<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل تورمی خاک متورم شونده به دو روش مکانیکی و شیمیایی

خاكهايمتورمشوندهدر اثر تغيير رطوبت دچار تغيير حجم مي گردند كه اين پديده موجب وارد شدن خسارت به سازه هايي كه بر روی آنها بنا گرديده اند مي شود. بهسازی اين خاک ها جهت كاهش قدرت تورمي و فشارتورمي از وظايف اصلي مهندسين ژئوتکنيک محسوب مي گردد. در اين كار تحقيقاتي بهسازی يک خاک متورم شونده به دو روش مکانيکي و شيميايي مورد مطالعه قرار گرفت. در روش مکانيکي ، بهسازی به صورت مسلح سازی تصادفي خاک با استفاده از الياف مصنوعي با 1و / 1 و 5 ،0/ 20 و 30 ميلي متر( انجام پذيرفت و در روش شيميايي از سيمان با درصدهای وزني )درصدهای پايين 5 ، 1( و طول های ) 10 / 1 و 5 ،0/ درصد های وزني( 58و 10 ) استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه هر دو روش مکانيکي و شيميايي موجب كاهش پتانسيل تورمي و فشار تورمي مي گردد و اين كاهش ، درصدهای بالای 5 تابعي از درصد وزني و طول الياف و همچنين درصد سيمان و زمان عمل آوری آن مي باشد. مقايسه اين دو روش نشان داد كه افزودني های شيميايي نسبت به مسلح نمودن خاک عملکرد بهتری در بهسازی خاک از خود نشان مي دهند.


کلمات کلیدی:

خاک متورم شونده، الیاف مصنوعی، سیمان، زمان عمل آوری، فشار تورمی، پتانسیل تورمی

نویسندگان :

حدیثه رفعت جو (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران)

علی رئیسی استبرق(عضو هیئت علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

جمال عبدالهی (عضو هیئت علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک متورم شونده , الیاف مصنوعی , سیمان , زمان عمل آوری , فشار تورمی , پتانسیل تورمی ,
:: بازدید از این مطلب : 1331
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات تورم برای خاک رسی تثبیت شده با آهک در درصد رطوبت های مختلف در آب شهری و اسیدی

خاكهای متورم شونده یک مشکل جهاني هستند. با توجه به مشکلات فراوان ناشي از وجود این نوع از خاک، توجه به حل این مشکلات نيز كاملا جهاني شده است. دونالسن وجود این خاكها را در سال 1970 در ایران نيز گزارش كرده است. بطور خلاصه ميتوان چنين عنوان نمود كه خاكهای متورم شونده به علت بالا بودن درصد ذرات رس در ساختار خود، جذب آب بالایي داشته و همين جذب رطوبت باعث افزایش حجم خاک و در نتيجه ایجاد خسارتهایي به سازههای ساخته شده بر روی آن ميشود. از مهمترین سازههایي كه بر اثر وجود خاكهای متورم شونده دچار مشکلات عدیده ميشوند ميتوان به جادهها، ساختمانهای سبک، فرودگاهها، پوشش كانالهای آبرساني، دیوارهای حایل و برخي سازههای مدفون در این نوع خاک اشاره نمود. در این مقاله خاكي از منطقه ورامين تهران انتخاب وپس از انجام آزمایشهای اوليه اندازه گيری تورم بر روی این خاک، و حصول اطمينان از تورم در حدود 5%، تشخيص داده شد كه برای بالا بردن خاصيت تورمي آن، درصدهای مختلفي بنتونيت به خاک اضافه شود تا در نهایت برای مخلوط خاک و 40 % بنتونيت ( 40 درصد وزني خاک 5و 7 درصد) به بررسي روند ،3 ، خشک( خاكي با تورم پذیری بالا )در حدود 25 %( حاصل گردید. در مراحل بعد با استفاده از درصدهای مختلف آهک ) 1 تغييرات تورم و فشار تورمي خاک پرداخته شد. و در نهایت مقدار بهينه آهک برای كنترل تورم در این خاک بصورت درصدی از وزن خاک خشک بدست آب در مرحله غرقاب سازی نمونه بر تورم، مورد بررسي PH آمد.در مراحل دیگر آزمایش، اثر رطوبت اوليه در مخلوط خاک و آهک و همينطور تغييرات قرار گرفت.


کلمات کلیدی:

خاکهای متورم شونده، بنتونیت، آهک، فشار تورمی، خواص خمیری رس

نویسندگان :

احمد نظری (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

محمد حاجی ستوده (استادیار پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

سعید قربان بیگی (استادیار پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

وحید تائبی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی پردیس فنی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای متورم شونده , بنتونیت , آهک , فشار تورمی , خواص خمیری رس ,
:: بازدید از این مطلب : 1375
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی پتانسیل تغییر حجم خاک متورم شونده ی به سازی شده با رزین

خاک های متورم شونده در دسته ی خاک های مساله دار در مهندسي ژئوتکنيک قرار دارند. این خاک ها نسبت به تغييرات رطوبت حساس مي باشند. بطوری كه به دنبال نوسانات فصلي رطوبت، تغيير حجم در خاک اتفاق مي افتد و موجب واردشدن خسارت به سازه های احداثي روی آن مي شوند. هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر رزین پليمری بر خصوصيات تورمي یک نوع خاک متورم شونده مي باشد. جهت بررسي این اثر آزمایش تورم آزاد و فشار تورمي در وضعيت بهينه منحني تراكم استاندارد خاک انجام شد. سپس با اضافه كردن رزین با سه درصد مختلف در وضعيت بهينه ی منحني تراكم استاندارد، تورم آزاد و فشار تورم خاک اندازه گيری شد. نتایج نشان مي دهد كه استفاده از پليمر مذكور در كاهش
پتانسيل تورم و فشار تورمي خاک تاثير چشمگيری دارد.

کلمات کلیدی:

خاک متورم شونده، رزین، پتانسیل تغییر حجم، فشار تورمی

نویسندگان :

حامد اسحاقیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد نجف آباد)

سید مهدی ابطحی (دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان)

سیدمهدی حجازی (استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان)

 

ومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک متورم شونده , رزین , پتانسیل تغییر حجم , فشار تورمی ,
:: بازدید از این مطلب : 1537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5605 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه