<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر ماسه محدود شده توسط سنگ بستر

خلاصه
دراین مطالعه ظرفیت باربری پیهای نواری واقع برماسه های محدود شده بر بستر سنگي مورد بررسي قرار گرفته است. اثر پارامترهایي مانندضخامت لایه ماسه ای، میزان مقاومت خاک و عرض پیها مطالعه و نتایج در قالب ضرایب بي بعد و نمودارهای طراحي جهت اصلاح و كاربردی0 تا 1 برابر عرض / نمودن روابط كلاسیک ظرفیت باربری برای این منظور ارائه شده است. نتایج حاكي از آن است حضور بستر صلب در محدوده 5پي میتواند ظرفیت باربری را به میزان 85 درصد نسبت به حالت بستر به ضخامت بینهایت تغییر دهد. همچنین تغییرات مقاومت و عرض پي به عنواندو عامل اصلي در ظرفیت باربری، مکانیسم شکست و عمق بحراني مربوط به بستر سنگي موثر ميباشد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری . پی نواری . بستر صلب . مکانیسم شکست

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی نواری , بستر صلب , مکانیسم شکست ,
:: بازدید از این مطلب : 74
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پیدایره ای واقع بر خاک ماسه ای مسلح شده با ژئوسل در مقیاس بزرگ

خلاصه
شناخت انواع خاکهای مشکلسازدر پروژههای عمرانی اهمیت فراوانی دارد، چراکه باعث میشود بهترین راه تثبیت و بهسازیپارامترهای خاک انتخاب می شود. ازجمله روشهای افزایش ارتقاء مشخصه خاکها مسلح کردن توسط شمعها و سپرها، ستونهایسنگی و ماسهای، ریز شمعها، میل مهارها و ژئوسنتتیکها میباشد. یکی از مرسومترین مسلح کنندهها ژئوسلها میباشند. ژئوسلیک نوع مسلح کننده سه بعدی با مواد پلیمری و چگالی بالا است که با توجه به ساختار لانه زنبوری وتامین محصورشدگی خاکداخل سلولها عملکرد مناسبی در افزایش ظرفیت باربری وکاهش نشست پیها نسبت به مسلحکنندههای مسطح دارد. در این پژوهشبه منظور بررسی ظرفیت باربری خاک ماسهای مسلحشده با ژئوسل از مدل فیزیکی بزرگ مقیاس به وزن 7 تن ماسه سیلیسی با تراکمنسبی 59 درصد استفاده شده است. درهرآزمایش برروی مدل فیزیکی بارگذاری استاتیکی بصورت مرحلهای تا نشست 25 میلیمترانجام شده است و رفتار بار نشست آن ثبت گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش عرض ژئوسل نسبت به عرض پی -( L/B=2 تا L/B= 3 ( در حالتی که ابعاد شبکه ژئوسل یکسان می باشند، ظرفیت باربری خاک به مقدار 126 درصد افزایش داشتهاست، همچنین با کاهش ابعاد شبکه ژئوسل از 5 / 0 = S/B به 25 / 0 = S/B در حالتی که عرض ژئوسل ثابت می باشد، ظرفیت باربریمقدار 107 درصد افزایش داشته است.نتایج مدل آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش عرض و ارتفاع ژئوسل و نیز افزایش تعداد چشمه ها در واحد سطح بارقابلتحمل خاک افزایش و نشست پی کاهش یافته است. به منظور صحت سنجی، مدل آزمایشگاهی به کمک نرمافزارFOUDATION 3D PLAXIS در دو حالت خاک غیر مسلح و مسلح شده با زاویه اصطکاک داخلی متفاوت ) 30 ، 37 ، 40 )درجه برای ماسه شبیهسازی شد. نتایج مدلسازی و تحلیلهای انجام شده با نرمافزار نشان می دهد که افزایش ارتفاع و عرض المانژئوسل و اندازه بازشدگی ابعاد شبکه منجر به افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست پی دایره ای شده که با بیشتر شدن زاویهاصطکاک داخلی ماسه، ظرفیت باربری پی نیز افزایش مییابد. نتایج تحقیق آزمایشگاهی، با نتایج مدل عددی مقایسه شده است وتطابق قابل قبولی بدست آمده است.


واژه های کلیدی:

ظرفیت باربری . پی دایره ای . ژئوسل . روش اجزاء

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی دایره ای , ژئوسل , روش اجزاء ,
:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 14 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تعداد و آرایش بهینه مسلح کننده ژئوتکستایل در پایداری شیروانی های خاکی

خلاصه
امروزه استفاده از مصالح ژئوسنتتیکي در فعالیت های ژئوتکنیکي به میزان قابل توجهي رو به افزایش است. یکي از سطوح كاربرد آن در افزایشظرفیت باربری ماسه مسلح به ژئوتکستایل مي باشد. هدف تحقیق حاضر بررسي تعداد بهینه مسلح كننده ها در پایداری شیرواني ها و همچنینآرایش بهینه آنها تحت شیب های مختلف مي باشد. به منظور بررسي پارامتر های مسئله در این مقاله از نرم افزار Plaxis استفاده گردیده و مدلغیر خطي موهر كولمب برای شیب ماسه ای و مدل خطي الاستیک برای لایه های ژئوتکستایل و پي در نظر گرفته شده است. برای كاربردی كردننتایج و ارائه معیارهای مهندسي، تمامي پارامترهای بدست آمده نسبت به عرض پي، بي بعد شده و مقادیر بهینه برای هركدام از متغییرهای تحلیل،برای دستیابي به بیشترین ظرفیت باربری بدست آمده است.


کلمات کلیدی:

ژئوتکستایل . خاک مسلح . ظرفیت باربری . پایداری . شیروانی خاکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکستایل , خاک مسلح , ظرفیت باربری , پایداری , شیروانی خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بار جانبی بر روی رفتار محوری شمع مارپیچ

چکیده
امروزه از شمعهای مارپیچ به طور گستردهای در مسائل مهندسي جهت فراهم كردن پایداری در مقابل نیروهای فشاری، كششي و جانبي استفادهميشود. اگرچه امروزه استفاده از اینگونه شمعها بسیار رایج شده است؛ اما روش طراحي دقیق و اثرات بارگذاریهای مختلف بر روی رفتار ومکانیسم انتقال بار شمع در حال تحقیق است. هدف از این پژوهش بررسي اثرات بارگذاری جانبي بر مقدار بار محوری شمع مارپیچ و رفتار محوریآن ميباشد. در این مقاله، ابتدا یک شمع مارپیچ تست شده در محل تحت بار محوری فشاری با استفاده از نرمافزار ABAQUS صحتسنجيگردید و در ادامه به مطالعه پارامتری آن تحت تركیب بارهای محوری و فشاری در خاک ماسهای پرداخته شد. به دلیل وجود بار جانبي در این مسئله،مدلسازی به صورت سه بعدی و با شرایط تقارن صفحهای انجام گردید. در مطالعه پارامتری فرض شد، خاک ماسهای درای یک لایه بوده و از درصدتراكم بالایي برخوردار است. همچنین رفتار خاک به صورت الاستوپلاستیک، با مدل رفتاری موهر-كولمب و رفتار شمع نیز به صورت الاستیکمدل شد. با توجه به اینكه پرههای مارپیچ در افزایش ظرفیت باربری محوری اینگونه از شمعها نقش به سزایي دارند لذا رفتار محوری آن تحت سهنسبت عمق مدفون بالاترین پره به قطر پره ) H/D ( و تحت بارهای جانبي مختلف مطالعه گردید. نتایج بیانگر این بودكه با افزایش H/D در اینگونهاز شمعهای خاص، ظرفیت باربری فشاری آنها در تركیب با بار جانبي افزایش ميیابد. این مطالعه شروع كننده بررسي رفتار شمعهای مارپیچ تحت تركیب بارهای مختلف و دستیابي به روش طراحي مناسب این شمعها تحت شرایط ذكر شده ميباشد.


کلمات کلیدی:

شمع مارپیچ . بار محوری . صفحات مارپیچ . ظرفیت باربری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع مارپیچ , بار محوری , صفحات مارپیچ , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تاثیر تسلیح بستر بر افزایش ظرفیت باربری شالوده سطحی تحت بارگذاری خارج از مرکز

خلاصه
در دو دهه اخیر مطالعات زیادی بر روی ظرفیت باربری پی های مستقر بر خاک تسلیح شده صورت گرفته است. در مواردی که خاک ظرفیت باربریکمی دارد با استفاده از ژئوسنتتیکها،ظرفیت باربری آنها را می توان افزایش داد. اکثر مطالعات برای حالتی است که بار بر مرکز پی اعمال می شود امابرای مواردی که پی تحت بار خارج از مرکز می باشد،بررسی کمتری انجام شده است. در این مقاله با مدلسازی عددی به وسیله نرم افزار المانمحدود Plaxis 2D ،به بررسی پی نواری تحت بار قائم خارج از مرکز پرداخته شده است. هدف اصلی در این مقاله مطالعه میزان تاثیر تسلیح بستربا مسلح کننده های نظیر ژئوتکستایل برای بهبود اثرات خروج از مرکزیت بار اعمالی بر پی است.مجموعه ای از تجزیه و تحلیل های المان محدودبرای مطالعه میزان تاثیر توزیع مسلح کننده ها )به عنوان مثال طول،عمق قرار گیری و تعداد لایه های ژئوتکستایل( بر روی ظرفیت باربری پی با ابعادو عمق دفن متفاوت،انجام شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که با استفاده از تسلیح کننده ها با طول بیشتر و عمق قرارگیری کمتر،می تواناثرات کاهشی ظرفیت باربری به علت خروج از مرکزیت بار را کمتر کرد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری . بار با خروج از مرکزیت . تسلیح بستر . شالوده سطحی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , بار با خروج از مرکزیت , تسلیح بستر , شالوده سطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 72
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی ظرفیت باربری پی حلقوی بر روی خاک های دانه ای و حباب های تنش زیر آن

چکیده
در این تحقیق به مدلسازی عددی پی حلقوی با استفاده از نرمافزار FLAC 2D پرداخته شده است. خاک دانهای است و از معیار موهر کولمب وقانون جریانغیرهمراه پیروی میکند. در مطالعهی حاضر ضریب ظرفیت باربری ) ɣʹN ( پی حلقوی محاسبه و ارائه شده است که نسبت به سایرکارهای تئوری از تحقیقات پیشین تطابق بیشتری با مطالعات آزمایشگاهی دارد. همچنین در این مطالعه به بررسی حبابهای تنش زیر پی حلقویپرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهدکه برخلاف سایر پی ها، با افزایش عمق، لزوما مقدار ) q: تنش در عمق مورد نظر و oq: تنش زیر پی( کاهش نمییابد، و حتی در بخشهایی از زیر پی، این نسبت افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

پی حلقوی . ظرفیت باربری . حباب تنش . Flac 2D . مدلسازی عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی حلقوی , ظرفیت باربری , حباب تنش , Flac 2D , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت باربری فونداسیون spudcan باکتی برای سکوهای حفاری بالا روی دریایی

خلاصه
دکل های بالارو سیار به طور وسیعی برای حفر چاه های نفت و گاز در آب های تا عمق حدود 011 متر دریاها مورد استفاده قرار می گیرند. یکجنبه مشخص دکل های بالا رو که آنها را از سکوهای ثابت متداول متمایز می سازد آن است که پی آنها برای یک ناحیه مشخص به روال مرسومهای متداول تحت بارهای محیطی نظیر بار ناشی از spudcan طراحی نمی گردد. با توجه به کاربرد وسیع سکوهای حفاری بالارو، ظرفیت باربریجدید است که در spudcan بادهای عظیم دریایی، بار امواج و جریان های دریایی، چالش هایی را به همراه داشته است. فونداسیون باکتی یکسال های اخیر توسعه داده شده و سکوهای حفاری بالارو دریایی را برای تحمل کردن بار ناشی از لنگر و نیروهای افقی بزرگتر، توانا می سازد. درطی فرآیند نصب، سکوی حفاری بالارو اساساً تحت بارهای قائم است ولیکن بارهای افقی و لنگرهای ناشی از طوفان ها، امواج و جریان ها، نیز برآن تاثیر گذارند.ها در برابر ترکیبی از بارهای قائم، بارهای افقی و لنگرها، بویژه برای تحلیل دکل های بالارو دریایی مهم است. spudcan بنابراین نحوه عملکردباکتی به عنوان فونداسیون دکل های بالاروی spudcan باکتی مطرح می شود و امتیازات این spudcan در این مقاله، ظرفیت باربری نهایی دریایی شرح داده می شود.


کلمات کلیدی:

فونداسیون . ظرفیت باربری . دکل های حفاری . سکو حفاری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , ظرفیت باربری , دکل های حفاری , سکو حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روشهای اعمال تأثیر شیب زمین در محاسبه ظرفیت باربری فونداسیون های مجاور شیب

خلاصه
طبق تعریف، شالوده به قسمتی از سازه می گویند که وظیفه توزیع نیرو بر روی خاک را داراست و به مجموعه شالوده و خاک زیر آن که تحتتأثیر آن قرار می گیرد پی و یا فونداسیون می گویند. در علوم مهندسی، خاک مخلوط غیر یکپارچهای از دانههای کانیها و مواد آلی فاسد شدهمیباشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا )گازها( اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرحهای مهمی در مهندسیعمران بکار گرفته میشود و همچنین شالوده اکثر سازهها بر روی آن متکی است. بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبداپیدایش، دانه بندی، قابلیت زهکشی آب، نشست، مقاومت برشی، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نمایند. جهت تعیین مقدار مقاومت یک شالودهپارامتری به نام ظرفیت باربری تعریف شد. طبق این پارامتر ظرفیت باربری یک شالوده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که در ادامه به بررسیتأثیر هر کدام از این پارامترها پرداخته شده است. طبق تعریف، شالوده به قسمتی از سازه می گویند که وظیفه توزیع نیرو بر روی خاک را داراست و به مجموعه شالوده و خاک زیر آن که تحت تأثیر آن قرار می گیرد پی و یا فونداسیون می گویند.


کلمات کلیدی:

فونداسیون . ظرفیت باربری . خاک . مقاومت برشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , ظرفیت باربری , خاک , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری متکی بر شیروانی ماسه ای اشباع مسلح شده با ژئوسل

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری . پی نواری . ژئوسل . شیروانی مسلح . ماسه اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی نواری , ژئوسل , شیروانی مسلح , ماسه اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 619
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی ظرفیت باربری شمع

خلاصه
طراحی شمع ها برای دستیابی به بهره وری مناسب به لحاظ مقاومتی و خدمت پذیری بهتر، نیازمند تعیین دقیق ظرفیت باربری آن می باشد. اگرچهتحقیقات گسترده ای در خصوص تعیین ظرفیت باربری شمع ها صورت گرفته است ولی به دلیل خواص فیزیکی و مکانیکی منحصربه فرد خاکمانند ناهمگونی، ناهمسانی، وجود آب، تنوع ترکیبات مختلف خاک در طبیعت و ...، یک روش کاملاً مطمئن برای ظرفیت باربری شمع تعیین نشدهاست؛ بنابراین، ادامه پژوهش در این زمینه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، در این مطالعه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی بهپیش ظرفیت باربری شمع پرداخته شده است. مجموعه داده جمع آوری شده در این تحقیق شامل شمعهای درجاریز میباشد که در ساخت مدلمورداستفاده قرارگرفته اند. نتایج ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، از دقت و سطح عملکرد قابل قبولی در پیش- بینی ظرفیت باربری شمع برخوردار است.


کلمات کلیدی:

شمع . ظرفیت باربری . شبکه عصبی مصنوعی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , ظرفیت باربری , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 339
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه