<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقايسه ظرفيت باربري فونداسيونهاي دايره اي و مخروطي بر روي خاك مسلح شده با ژئوگريد

خلاصه
توانايي پي پوستهاي در انتقال بارهاي قائم بزرگتر، ويژگيهاي نشست بهتر و صرفه اقتصادي بيشتر در مقايسه با فونداسيونهاي متعارف، آنها رابه جايگزين مناسبي براي همتايان مسطح خود تبديل كرده است.عملكرد لايه خاك ضعيف را ميتوان با قرار دادن مواد ژئوسنتتيك در موقعيت مناسب زير پي بهبود بخشيد. در اين مطالعه، با بررسي عددياستفاده از ژئوگريد در زير فونداسيونهاي مخروطي با ابعاد و هندسه مختلف و مقايسه با شرايط مشابه در شالودههاي مسطح، تغييرات ظرفيتباريري و نشست مقايسه شده اند. از آنجايي كه راهحلهاي تحليلي براي بررسي تنشها در زير پيهاي پوستهاي بسيار پيچيده است، تحقيق حاضر باانجام شده است. انواع مدلها از پي پوستهاي مخروطي به منظور PLAXIS استفاده از آناليز عددي به روش المان محدود و به كمك نرمافزارتعيين تاثير ابعاد پي و نوع خاك بر ظرفيت باربري و نشست پيهاي پوستهاي مخروطي و همتايان مسطح آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج ارائهشده نشان مي دهد كه هرچند به طور كلي استفاده از ژئوگريد موجب افزايش ظرفيت باربري و كاهش نشست پي ميشود اما اين بهبود شرايط در شالودههاي پوستهاي آشكارتر بوده و با توجه به خصوصيات پي مخروطي متفاوت است.


كلمات كليدي:

پي پوستهاي مخروطي . ژئوگريد . ظرفيت باربري . نشست پي . روش المان محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پي پوستهاي مخروطي , ژئوگريد , ظرفيت باربري , نشست پي , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 555
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 بهمن 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي تأثير سيكل بارگذاري و مسلح كننده بر رفتار پي نواري مستقر بر حفره

خلاصه
در اين مقاله رفتار بار- نشست پي نواري واقع بر خاك ماسه اي خشك در دو حالت غيرمسلح و مسلح حفره دار تحت اثر بار سيكلي، براساس روشتحليل شده است. با اين برنامه قابليت انجام تحليل ديناميكي گسترده با امكان اعمال سربارهاي با بزرگي Plaxis اجزاء محدود با استفاده از برنامهمختلف بر روي پي وجود دارد. مدل گسيختگي براي خاك ماسه اي مورد نظر مدل سخت شونده هايپربوليك درجه دوم م يباشد. جهتكاليبراسيون پارامترهاي مدل از تطبيق نتايج عددي با نتايج آزمايش هاي استاتيكي انجام شده توسط مؤلّفين روي يك مدل آزمايشگاهي استفادهشده است. تحليل هاي انجام شده در حالت بارگذاري ديناميكي از نوع سيكلي به منظور بررسي اثر سربار سيكلي وارد بر پي، تعداد سيكل هاي بار وهمچنين اثر تعداد لايه هاي تسليح بر نشست پي مي باشد. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش ميزان سربار سيكلي و تعداد سيك لهاي بار، نشست پيافزايش يافته، در حاليكه افزايش تعداد لايه هاي تسليح به عنوان يك اثر كاهنده در مقابل اثر وجود حفره عمل مي نمايد.


كلمات كليدي:

بار سيكلي . پي سطحي . خاك مسلح . ظرفيت باربري . حفره

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار سيكلي , پي سطحي , خاك مسلح , ظرفيت باربري , حفره ,
:: بازدید از این مطلب : 531
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي مقايسه تست استاتيك در مقابل تست ديناميك در تعيين مقاومت نهايي شمع

چكيده
آزمايش بارگذاري استاتيكي فشاري به عنوان دقي قترين شيوه براي تعيين مقاومت نهايي استاتيكي فشاري شم عها مطرح است. شمع در اين حالتيك بارگذاري مرحله اي استاتيكي را، همانند شرايط واقعي، تجربه م يكند. در زمان انجام آزمايش ميزان بار وارده بر سر شمع و تغيير شكل قائم آنبه دقت اندازه گيري مي گردد. با رسم نمودار بار-تغيير شكل و بهر هجويي از روش هاي موجود مانند روش حدي ديويسون م يتوان حداكثر بار مجازاستاتيكي فشاري را تخمين زد. با وجود قابل اعتماد بودن اين شيوه براي تعيين ظرفيت باربري، آزمايش بارگذاري استاتيكي فشاري پرهزينه وزمان بر خواهد بود.براي تعيين ظرفيت (PDA) يك روش جايگزين براي كاهش تعداد آزمايش هاي بارگذاري استاتيكي فشاري استفاده از تست ديناميك شمعباربري نهايي استاتيكي است. در اين آزمايش با اتصال سنسور هاي شتاب سنج و كرنش سنج به شمع و اعمال ضربه چكش شم عكوب به سر شمع بااستفاده از تحليل گر شمع كوبي مي توان ظرفيت باربري نهايي استاتيكي را بدست آورد. اين آزمايش در مقابل آزمايش استاتيكي فشاري سري عتر وكم هزينه تر بوده و با انجام آن علاوه بر اينكه درصد بالاتري از شمع ها آزمايش مي شوند، تعداد آزمايش هاي استاتيكي فشاري نيز كاهش مييابد ودر زمان و هزينه صرفه جويي خواهد شد.بندر ماهشهر، نتايج آزمايش بارگذاري استاتيكي فشاري با نتايج ،II در اين مقاله با بررسي مطالعه موردي كوبش شمع در پروژه طرح توسعه فجرآزمايش ديناميك شمع، بر روي چند شمع كوبشي كه هر دو آزمايش بر روي آنها انجام شده باشد، مقايسه شده و همخواني نتايج بررسي م يشود.نتايج نشان داد كه بين مقاومت نهايي استاتيكي كه از آزمايش ديناميك شمع بدست م يآيد با آنچه كه آزمايش بارگذاري استاتيكي فشاريپيش بيني مي كند همخواني خوبي برقرار است. البته شرط اين همخواني انجام درست آزماي شها بخصوص آزمايش ديناميك شمع بوده كه نياز بهتجربه و تخصص بالايي دارد.

كلمات كليدي:

شمع . آزمايش بارگذاري استاتيكي فشاري . آزمايش بارگذاري ديناميكي . PDA . ظرفيت باربري .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , آزمايش بارگذاري استاتيكي فشاري , آزمايش بارگذاري ديناميكي , PDA , ظرفيت باربري , ,
:: بازدید از این مطلب : 311
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين انرژي منتقل شده به سر شمع با استفاده از آناليز معادله موج

 خلاصه
يكي از روشهاي اندازه گيري ظرفيت باربري شم عهاي كوبشي استفاده از فرمول هاي ديناميكي مي باشد. تمامي اين روابط بر اساس انرژي رسيده بهشمع پايه ريزي شده اند و نيز اين روابط فرض م يكنند كه انرژي رسيده به شمع براي كليه شم عهاي كوبيده شده با يك چكش، ثابت م يباشد. دراين مقاله بااستفاده از آناليز معادله موج پارامترهاي دخيل در ميزان انرژي رسيده به سر شمع و اثر هر كدام از آنها بررسي شده اند و نيز مطالعاتپارامتري براي ارزيابي انرژي رسيده به سر شمع تنها با انداز هگيري سرعت سر شمع انجام شد هاند. در نهايت يك رابطه براي تعيين اين انرژي ارائه شده است.

كلمات كليدي:

معادله موج . فرمو لهاي ديناميكي . ظرفيت باربري . آزمايش ديناميكي . GRLWEAP  .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
يكي از روشهاي اندازه گيري ظرفيت باربري شم عهاي كوبشي استفاده از فرمول هاي ديناميكي مي باشد. تمامي اين روابط بر اساس انرژي رسيده به
شمع پايه ريزي شده اند و نيز اين روابط فرض م يكنند كه انرژي رسيده به شمع براي كليه شم عهاي كوبيده شده با يك چكش، ثابت م يباشد. در
اين مقاله با استفاده از آناليز معادله موج پارامترهاي دخيل در ميزان انرژي رسيده به سر شمع و اثر هر كدام از آنها بررسي شده اند و نيز مطالعات
پارامتري براي ارزيابي انرژي رسيده به سر شمع تنها با انداز هگيري سرعت سر شمع انجام شد هاند. در نهايت يك رابطه براي تعيين اين انرژي ارائه
شده است.
GRLWEAP ، كلمات كليدي: معادله موج، فرمو لهاي ديناميكي، ظرفيت باربري، آزمايش ديناميكي:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادله موج , فرمو لهاي ديناميكي , ظرفيت باربري , آزمايش ديناميكي , GRLWEAP , ,
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روش تحليلي الاستوپلاستيك شمع تحت اثر بار محوري

خلاصه
اكثر رو شهاي تحليلي ارائه شده براي تعيين ظرفيت باربري شم عها، در خاك همگن و لاي هاي، در شرايط الاستيك م يباشند. هدف در اين مقاله ارائهيك روش تحليلي جديد براي تعيين ظرفيت باربري شم عها تحت اثر بار قائم در خاك همگن يا لايه اي در حالت الاستوپلاستيك مي باشد. براي اينبه حالت الاستوپلاستيك، برنامه اي SSM 1]، استفاده شده است. براي گسترش ] منظور، از روش تحليلي ارائه شده توسط قضاوي و همكاران در سال 1997در حالت الاستوپلاستيك، از داد ههاي پايه SSM نوشته شده است و براي مدل سازي، بررسي و صح تسنجي نتايج حاصل از MATLAB در نر مافزار تست هاي موجود استفاده شده است نتايج نشان ميدهد تطابق بسيار خوبي بين پيشگويي روش ارائه شده با نتايج حاصل از آزمايش هاي صحرايي است.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . شمع . الاستوپلاستيك . روش تحليلي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , شمع , الاستوپلاستيك , روش تحليلي ,
:: بازدید از این مطلب : 526
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعهاي تحت بار قائم با استفاده از روش المانهاي محدود

خلاصه
بهطوركلي پيهاي عميق يا شمعها براي انتقال بارهاي سازه از لايه نرم به لايههاي قويتر بكار برده ميشوند و بارهاي متنوعي ازجمله بارهايمحوري، جانبي و خمشي را تحمل ميكنند. به اين منظور در تعيين ظرفيت باربري شمعها، روشهاي تحليلي، عددي و آزمايشگاهي بسياري توسطمحققين مختلف ارائهشده است كه در اين ميان تعيين ظرفيت باربري ديناميكي اهميت خاصي دارد. همچنين سرعت بارگذاري ميتواند عاملي برايتعريف بارگذاري ديناميكي باشد لذا يكي از مهمترين عوامل در تحليل رفتار پيهاي عميق، تأثير سرعت بارگذاري بر ظرفيت باربري شمعها استتأثير سرعت بارگذاري، بر ، ABAQUS كه تاكنون كمتر مدنظر قرارگرفته است. در اين مقاله با استفاده از روش عددي و به كمك نرمافزارظرفيت باربري شمعهاي تحت بار فشاري، اجراشده در خاك ماسهاي ريزدانه، مورد ارزيابي قرارگرفته است. به اين منظور از يكسري آناليزحساسيت استفادهشده است كه تغييرات سرعت بارگذاري، بر روي شمعها، از حالت سرعت بارگذاري استاتيكي تا حالت سرعت بارگذاري بهصورت ضربه را مدلسازي ميكند. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه، با افزايش سرعت بارگذاري، ظرفيت باربري شمع، مقادير بيشتري را نشانميدهد همچنين درصورتيكه سرعت بارگذاري، بسته به قطر شمع، از مقدار خاصي فراتر رود رفتار شمع، رفتار كاملاً ديناميكي خواهد داشت.


كلمات كليدي:

سرعت بارگذاري . ظرفيت باربري . بار قائم . روش المان محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت بارگذاري , ظرفيت باربري , بار قائم , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 535
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل عددي نتايج آزمايش بارگذاري صفحه در خاكهاي دانه اي چند لايه و مقايسه آن با روابط كلاسيك

خلاصه
اكثر تئوري هاي كلاسيك به تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي با فرض همگن و تك لايه بودن خاك مي پردازند ، درصورتي كه در پروژه هادر خاكهاي دو لايه در ABAQUS با خاكهاي چند لايه مواجهه مي شويم. در اين مقاله به بررسي عددي آزمايش بارگذاري صفحه با نرم افزارحالت بارگذاري محوري پرداخته شده است، و سپس به مقايسه نتايج حاصل از ظرفيت باربري بدست آمده از روابط عددي و آزمايشگاهي باروابط كلاسيك پرداخته مي شود. با توجه به اختلاف بين نتايج آزمايشگاهي و عددي با روابط كلاسيك مي توان به اين نكته اشاره كرد كهضرايب بكار رفته در محاسبه ظرفيت باربري پي هاي سطحي در تئوريهاي كلاسيك در خاكهاي چند لايه، نياز به اصلاح دارد و همچنين در ادامه به تعيين رابطه اي براي تخمين ظرفيت باربري پي هاي سطحي در خاكهاي دو لايه پرداخته مي شود.


كلمات كليدي:

آزمايش بارگذاري صفحه . خاك چند لايه . ظرفيت باربري . روابط كلاسيك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش بارگذاري صفحه , خاك چند لايه , ظرفيت باربري , روابط كلاسيك ,
:: بازدید از این مطلب : 289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد ستون هاي اختلاط عميق خاك (DEEP SOIL MIXING) با كاربرد شمع كاهنده نشست در سيستم راديه-شمع منفصل

خلاصه:
در فونداسيون هاي گسترده جهت افزايش ظرفيت باربري فونداسيون تا ميزان مورد نياز سربار سازه، به منظور بهينه سازي طرح و كاهشاستفاده كرد. در اين سيستم طراحي، شمع ها تنها به منظوركاهش نشست (PRF) هزينه ها مي توان از سيستم فونداسيون راديه مركبفونداسيون به سطح قابل قبول، مورد استفاده قرار مي گيرند و تمام ظرفيت باربري ژئوتكنيكي شمع ها نيز مي تواند بسيج گردد. با توجه به Deep Soil ) استفاده از شمع هاي اختلاط عميق خاك ،(FS= اعمال ضريب اطمينان ژئوتكنيكي در طراحي اين نوع شمع ها ( 1با توجه به هزينه هاي اجراي بسيار كمتر نسبت شمع بتني مسلح، مي تواند به عنوان جايگزيني مناسب مطرح گردد. از سوي ديگر (Mixingتنشهاي بسيار بالاي محوري در محل اتصال شمع به فونداسيون بوجود مي آيد. به همين دليل، جهت غلبه بر اين تنش (PRF) در سيستمهاي بزرگ، شمع ها از پي جدا و بصورت سيستم راديه-شمع منفصل مطرح گرديد كه در اين سيستم المان سخت شمع به عنوان مسلحدر پروژه ساختمان مسكوني جهت استفاده در (DSM) كننده در خاك زيرين بكار مي رود. در اين تحقيق عملكرد ستون اختلاط عميقسيستم مركب راديه-شمع منفصل مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا مدلسازي عددي، آزمايشات صحرايي كنترل مقاومت سازه متر انجام / به قطر 2 DSM بارگذاري استاتيكي بر روي ستون هاي (full scale) و همچنين 4 آزمايش تمام مقياس DSM اي ستونگرديده است. بررسي نتايج آزمايشات حاكي از همخواني پارامترهاي طراحي و فرضيات انجام شده در طراحي مي باشد. در مجموع عملكردميتواند باعث DSM در سيستم مركب راديه-شمع منفصل، نشان داد جايگزيني شمع بتني مسلح با ستون DSM مناسب روش اجراي ستون بهينه سازي طراحي و كاهش هزينه هاي اجرا گردد.

كلمات كليدي:

سيستم راديه-شمع منفصل . PRF . ستون اختلاط عميق . ظرفيت باربري . نشست فونداسيون گسترده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سيستم راديه-شمع منفصل , PRF , ستون اختلاط عميق , ظرفيت باربري , نشست فونداسيون گسترده ,
:: بازدید از این مطلب : 368
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفيت باربري ناهمسان خاك براي پي هاي نواري قرارگرفته برروي ماسه با استفاده ازخطوط مشخصه

خلاصه
تعيين ظرفيت باربري پي هاي نواري قرارگرفته برروي ماسه ها باوجودناهمساني اوليه موضوع مورديررسي دراين مقاله است. دراين تحقيق زاويهنهشتگي خاك يه عنوان ناهمساني اوليه درنظرگرفته شده است. از تركيب مدل گسيختگي موهر -كولمب اصلاح شده توسعه يافته باروش خطوطمشخصه حداكثر ظرفيت باربري حالت ناهمسان بدست آمده است. تاثير معيار گسيختگي ناهمساني موهر -كولمب برروي ظرفيت باربري پينسبت داده شده  ، و زاويه خوابيدگي M ، به پارامتر حالت بحراني خاك N q ، سطحي موردتحليل قرارگرفته است. ضريب ظرفيت باربريبا افزايش زاويه انحراف بين تنش اصلي ، N q ، است. براي پي هاي سطحي قرارگرفته برروي ماسه نشان داده شده است كه ضريب ظرفبت باربري حداكثروزاويه خوابيدگي كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

ناهمساني . ظرفيت باربري . ماسه . خطوط مشخصه . زاويه خوابيدگي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناهمساني , ظرفيت باربري , ماسه , خطوط مشخصه , زاويه خوابيدگي ,
:: بازدید از این مطلب : 601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نتايج تحليلي وعددي ظرفيت باربري پيهاي نواردر خاكهاي چسبنده

خلاصه
باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از نرم افزارها در كارهاي علمي و مقاصد طراحي، در اين پژوهش تلاش شده است ظرفيتباربري پي نواري در خاك هاي چسبنده و مسله نشست الاستيك اين پي ها از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد. به منظور صحتچندين مدل نرم افزاري ايجاد شد و رفتار ،FLAC 2D سنجي نتايج حاصل از روش تفاضل هاي محدود و بررسي قابليت نرم افزارخاك صرفا چسبنده زير پي نواري مورد مطالعه قرار گرفت روند تشكيل سطح گسيختگي و ظرفيت باربري نهايي حاصل از نرمافزار با فرضيات روابط ترزاقي، هنسن، مايرهوف و ويسك مقايسه گررديد. مشاهده شد سطح گسيختگي با سطح گسيختگي فرضشده در روابط نامبرده نزديكي مناسبي دارد. درصد اختلاف نتايج نرم افزاري با روابط در تمام چسبندگي هاي مطالعه شده ثابت مي باشد.


كلمات كليدي:

ظرفيت باربري . خاك چسبنده . پي نواري . نشست آني . تحليل عددي و تفاضلات محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفيت باربري , خاك چسبنده , پي نواري , نشست آني , تحليل عددي و تفاضلات محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 794
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 ارديبهشت 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه