<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

نظري برمعماري، طبیعت وتوسعه پایدار

خلاصه
اجزاي تشکیل دهنده محیط مصنوع و طبیعی هر کدام در معرفی شخصیت مکانی ومعماري هر ملت نقشدارند . این اجزاي تشکیل دهنده می توانند در حفظ و پایداري معماري دیده شوند . هر کدام از این مقیاس ها می توانند در تقسیمات کوچکتري دیده شوند و از درون نیز با هم ارتباط داشته باشند ارتباط بین این مقیاسها با محیط طبیعی و معماري، مدیریت محیط زیست می باشد .امروزه بحران هاي زیست محیطی از جمله مشکلات جوامع امروز و بشر قرن حاضر است. استفاده نادرست از منابع، آلودگی محیط زیست، رشد جمعیت از جمله این آسیب ها هستند اما معماري چه جایگاهی در این مشکلات امروزي دارد؟ معماري با طبیعت چه ارتباطی دارد؟ در این مقاله به روشی تحلیلی به تعریفاتی از طبیعت پرداخته وارتباط معماري و زیست محیط را بررسی می کنیم. سپس به مباحث توسعه پایدار ومعماري پایدار پرداخته ودرمورد معماري پایدار واصول آن توجه می کنیم.


واژه هاي کلیدي :

طبیعت، معماري، توسعه پایدار، معماري پایدار

نویسندگان :

علی مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبیعت , معماري , توسعه پایدار , معماري پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 719
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اندیشههاي معماران ایرانی در بهرهوري از چهار عنصر اصلی طبیعت

خلاصه
در طراحی مجموعههاي زیستی و همچنین در توسعه و اصلاح ساختار موجود شهرها، توجه به دیدگاههاي زیست محیطی و انرژي، باید از اهم موضوعات قرار گیرد. زیرا وضعیت رو به پایان انرژي، آلودگیهاي محیطزیست و تبعات آن به مرحلهاي رسیده که بیتوجهی به آن، فاجعههاي جبرانناپذیري را که هم اکنون شروع شده تشدید خواهد کرد.کم شدن لایه ازن، آلودگی آبها و زمین، بروز وضعیت گلخانهاي کره زمین، و نمونههایی از این قبیل، همه وهمه در اثر مصرف روز افزون انرژي پایانپذیر فسیلی میباشد.در حال حاضر طراحان در جستجوي شیوههاي مختلف توسعه پایدار در طراحی شهرها و مجموعههاي زیستی هستند؛ یکی از این روشها الهام از تجارب و تکنیکهاي خاص معماران سنتی و بومی شهرهاي تاریخی، جهت بهرهوري هر چه بیشتر از عناصر و انرژيهاي موجود در طبیعت میباشد.از این رو، این مقاله سعی دارد با معرفی روشهاي بهرهگیري از چهار عنصر اصلی طبیعت (آب ، نور، باد و خاك) را – در اندیشه هاي معماران سنتی ایران- که منجر به آفرینش فرآوردههاي کالبدي همچون قنات، آب انبار، یخچال، آسیاب آبی و بادي ، بادگیر و هواکش، زیرزمین و شوادان و... را که تامینکننده نیازهاي سکونتی افراد یک منطقه می باشد، مورد بررسی قرار دهد.


کلمات کلیدي:

آفرینش _ طبیعت_توسعه پایدار_معماري سنتی

نویسندگان :

محسن قاسمی ، فیروزه آزمون

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آفرینش , طبیعت , توسعه پایدار , معماري سنتی ,
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طبیعت، الگوي طراحی سازه و معماري

خلاصه
در این نوشتار طبیعت به عنوان بستر اصلی ایجاد اثر و نیز زمینه اي موثر در فرایند ایجاد الگوواره و شکل گیري اثر، مطالعه شده و امکان بهره گیري از راهبردهاي آن در ایجاد و طراحی ساختار معماري همساز با سازه بررسی می گردد. از آنجا که در فرایند ایجاد اثرمعماري، طراحی همگن و همزمان سازه و معماري همواره نتیجه اي شگرف در طراحی یک اثر معماري داشته است، طراحان معماري و سازه در تلاش براي تجمیع ملاحظات معمارانه و سازه اي به روشها و ایده هاي متفاوتی دست یازیده اند که طبیعت منبعی ویژه براي ارائه ایده هایی کارآمد در این زمینه بوده است. ساختار طبیعت در پاسخگویی به هریک از مقوله هاي طراحی معماري و سازه الگوهایی بی نظیر بدست می دهند که به کارگیري آنها می تواند در ایجاد نتایجی بهینه موثر واقع شود. مسئله مورد بحث در این مجال بررسی پیامد هاي تفکیک معماري و سازه در فرایند طراحی اثر و تبیین رویکردي جدید مبتنی بر مطالعه طبیعت می باشد. با مطالعه کوششهاي به عمل آمده توسط معماران می توان نگاهی موشکافانه را بدین صورت تدقیق نمود که : چگونه طبیعت و بهره گیري از راهبردهاي آن به نوعی همسازي معماري و سازه می انجامدو ساختار به اثري هنري مبدل می گردد.


کلمات کلیدي:

طبیعت ، ساختارهاي طبیعی، اثر معماري، همسازي معماري و ساز

نویسندگان :

بهرنگ دریاي لعل ، ریحانه حوصله دار صابر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طبیعت , ساختارهاي طبیعی , اثر معماري , همسازي معماري , ساز ,
:: بازدید از این مطلب : 923
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشهاي الگو برداري از طبیعت در طراحی پایدار

خلاصه
بشر از دیر باز همواره در حال الهام گیري از طبیعت در ساخت وساز خود بوده است . در طول تاریخ تکامل ، هرگاه مسیر حرکت بشر از رفتار طبیعت فاصله گرفته سبب شده است پدیده هاي مشهودي به عنوان آسیب هاي طبیعی یا معضلات ویژه پدید آیند.مدرنیته با تکیه بر تکنولوژي و ابزارهاي نوین، علی رغم دستاوردهاي شگرف، ضربه هایی مهلک به عرصه محیط زیست وارد آورد .این امور به تدریج به رویش افکاري مبنی بر بازنگري روند و رویه مدرنیسم شد که توسعه پایدار یکی از آنهاست. معماري پایدار یک سبک نیست بلکه رویکردي کلی گرا است که بر تعامل متقابل ساختمان و شرایط زمینه آن تاکید میکند ،در این رابطه کیفیت و کمیت مصرف انرژي ، کنش هاي زیست محیطی،تعاملات اجتماعی،مسائل اقتصادي و مهمتر از همه انسان ،آسایش او و آیندگانش مدنظر قرار میگیرند . در این راستا هدف معماري پایدار به طور خاص تعریف رابطه میان فرم معمارانه ، مواد و مصالح و عملکرد محیطی ساختمان در جهت دستیابی به آسایش حرارتی و بصري کاربران با استفاده از منابع و امکانات طبیعی است. صرفه جویی در مصرف انرژي به واسطه استفاده از انرژي هاي طبیعی باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ، آلودگی هاي موجود ، ایجاد آسایش فیزیکی و روانی کاربران ودر مقیاس کلان ایجاد نهادهاي اجتماعی و صرفه اقتصادي می شود. است . در این مقاله سعی شده تقلید از طبیعت به عنوان یکی از عوامل پایداري در طراحی ساختمان مورد بررسی قرارگرفته و با ارائه نمونه هاي اجرا شده در گذشته و حال ، بر اهمیت موضوع تاکید کرده و افق جدیدي را براي حل مشکلات امروزه بشر در این زمینه روشن می نماید.


کلمات کلیدي:

معماري ، طبیعت ، طراحی ، پایدار ، فرم ، عملکرد

نویسندگان :

میترا صابونچی لیل آبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري , طبیعت , طراحی , پایدار , فرم , عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 997
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري گیلان ؛ نمادي از تلاش انسان در تعامل با محیط

خلاصه
معماري در هر جامعه اي ، آینه تمام نماي هویت اقوام آن است . ماحصل برهم کنش عوامل خرد و کلان که در بستر زمان به ثبات رسیده و تجسد یافته است ، شاکله ماهوي معماري را به وجود می آورد . در این بین نقش "محیط" در شکل دهی کالبدي و کارکردي بناها از جایگاه ویژه اي برخوردار است که تاثیر آن را می توان در بندبند معماري رؤیت نمود. گونه ممتاز این ارتباط ، رابطه ایست که مبتنی بر احترام متقابل میان این دو عامل است که امروزه از آن با عنوان "پایداري" سخن گفته می شود. گیلان ، به عنوان خطه اي با هویت و شناسنامه دار، نمونه ایست عالی از تعامل میان"محیط" و "معماري" که شایستگی آن را دارد که با تامل و تدقیق در آن ، الگوها و مصادیق این ارتباط را رصد کرد . در این گفتار سعی شده تا با نگرش بر عناصر معماري گیلانی ، تلاشی را که انسان آکادمیک امروز در قالب تئوري و نظریه معماري و شهرسازي پایدار در تکاپوي دست یابی به آن است ، در معماري گذشته گیلان در عمل مصداق یابی نماییم.


کلمات کلیدي:

معماري گیلان ، معماري پایدار ، طبیعت ، فرهنگ

نویسندگان :

نیما عباسی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري گیلان , معماري پایدار , طبیعت , فرهنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 579
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري پایدار

خلاصه
در معماري معاصر، با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز، توجه به معیارهاي زیست اقلیمی و پایداري، اهمیت بسیار پیدا کرده است و در این باب، مقالات و کتب پرشماري به انتشار رسیده است. انسان اکنون از لحاظ صرفه جویی در انرژي، در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. براي اجراي استانداردها و معیارهاي صرفه جویی در انرژي، تعیین میزان و کنترل دقیق مصرف انرژي در ساختمان، امري حیاتی است. پدیده ي گرم شدن کره ي زمین و مشکل آلودگی بی رویه ي محیط زیست، از مسایل بزرگ بشر در سراسر دنیا محسوب می شود و در این میان، نقش بخش ساختمان اعم از کاربري هاي مختلف آن، در بروز این مشکلات و تسریع روند آن، بسیار چشمگیر می باشد. این امر، معماران و دست اندرکاران بخش ساخت و ساز را به چاره اندیشی و یافتن راه حل هایی براي کاهش این مشکلات و گام برداشتن به سوي توسعه ي پایدار، مجبور کرده است. این نوشتار بر آن است تا با روش مطالعات کتابخانه اي، معیارهایی را که براي دستیابی به یک معماري پایدار نیاز است-مانندنحوه ي برخورد آن با مقوله ي طراحی، نوع مصالح و شیوه هاي دستیابی به آن، حفاظت از انرژي، بازیافت و ...- تبیین نماید و علاوه بر آن، به بررسی ویژگی هایی مانند تاثیر محیط و بستر و همچنین طبیعت، در طراحی پایدار براي رسیدن به هدف که همانا دستیابی به توسعه ي پایدار، حفظ زمین و منابع انرژي آن است، بپردازد. معماري پایدار که در واقع زیرمجموعه طراحی پایداراست، یکی از جریان هاي مهم معاصر است که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. در معماري پایدار، ساختمان ها به گونه اي طراحی می گردند، که بخش اعظم انرژي مورد نیاز آن ها، از منابع قابل تجدید و پاك تامین گردد. این ساختمان ها، میزان وابستگی شان به انرژي حاصل از سوخت هاي فسیلی و منابع غیر قابل تجدید، حداقل می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، طبیعت، اقلیم، انرژي، بستر

نویسندگان :

صدف سبک رو فومنی ، مریم قربانی ، سید امین سیدین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , طبیعت , اقلیم , انرژي , بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 782
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه