<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روشهاي الگو برداري از طبیعت در طراحی پایدار

خلاصه
بشر از دیر باز همواره در حال الهام گیري از طبیعت در ساخت وساز خود بوده است . در طول تاریخ تکامل ، هرگاه مسیر حرکت بشر از رفتار طبیعت فاصله گرفته سبب شده است پدیده هاي مشهودي به عنوان آسیب هاي طبیعی یا معضلات ویژه پدید آیند.مدرنیته با تکیه بر تکنولوژي و ابزارهاي نوین، علی رغم دستاوردهاي شگرف، ضربه هایی مهلک به عرصه محیط زیست وارد آورد .این امور به تدریج به رویش افکاري مبنی بر بازنگري روند و رویه مدرنیسم شد که توسعه پایدار یکی از آنهاست. معماري پایدار یک سبک نیست بلکه رویکردي کلی گرا است که بر تعامل متقابل ساختمان و شرایط زمینه آن تاکید میکند ،در این رابطه کیفیت و کمیت مصرف انرژي ، کنش هاي زیست محیطی،تعاملات اجتماعی،مسائل اقتصادي و مهمتر از همه انسان ،آسایش او و آیندگانش مدنظر قرار میگیرند . در این راستا هدف معماري پایدار به طور خاص تعریف رابطه میان فرم معمارانه ، مواد و مصالح و عملکرد محیطی ساختمان در جهت دستیابی به آسایش حرارتی و بصري کاربران با استفاده از منابع و امکانات طبیعی است. صرفه جویی در مصرف انرژي به واسطه استفاده از انرژي هاي طبیعی باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ، آلودگی هاي موجود ، ایجاد آسایش فیزیکی و روانی کاربران ودر مقیاس کلان ایجاد نهادهاي اجتماعی و صرفه اقتصادي می شود. است . در این مقاله سعی شده تقلید از طبیعت به عنوان یکی از عوامل پایداري در طراحی ساختمان مورد بررسی قرارگرفته و با ارائه نمونه هاي اجرا شده در گذشته و حال ، بر اهمیت موضوع تاکید کرده و افق جدیدي را براي حل مشکلات امروزه بشر در این زمینه روشن می نماید.


کلمات کلیدي:

معماري ، طبیعت ، طراحی ، پایدار ، فرم ، عملکرد

نویسندگان :

میترا صابونچی لیل آبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري , طبیعت , طراحی , پایدار , فرم , عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 961
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روش طراحی پیشنهادي اتصال RBS ،در قاب مهاربندي واگراي D شکل

خلاصه
شکل، عملکرد صحیح اتصال صلب تیر پیوند به ستون، با وجود سهم عمده تیر پیوند در اتلاف انرژي، به منظور D در قابهاي مهاربندي واگراي با دور کردن محل مفصل پلاستیک از ناحیه اتصال تیر به ستون، مشروط به ،RBS عملکرد ایمن و شک لپذیر قاب، بسیار ضروري است. اتصال براي اتصال تیر پیوند به RBS طراحی صحیح، میتواند گزینه اي مناسب براي رسیدن بدین مقصود باشد.در این مقاله، روشی جهت طراحی اتصال و تحلیل استاتیکی غیرخطی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با بهره گیري از این ETABS ستون، پیشنهاد شده و صحت آن با کمک نر مافزار تشکیل میشود و تا رسیدن آن به کرنش سخت شدگی، تیر پیوند در ناحیه بر ستون، در محدوده الاستیک باقی RBS روش، مفصل ابتدا در میماند.


کلمات کلیدي:

طراحی، اتصالات، تیر پیوند، قاب مهاربندي واگرا، تیر با مقطع کاهش یافته

نویسندگان :

نغمه جوادي رحیمآبادي ، مرتضی نقیپور ، ابوالفضل مهدي تبار

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی , اتصالات , تیر پیوند , قاب مهاربندي واگرا , تیر با مقطع کاهش یافته ,
:: بازدید از این مطلب : 1000
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ملاحظات طراحی، نگهداری و خرابی گذرگاههای معدنی در معادن زيرزمينی

گذرگاه ها در معادن زیرزمینی نقش مهم انتقال هزاران تن مواد معدنی از طبقات استخراجی به سیستم باربری را بر عهده دارند. خرابی یک گذرگاه ممکن است به تعطیلی معدن بیانجامد چون مستلزم انتقال تجهیزات ثابت مثل وسایل باربری، احداث فضاها و آماده سازی های جدید می باشد. علاوه بر توقف تولید و اتلاف وقت ناشی از خرابی گذرگاه، بازسازی گذرگاه بسیار مشکل و اغلب بسیار پرهزینه تر از احداث و نگهداری اولیه آن است. برخلاف سایر قسمت های معادن زیرزمینی، به مراحل مختلف طراحی تا نگهداری گذرگاه ها توجه زیادی نشده است. اهمیت چنین موضوع مهمی گاه تا آنجا نادیده گرفته می شود که خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به معادن زیرزمینی وارد می شود. با توجه به پیشرفت صنعت معدنکاری زیرزمینی در ایران لازم است نسبت به شناخت مشکلات مربوط به گذرگاه های مواد معدنی در معادن زیرزمینی کشورمان دقیقتر شد تا پایداری و عدم وقوع خرابی گذرگاه ها در طول زمان استفاده از آن ها به حداکثر برسد. در این تحقیق ابتدا به توضیح روش های حفر گذرگاه های مواد معدنی، انواع خرابی های احتمالی و انواع روش های آزادسازی آن ها پرداخته شده است؛ سپس عوامل مهم و تأثیرگذار در طراحی اولیه گذرگاه ها و دستورالعمل های موجود در این رابطه بیان شده است. در پایان انواع روشهای نگهداری گذرگاه های مواد معدنی به همراه شرایط و جزئیات کاربرد آن ها تشریح شده است.

کلمات کلیدی:

گذرگاه ، ماده معدنی ، معادن زیرزمینی ، طراحی ، نگهداری

نویسندگان :

محمد زمانی احمد محمودی ، علی آزاد ، محمدرضا آزاد ، محمد عطايی

 

نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گذرگاه , ماده معدنی , معادن زیرزمینی , طراحی , نگهداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1183
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

به کارگیری تکنیک همگرایی همجواری در تحلیل و طراحی تونل های متروی شهری با روش عددی دو بعدی ( مطالعه موردی متروی تهران )

 

به کارگیری تکنیک همگرایی همجواری در تحلیل و طراحی تونل های متروی شهری با روش عددی دو بعدی ( مطالعه موردی متروی تهران )

 

کلمات کلیدی :

تونل ، طراحی ، تحلیل عددی ، همگرایی ، همجواری ، نشست

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , طراحی , تحلیل عددی , همگرایی , همجواری , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 1111
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف و میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه ی انزلی

مدلسازيفيزيکيدرژئوتکنيکلرزه ای بهعنوانروشيبينآزمايش هايمدل های كوچکوآزمايش هايبرجا كاربردگسترده اييافتهاست. از ساده ترين روش هابهمنظورمدلسازيژئوتکنيکيميتواناستفادهازمحفظهايباديوارهايثابتوصلب نام برد. برايمدلسازيمسائليمانندروانگراييکهطيآنخاكمدلدچارتغييرشکل هايقابلتوجهميشود وجود ديواره های صلبخطايزياديبههمراهخواهدداشت. به طور كلي شرايطمرزيدرمدلسازيفيزيکيمسائلژئوتکنيکلرزه ايتأثير به سزاييدرنتايج آزمايشگاهي از خود نشان مي دهد . به منظور كاهش تأثير نامطلو اث بر شرايط مرزی درنتايج به جای ديواره های صلب از ديوار هايانعطافپذيراستفادهميشود.ديوارهايانعطافپذيربهديوارهايگفتهميشودكهسختيبرشيديوارهايآنمتناسبباخاكداخلآنباشدودارايانواعمختلفياست.دراين مقاله به طور 1موردبررسيقرارگرفتهاستوبراساس دانش و g مختصرانواعگزينه هايممکنبرايساختجعبه های برشي انعطاف پذيربرايآزمايشرويميزلرزه نقطه ضعف دستگاه های مذكوريکمحفظهانعطاف پذيرلايه ای از نوع شفافبر روی يک ميزلرزهطراحي و ساختهشدهاست. اين دستگاه كه در كشور و حتي منطقه به دليل شفافيت ديوارها و به تبع آن رويت رفتار خاک منحصر به فرد است مي تواند جهت انجام آزمايش های مختلف و مشاهده ی بهتر رفتار خاک مورد استفاده قرار گيرد. 

کلمات کلیدی :

طراحی ، ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف ، میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه ی انزلی

نویسندگان :

مهدی ویس کرمی (استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلان)

علی قربانی (استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلان)

افشار نعمتی مرسا(دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلا ن)

علیرضا فلاح (دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلا ن)

محسن اخوان معروفی (دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلا ن)

مجتبی مشعرپور (دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلا ن)

مهدی یزدا نمهر (دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مکانیک خاک و پی، دانشکد هی فنی دانشگاهگیلا ن)

 

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی , ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف , میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه ی انزلی ,
:: بازدید از این مطلب : 952
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پایانامه طراحی و تحلیل سیستم نگهداری تونل شماره 1 امام زاده هاشم در برابر بارگذاری زلزله با استفاده از نرم افزار Abaqus توسط دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک سایت در مورخ 5 اردیبهشت سال 1394 انجام پذیرفت که خلاصه ای از نتایج آن را در زیر مشاهده می کنید.

هندسه مدل با در نظر گرفتن یک گسل که دارای شیب 30 درجه بوده و از مرکز تونل عبور می کند

 

 

هندسه مدل با در نظر گرفتن یک گسل که دارای شیب 60 درجه بوده و از مرکز تونل عبور می کند

 


:: موضوعات مرتبط: نمونه پایان نامه , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار آباکوس (ABAQUS) , ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه , انجام پایان نامه , پایان نامه , طراحی , تحلیل , سیستم , نگهداری , تونل , شماره 1 , امام زاده هاشم , بارگذاری , زلزله , abaqus ,
:: بازدید از این مطلب : 2225
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه