<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر ترکیب سیلیکافوم و آهک بر خصوصیات مهندسی خاکهای آلوده به فلزات سنگین

خلاصه
امروزه در بسیاری از كشورها، افزایش فعالیتهای كشاورزی و صنعتي سبب شده كه آلودگيهای مختلفي از جمله آلودگي فرآوردههای نفتي و بخصوص آلودگي ناشي از فلزات سنگین به مقادیر زیادی وارد محیطزیست شده و تاثیرات و خطرات جدی برای اكوسیستم و انسان ایجاد كند. خاک به عنوان یک المان اصلي در محیطزیست از اهمیت ویژهای برخوردار ميباشد كه امروزه در مکانهای زیادی با فلزات سنگین آلوده شده است. حضور فلزات سنگین، سبب در تغییر مشخصات مهندسي خاک بوده كه ميتواند سبب بروز خسارت بر سازههای ژئوتکنیکي شود. بهمنظور جلوگیری و كنترل این مشکلات، روشهای مختلفي از قبیل الکتروشیمي، بیولوژیکي، فیزیکي )استفاده از مصالح رسي به عنوان ماده نگهدارنده( و تثبیت و جامدسازی ) S/S ( برای اصلاح خاکهای آلوده ارائه شده است. به نحویکه در این میان، روش تثبیت و جامدسازی از جمله روشهای موثر و مقرون به صرفه برای كنترل آلودگي در خاک محسوب ميشود. روش تثبیت، روند اصلاح ضایعات، قبل از دفن زباله است كه برای انواع مختلف زبالههای صنعتي، اما بطور خاص برای زبالههایي كه حاوی فلزات سنگین است مناسب ميباشد.بدین منظور هدف از این پژوهش تاثیر عملکرد تركیب سیلیکافوم و آهک بر خاک های آلوده به فلزات سنگین است. به همین منظو درصدهای مختلف از فلز سنگین نیترات روی به خاک رسي افزوده شده و با آزمایشهای مختلفي اعم از pH ، جذب اتمي، آبشویي و مقاومت فشاری تک محوره عملکرد تركیب توام آهک و سیلیکافوم بر تمونهها بعد از 7 و 28 روز عملآوری مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش موید آنست با اضافه شدن آلاینده به خاک قابلیت نگهداشت كم ميشود ولي حضور آهک و سیلیکافوم تاثیر قابل توجهي بر افزایش نگهداشت آلودگي در خاک دارد.

کلمات کلیدی:

فلزات سنگین . تثبیت . جامدسازی . سیلیکافوم . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , تثبیت , جامدسازی , سیلیکافوم , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 88
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در آب هاي زیرزمينی اطراف تونل انتقال آب کرمان

چكيده
آلودگی فلزات سنگین و عناصر بالقوه سمناک همواره یکی از جد یترین مشکلات مرتبط با مناطق آتش فشانی و سیست مهایزمین گرمایی است. پروژه تونل سد صفا به گلزار، انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان را میسر می سازد. گستره طرح بخشی از نوارآتش فشانی دهج ساردوئیه به عنوان بخش به اصطلاح جنوب خاوری کمربند آتش فشانی ارومیه دختر و به طول تقریبی 04 کیلومتر –از روستای گنجان تا محدوده جنوب غربی گلزار )قری هالعرب( را دربر می گیرد. با توجه به وجود نشانه های سیالات زمین گرمایی درمحدوده شیرینک )چشمه آب گرم شیرینک(، انداز هگیری و تعیین منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در مسیر تونل می تواند به بحثاختلاط سیالات زمین گرمایی و آب های زیرزمینی و سطحی منطقه و همچنین آلودگی زیس تمحیطی منابع آبی گستره طرح کمکنماید. بدین منظور از تمامی گمانه های موجود در مسیر تونل و از اعماق مختلف تعداد 13 نمونه برداشت شد و در هر نمونه 65پارامتر فیزیکوشیمیایی اندازه گیری گردید. نتایج نمودارهای ترکیبی و نسب تهای یونی مختلف نشان می دهد که اختلاط آب های گرمبا آب های جوی کم عمق و گذر از زون های دگرسانی کمربند آتش فشانی ارومیه دختر منشأ اصلی عناصر در آب های محدوده مورد – مطالعه می باشد.


واژه هاي کليدي:

فلزات سنگین . تونل . کرمان . آب . سیالات زمین گرمایی

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تعيين منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در آب هاي زیرزمينی اطراف تونل انتقال:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , تونل , کرمان , آب , سیالات زمین گرمایی ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در آب هاي زیرزمينی اطراف تونل انتقال آب کرمان

چكيده
آلودگی فلزات سنگین و عناصر بالقوه سمناک همواره یکی از جد یترین مشکلات مرتبط با مناطق آتش فشانی و سیست مهایزمین گرمایی است. پروژه تونل سد صفا به گلزار، انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان را میسر می سازد. گستره طرح بخشی از نوارآتش فشانی دهج ساردوئیه به عنوان بخش به اصطلاح جنوب خاوری کمربند آتش فشانی ارومیه دختر و به طول تقریبی 04 کیلومتر –از روستای گنجان تا محدوده جنوب غربی گلزار )قری هالعرب( را دربر می گیرد. با توجه به وجود نشانه های سیالات زمین گرمایی درمحدوده شیرینک )چشمه آب گرم شیرینک(، انداز هگیری و تعیین منشأ عناصر اصلی و بالقوه سمناک در مسیر تونل می تواند به بحثاختلاط سیالات زمین گرمایی و آب های زیرزمینی و سطحی منطقه و همچنین آلودگی زیس تمحیطی منابع آبی گستره طرح کمکنماید. بدین منظور از تمامی گمانه های موجود در مسیر تونل و از اعماق مختلف تعداد 13 نمونه برداشت شد و در هر نمونه 65پارامتر فیزیکوشیمیایی اندازه گیری گردید. نتایج نمودارهای ترکیبی و نسب تهای یونی مختلف نشان می دهد که اختلاط آب های گرمبا آب های جوی کم عمق و گذر از زون های دگرسانی کمربند آتش فشانی ارومیه دختر منشأ اصلی عناصر در آب های محدوده مورد – مطالعه می باشد.


واژه هاي کليدي :

فلزات سنگین . تونل . کرمان . آب . سیالات زمین گرمایی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , تونل , کرمان , آب , سیالات زمین گرمایی ,
:: بازدید از این مطلب : 490
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی راهکارهاي مهندسی جلوگیري از انتشار آلایندههاي حاوي فلز سنگین به محیط زیست

خلاصه
پیشرفت روز افزون صنعت و گسترش معادن از عوامل موثر بر تولید و انتشار مواد آلاینده حاوي فلزات سنگین میباشد. حضور این مواد علاوه بر مشکلات ژئوتکنیکی و تغییر رفتار خاك، میتواند از طریق نفوذ به چرخه آبهاي زیرزمینی سبب گسترش آلودگی و در نتیجه به خطر انداختن سلامت انسان شود. بر این اساس، معمولاً تدابیر مهندسی خاصی براي جلوگیري و یا کاهش غلظت مواد انتقال یافته به طبیعت، صورت میپذیرد. در این تحقیق ضمن ارزیابی و معرفی روشهاي جلوگیري از انتشار مواد آلاینده، نکات حائز اهمیت در خصوص انتخاب هر روش ارائه شده است. با یکدیگر مقایسه و نقاط ضعف و قوت آنها تحلیل شد. نتایج ،(S/S) به این منظور روشهاي الکتروکینتیک، بیولوژیک و تثبیت و جامد سازي بدست آمده نشان دهنده آنست که یکی از بهترین روشهاي کنترل آلودگیهاي حاوي فلزات سنگین، روش تثبیت و جامدسازي با استفاده از مواد مضاعف میباشد. در این روش ضمن غیر فعال کردن مواد آلاینده، خصوصیات رفتاري خاك آلوده نیز بهبود داده میشود. کارآیی زیاد، دسترسی آسان و ارزان بودن مصالح، از جمله مزایاي روش تثبیت و جامدسازي است. مواد مضاعف بهکار رفته در این روش داراي تنوع فراوانی هستند که با ارزیابی انجام شده، مشخص شد سیمان پرکاربردترین و مناسبترین ماده مضاعف مورد استفاده است. نتایج این پژوهش بستر ارزشمندي براي انجام مدیریت بهینه پسمانداري فراهم مینماید. 


کلمات کلیدي:

خاك آلوده، فلزات سنگین، تثبیت و جامدسازي، مدیریت پسمانداري، کاهش انتشار آلودگی

نویسندگان :

امیررضا گودرزي ، حمیدرضا اکبري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك آلوده , فلزات سنگین , تثبیت و جامدسازي , مدیریت پسمانداري , کاهش انتشار آلودگی ,
:: بازدید از این مطلب : 736
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی انتخاب بهینه روش حذف فلزات سنگین ازپسابهاي صنعتی

چکیده
یکی ازمعضلات محیط زیست که خطراتی براي سلامت بشرداردورود فلزات سنگین به محیط زیست و چرخه غذایی بشر می باشد .باتوجه به ویژگی فلزات سن گین درخصوص انباشته شدن دربافتهاي بدن وبیماریهاي نادرایجاد شده توسط آنهادراین مقاله مطالبی در خصوص حذف فلزات سنگین وروش بهینه حذف آنهاارایه گردیده است .روش معمول براي حذف فلزات سنگین ترسیب آنها به شکل هیدروکسید ویاسولفورمی باشد .ولی لیان روش باتوجه به صنعتی ش دن وافزایش پسابهاي صنعتی وایجادلجن فراوان روش مناسبی درآینده اي نزدیک نخواهد بود .لذا دراین مقاله روش بهینه اي جهت حذف این فلزات تحت عنوان حذف بیولوژیکی موردبررسی قرارگرفته است که عنوانین ارایه شده عبارتند عبارتند از جذب بیولوزیکی ،مکانیسم جذب،قارچهاومخمره ا،باکتري ها،جلبکها،تثبیت جرم بیولوژیکی ،فیکس کردن جاذب ها واحیاوبازیابی ها.


کلید واژهها:

فلزات سنگین-اثرات زیست محیطی-پسابهاي صنعتی-آلودگی فلزي

نویسندگان :

اسماعیل مرادي  ، علی اکبر اهري آبش احمدلو

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , اثرات زیست محیطی , پسابهاي صنعتی , آلودگی فلزي ,
:: بازدید از این مطلب : 587
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی کاربرد های فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

استفاده از نانومواد در زمينه هاي مختلف علوم مهندسي از دامنه وسيعي برخوردار است . در مقياس نانو مواد خواص جدید قابل توجه اي مانند افزایش سطح مخصوص و فعاليت شيميایي پيدا ميکنند. مهندسي عمران نيز از مزایاي این فناوري جدید بي بهره نمانده و در زمينه هاي مختلف خود مانند ژئوتکنيک زیست محيطي از آن بهره گرفته است . در این تحقيق به مرور و جمع بندي مطالعات آزمایشگاهي انجام شده در خصوص كاربرد نانومواد در ژئوتکنيک زیست محيطي پرداخته مي شود . بيشتر توجه ژئوتکنيک زیست محيطي در بکارگيري فناوري نانو معطوف به روشهاي مقابله با آلاینده هاي محيط زیست مانند فلزات سنگين و نيترات در محيط خاک بوده است . پركاربرد ترین مواد نانو استفاده شده در این زمينه نانورسها و نانوآهن هستند. همچنين با توجه به اهميت نفوذناپذیري بستر مراكز دفن زباله براي جلوگيري از نشت شيرابه آنها نيز از فناوري نانو در خصوص كاهش نفوذپذیري بستر و محيط این مراكز استفاده شده است.


کلمات کلیدی:

ژئوتکنیک زیست محیطی ، فناوری نانو ، فلزات سنگین ، نانو رس

نویسندگان :

کیوان جلالی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران)

نادر شریعتمداری (استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکنیک زیست محیطی , فناوری نانو , فلزات سنگین , نانو رس ,
:: بازدید از این مطلب : 1553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه