<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روشهاي الگو برداري از طبیعت در طراحی پایدار

خلاصه
بشر از دیر باز همواره در حال الهام گیري از طبیعت در ساخت وساز خود بوده است . در طول تاریخ تکامل ، هرگاه مسیر حرکت بشر از رفتار طبیعت فاصله گرفته سبب شده است پدیده هاي مشهودي به عنوان آسیب هاي طبیعی یا معضلات ویژه پدید آیند.مدرنیته با تکیه بر تکنولوژي و ابزارهاي نوین، علی رغم دستاوردهاي شگرف، ضربه هایی مهلک به عرصه محیط زیست وارد آورد .این امور به تدریج به رویش افکاري مبنی بر بازنگري روند و رویه مدرنیسم شد که توسعه پایدار یکی از آنهاست. معماري پایدار یک سبک نیست بلکه رویکردي کلی گرا است که بر تعامل متقابل ساختمان و شرایط زمینه آن تاکید میکند ،در این رابطه کیفیت و کمیت مصرف انرژي ، کنش هاي زیست محیطی،تعاملات اجتماعی،مسائل اقتصادي و مهمتر از همه انسان ،آسایش او و آیندگانش مدنظر قرار میگیرند . در این راستا هدف معماري پایدار به طور خاص تعریف رابطه میان فرم معمارانه ، مواد و مصالح و عملکرد محیطی ساختمان در جهت دستیابی به آسایش حرارتی و بصري کاربران با استفاده از منابع و امکانات طبیعی است. صرفه جویی در مصرف انرژي به واسطه استفاده از انرژي هاي طبیعی باعث کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي ، آلودگی هاي موجود ، ایجاد آسایش فیزیکی و روانی کاربران ودر مقیاس کلان ایجاد نهادهاي اجتماعی و صرفه اقتصادي می شود. است . در این مقاله سعی شده تقلید از طبیعت به عنوان یکی از عوامل پایداري در طراحی ساختمان مورد بررسی قرارگرفته و با ارائه نمونه هاي اجرا شده در گذشته و حال ، بر اهمیت موضوع تاکید کرده و افق جدیدي را براي حل مشکلات امروزه بشر در این زمینه روشن می نماید.


کلمات کلیدي:

معماري ، طبیعت ، طراحی ، پایدار ، فرم ، عملکرد

نویسندگان :

میترا صابونچی لیل آبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري , طبیعت , طراحی , پایدار , فرم , عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 999
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور فولادي تحت زلزله هاي نزدیک گسل

خلاصه
قاب مهاربندي شده واگرا، نمایانگر یک سیستم قاب بندي شده ي مرکب است که هم سخت و هم شکل پذیر می باشد. در این قابها رفتار جانبی لرزه اي سازه ترکیبی از عملکرد خمشی _ برشی تیرها و ستون هاي دهانه مهاربندي شده و عملکرد کششی  فشاري مهاربندها می باشد. در این سیستم ایجاد شده است. به فاصله ایجاد شده در e در انتهاي دو عضو مهاري بین عضو مهاري با ستون و یا بین عضو مهاري با تیر طبقه، یک فاصله به اندازه این سیستم، پیوند اطلاق می گردد. طبق فلسفه طراحی این نوع قاب، پیوند ضعیفترین بخش قاب می باشد تا در برابر نیروهاي جانبی ناشی از زلزله شدید وارد ناحیه غیر خطی شده تا مقدمه استهلاك انرژي ورودي زلزله را فراهم آورد. در این مقاله عملکرد قابهاي مهاربندي برون محور فولادي در ساختمان هاي 6 و 12 طبقه تحت زلزله هاي نزدیک گسل بررسی شده اند. تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی روي ساختمان هاي مدل شده ، انجام شده است. نتایج بیانگر آنست که اگر تیر پیوند طوري طراحی شود که رفتار آن برشی باشد، عملکرد آنها با استفاده از نتایج تحلیل استاتیکی غیر خطی، مطلوب بوده و در حد ایمنی جانی جوابگوي نیاز لرزه اي ما می باشند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل غیر خطی سازه ها، در برابر زلزله هاي نزدیک گسل و تعداد خرابی ها در سازه ها به این نتیجه می رسیم که با افزایش تعداد طبقات، سازه ها آسیب پذیر تر بوده و در طراحی آنها باید دقت کرد.


کلمات کلیدي:

عملکرد، نزدیک گسل، مهاربند واگرا، تحلیل غیر خطی، نیاز لرزه اي

نویسندگان :

یاسر مظفري جویباري ، یاسر محمودي ، شهرام مقصودیان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عملکرد , نزدیک گسل , مهاربند واگرا , تحلیل غیر خطی , نیاز لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 1096
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ظرفیت باربري ریزشمع ها با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاري

خلاصه
300 ) اطلاق می گردد که غالباً با تسلیح فولادي سبک و تزریق دوغاب سیمان همراه می mm ریز شمع به شمع هایی با قطر کوچک (کمتر از باشند و علاوه بر آنکه به عنوان یک المان باربر و مقاوم در برابر نشست عمل میکند، بدلیل تزریق دوغاب سیمان، سبب بهبود مشخصات مکانیکی خاك اطراف نیز میگردد. ریز شمع ها به طور مؤثر در بهبود خواص خاك و افزایش ظرفیت باربري و کاهش نشست به ویژه در پیسازه هايموجود و مقاوم سازي آنها به کار گرفته می شوند. مقاومت اصطکاکی ما بین ریز شمع و خاكو اثرات شبکه اي آنها به عنوان مکانیزمی قابل توجه جهت بهبود خواصخاك، مطرح می گردد. در این پژوهش همراه با استفاده از نتایج تجربیات علمی وعملی بر روي ریز شمع و انجام مطالعات پارامتریک بر روي آن و نیز مطالعات آماري، مکانیزم باربري ریز شمع بررسی میگردد. مطالعات انجام یافته به صورت تجربی، در جهت دقیق ترنمودن روابط مربوط به ظرفیت باربري ریز شمعها بسیار محدود می باشند. به منظور اطمینان از عملکرد مناسب ریز شمع ها، تعدادياز آنها تحت آزمایش بارگذاري قرار می گیرند. نتایج این آزمایشها به صورت نمودار بار به تغییر مکان تهیه می گردند که باتوجه به آنها می توان، سختی و ظرفیت باربري نهایی ریز شمع را بدست آورد. ظرفیت باربري نهایی به کمک روابط موجود در تفسیر دیاگرام بار –تغییر مکان، تعیین شده است وبدین ترتیب اثر تغییر پارامتر هاي مختلف بر روي ظرفیت باربري و نشست نهایی ریز شمع بررسی شد. از طرفی به منظور مطالعات آماري، چند مورد مطالعاتی گوناگون از ریز شمع با توجه به روش اجراي آنها جمع آوري شده و با مقایسۀ بین ظرفیت باربري نهائی بدست آمده از نتایج واقعی و روابط موجود، عوامل تاثیر گذار بر ظرفیت باربري نهائی ریز شمع به گونه اي دقیق تر ارائه شد.


کلمات کلیدي:

ریزشمع، آزمایش بارگذاري، ظرفیت باربري، عملکرد، نشست

نویسندگان :

حسین نعیمائی روحانی ، سید محمد فرید آستانه ، مهران اصفهانی زاده سخی لنگرود ، امیر محمودزاده

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , آزمایش بارگذاري , ظرفیت باربري , عملکرد , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 1191
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

عملکرد نانورس بر مقاومت خاکهای رسی تحت اثر یک سیکل یخبندان

این مطالعه قصد دارد با بررسي آزمایشگاهي ، اثر نانو رس را بر مقاومت خاک هاي رسي در معرض یک سيکل یخبندان بررسي نماید . نمونه 6 و بدون نانورس با آب مخلوط شده و استوانه هایي با قطر ، 4/5 ، 1 ، 0/ خاک رس از زمين مورد نظر انتخاب گردید و سپس در درصدهاي 5 7/ 1/10 و ارتفاع 66 از آنها تهيه گردید كه در شرایط بدون یخبندان و یک سيکل یخبندان قرار داده شده اندو سپس تحت آزمایش تک محوري قرار گرفتند .سپس با استفاده از نرم افزار spss مورد آناليز قرار گرفتند . یافته ها نشان دادند كه ميانگين مقاومت فشاري خاكهاي بدون نانو به طور  6درصد نانو رس ميباشد همچنين افزوده شدن به درصد یا كاهش مقدار نانو رس تفاوت معناداري را ، 4/5 ، 1 ، 0/ معناداري كمتر از خاكهایي با 5 نشان دادو از سوي دیگر مقاومت فشاري خاكهاي بدون سيکل یخبندان به طور معناداري بالاتر از خاكهایي با یک و دو و سه سيکل یخبندان  ميباشد . داشت كه این ميتواند بعلت این باشد كه با افزودن نانو رس افزایش سطح ویژه در نمونه ها خواهيم داشت و به تبع آن افزایش بار الکتریکي باعث افزایش جذب آب ميگردد كه شاید تا حدودي دليل موثر نبودن افزایش نانو رس در مقاومت خاک باشد . بنابراین نتایج گویا ميباشند كه افزودن نانو رس بر مقاومت فشاري خاكها بدون سيکل یخبندان تاثير گذار بوده و مقاومت نمونه هاي با نانو رس به طور معنا داري بيشتر است همچنين در طي سيکل با افزایش نانو رس مقاومت خاک كاهش مي یابد.


کلمات کلیدی:

نانو رس، خاک، یخ بندان، مقاومت، عملکرد

نویسندگان :

محسن زاهدی (استادیار، دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

محمد شریفیپور (استادیار، دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

فرزاد جهانبخشی (دانشگاه رازی، گروه مهندسی عمران، کرمانشاه، ایران)

رامین بیات (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه راه و ترابری، زنجان، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو رس , خاک , یخ بندان , مقاومت , عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل عملکرد دیواره میخکوبی در گودبرداریهای عمیق در محیط های سنگی درزه دار

به منظور تثبيت دیواره گودبرداری های عميق از روش های مختلفي از جمله سيستم ميخکوبي، انکراژ، دیوار برلني، اجرای شمع، دیواره دیافراگمي، دیوار حائل وزني و خرپا بهره گرفته مي شود.در این ميان، استفاده از سيستم ميخکوبي در محيط های شهری بواسطه مزایایي همچون عدم اشغال فضای اجرای سازه، امکان گودبرداری با توپوگرافي دلخواه و صرفه اقتصادی رشد زیادی داشته است. عملکرد دیواره های گودبرداری تثبيت شده با سيستم ميخکوبي (دیواره ميخکوبي) تا حد زیادی وابسته به شرایط زمينشناسي و ژئوتکنيکي محدوده طرح مي باشد. از جمله شرایط ژئوتکنيکي محدوده طرح مي توان به برخورد با محيط های سنگي درزه دار در محدوده گودبرداری اشاره نمود. در این مقاله با تکيه بر روش اجزای محدود و مدلسازی عددی همزمان دیواره ميخکوبي و سازه مجاور و با در نظر گرفتن اثرات غيرهمسان بودن لایه های سنگ و همچنين كليه اندركنش های محيط سنگي ميخ سازه، به بررسي عملکرد دیواره ميخکوبي در زون های سنگي درزه دار پرداخته مي شود. به منظور بررسي عملکرد، پارامترهایي همچون جابجایي طره دیواره، شکم دادگي دیواره، نشست كلي و نشست نسبي زیر سازه مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج، تاثير زوایای درزه نسبت به دیواره گود، اثر ميزان غيرهمساني مصالح سنگي مجاور گود و تاثير زاویه اجرای ميخ بر عملکرد دیواره ميخکوبي قابل ارزیابي مي باشد. به عنوان یکي از نتایج مهم ميتوان اشاره نمود كه جابجایي دیواره گود تابعي از هر دو پارامتر لغزش در سطح تماس درزهها و همچنين ناهمساني لایه ها مي باشد. از اینرو با وجود افزایش ضریب اطمينان با تغيير زاویه درزه از حالت "درزه به سمت گود" به حالت "درزه عکس گود"، جابجایي های دیواره در حالت درزه افقي نسبت به سایر زوایای درزه كمتر مي باشد.

کلمات کلیدي:

گودبرداري، میخکوبی، محیط درزهدار، عملکرد

نویسندگان:

هاتف هاشمی (دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

علی ارومیه ئی (دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

ابراهیم نعیمی فر (دانشگاه تربیت مدرس، تهران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , میخکوبی , محیط درزه دار , عملکرد ,
:: بازدید از این مطلب : 1622
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه