<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی رفتار غیرخطی و تعیین ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب مقاوم سازی شده با میراگرهای فلزی جاری شونده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

میراگرهای فلزی تسلیم شونده ADAS . اتصالات نیمه صلب . مقاو سازی . تحلیل استاتیکی غیر خطی . ضریب رفتار

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگرهای فلزی تسلیم شونده ADAS , اتصالات نیمه صلب , مقاو سازی , تحلیل استاتیکی غیر خطی , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 691
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی با ورق نازک . سختی . مقاومت نهایی . ضریب رفتار . اندرکنش قاب و صفحه

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی با ورق نازک , سختی , مقاومت نهایی , ضریب رفتار , اندرکنش قاب و صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر فولاد نرم و تغییرات ضخامت ورق در رفتار پس کمانشی دیوار های برشی فولادی نازک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی با ورق نازک . سختی . مقاومت نهایی . ضریب رفتار . اندرکنش قاب و صفحه

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی با ورق نازک , سختی , مقاومت نهایی , ضریب رفتار , اندرکنش قاب و صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 392
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل- پذیری

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی . ضریب رفتار . مخازن بتنی هوایی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی , ضریب رفتار , مخازن بتنی هوایی ,
:: بازدید از این مطلب : 500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پوش آور مخازن بتنی زمینی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل پوش آور . مخازن بتنی زمینی . ضریب رفتار

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پوش آور , مخازن بتنی زمینی , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی یک سیستم باربر جانبی با کارایی بالا

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاوم سازی . بهسازی . سیستم باربر جانبی . بارگذاری دوره ای . ضریب رفتار

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاوم سازی , بهسازی , سیستم باربر جانبی , بارگذاری دوره ای , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ضریب رفتار سیستم های دو گانه فولادی با مهار بند های همگرای بزرگ مقیاس

خلاصه
در این مقاله ضریب رفتار لرزه ای قا بهای دوگانه فولادی با مهاربندهای بزرگ مقیاس از نوع ضربدری و شورون بصورت هر 2 طبقه و هر 4 طبقه24 و 66 طبقه براساس ضوابط آیین نامه ، مهار بندی در سطح شکل پذیری ویژه مورد مطالعه قرارگرفته است .به همین منظور 6 قاب چهار دهانه 22 AISC 360-10 توسط نرم افزار Sap2000 طراحی شده اند و برای انجام یک مقایسه تطبیقی، منحنی های پوش اور با سه روش مرسوم دو خطیشده اند. نتایج نشان می دهدکه در هر دو نوع مهاربندی ضربدری و شورون با افزایش ارتفاع، ضریب رفتار وپارامترهای موثر برآن کاهش می یابد وضریب رفتار بدست آمده کمتر از مقادیر آیین نامه ای است . بررسی نتایج نشان دادند که سرعت این کاهش در سازه ها با 2 طبقه مهاربند بیشتر از سازه ها با 4 طبقه مهاربندی می باشد.


کلمات کلیدی:

مهاربند های هم محور بزرگ مقیاس . ضریب رفتار . تحلیل استاتیکی غیرخطی . شکل پذیری . مقاومت افزون .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند های هم محور بزرگ مقیاس , ضریب رفتار , تحلیل استاتیکی غیرخطی , شکل پذیری , مقاومت افزون , ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر طول دهانه و ارتفاع طبقات در ضریب رفتار قاب های بتن آرمه

خلاصه
هدف از این تحقیق، ارزیابی ضریب رفتار قاب های خمشی بت نآرمه می باشد. مولف ههای موثر در محاسبه ضریب رفتار سازه ها از منحنی ظرفیتمربوط به هر سازه بدست می آیند، این منحنی معمولا از تحلیل استاتیکی غیرخطی حاصل می شوند و با دو خطی کردن آن پارامترهایی نظیرشک لپذیری و ضریب اضافه مقاومت از آن حاصل می شود. برای همین منظور قاب های خمشی بت نآرمه با شک لپذیری متوسط با متغیر طول دهانه وارتفاع طبقه به صورت دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته اند. در تحلیل استاتیکی غیرخطی، توزیع بار جانبی متناظر با مد اول سازه در نظر گرفته شدهاست. میزان تغییرات ایجاد شده در مولف ههای تشکی لدهنده ضریب رفتار سازه ها ی مدل شده و میزان تغییرات در مقدار ضریب رفتار در آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند.


کلمات کلیدي:

قاب خمشی بتن آرمه . تحلیل استاتیکی غیر خطی . ضریب رفتار

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب خمشی بتن آرمه , تحلیل استاتیکی غیر خطی , ضریب رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 359
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر اختلاف مرکز سختی و مرکز جرم بر ضرایب لرزه ای ساختمان های فولادی دارای قاب خمشی ۳ بُعدی

خلاصه
ساختمانهای نامنظم در زلزله، نسبت به ساختمانهای منظم رفتار مطلوبی نداشتهاند و ارزیابی دقیقتری را نیازمندند. علیرغم تنوع زیاد نامنظمی درسازه ها، میتوان آنها را به دو دسته اصلی نامنظمی در پلان و نامنظم در ارتفاع تقسیم نمود، یکی از انواع نامنظمیها در پلان، اختلاف مرکز سطح ومرکز جرم در پلان است. در این مطالعه، ضریب رفتار قابهای خمشی فولادی با دیافرام صلب دارای این نامنظمی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.در ابتدا تمامی مدلها به روش LRFD در محدوده خطی طراحی شده و سپس با ضوابط FEMA 356 تحت آنالیز استاتیکی غیرخطی قرار می-گیرند و با استخراج نمودار برشپایه تغییر مکانبام و به کمک روابط - Uang ، ضرایب رفتار ) R (، بزرگنمایی تغییر مکان )

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانظمی در پلان , ضریب رفتار , قاب خمشی فولادی , رگرسیون خطی بیژین ,
:: بازدید از این مطلب : 619

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابیِ ضرایب رفتار لرزه ایِ سازه هایِ دایاگریدِ فولادی

چکیده
این پژوهش رفتار لرزهای سیستمهای سازهایِ دایاگرید را بررسی میکند. سازههای دایاگرید یکی از سیستمهای نُوین سازهای هستند کهعلاوه بر داشتن رفتار سازهای مناسب و سختی بالا، از ویژگیهای ظاهری بسیار خوبی جهت استفاده در سازههای بلند برخوردارند. از آنجایی کهسیستم دایاگرید بیشتر در سازههای خیلی بلند به کارگرفته شدهاند، رفتار لرزهای آن کمتر مورد توجه بوده است، چرا که سازههای بلند بیشتر تحتتاثیر نیروی باد قرار دارند. از این رو بررسی لرزهای این سیستمها ضروری به نظر میرسد. بدین منظور سه سازهی دایاگرید فولادیِ 21 طبقه با سه زاویهی مختلف در نرمافزار OpenSees به صورت سهبُعدی مدلسازی میشود و با انجام تحلیلهای غیرخطی رفتار لرزهای آنها ارزیابی میشود.


کلمات کلیدی:

سازههای دایاگرید . ضریب رفتار . شکلپذیری . تحلیل استاتیکی غیرخطی . رفتار پسماند اعضای فشاری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههای دایاگرید , ضریب رفتار , شکلپذیری , تحلیل استاتیکی غیرخطی , رفتار پسماند اعضای فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 442
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه