<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی فرآیند بهرهبرداری از سد سفیدرود با دیدگاه روش رتبهبندی متحد

چکیده
 اطمینان از درستی عملکرد سدها به عنوان بخشی از فرآیند بهرهبرداری از سد ضروری میباشد. در صورت عملکرد نامناسب سد و تأسیسات آن محدودشدن ارتفاع آبگیری، کاهش تولید نیرو و سوددهی و از همه مهمتر در معرض خطر قراردادن سازههای پاییندست و جان مردم دور از انتظار نخواهد بود. بنابراین کنترل ایمنی سدها و اطمینان از فرآیند بهرهبرداری از آن از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادی کاملا درخور توجه است. از اینرو هدف از مطالعه حاضر استفاده از روش رتبهبندی متحد بومیشده برای ارزیابی و کنترل کفایت فرآیندهای بهرهبرداری سدهای بتنی است. در این مقاله روشی بین المللی انتخاب و پس از بومی سازی آن؛ ارزیابی عملکرد سیستمهای ایمنی و ابزاربندی سد سفید رود بر پایه این روش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل نشان میدهد که روش متحد بدون اعمال سلیقههای فنی میتواند با دقت و توانایی کافی در ارزیابی شرایط حاکم بر پروژهها مورد استفاده قرار گیرد.

واژههای کلیدی:

مهندسی بهرهبرداری . رتبهبندی . اصلاح . علاجبخشی

نویسندگان :

زهرا اسحقی  ، احد باقرزاده خلخالی  ، علی فقیهی محدث

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهندسی بهرهبرداری , رتبهبندی , اصلاح , علاجبخشی ,
:: بازدید از این مطلب : 403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعات علاج بخشی سد پل یه سهران و تحلیل پایداری به روش اجزای محدود

علاج بخشی سد یکی از موضوعاتی است كه امروزه دغدغه ب ا سیری از مهندسین می باشد. یکی از موارد علاج بخشی سد ها، استفاده از د و یار آب بند بتن پلاستیک به منظور كنترل تراوش و هم چنین افزایش ارتفاع سد ها و در نتیجه اصلاح شیب آن ها به منظور كنترل پا د یاری است. در این 1میلو ین متر مکعب انجام / مطالعات به منظور حل مشکلات سد پيله سهران، افزایش ارتفاع سد به مقدار 2 متر و افزایش حجم مخزن به م ز یان 7 گرد د یه است. همچنین به منظور جلوگر یی از ماندابی شدن اراضی در پا ا یب سد از د و یار آب بند بتن پلاستیک استفاده گرد د ی. درنهایت تحلیل پا د یاری و تراوش از بدنه و پی سد انجام گرد د ی و نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه گردد ی.

کلمات کلیدی:

سد خاکی، علاجبخشی، تحلیل پایداری، تحلیل اجزای محدود Geo Slope

نویسندگان :

عباس خطیبی (کارشناس ارشد آبیاری، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور طرح آب آراز)

محمد بدلی مشاهیر (دکترای مهندسی عمران آب، مدیر پروژه طرح علاجبخشی سد پیلهسهران، مهندسین مشاور طرح آب آراز)

احمد والایی (کارشناس عمران، مسئول بخش نظارت مهندسین مشاور طرح آب آراز)

حمید پورباقری (کارشناس ارشد عمران، واحد مطالعات شرکت مهندسین مشاور طرح آب آراز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , علاجبخشی , تحلیل پایداری , تحلیل اجزای محدود Geo Slop e ,
:: بازدید از این مطلب : 1521
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی علل بروز ترک در سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی خشکه سیل

در این مقاله به بررسي علل بروز تركهای طولي سدهای خاكي بر اساس مطالعه موردی سد خشکه سيل پرداخته شده است . سد خاكي خشکه سيل پس از بروز بارندگيهای شدید در منطقه و پر شدن مخزن سد پيش از پایان مراحل احداث و تکميل سد دچار اشکالاتي در بدنه سد شده است. یکي از این آسيبها پدیدار شدن تركهای طولي سرتاسری در امتداد تاج سد و در مجاورت شيب بالادست سد بوده است. لذا مطالعات مربوط به علاجبخشي و مرمت سد صورت گرفته است. نتایج حاصل مطالعات گسترده ژئوتکنيک صورت رفته بر روی تاج و بدنه سد خاكي احداث شده نشان دهنده وجود ریزدانههای بيش از حد استاندارد در مصالح پوسته سد بوده است كه سبب گسيختگي و لغزش شيب بالادست سد شده است. همچنين عواملي چون وقوع آبگيری سریع و پيش از موقع و سنگيني لایه سنگچين باعث تشدید آسيبها بوده است.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، ترک طولی، علاجبخشی، مطالعات ژئوتکنیک

نویسندگان :

حمید پورباقری (کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی، کارشناس طراح طرح علاجبخشی سد خشکه سیل، مهندسین مشاور طرح آب آراز)

محمد بدلی مشاهیر (دکتری مهندسی عمران آب، مدیر پروژه طرح علاجبخشی سد خشکه سیل، مهندسین مشاور طرح آب آراز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , ترک طولی , علاجبخشی , مطالعات ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1447
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد بتن پلاستیک در آببندی پی سدهای خاکی مطالعه موردی سد خاکی پیلهسهران اردبیل

یکي از اساسيترین مشکلات موجود در بهرهبرداری سدهایي كه در سالهای گذشته احداث شدهاند عدم رعایت مطالعات جامع ژئوتکنيکي در فرآیند طراحي آنها بوده است به گونهای كه با گذشت چند سال از بهرهبرداری دچار مشکلاتي از جمله نشست، تراوش و نشت آب از پي و بدنه سد ميشوند. در این مقاله به بررسي مشکلات پيش آمده برای سد خاكي پيلهسهران اردبيل پرداخته شده است. با توجه به مطالعات علاجبخشي صورت گرفته بر روی سد پيلهسهران، نفوذ آب از زیر پي و ایجاد آبگير درپایيندست اساسيترین مشکل موجود بوده است كه استفاده از لایه آببند بتن پلاستيک به عنوان راهکار مناسب ارائه شده است. برای تعيين یک طرح اختلاط مناسب روشهای محاسباتي و آزمون و خطا به كار برده شده و در نهایت یک طرح اختلاط مناسب بر پایه ویژگيهای خاک محل ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، بتن پلاستیک، علاجبخشی، مطالعات ژئوتکنیک.

نویسندگان :

محمد بدلی مشاهیر (دکتری مهندسی عمران آب، مدیر پروژه طرح علاجبخشی سد پیلهسهران، مهندسین مشاور طرحآب آراز)

حمید پورباقری (کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، کارشناس طرح علاجبخشی سد پیلهسهران، مهندسین مشاور طرح آب آراز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , بتن پلاستیک , علاجبخشی , مطالعات ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1656
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه