<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشی فولادي با استفاده از روش هاي مختلف تحلیل لرزه اي سازه ها

خلاصه
مهمترین بحث در طراحی لرزهاي بر اساس سطح عملکرد، توسعه روشهاي ساده و در عین حال دقیق جهت تحلیل و طراحی ساختمانهاي جدید وارزیابی ساختمانهاي موجود در برابر سطوح عملکردي مختلف میباشد. در این تحقیق یکساختمان با سیستم قاب خمشی فولادي در نظر گرفتهشده و عملکرد لرزهاي آن با استفاده از روشهاي مختلف تحلیل لرزهاي مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت مقایسه اي بین روش هاي مختلفتحلیل صورت گرفته و پیشنهادهاي جدیدي در جهت استفاده از روشهاي مذکور و محدودیتها و مزایاي آنها به جامعه مهندسی ارائه گردیده است.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد . تحلیل پوشاور . مودال پوشاور . تحلیل دینامیکی غیر خطی . قاب خمشی فولادي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل پوشاور , مودال پوشاور , تحلیل دینامیکی غیر خطی , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 633
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد تحلیل هزینه دوره عمر در طراحی بهینه سیستم های کنترل غیرفعال

خلاصه
در مناطق لرزه خیز، لزوم بهسازی سازه های موجود که اغلب بر اساس آیین نامههای قدیمی طرح شده و معیارهای عملکردی آیین نامههای جدید راارضا نمیکنند ضروری به نظر میرسد. اخیرا، تحلیل هزینه دوره عمر به عنوان یک ابزار کارآمد جهت مقایسه گزینههای مختلف طراحی یا بهسازیو انتخاب گزینه نهایی بر مبنای هزینه دوره عمر حداقل مطرح شده و در بهینه سازی عملکرد سازه ها نیز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنینسیستمهای کنترل غیرفعال که به عنوان یک استراتژی در بهسازی لرزهای سازهها رشد چشمگیری داشته اند، با افزایش سختی سازه و اضافه کردنیک میرایی معادل، سبب استهلاک انرژی حاصل از زلزله میشوند. در این پژوهش، تحلیل هزینه دوره عمر به عنوان ابزاری جهت طرح بهینهسیستمهای کنترل غیرفعال به منظور بهبود عملکرد لرزه ای ساختمانها، در یک چارچوب احتمالاتی معرفی و مورد بررسی قرار میگیرد. مطالعهموردی کاربرد بهینهسازی بر پایه هزینه دوره عمر انجام گرفته و نتایج، نشان دهنده کارایی این چارچوب میباشد. علاوه بر این، نتایج عددی نشانمیدهند که رسیدن به جواب بهینه در چارچوب معرفی شده بیشتر تحت تاثیر خرابیهای حاصل از زلزلههای با شدت پایین میباشد که در عین ایجاد خرابی کمتر نسبت به زلزلههای شدید، احتمال وقوع بالاتری دارند.


کلمات کلیدی:

هزینه دوره عمر . هزینه خرابی . ارزیابی لرزهای . کنترل غیرفعال . طراحی بر اساس عملکرد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هزینه دوره عمر , هزینه خرابی , ارزیابی لرزهای , کنترل غیرفعال , طراحی بر اساس عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب بهترین مدل احتمالاتی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي

خلاصه
روش نوین طراحی بر اساس عملکرد میتواند یک روش بسیار قابل اطمینان در طراحی لرزهاي سازهها محسوب گردد، به این شرط که اجزاي بنیادي آن نظیر تقاضاي لرزهاي، ظرفیت و شرایط حدي بصورت قابل قبولی تعیین گردند. در این میان، بواسطۀ عدم قطعیت و تصادف بسیار زیادي که در پدیدة لرزهاي و پاسخ سازه به آن وجود دارد، میتوان گفت که تخمین تقاضاي لرزهاي سازهها به مهمترین چالش موجود تبدیل شده است. در واقع به همین علت است که تخمین تقاضاي لرزهاي جز با استفاده از یک چارچوب احتمالاتی ممکن نیست، روشی که عموماً با نام تحلیل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي شناخته میشود. هستۀ اصلی در این تحلیل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي که از اجزاي بنیادي روش نوین طراحی بر اساس عملکرد محسوب میشود، مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي است. انتخاب یک مدل مناسب که وظیفۀ اصلی آن برقراري یک رابطه ریاضی بین پارامتر تقاضاي لرزهاي و شاخص شدت حرکت زمین میباشد، میتواند سبب افزایش چشمگیري در دقت تقاضاي لرزهاي تخمینی گردد. با چنین پیشزمینهاي، انتخاب بهترین مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي براي قابهاي خمشی فولادي که برمبناي عواملی چون کاربردي بودن، موثر بودن، بازدهی و کفایت صورت میگیرد هدف اصلی در این تحقیق است. همچنین در این انتخاب، استفاده از یک روش کاملاً بیزین در محاسبات آماري، که ابزاري بسیار قدرتمند در مدل کردن همزمان تصادف و عدمقطعیت است سبب شده که نتایح حاصل قابل اطمینان و کاربردي باشند. در این مقاله از بین مدلهاي احتمالاتی تقاضاي لرزهاي با یک شاخص شدت منفرد، با یک شاخص شدت ترکیبی و با دو شاخص شدت منفرد، بهترین مدل انتخاب شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که مدل رایج امروزي در تخمین تقاضاي لرزهاي، که تقاضا را بر حسب شتاب طیفی مود اول تخمین میزند، در قابها با تعداد طبقات مختلف دقت یکسانی ندارد و دقت خود را در قابهاي بلند مرتبه از دست میدهد. همچنین با توجه به مشکلاتی که در زمینۀ کاربردي بودن مدل با یک شاخص شدت ترکیبی وجود دارد، بنظر میرسد که بهترین مدل را میتوان در بین مدلها با دو شاخص شدت منفرد پیدا کرد که بر اساس نتایج این تحقیق، مدل مذکور میتواند یک ترکیب خطی از شتابهاي طیفی مود اول و دوم باشد.


کلمات کلیدي:

مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي، قاب خمشی فولادي، تخمین تقاضا، طراحی بر اساس عملکرد

نویسندگان :

مهدي مهدوي عادلی، سامان اسدي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل احتمالاتی تقاضاي لرزهاي , قاب خمشی فولادي , تخمین تقاضا , طراحی بر اساس عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 699
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین بهترین شتاب طیفی جهت تخمین تقاضاي لرزهاي در قابهاي خمشی فولادي با تعداد طبقات مختلف

خلاصه
در روش نوین طراحی بر اساس عملکرد، که در حال حاضر مطمئنترین روش در طراحی لرزهاي ساختمانها محسوب میگردد، رفتار سازه در قالب یک سطح عملکردي، یک ظرفیت و یک تقاضا تعریف میگردد که در این میان، تخمین تقاضا بواسطۀ عدمقطعیت و تصادف فراوانی که در زلزله و پاسخ سازه به آن وجود دارد، یک چالش واقعی محسوب میگردد. در این تحقیق، با توجه به اهمیت بسیار زیادي که تخمین تقاضاي لرزهاي دارد، به ارزیابی دقت شتابهاي طیفی در زمانهاي تناوب مختلف به عنوان شاخص شدت در تخمین تقاضاي لرزهاي قابهاي خمشی فولادي  پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهند که بر خلاف انتظار، شتاب طیفی مود اول در تمام قابها بهترین شاخص شدت محسوب نمیگردد و در برخی موارد شتاب طیفی مود دوم تخمینزنندة بهتري است. همچنین مدل احتمال فروریزش چندان به شاخص شدت حساس نمیباشد.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد، تخمین تقاضاي لرزهاي، شتاب طیفی، تحلیل دینامیکی افزاینده، قاب خمشی فولادي

نویسندگان :

مهدي مهدوي عادلی ، سامان اسدي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تخمین تقاضاي لرزهاي , شتاب طیفی , تحلیل دینامیکی افزاینده , قاب خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1053
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند غیر مستقیم خرابی سیستم هاي سازه اي

خلاصه
هدف اساسی طراحی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد سازه براي سطوح خطر لرزه اي مختلف است. بدین منظور، نیاز به استفاده از مدلهایی است که تمامی پدیده هاي مهمی که منجر به ارزیابی تقاضاي سازه در مرحله فروریزش هستند، را شامل شود. در این مقاله دو قاب خمشی از دو مورد تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی قرار گرفته اند. Lignos سازه 4 و 8 طبقه فولادي مرسوم در ایران بر مبناي مدل ارائه شده توسط آقاي منحنی هاي شکنندگی نیز براي سطوح مختلف عملکردي سازه ها بدست آمده است. همچنین تحلیل خطر منطقه ي مورد نظر نیز مورد بررسی را بدست آورد که می تواند به عنوان معیاري براي سنجش قابلیت (MAF) اجمالی قرار گرفته تا بتوان میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي اطمینان سازه اي ساختمان هاي مورد نظر در مقایسه با سایر سازه ها استفاده گردد.

کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد ، تحلیل خطر، تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی (IDA) ،منحنی شکنندگی ،میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي (MAF)

نویسندگان :

امیر معصومی ورکی ، احمد فلاح عباس آبادي

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , تحلیل خطر , تحلیل غیرخطی دینامیکی افزایشی (IDA) , منحنی شکنندگی , میانگین نرخ وقوع سالیانه حالت حدي (MAF) ,
:: بازدید از این مطلب : 1057
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی دیوارهاي دیافراگمی بتنی درجا بر مبناي سطح عملکرد لرز هاي آنها

هدف از این مقاله ارائه کاربرد طراحی بر اساس عملکرد لرزه اي دیوارهاي دیافراگمی با مطالعه موردي اسکله بندر شهید شکل و دیوار مهاري به شکل مستطیلی بوده T رجایی می باشد. اسکله بندر شهید رجایی شامل یک دیوار اصلی با مقطع که بوسیله کابل به هم متصل شدهاند و به صورت دیوار دیافراگمی بتنی درجا اجرا م یشوند. به منظور طراحی و تحلیل این اسکله با توجه به سطح عملکرد آن از دو روش شبه استاتیکی و روش دینامیکی غیر خطی در دوسطح مختلف زلزله، استفاده شده است. نتایج بدست آمده شامل فشارهاي خاك وارده بر دیوار و لنگرهاي طراحی و تغییر مکان دیوار بوده که با یکدیگر مقایسه شده است که حاکی از عملکرد لرز هاي مناسب سازه مورد نظر دارد.


کلمات کلیدي:

طراحی بر اساس عملکرد، سطح زلزله، دیوار دیافراگمی، شبه استاتیکی، تحلیل دینامیکی

نویسندگان :

حمید علی الهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی بر اساس عملکرد , سطح زلزله , دیوار دیافراگمی , شبه استاتیکی , تحلیل دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 16 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه