<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر دانه بندی مصالح سنگی در خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه

خلاصه
ساخت راهها با شیوه بتن غلتکی فنآوری نسبت ا جدیدی است که در چند سال اخیر توسعه روزافزونی یافته و از کشورهای در حال توسعه و جهان سومانتقال یافته است. علت اصلی این گسترش، اقتصادی بودن، کاربرد مصالح بومی ارزان قابل دسترس و سرعت بالای اجرای این راهها میباشد. در اینتحقیق ابتدا اثر مصالح تشکیل دهنده بتن غلتکی یعنی سنگدانهها، سیمان و آب بر روی خواص مقاومتی بتن غلتکی بررسی شده و نسبت آنها در طرحاختلاط بتن غلتکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این طرح اختلاط اثر نحوهی دانهبندی مصالح سنگی تشکیلدهنده بر روی خواص مقاومتی بتنغلتکی بررسی شده است. نتایج آزمایشها نشان داد که نحوه دانهبندی و مشخصات ذرات درشتدانه بر مقاومت فشاری بتن غلتکی تأثیر بیشتری نسبتبه ریزدانه دارد بهنحویکه استفاده از دانهبندی در محدودهی حد پایین استاندارد یعنی درشتدانه بیشتر باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی بتن غلتکی میگردد.


كلمات كلیدی:

بتن غلتکی . سنگدانه . طرح اختلاط

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی , سنگدانه , طرح اختلاط ,
:: بازدید از این مطلب : 430
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی طرح اختلاط بتن غلتکی در سدها و تعیین پارامترهاي مقاومتی آن با استفاده از نتایج آزمایشگاهی(مطالعه موردي: سد مخزنی ژاوه)

خلاصه
یکی از روشهایی که در ساخت سدهاي بتنی و خاکی به عنوان جایگزینی مناسب مطرح است، روش ساخت سدها به شیوه بتن غلتکی میباشد. ازابتدا استفاده از بتن غلتکی در سدسازي با دیدگاه تأمین اهدافی چون حصول خواص سازهاي بتن و روش اجرایی مشابه با سدهاي خاکی مطرح وگسترش یافته است. در این مقاله تأثیر عوامل مختلف بر طرح اختلاط بتن غلتکی سدها(مطالعه موردي سد ژاوه واقع در غرب کشور) که به صورتتحقیقات آزمایشگاهی طرح اختلاط بهینه آن با رعایت کلیه الزامات فنی تعیین و نهایتاً در مرحله عملی و در بستر آزمایشی اجرا و تدقیق گردید،مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تحلیل گردیده است. در ادامه با توجه به دادههاي ناشی از طرح اختلاط براساس مدلسازي شبکههاي عصبی باالگوریتم پس انتشار خطا، به مدلهایی به منظور پیش بینی مقاومت فشاري این نوع بتن میپردازد که میتوان از آنها جهت پیشبینی مهندسی استفاده کرد.


کلمات کلیدي:

طرح اختلاط . بتن غلتکی . پارامترهاي مقاومتی . شبکه هاي عصبی . سد ژاوه

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طرح اختلاط , بتن غلتکی , پارامترهاي مقاومتی , شبکه هاي عصبی , سد ژاوه ,
:: بازدید از این مطلب : 294
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي جايگزيني لارده هاي چوبي با المان بتني سبك در معادن

چكيده
با توجه به كاربرد وسيع چوب به عنوان وسايل نگهداري در معادن و وجود محدوديتهاي زيست محيطي و معايب چوب لازم است كهجايگزين مناسبي بجاي چوب انتخاب گردد به گونه اي كه داراي حداكثر مزييتها و كمترين معايب چوب باشد. نمونه هاي متعددي از بتناليافي به منظور تعيين المان بتني قابل جايگزين ساخته شده و آزمايشات لازم روي نمونه ها انجام گرديده است.هدف تعيين يك المان سبك با خصوصيات خواسته شده بوده است نه ساخت يك المان از بتن سبك. بر اين اساس تعداد 16 طرح اختلاطاز شرايط LL و 3 HS ساخته شده است و تحت آزمايشات لازم قرار گرفته اند. نتايج آزمايشات نشان مي دهند طرحهاي اختلاط 5مطلوبتري از نظر مقاومتي نسبت به ساير طرح هاي انتخاب شده برخوردار مي باشد ولي براي حداقل مقاومت مورد نياز، وزن سازه خيلي بيشتر از لارده چوبي معادل خواهد بود. به همين علت در حال حاضر نمي توان بتن اليافي را بعنوان يك جايگزيني بجاي لارده پيشنهاد نمود.


كلمات كليدي:

طرح اختلاط . الياف . بتن سبك اليافي . لارده

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طرح اختلاط , الياف , بتن سبك اليافي , لارده ,
:: بازدید از این مطلب : 344
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي جايگزيني لارده هاي چوبي با المان بتني سبك در معادن

چكيده
با توجه به كاربرد وسيع چوب به عنوان وسايل نگهداري در معادن و وجود محدوديتهاي زيست محيطي و معايب چوب لازم است كه جايگزين مناسبي بجاي چوب انتخاب گردد به گونه اي كه داراي حداكثر مزييتها و كمترين معايب چوب باشد. نمونه هاي متعددي از بتن اليافي به منظور تعيين المان بتني قابل جايگزين ساخته شده و آزمايشات لازم روي نمونه ها انجام گرديده است. هدف تعيين يك المان سبك با خصوصيات خواسته شده بوده است نه ساخت يك المان از بتن سبك. بر اين اساس تعداد 16 طرح اختلاط از شرايط LL و 3 HS ساخته شده است و تحت آزمايشات لازم قرار گرفته اند. نتايج آزمايشات نشان مي دهند طرحهاي اختلاط 5 مطلوبتري از نظر مقاومتي نسبت به ساير طرح هاي انتخاب شده برخوردار مي باشد ولي براي حداقل مقاومت مورد نياز، وزن سازه خيلي بيشتر از لارده چوبي معادل خواهد بود. به همين علت در حال حاضر نمي توان بتن اليافي را بعنوان يك جايگزيني بجاي لارده پيشنهاد نمود.


كلمات كليدي:

طرح اختلاط . الياف . بتن سبك اليافي . لارده

نویسندگان :

حسين پورحسين، احمد جعفري، جواد وظيفه مهرباني

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طرح اختلاط , الياف , بتن سبك اليافي , لارده ,
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد سنگدانههاي بازیافتی ترکیب شده با مخلوطهاي آسفالتی

خلاصه
امروزه طراحی و ساخت راهها با مخلوط آسفالتی قابل اطمینان، از اهمیتبالایی بر خوردار است و براي جلوگیري از زوال منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست،استفاده ازمصالح سنگی بتن بازیافتی ناشی از تخریب بناهاي فرسوده،رواج یافته است. به طوري که آزمایش هاي انجام شده توسط محققین نشان داده ترکیب سنگدانه هاي بتن بازیافتی و مصالح جدید عملکرد قابل قبولی را به عنوان مصالح لایه اساس و زیر اساسدارد. دراین مقاله مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی حاوي سنگدانههاي بازیافتی با درصدهاي 50،35،25 و 75 در ترکیب با سنگدانه هاي جدید مورد استفاده قرار میگیرد وآزمایشهاي شیار شدگی، مدول دینامیکی و کششغیر مستقیم بر روي نمونههاي مخلوط آسفالتی به دست آمده از ترکیب سنگدانه هاي بازیافتی با سنگدانه هاي جدید انجام می شود. معیار استفاده شده در ارزیابی عملکرد مخلوط هاي آسفالتی استفاده از روش طرح اختلاط مارشال می باشد. نتیجه حاصل از این آزمایشها نشان داده استکه با افزایشدرصد مصالح سنگی بازیافتی میزان عمق شیار شدگی افزایش (حداکثر 6 میلیمتر) و مدول دینامیکی کاهش م ی یابد. در آزمایش مدول دینامیکی بارهاي ترافیکی با بارهاي دینامیکی شبیه سازي شده است.همچنین با افزایشدرصد مصالح سنگی جدید در این مخلوط میزان مدول بر جهندگی به دست آمده از آزمایشکششغیر مستقیم افزایش مییابد. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش هاي انجام شده ، پیشنهاد می شود که نباید درصد سنگدانه هاي بتن بازیافتی از حد مشخصی بیشتر شود. زیرا، اگر درصد سنگدانه هاي بتن بازیافتی بیش از 75 درصد باشد میزان تغییر شکل روسازي افزایش یافته و در نتیجه مقاومت مخلوط هاي آسفالتی در برابر تغییر شکل ودوام آسفالت در برابر عبور بار چرخ وسایل نقلیه کاهش می یابد. در صورت استفاده از سنگدانه هاي بتن بازیافتی با حد اکثر 75 درصد در مخلوط آسفالتی گرم، می توان از مخلوط آسفالتی بدست آمده در راه هاي با حجم ترافیکی کم استفاده کرد.


کلمات کلیدي:

سنگدانه هاي بازیافتی ، مخلوط آسفالتی گرم ، طرح اختلاط

نویسندگان :

پیمان امیدوار، محسن علا

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگدانه هاي بازیافتی , مخلوط آسفالتی گرم , طرح اختلاط ,
:: بازدید از این مطلب : 779
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تاثیر میزان بنتونیت و سیمان بر مقاومت ونفوذپذیری بتن پلاستیک در شرایط آزمایشگاهی

بتن پلاستیک به دلیل دارا بودن نفوذپذ ر یی پایين، مقاومت فشاری مناسب و مدول الاستیست یه م نا تسب با خاک مجاور، یکی از متداولترین مصالح برای ساخت د و یار های آب بند می باشد. در بررسي های انجام شده كمبود مطالعات آزمایشگاهي در این زمينه مشهود بود و عليرغم موجود نبودن آیين نامه ای خاص صرفا توصيه نامه های .... وجود دارد بر این اساس برای رسيدن به دستاورد مناسب و قابل استناد، در این تحقيق تا ر ثی ميزان سم یان و بنتونیت بتن پلاستیک بر روی نفوذ پذ ر یی و مقاومت تک محور ی نمونه با سن 28 روزه مطالعه شده است. در این مطالعه نمونه هایي با تركيب سنگدانه و مقدار آب یکسان ولي با نسبت بنتونیت به سم یان و نسبت آب به س م یان مختلف ساخته شده و تحت آزمایش فشاری تک محوری ونفوذپذ ر یی با اعمال فشار هيدرواستاتيکي بالا قرار گرفتهاند. بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش نسبت بنتونیت به سم یان و به دنبال آن افزایش ع ا یر بنتونیت مصرفی باعث تغييراتي در نفوذ پذ ر یی و مقاومت تک محوری نمونهها می شود كه بطور كامل بحث شده است . در نهایت تاثير ميزان افزایش نسبت آب به سم یان در كاهش ضریب نفوذ پذ ر یی دیوار آببند بررسي ميشود.


کلمات کلیدی:

بتن پلاستیك ، طرح اختلاط ، نفوذ پذیری ، مقاومت فشاری

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار مغانلو (استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی)

حمید فرشباف آقاجانی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیك خاك وپی، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی)

شیما یادگاری (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیك خاك وپی، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن پلاستیك , طرح اختلاط , نفوذ پذیری , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1221
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر دودهکربن(کربنبلک) بر روی دیوار آببند بتنی سدهای خاکی

در اين مقاله ميزان نفوذپذيری در مقابل نفوذ آب تحت فشار و برخی مشخصات مکانيکی بتن مورد بررسی قرار گرفته است به اين منظور از 4 طرحاختلاط استفاده شده است. 1 طرح شاهد و 3 طرح حاوی نانودودهکربن در درصدهای جايگزينی 0.4 و 0.8 و 1.2 نسبت به وزن سيمان بکار رفته در ساخت نمونه ها مد نظر بوده است هرکدام از اين 4 طرح برای مقادير آب به سيمان 0.40 و 0.45 و 0.50 درنظرگرفته و ساخته شده است. برای بررسی مشخصه فشاری و خمشی طرح مورد نظر، ساخت نمونه صورت ميگيرد. مقايسه نتايج بدست آمده از انجام آزمايشات نشان داد که نانو دوده کربن نفوذپذيری بتن را کاهش ميدهدولی اثرات ASTM هامطابق با استاندارد مفيدی بر روی مشخصات مکانيکی بتن ندارد


واژه های کلیدی:

نفوذپذیری، نانو، دوده کربن، طرح اختلاط، بتن

نویسندگان :

علی سنایی راد (استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه اراک)

محمد رضانیا (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه اراک)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذیری , نانو , دوده کربن , طرح اختلاط , بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 1352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه