داد ضريب اطمينان سازه مورد نظر در مقابل لغزش برابر PLAXIS انجام شده نتايج لغزش در نرم افزار1/9 بوده كه نشان از اطمينان پذير بودن سازه مورد نظر ميباشد.

كلمات كليدي:

پايداري . چرخش . ضريب اطمينان . نرم افزار GeoStudio . نرم افزار PLAXIS

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري , چرخش , ضريب اطمينان , نرم افزار GeoStudio , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 475
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاهش حجم عمليات خاكي وافزايش ضريب اطمينان پايداري سد خاكي با استفاده از ژئوگريد – مطالعه موردي سد آجي سو

خلاصه
امروزه با استفاده از عناصر تسليح سدهاي خاكي مسلح بوجود آمده اند كه داراي مزايايي چون كاهش جابجايي ذرات خاك، كاهش حجم خاكريزي در شيب هاي بالادست و پاييندست، افزايش ضريب اطمينان پايداري شيب هاي بالا دست و پايين دست، سرعت درساخت، انعطاف پذيري و امكان احداث سرريز بر روي تاج سد ميباشند. علاوه بر اين ، دريك سازه خاك مسلح به دليل استفاده از ژئوگريدها غالبا تنش كششي كمتري در خاك بوجود مي آيد بنابراين پايداري بيشتري در خاكريز فراهم مي آيد از آنجاكه مسلح كنندههاي پليمري در محدوده غير خطي نمودار تنش – كرنش هم كارايي دارند به علت تحمل كرنش زياد در يك نقطه به طور ناگهاني نمي شكنند و مي توانند تغيير شكل جانبي زياديمدل سازي شده و نتايج بدست آمده از نرم افزار با واقعيت صحت سنجي PLAXIS 2D از خود نشان دهند . در اين تحقيق ابتدا مقطع بدنه ي سد خاكي آجي سو با استفاده از نرم افزارشد سپس با بهره گيري از عناصر ژئوگريدي تسليح دامنه هاي سد و افزايش ضريب اطمينان صورت گرفت و با افزايش شيب دامنه هاي سد و مقايسه ي مقطع سد مسلح و غير مسلحكاهش حجم عمليا ت خاكي در بدنه سد خاكي محاسبه شد. نتايج نشان دهنده كاهش 19 درصدي حجم عمليات خاكي در سد خاكي آجي سو بود.


كلمات كليدي :

سد خاكي مسلح . ژئوگريد . ضريب اطمينان . كاهش حجم عمليات

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي مسلح , ژئوگريد , ضريب اطمينان , كاهش حجم عمليات ,
:: بازدید از این مطلب : 384
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالعه موردي جاده ايلام-صالحآباد

خلاصه
با پيشرفتهاي به وجود آمده در راهسازي و راه آهن و عبور راهها از مناطق كوهستاني، مشكلات اجرايي زيادي براي مهندسان بهوجود آمده، كه از جمله آنها، پايدارسازي شيبها در شرايط سخت محيطي است. ميخكوبي خاك يك روش تسليح درجاي خاكاست، سيستمهاي مهاربندي و ميخكوبي خاك (نيلينگ)، جهت پايدارسازي و نگهداري سازههاي خاكي طراحي ميشوند، تا توسطالمانهاي كششي تعييرمكانهاي سازه را محدود نمايند. در اين پژوهش به صورت موردي شيب منتهي به جاده مسير ايلام-صالحآبادبعد از تونل راهكربلا در نظر گرفته شده است، پس از مدلسازي شيب منتهي به جاده نتايج نشست به دست آمده از نرمافزار در دو نقطهبر روي شيب شيرواني با نتايج ابزاردقيق مقايسه شده و انطباق خوبي بين نتايج حاصل شده است. در ادامه به بررسي اثر زاويه شيبميخها با افق بر روي ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها پرداخته شد كه مشاهده شد با افزايش شيب ميخها با افق از زاويه صفر تا30 درجه، ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها افزايش و پس از آن با افزايش در زاويه شيب ميخها، ضريب اطمينان كاهش ونيروي كششي ميخها بدون تغيير باقي ميماند.


كلمات كليدي:

ميخكوبي . شيب جاده . نيروي كششي ميخ . ضريب اطمينان

نویسندگان :

محمد اميري ، ساويز سام ، مهديه دارابي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخكوبي , شيب جاده , نيروي كششي ميخ , ضريب اطمينان ,
:: بازدید از این مطلب : 662
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز پايداري در مقابل چرخش سدهاي زيرزميني با استفاده از نرم افزار GeoStudio و مقايسه آن با نرم افزار PLAXIS

خلاصه
يكي از مهمترين سازههاي ذخيره آب سدهاي زيرزميني بوده كه با توجه به حذف تبخير آب از داخل مخزن آنها مي تواند مورد توجه طرح هاي منابع آب به ويژه در طرحهاي آبخيزداري باشد. از جمله موارد مطرح در آناليز اين سازهها كنترل پايداري آنها در مقابل چرخش ناشي از آبشستگي پاي آنها ميباشد. به همين منظور، در اين مقاله پايداري اين سازههاي در مقابل چرخش ناشي از آبشستگي پاي آنها در يك مطالعه موردي سد زيرزميني بر روي رودخانه چنگوله مهران مورد بررسي قرار ميگيرد. به منظور مدل سازي پايداري اين نرمافزار روشي جهت بررسي ضريب اطمينان Slope استفاده شده كه در آن با استفاده از ماژول GeoStudio مورد نظر از نرمافزار در مقابل چرخش سازه هاي سد زيرزميني ارائه شد. بر اساس اين نتايج به منظور جلوگيري از گذشتن سطح لغزش از داخل بدنه سدزيرزميني بتني بايد سطح لغزش مورد نظر تعريف گردد و سپس پايداري آنها در مقابل لغزش بررسي شود. پس از بررسيهاي نيز مدل سازي شد. نتايج نشان داد ضريب اطمينان سازه مورد نظر در مقابل لغزش برابر PLAXIS انجام شده نتايج لغزش در نرم افزار1/9  بوده كه نشان از اطمينان پذير بودن سازه مورد نظر ميباشد.

كلمات كليدي:

پايداري . چرخش . ضريب اطمينان . نرم افزار GeoStudio . نرم افزار PLAXIS  

نویسندگان :

مرتضي زنگانه . محمد عرب عامري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايداري , چرخش , ضريب اطمينان , نرم افزار GeoStudio , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 442
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاهش حجم عمليات خاكي وافزايش ضريب اطمينان پايداري سد خاكي با استفاده از ژئوگريد –مطالعه موردي سد آجي سو

خلاصه
امروزه با استفاده از عناصر تسليح سدهاي خاكي مسلح بوجود آمده اند كه داراي مزايايي چون كاهش جابجايي ذرات خاك، كاهش حجم خاكريزي در شيب هاي بالادست و پايين دست، افزايش ضريب اطمينان پايداري شيب هاي بالا دست و پايين دست، سرعت درساخت، انعطاف پذيري و امكان احداث سرريز بر روي تاج سد ميباشند. علاوه بر اين ، در يك سازه خاك مسلح به دليل است فاده از ژئوگريدها غالبا تنش كششي كمتري در خاك بوجود مي آيد بنابراين پايداري بيشتري در خاكريز فراهم مي آيد از آنجا كه مسلح كننده هاي پليمري در محدوده غير خطي نمودار تنش – كرنش هم كارايي دارند به علت تحملكرنش زياد در يك نقطه به طور ناگهاني نمي شكنند و مي توانند تغيير شكل جانبي زيادي مدل سازي شده و نتايج بدست آمده از نرم افزار با واقعيت صحت سنجي PLAXIS 2D از خود نشان دهند . در اين تحقيق ابتدا مقطع بدنه ي سد خاكي آجي سو با استفاده از نرم افزار شد سپس با بهره گيري از عناصر ژئوگريدي تسليح دامنه هاي سد و افزايش ضريب اطمينان صورت گرفت و با افزايش شيب دامنه هاي سد و مقايسه ي مقطع سد مسلح و غير مسلح كاهش حجم عمليا ت خاكي در بدنه سد خاكي محاسبه شد. نتايج نشان دهنده كاهش 19 درصدي حجم عمليات خاكي در سد خاكي آجي سو بود.


كلمات كليدي :

سد خاكي مسلح . ژئوگريد . ضريب اطمينان . كاهش حجم عمليات

نویسندگان :

وحيد جانقربان . نازنين شاهكرمي . اميرحسين صادق پور

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاكي مسلح , ژئوگريد , ضريب اطمينان , كاهش حجم عمليات ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تدقيق تحليل شبه استاتيكي سد هاي خاكي با ارائه روشي نوين

يكي از اقدامات اوليه طراحان سدهاي خاكي جهت در نظر گرفتن اثرات زلزله، تحليل هاي شبه استاتيكي است. اين تحليلها با توجه به وابستگي كمتر به پارامترهاي خاك و سرعتي كه در بررسي حالت هاي مختلف لغزش دارند، مورد توجه منابع مختلف طراحي سازه هاي خاكي قرار گرفته اند. در اين تحليل نيروي زلزله با يك نيروي استاتيكي كه از حاصل ضرب وزن گوه مورد بررسي در ضريب شتاب افقي و قائم بدست مي آيد، معادل سازي مي شود. محققين پيشين غالباً جهت انتخاب اين ضريب بدون توجه به وضعيت لرزه خيزي ساختگاه و مشخصات ديناميكي سازه ارقام ثابتي ارائه كرده اند. در آخرين تحقيقات ضريب شتاب افقي متغيير در ارتفاع سد، براي مخزن پر ارائه شده بود. در تحقيق حاضر براي تراز هاي مختلف آب مخزن، ضريب شتاب افقي متغيير در ارتفاع مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق سد مسجد سليمان جهت انجام تحليل هاي استاتيكي، شبه استاتيكي و ديناميكي انتخاب شده است. ضريب اطمينان گوه لغزشي مورد نظر براي هر يك از اين تحليل ها با استفاده از خروجي هاي نرم افزار محاسبه و تغيير مكان ماندگار اين گوه نيز با استفاده از روش نيومارك محاسبه گرديده است. سپس با مقايسه ضرايب اطمينان بدست آمده در مراحل قبل و استفاده از روش ارائه شده در اين مطالعه، نحوه تغييرات ضريب شتاب افقي با تغيير تراز آب مخزن تعيين گرديده است. در نهايت به منظور اطمينان از صحت عملكرد روش مذكور محدوده ضريب شتاب افقي بدست آمده با اعداد مربوطه در آيين نامه هاي مختلف طراحي سدهاي خاكي مقايسه شده است.


كلمات كليدي:

تحليل شبه استاتيكي، تغيير مكان ماندگار، ضريب اطمينان، سدهاي خاكي

نویسندگان :

محمد داودي (استاديار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله)

علي قنبري (استاديار دانشگاه تربيت معلم)

سعيد عابديني (كارشناس ارشد)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل شبه استاتيكي , تغيير مكان ماندگار , ضريب اطمينان , سدهاي خاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1546
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهينه سازي جدارهاي خاكبرداري شده با استفاده از سيستم تركيبي ميخ كوبي و آنكور

امروزه يكي از مهمترين مسائل مهندسي عمران،پايدار سازي جداره هاي قائم و شيبدار خاكي مي باشد.يكي از روش هاي پايدار سازي ترانشه ها و جداره هاي عميق كه درسالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته،استفاده از روش تركيبي ميخ كوبي و آنكور است.اين روش داراي مزاياي فني و توجيه اقتصادي مناسبي مي باشد.مكان قرار گيري آنكور ،مقدار  نيروي پيش تنيدگي آنكور،زاويه اجراي ميخ ها،طول ميخ هاو شرايط ژئوتكنيكي محل از جمله عوامل تاثير گذار بر روي طراحي و ضريب اطمينان نهايي جداره مي باشد.در اين مقاله سعي شده است ،مكان قرار گيري آنكورها و زاويه ميخ هابا استفاده از روش اجزاي محدودو به منظور تامين ضريب اطمينان مورد نياز،بهينه سازي گردد.در اين راستا روش مورد مطالعه بر روي يك پروژه موردي اعمال و مكان قرارگيري آنكور و زاويه ميخ بهينه معين شده است.


كلمات كليدي:

جدارهاي تركيبي ميخكوبي وآنكور،بهينه سازي،روش اجزاي محدود،ضريب اطمينان

نویسندگان :

دكتر عبدالحسين حداد (استاديار دانشگاه سمنان)

مهندس بهنام كريمي فرزقي (دانشجو كارشناسي ارشد مكانيك خاك وپي دانشگاه سمنان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جدارهاي تركيبي ميخكوبي وآنكور , بهينه سازي , روش اجزاي محدود , ضريب اطمينان ,
:: بازدید از این مطلب : 1368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه