<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی لزوم بکارگیری فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک

نانو تکنولوژی یک رشته جدید نيست بلکه رویکرد جدیدی برای تمام رشتهها است. چنين رویکردی ميتواند دو موضوع را در مهندسي ژئوتکنيک مطرح كند؛ رویکرد اول بررسي ساختار خاک در مقياس نانومتری و دیگری دستکاری خاک در مقياس اتمي یا مولکولي. با توجه به آنکه تحقيقات در نانو فناوری بين رشتهای است و گستره موضوعات مختلفي را شامل ميشود، در نتيجه محققان در هر موضوع خاص نيازمند دانشي فراتر از تخصصشان هستند، چرا كه باید ملزومات گسترده نانوفناوری را درک كنند و فرا بگيرند كه چگونه ميتوانند در این رشته مهيج و جدید سهيم باشند. با توجه به موارد ذكر شده و همچنين عدم وجود مرجعي كامل در مورد فناوری نانو در مهندسي ژئوتکنيک، نياز به شناخت، نحوه كاربرد و ميزان تأثير نانوذرات در این حوزه احساس شد. از اینرو در مقاله حاضر برای رفع این نياز، تحقيقات گستردهای همراه با آزمایشات آزمایشگاهي انجام گردید و اطلاعات جامعي درباره فناوری نانو، انواع نانوذرات، تأثيرات نانوذرات بر پارامترهای مهندسي خاک و روشها و تجهيزات مورد استفاده در ارزیابي خواص نانوذرات ذكر شده است. نتایج حاصل از تحقيقات نشان دهنده اثر قابل توجه نانوذرات در پارامترهای ژئوتکنيکي خاک بوده است. به عنوان مثال افزودن تنها 2 درصد نانورس به خاک ضریب نفوذپذیری آن را 100 برابر كاهش داد. را به طبقهبندی كلاسيک كه شامل شن، (Nanosol) رویکرد فناوری نانو در مکانيک خاک، یک طبقهي جدید از ذرات خاک به نام نانوسل ماسه، لای و رس بوده، اضافه كرده است.


كلمات كليدی:

فناوری نانو، نانوسل، مهندسي ژئوتکنيک.

نویسندگان :

سیدعلیرضاسیدی گلسفیدی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران)

محمدحسنبازیار (استاد دانشکده عمران گروه ژئوتکنیک دانشگاه علم وصنعت ایران)

سیدمحمدمیرکاظمی (استادیار دانشکده مواد دانشگاه علم و صنعت ایران)

علی سعیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فناوری نانو , نانوسل , مهندسي ژئوتکنيک ,
:: بازدید از این مطلب : 1566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حضور فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک

از زماني كه اولين ویژگي ها در مقياس نانو در زیر ميکروسکوپ مشاهده شدند، فناوری نانو به عنوان علم همراه ما بوده است. فناوری نانو یک فناوری نوظهور و یکي از اجزای كليدی پيشرفت های فني قرن حاضر است. بکارگيری مواد با ساختارهایي بر پایه نانومتری، دانش بشر را به سمت توسعه و ارائه راه حل هایي برای توليد محصولات برتر در آینده رهنمون ساخته است. با ظهور علم نوین نانوتکنولوژی و بررسي ویژگي های منحصر بفرد نانو ذرات، زمينه استفاده از آن ها در بسياری از شاخه های مهندسي فراهم آمد كه مهندسي ژئوتکنيک از این امر مستثني نسيت. در این مقاله ضمن معرفي نانو ذرات سيليس كلوئيدی و ژل شدگي آن به بررسي ویژگي های مهم و تأثير این نوع نانو ذرات و همچنين تأثير انواع نانو ذرات دیگر بر روی خواص خاک ها پرداخته خواهد شد.


کلمات کلیدی:

فناوری نانو، نانو ذرات، مهندسی ژئوتکنیک، سیلیس کلوئیدی

نویسندگان:

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

علی وفائی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

محمد اسماعیلی (دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فناوری نانو , نانو ذرات , مهندسی ژئوتکنیک , سیلیس کلوئیدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1731
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی کاربرد های فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

استفاده از نانومواد در زمينه هاي مختلف علوم مهندسي از دامنه وسيعي برخوردار است . در مقياس نانو مواد خواص جدید قابل توجه اي مانند افزایش سطح مخصوص و فعاليت شيميایي پيدا ميکنند. مهندسي عمران نيز از مزایاي این فناوري جدید بي بهره نمانده و در زمينه هاي مختلف خود مانند ژئوتکنيک زیست محيطي از آن بهره گرفته است . در این تحقيق به مرور و جمع بندي مطالعات آزمایشگاهي انجام شده در خصوص كاربرد نانومواد در ژئوتکنيک زیست محيطي پرداخته مي شود . بيشتر توجه ژئوتکنيک زیست محيطي در بکارگيري فناوري نانو معطوف به روشهاي مقابله با آلاینده هاي محيط زیست مانند فلزات سنگين و نيترات در محيط خاک بوده است . پركاربرد ترین مواد نانو استفاده شده در این زمينه نانورسها و نانوآهن هستند. همچنين با توجه به اهميت نفوذناپذیري بستر مراكز دفن زباله براي جلوگيري از نشت شيرابه آنها نيز از فناوري نانو در خصوص كاهش نفوذپذیري بستر و محيط این مراكز استفاده شده است.


کلمات کلیدی:

ژئوتکنیک زیست محیطی ، فناوری نانو ، فلزات سنگین ، نانو رس

نویسندگان :

کیوان جلالی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران)

نادر شریعتمداری (استاد دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتکنیک زیست محیطی , فناوری نانو , فلزات سنگین , نانو رس ,
:: بازدید از این مطلب : 1490
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه