<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آزمایش هاي اجرایی براي شناسایی و استفاده از فوم مناسب جهت بهسازي خاک در حفاري مكانيزه

چكيده
بهسازی خاک توسط تزریق افزودنيهای مناسب در طول عمليات حفاری از قسمتهای مختلف دستگاه به خاک حفاری برای بهبودعملکرد تونلسازی استفاده ميشود. این بهبود عملکرد به شکلهای مختلف مانند کاهش سایش در صفحه و ابزارهای کاترهد دستگاه،بهبود پایداری جبهه کاری تونل، کنترل بهتر نشستهای سطحي، بهبود جریان انتقال مصالح حفاری شده به نقاله مارپيچ، کاهشکلاگينگ در چمبر، کنترل بهتر جریان آب زیرزميني، کاهش گشتاور کاترهد و نقاله مارپيچ و تبدیل مصالح حفاری به توده پلاستيکنتيجه ميشود. بهسازی اغلب بوسيله تزریق فوم، پليمر، آب یا بنتونيت به قسمت سينه کار تونل، چمبر و نقاله مارپيچ انجام ميشود.انتخاب نوع بهساز خاک اساساً بستگي به نوع خاک، شرایط زمينشناسي)آب زیرزميني و نفوذپذیری خاک( و ویژگيهای دستگاهحفار )نقاط تزریق، کله حفار بسته یا باز، نوع توليدکننده فوم و ... ( دارد. مهمترین اصلاحگرهای خاک، فوم و پليمر هستند. اگرچه درمواردی بدليل شرایط موجود، افزودنيهای دیگری مانند مواد ضدکلاگينگ یا ضدسایش به اصلاحگرهای خاک افزوده ميشود. در ابتداتوصيف مشخصات بهينه برای مصالح حفاری بصورت کيفي تعریف ميشد و خاک مناسب معمولا با شرایطي همچون حالت خميری،شکلپذیر یا قوام نرم مشخص ميشد اما در سالهای اخير محققين زیادی سعي کردهاند چگونگي تشخيص مشخصات خاک را اغلب بااستفاده از آزمایش اسلامپ یا بسياری آزمایشهای پيچيده مانند خروج خاک از مخزن تحت فشار با یک نقاله مارپيچ به صورت کميتعریف کنند. این مطالعات در هر دو خاکهای غيرچسبنده و رسي گسترش پيدا کردهاند. همچنين مطالعات متعددی امکان استفادهاز بهسازی و مواد شيميایي در انواع مختلف خاک را بررسي کردهاند، که بيشتر به سه گروه خاکهای غيرچسبنده )ماسه و شن(،سيلت و رس و توده خاک تقسيم بندی ميشود. در این گزارش نحوه انجام این آزمایشات برای فوم و مخلوط خاک و فوم معرفي وبررسي ميشود تا به کمک آنها بتوان با انتخاب فوم مناسب و مقادیر بهينه پارامترهای فوم و یا در صورت لزوم اضافه نمودن پليمر، به مخلوط خاک و فومي با ویژگيهای مناسب برای حفاری با ماشين حفار دست یافت.


واژه هاي کليدي:

فوم . ماشين حفاری . آزمایش اجرایي . مخلوط خاک و فوم

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فوم , ماشين حفاری , آزمایش اجرایي , مخلوط خاک و فوم ,
:: بازدید از این مطلب : 333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای عملکردی دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) (مطالعه موردی : مترو خط 2 تبریز)

چکیده
براي تحليل مناسب عملکرد TBM ، سعي شده است تا عملکرد دستگاه TBM و فعاليتهاي صورت گرفته به صورت موردي با نگاهي جاام ماوردبررسي قرار گيرد. به همين منظور دادههاي بهدست آمده از دیتالاگر دستگاه، از قبيل نيروي پيشران، گشتاور، نرخ نفوذ و دور کلاه حفاار باه عناوانپارامترهاي دستگاه و فشار سينهکار، غلظت ماده کفساز در محلول) Cf (، نسبت انبساط فوم) FER (، نسبت تزریق فوم) FIR ( به عناوان پارامترهاايموثر در حفاري در مقاله حاضر به صورت جداول و نمودارهاي مختلف تهيه و مورد تحليل قرار گرفته است.بررسي نيروي پيشران نشان ميدهد که حداکثر ميزان نيروي پيشران در محدوده مجاز دستگاه ميباشد.در نمودار مربوط به تغيير FER شماره رینگ و – FIR شماره رینگ مشاهده شد که در بعضي از رینگهاي حفاري به خاطر وجود خارده هااي –بزرگ حفاري، مشکل آب زیرزميني و خطاي اپراتوري ميزان FER و FIR از حالت استاندارد تجاوز نمودند.بر ساس راندمان % 111 گشتاور همه حفاريها در محدوده مجاز بوده و مشکلي از این بابت وجود ندارد. باا درنظار گارفتن رانادمان 57 % و 57 % وشناسایي محدوده مجاز، مشخص شد که در بعضي از حفاريها ميزان گشتاور وارده باه دساتگاه در محادوده مارزي اسات کاه در صاورت تکارار ومداومت بر آن اثرات جبران ناپذیري را به یاتاقان دستگاه وارد ميکند.


واژه های کلیدی:

دیتالاگر . TBM . فوم

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیتالاگر , TBM , فوم ,
:: بازدید از این مطلب : 628
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آزمایش هاي اجرایی براي شناسایی و استفاده از فوم مناسب جهت بهسازي خاک در حفاري مكانيزه

چكيده
بهسازی خاک توسط تزریق افزودنيهای مناسب در طول عمليات حفاری از قسمتهای مختلف دستگاه به خاک حفاری برای بهبودعملکرد تونلسازی استفاده ميشود. این بهبود عملکرد به شکلهای مختلف مانند کاهش سایش در صفحه و ابزارهای کاترهد دستگاه،بهبود پایداری جبهه کاری تونل، کنترل بهتر نشستهای سطحي، بهبود جریان انتقال مصالح حفاری شده به نقاله مارپيچ، کاهشکلاگينگ در چمبر، کنترل بهتر جریان آب زیرزميني، کاهش گشتاور کاترهد و نقاله مارپيچ و تبدیل مصالح حفاری به توده پلاستيکنتيجه ميشود. بهسازیاغلب بوسيله تزریق فوم، پليمر، آب یا بنتونيت به قسمت سينه کار تونل، چمبر و نقاله مارپيچ انجام ميشود.انتخاب نوع بهساز خاک اساساً بستگي به نوع خاک، شرایط زمينشناسي )آب زیرزميني و نفوذپذیری خاک( و ویژگيهای دستگاهحفار )نقاط تزریق، کله حفار بسته یا باز، نوع توليدکننده فوم و ... ( دارد. مهمترین اصلاحگرهای خاک، فوم و پليمر هستند. اگرچه درمواردی بدليل شرایط موجود، افزودنيهای دیگری مانند مواد ضدکلاگينگ یا ضدسایش به اصلاحگرهای خاک افزوده ميشود. در ابتداتوصيف مشخصات بهينه برای مصالح حفاری بصورت کيفي تعریف ميشد و خاک مناسب معمولا با شرایطي همچون حالت خميری،شکلپذیر یا قوام نرم مشخص ميشد اما در سالهای اخير محققين زیادی سعي کردهاند چگونگي تشخيص مشخصات خاک را اغلب بااستفاده از آزمایش اسلامپ یا بسياری آزمایشهای پيچيده مانند خروج خاک از مخزن تحت فشار با یک نقاله مارپيچ به صورت کميتعریف کنند. این مطالعات در هر دو خاکهای غيرچسبنده و رسي گسترش پيدا کردهاند. همچنين مطالعات متعددی امکان استفادهاز بهسازی و مواد شيميایي در انواع مختلف خاک را بررسي کردهاند، که بيشتر به سه گروه خاکهای غيرچسبنده )ماسه و شن(،سيلت و رس و توده خاک تقسيم بندی ميشود. در این گزارش نحوه انجام این آزمایشات برای فوم و مخلوط خاک و فوم معرفي وبررسي ميشود تا به کمک آنها بتوان با انتخاب فوم مناسب و مقادیر بهينه پارامترهای فوم و یا در صورت لزوم اضافه نمودن پليمر، به مخلوط خاک و فومي با ویژگيهای مناسب برای حفاری با ماشين حفار دست یافت.


واژه هاي کليدي:

فوم . ماشين حفاری . آزمایش اجرایي . مخلوط خاک و فوم .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فوم , ماشين حفاری , آزمایش اجرایي , مخلوط خاک و فوم , ,
:: بازدید از این مطلب : 414
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ملات عایق حرارت و جاذب صوت

خلاصه
در این طرح ملاتهای مختلفی را مورد بررسی قرار دادیم که همه این ملاتها پایه ساخت آنها فوم )ماده کف زا( است . فوم ملات را به شدت متخلخل می کند و ملات را سبک می کند و به محض اینکه ملات ساخته می شود ، مانند گچ چسبندگی به دیوار و سقف دارد و بعد از زمانی حباب های فوم از بین میروند و ملات متخلخل و سبک به دیوار یاسقف می ماند تا بخشکد . چسب این ملاتها از تفاهه کاذ و مقداری چسب رزینی ارزا ) مانند چسب چوب( که حدود 52 کیلو گرم بر متر مکعب ملات مصرف می شود ویااز چسبهای معدنی مثل سیما که ارزا هستند در حد کم استفاده می شود . ملاتهای چسب چوب دار که چگاهی کمتری دارند ) حدود 100

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ملات , عایق , فوم , حرارت , صوت , ,
:: بازدید از این مطلب : 406

|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد

 

بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد

 

کلمات کلیدی :

EPB ، فوم ، خط 2 قطار شهری مشهد ، بهسازی خاک

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPB , فوم , خط 2 قطار شهری مشهد , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1092
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک در حفاری تونل مکانیزه به روش EPB خط 2 قطار شهری مشهد

 

بهسازی خاک در حفاری تونل مکانیزه به روش EPB خط 2 قطار شهری مشهد

کلمات کلیدی :

بهسازی خاک ، ماشین EPB ، فوم ، مقاومت برشی ، ساختارهای ژئوتکنیکی

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , ماشین EPB , فوم , مقاومت برشی , ساختارهای ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1176
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 17 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه