<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد لرزه اي سیستم هاي لوله اي در سازه هاي بلند مرتبه فولادي

خلاصه
در دهه هاي اخیر نیاز به برج هاي بلند با کاربري هاي مختلف روز به روز افزایش یافته است. در این میان سیستم لوله اي به عنوان یکی از سیستم هاي مناسب جهت طرح سازه هاي بلند مرتبه کاربرد وسیعی دارد. سیستم لوله اي اولین بار درسال 1960 به عنوان یک سیستم سازه اي جدید معرفی شد. مبتکر این سیستم فضلورخان نام دارد. این سیستم از پیشرفته ترین فرمهاي سازه اي ساختمانهاي بلند می باشد که ضمن بازدهی نسبتاً خوب و اجراي آسان، براي هر ارتفاع و بلندي نیز مناسب می باشند. در این مقاله عملکرد لرزه اي سیستم لوله در لوله و سیستم لوله دسته شده در سازه هاي لوله اي با یکدیگر مقایسه شده اند. براي این منظور یک ساختمان 20 طبقه فولادي با استفاده از هر دو سیستم و بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ) طراحی شده است. تحلیل هاي مودال، استاتیکی غیر خطی و دینامیکی تاریچه زمانی هر دو سازه انجام شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که سیستم لوله دسته شده داراي  سختی اولیه و جذب انرژي بیشتري نسبت به سیستم لوله اي می باشد و به همین دلیل رفتار لرزه اي بهتري در تحلیل هاي دینامیکی دارد. یکی از  مهمترین معایب موجود در سازه هاي لوله اي تأخیر برشی می باشد. تاخیر برش باعث افزایش قابل توجه نیروي ستون هاي کناري نسبت به ستون هاي میانی بال می شود. همچنین این پدیده باعث طبله کردن کف ها، چرخش تیغه ها و آسیب دیدن اعضا غیر سازه اي خواهد شد. در این مقاله  این مشکل مورد بررسی قرار گرفته و براي شده است. نتایج نشان می دهد تاخیر برش در سیستم لوله دسته شده کمتر از سیستم لوله در لوله می باشد.


کلمات کلیدي:

سازه هاي لوله اي، عملکرد لرزه اي، تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل تاریخچه زمانی

نویسندگان :

مجتبی تجاسم ، محمدعلی دشتی رحمت آبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي لوله اي , عملکرد لرزه اي , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 1000
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی چند هدفه قاب خمشی بتنی بر اساس عملکرد لرزه اي و وزن

خلاصه
تا کنون در عمده پژوهشهاي انجام گرفته در زمینه بهینه یابی سازه ها، حداقل نمودن وزن سازه مورد نظر بوده است. در این تحقیق علاوه بر حداقل  نمودن وزن سازه، بیشینه نمودن عملکرد لرزه اي سازه نیز مورد نظر قرار گرفته است. همچنین در این مقاله عملکرد لرزه اي قابهاي خمشی بتن آرمه، با محاسبه ضریب رفتار این قابها سنجیده می شود. در واقع کمیت ضریب رفتار به عنوان معیار عملکرد لرزه اي سازه شناخته شده و به موازات کمینه سازي وزن قابهاي خمشی بتن آرمه، ضریب رفتار این قابها بیشینه شده اند. بدین منظور در این مقاله دو نمونه قاب خمشی بتنی چهار و شش طبقه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت بهینه یابی اعضاي این قابها از روش الگوریتم ژنتیک همراه با محدودیت استفاده شده است. محدودیت هاي مسئله شامل دوران مفاصل پلاستیک اعضا، نیروي محوري ستون ها و تغییر مکان جانبی نسبی طبقات می باشند که بر اساس ضوابط محاسبه می شوند. به منظور تخمین نیروها، تغییر شکلها و ضریب رفتار سازه جهت استفاده در برنامه الگوریتم ژنتیک، از FEMA گزارش 356 شبکه هاي عصبی مصنوعی استفاده شده است. مدلسازي شدند و بر روي قابها تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور انجام گرفت. سپس SAP ابتدا تعداد زیادي قاب در نرم افزار 2000 با استفاده از خروجی هاي حاصل از این تحلیل ها شبکه هاي عصبی مورد نیاز آموزش دیده شدند. پس از آن با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک مرتب سازي نامغلوب، اعضاي قابهاي مورد بررسی بر اساس دو معیار وزن و ضریب رفتار بهینه یابی شدند. که جواب حاصل تعدادي قاب می باشد که نسبت به سایر قابها داراي وزن کمتر و یا ضریب رفتار بالاتري می باشند. در نهایت به تفسیر و جمع بندي نتایج پرداخته می شود. یکی از نتایج به دست آمده از این تحقیق این است که با انجام بهینه یابی دو هدفه می توان قابهایی به دست آورد که توام با داشتن وزن نسبتاً کم داراي ضریب رفتار و عملکرد لرزه اي مناسبی (نسبت به قابی که تنها بر اساس معیار وزن بهینه شده) می باشند.


کلمات کلیدي:

بهینه یابی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک، عملکرد لرزه اي، قاب خمشی بتنی، شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان :

مجتبی اعتمادي ، حسین رحامی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه یابی چندهدفه , الگوریتم ژنتیک , عملکرد لرزه اي , قاب خمشی بتنی , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی لرزه ايِ سدهاي بتن غلتکی و سدهاي سنگریزه اي

خلاصه
به دلیل داشتن فواید اقتصادي بالقوه قابل توجه ، جایگزین هاي با دوامی براي سدهاي (CFR) و سدهاي سنگریزه اي (RCC) سدهاي بتن غلتکی بتنی معمول و سدهاي خاکی شده اند. از آنجاییکه ویژگیهاي زلزله اي سدهاي نوین کاملا شناخته شده نیست، ریسکهایی را نیز در پی خواهند داشت، در این پژوهش یک ارزیابی کیفی از عملکرد لرزه اي سدها تحت لرزه هاي شدید زمین ارائه و مشکلات احتمالی و نواقص آنها مورد بحث یرخی جنبه هاي CFR بسیار مشابه به سدهاي بتنی معمول عمل کنند، ولی در مورد سدهاي RCC قرار میگیرد، بنابراین، انتظار میرود سدهاي مربوط به بدنه سد نیاز به تحقیق و رسیدگی بیشتري دارند.


کلمات کلیدي:

سد بتن غلتکی، سد سنگریزه اي، عملکرد لرزه اي ، ایمنی لرزه اي

نویسندگان :

حامد رضا وفا ، محمد خیام

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتن غلتکی , سد سنگریزه اي , عملکرد لرزه اي , ایمنی لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1105
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي قابهاي بادبندي واگرا با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی

خلاصه
در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف مهندسان زلزله پیش بینی رفتار سازه ها در برابر زلزله هاي آینده است. از آنجایی که قابهاي فلزي بادبندي واگرا به خاطر داشتن شکل پذیري قاب خمشی و سختی قاب مهاربندي هم محور، سازه هاي بسیار کار آمدي هستند در این تحقیق سعی شده است که عملکرد لرزه اي یک قاب بادبندي واگرا 3 طبقه، با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی که یک ابزار تحلیلی مفید در مهندسی زلزله براساس عملکرد است، مورد ارزیابی وعملکرد آن در سطوح fema تحت ده شتاب نگاشت که به چندین سطح افزاینده مقیاس شده اند، براساس ضوابط آئین نامه ٣٥٦ عملکردي مختلفمورد بررسی قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

قاب بادبندي واگرا، تحلیل دینامیکی افزایشی، عملکرد لرزه اي

نویسندگان :

سعیده پرواز ، محمدرضا محمدي زاده ، حامد صفاري ، ،امیراحمد هدایت

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب بادبندي واگرا , تحلیل دینامیکی افزایشی , عملکرد لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 914
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه