<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی لرزه ای زمان تناوب ساختگاه با اعمال میکروپایل شبکه ای

تغييرمکان افقي راس سازه با اعمال ميکروپایل شبکه ای كاهش خواهد یافت كه این كاهش به طول ميکروپایل، زبری سطح آن و تراكم خاک احاطه كننده ميکروپایل بستگي خواهد داشت. ضریب عکس العمل افقي بستر با افزایش زاویه برآیند بار اعمالي با افق افزایش خواهد یافت  كه این افزایش نهایتا منجر به افزایش ظرفيت باربری افقي خاک و كاهش تغييرمکان افقي راس سازه خواهد گردید. اصطکاک كف فونداسيون با خاک زیرین و بروز حالت اتساع در خاک ماسه ای احاطه كننده ميکروپایل و همچنين سختي خمشي ميکروپایل تاثير بسيار زیادی در نيل به این  هدف خواهد داشت. هدف از این مقاله، بررسي مکانيزم حركتي ميکروپایل شبکه ای در بستر سازه های بلند مرتبه و كوتاه مرتبه و همچنين  كاهش Flac 3D تغييرمکان افقي راس سازه با استفاده از نرم افزار مي باشد.


کلمات کلیدی:

میکروپايل شبکه ای، ضريب عکس المعل بستر، فشار همه جانبه، زاويه تمايل میکروپايل

نویسندگان :

کیوان عبدالهی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان،سمنان، ايران)

علیرضا مرتضايی (استاديار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، سمنان، ايران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میکروپايل شبکه ای , ضريب عکس المعل بستر , فشار همه جانبه , زاويه تمايل میکروپايل ,
:: بازدید از این مطلب : 1631
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت روانگرایی و پارامتر های دینامیکی دو نوع مصالح خاکی استفاده شده در سدهای خاکی براساس نتایج آزمایشهای ستون تشدید و سه محوری سیکلی


در این مقاله نتایج آزمایش های ستون تشدید و سه محوری سیکلی بر روی دو نمونه ی متراکم خاک )رس لای دار و ترکیب شن وماسه( که به ترتیب در هسته و پوسته ی سدهای خاکی استفاده می شوند، آورده شده است. نتایج آزمایش بیان می کند که مقدار مدول برشی مصالح رسی با افزایش فشار همه جانبه و با کاهش پیشنهاد شده برای خاک های رسی متراکم، مستقل از فشار همه جانبه و تغییرات کم مقدار رطوبت حول G G0  c میزان رطوبت، افزایش می یابد. منحنی رطوبت اپتیمم است و نشان م یدهد که مطابقت خوبی با نتایج منحنی های مشابه منتشر شده توسط محققین دیگر برای خاک های رس طبیعی دارد. مقاومت روانگرایی ترکیب شن و ماسه ی اشباع، قویاً وابسته به چگالی نسبی آن است به خصوص برای مقادیر بالای نسبت تنش سیکلی. چگالی نسبی حداقل 55 % برای مقابله با روانگرایی مصالح در زلزله لازم است. نتایج ارائه شده در این موضوع ممکن است مستقیما یا به عنوان راهنما، در تحلیل طیفی سدهای جدید یا موجود که از مصالح مشابه این ساخته شده، استفاده شود.


واژه های کلیدی :

پارامترهای دینامیکی، رس متراکم، خاک های شنی، فشار همه جانبه، سدهای خاکی

نویسندگان :

سعید غفارپور جهرمی (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجائی تهران)

مهدی رهنما (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهای دینامیکی , رس متراکم , خاک های شنی , فشار همه جانبه , سدهای خاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارائه يك رابطه تجربي در مورد تأثير شيب ناپيوستگي در مقاومت فشاري سنگ هاي درزه دار

در برخي از توده سنگها وجود يك درزه يا دسته درزه غالب باعث ايجاد رفتار غير همسانگرد در توده سنگ مي گردد و لذا بررسي رفتار و مقاومت اينگونه سنگها در شرايط مختلف شيب درزه ها
و يا ميدان تنش از اهميت خاصي برخوردار است . بطور كلي رفتار و مقاومت اينگونه سنگهاي غير همسانگرد تابع خصوصيات هندسي درزه، خصوصيات مكانيكي درزه و همچنين بخش سالم (intact ) سنگ است . وضعيت گسيختگي در اينگونه سنگها نيز شامل لغزش روي سطح درزه و يا شكست در قسمت سالم سنگ است . در اين مقاله با آناليز نتايج از منابع مختلف، معيار تجربي جديدي جهت تعيين و تغييرات مقاومت سنگهاي غير همسانگرد ارائه گرديده، بدين ترتيب كه مقاومت فشاري اينگونه سنگها به صورت تابعي از فشار محصور كننده ومشخصات هندسي درزه ( شيب درزه ) در نظر گرفته شده است . ضرايب ثابتي در رابطه وجود دارد كه با رگرسيون داده هاي بدست آمده از آزمايش سه محوري ( قابل دسترسي در منابع مختلف ) حاصل گرديدند . رابطه ارائه شده انطباق مناسبي با نتايج تجربي داراست.

 

كلمات كليدي:

مقاومت فشاري سنگ درزه‌دار، فشار همه جانبه، زاويه درزه

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

 

نويسند‌گان:

 محمدحسين باقري پور - استاديارگروه مهندسي عمران دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 حسن پاشنه ساز - كارشناس ارشد مكانيك خاك و مهندسي پي
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاري سنگ درزه‌دار , فشار همه جانبه , زاويه درزه ,
:: بازدید از این مطلب : 2251
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه